Verkiezingsprogramma's gemeenteraadsverkiezingen Oldebroek 2022-2026

Hier kunt u de verschillende verkiezingsprogramma's in één document bekijken en doorzoeken. U kunt bij het doorzoeken aan het achtergrondlogo zien in welk programma u bent.
Bron: Overgenomen van de betreffende politieke websites of toegezonden gekregen. Handmatig omgezet naar deze pagina, dus onder voorbehoud overname fouten.

Zoeken kunt u door Ctrl+F in te drukken en vervolgens het zoekwoord deels of helemaal in te typen, vervolgens springt u met Enter door de gevonden resultaten.

Laatste bewerking 22-2-2022Inhoud
1. Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
2. Verkiezingsprogramma van de ABO
3. Verkiezingsprogramma van de SGP
4. Verkiezingsprogramma van het CDA
5. Verkiezingsprogramma van de VVD
6. Verkiezingsprogramma van D66
7. Verkiezingsprogramma van Christelijk Verbond Oldebroek
8. Verkiezingsprogramma van Duurzaam Oldebroek

lijst 1

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Oldebroek 2022-2026

Samen Recht Doen

Inleiding

ChristenUnie, partij in de samenleving

Beste lezers,

16 maart 2022 zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen. Als bestuur en fractie van de ChristenUnie Oldebroek zijn wij ons er al een tijdje bezig om ons daarop voor te bereiden. Als eerste stap richting deze verkiezingen mogen wij u hierbij ons verkiezingsprogramma aanbieden, met als pakkende titel: SAMEN RECHT DOEN

Samen - omdat het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. Maar ook omdat de overheid pas goed functioneert als zij het samen doet met inwoners.
Recht - omdat ieder mens voor God telt. En omdat we willen strijden tegen onrecht.
Doen - omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging komen. En omdat het nú nodig is om de daad bij het woord te voegen.

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in onze gemeente, Oldebroek. In de afgelopen maanden zijn wij met u in gesprek geweest en hebben daarbij informatie opgehaald over wat u belangrijk vindt voor onze gemeente en dat is belangrijke input voor ons geweest voor dit verkiezingsprogramma.

Wij hopen op uw steun zodat wij, samen met u, onze gezamenlijke idealen kunnen verwezenlijken. Maar wij beseffen dat we het bovenal van Hem moeten verwachten en dat is dan ook de leidraad voor het werk wat wij als fractie van de ChristenUnie hier in de gemeente Oldebroek mogen doen.

Popke Graansma – lijsttrekker

Een samenleving met toekomst

Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. Veel inwoners ervaren nog dagelijks de fysieke impact van COVID-19. Economisch zijn er grote klappen gevallen en de maatregelen hebben bij jong en oud sociale en psychologische sporen achtergelaten.
De polarisatie is toegenomen. We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars mening nuanceren. In Oldebroek is er teleurstelling in de samenleving en in de overheid. Mensen voelen zich niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet.

De ChristenUnie is zich van deze dingen bewust en ziet dat de manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven ter discussie staat.
Gelukkig hebben we ook gezien dat als het erop aankomt we in de gemeente Oldebroek oog voor elkaar hebben. Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’.
Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in: Samen Recht Doen

Ondanks de grote financiële uitdagingen presenteren we ons verkiezingsprogramma vol plannen voor Oldebroek die laten zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt: Wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van de gemeente Oldebroek, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Oldebroek.

"Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei." (Jeremia 29:7)

De politici van de ChristenUnie maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.
Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren. En de overheid beschermt de ruimte waarbinnen mensen vrede kunnen stichten.

De ChristenUnie heeft dus een sterk en uniek antwoord op vragen over ‘links of rechts’ en over de rol van de overheid. Tussen een daadkrachtige overheid en draagvlak in de samenleving zoekt de ChristenUnie naar gemeenschappen om die te stimuleren in beweging te komen.

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn niet zomaar opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

Van christenen voor alle mensen

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Oldebroek. Doe met ons mee!

Hoofdstuk 1 Betrouwbare overheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

Onze gemeente Oldebroek vormt pas een echte samenleving als mensen elkaar zien en helpen, verbinding zoeken en over verschillen praten. Dat is het principe waarop onze democratische rechtstaat is gebouwd. We kunnen alleen vredig samenleven als we – ondanks alle verschillen – onze basiswaarden op handen én in onze harten dragen. Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die het werk is van inwoners en maatschappelijke verbanden samen.

De gemeente heeft vooral als taak de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. De menselijke maat, dát past bij de ChristenUnie, dát past bij Oldebroek. In het leven van alledag in ons werk, in ons gezin en in de zorg van de gemeente voor de inwoners.

Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet. Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, gezondheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.
De gemeente neemt de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke verbanden in Oldebroek niet over. Maar zij beschermt wel hun ruimte om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen en ondersteunt hen daarbij.

1.1 Vertrouwen

Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zich realiseert dat een overheid niet alles kan oplossen en zelf ook verantwoordelijkheid neemt.

De ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het wel of niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Het innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partij, die o.a. zijn vastgelegd in ons verkiezingsprogramma. Als fractie willen we betrouwbaar en constructief bekend staan in onze gemeente. Vrede en recht vinden we niet alleen in woorden maar ook in onze houding en in ons handelen. De ChristenUnie wil zich daarin laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: Niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8)

De ChristenUnie wil bijdragen aan het bouwen aan vertrouwen door:
 • Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in de gemeente Oldebroek
 • In te zetten op goede relaties met inwoners.
 • Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen.
 • Er voor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden.
 • Te streven naar een coalitieakkoord met duidelijke afspraken maar met ook voldoende ruimte voor alle partijen om invloed op het beleid uit te oefenen.
 • De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven.
 • Het onderwerp integriteit continu aandacht te geven door:
  • Raad en college beleggen elke twee jaar een bijeenkomst over integriteit, zodat dilemma’s regelmatig besproken worden.
  • De burgemeester is hoeder van de integriteit en daarmee ook vertrouwenspersoon voor raad en college.

1.2 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Sustainable Development Goals (of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17 afgesproken wereldwijde doelen op het gebied van klimaat, armoede en onderwijs. Zie voor verdere uitleg ook: SDG Nederland. Wij vinden het belangrijk dat deze 17 duurzaamheidsdoelen, die dé wereldwijde duurzaamheidsagenda vormen, ook sterk vervlochten zijn met de opgaven in de gemeente Oldebroek en onderdeel moeten zijn het van het op te stellen beleid. Ook onze gemeente is onmisbaar bij het behalen van de doelen!

1.3 De gemeente, dat zijn we samen

De ChristenUnie wil dat de inwoners van onze gemeente zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken. Samen zoeken hoe we de kracht van de samenleving kunnen aanspreken om te werken aan gerechtigheid.

De gemeente moet op haar beurt dan wel open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor initiatieven van instellingen, verenigingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijv. coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en raad die durven los te laten.

De ChristenUnie wil de komende periode verder inzetten op het meedenken van inwoners, via platforms en andere organisaties voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Inwonersinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en inwonerparticipatie stimuleren wij omdat we ervan overtuigd zijn dat het goed is gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze inwoners. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over het samenspel en de ruimte die er is voor participatie. Dat steekt nauw. Aan de ene kant niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn maar ook geen ongecontroleerde inwonerparticipatie. Dat vraagt om duidelijke financiële en technische kaders.

 • In de gemeente Oldebroek werken we vanuit vertrouwen, we maken actief werk van het ‘right to challenge’ (uitdaagrecht), we doen dit nu o.a. al met "Oldebroek voor mekaar" en een project als de bewonerscoöperatie “De Akkers” In Wezep. Het recht om als bewoners de gemeente uit te dagen en aan te geven dat je, bijvoorbeeld als wijk of als dorp, een voorziening zelf in stand wilt en kunt houden.
 • De ChristenUnie wil dat burgerparticipatie (met duidelijke kaders van de raad) een vanzelfsprekende en grote plaats inneemt bij de (invoering van de) Omgevingswet.

Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij belangentegenstellingen is het de gemeenteraad, die als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt. Het lokaal bestuur blijft eindverantwoordelijk.

Betrekken van jongeren
Democratie is geen statisch begrip, maar een werkwoord. Daarom wil de ChristenUnie zich inzetten om inwoners en dus ook de jongeren in de gemeente Oldebroek te betrekken bij de lokale democratie. Wij vinden dat nodig omdat we door samen te praten over de uitdagingen in onze gemeente, we met elkaar tot gedragen oplossingen kunnen komen.

 • In de gemeente Oldebroek wil de ChristenUnie zich inzetten om de inspraak van jongeren te verbeteren. De beslissingen die wij nu nemen, gaan over hun toekomst.
 • Plannen van de gemeente moeten ook worden getoetst op de gevolgen voor jongeren. (generatiecheck)
 • De burgemeester van onze gemeente stuurt de 18-jarigen bij verkiezingen via een brief een persoonlijke uitnodiging om voor de eerste keer hun stem uit te brengen.
 • Jongeren in de gemeente Oldebroek worden specifiek bij de 4-5 mei festiviteiten betrokken en ervoor uitgenodigd.
 • De gemeente Oldebroek zorgt er voor dat alle leerlingen uit de groepen 6-8 van de basisscholen uit de gemeente zicht krijgen op wat de gemeenteraad doet, bijvoorbeeld door het organiseren van gastlessen over/vanuit de gemeentepolitiek.

Lokale Media
Onafhankelijke lokale en regionale media zijn cruciaal voor de lokale nieuwsvoorziening en de lokale democratie. Ze informeren inwoners, houden bestuurders scherp en agenderen maatschappelijke kwesties.

 • De (lokale) media spelen een belangrijke rol om onze inwoners te informeren wat er gebeurt in de gemeente(raad).

Discriminatie en racisme
Elke inwoner van de gemeente Oldebroek heeft recht op een rechtvaardige behandeling, onafhankelijk van gender, afkomst, handicap of andere status. Discriminatie en racisme doen afbreuk aan die gelijkwaardigheid en vrijheid. Het bestrijden ervan kan niet door de politiek of de gemeente alleen gebeuren. De hele samenleving speelt een rol.

 • Van etnisch profileren mag in de gemeente Oldebroek geen sprake zijn.
 • Het anti-discriminatiebureau in onze gemeente (art. 1 Noord Oost Gelderland), is goed vindbaar en bereikbaar. En met de signalen over ongelijke behandeling, discriminatie, racisme wordt aantoonbaar wat gedaan.
 • De gemeente besteedt structureel aandacht aan racisme en discriminatie, in ieder geval door als lokale overheid met de samenleving in gesprek te gaan. Specifiek moet hierbij aandacht zijn voor jongeren.
 • De ambtelijke organisatie in van gemeente Oldebroek weerspiegelt onze samenleving. Daarom zorgt de gemeente ook voor intern diversiteitsbeleid.

Smart Cities en digitalisering
Ontmoeting tussen inwoners en overheid vindt op veel verschillende manieren plaats. Dat kan fysiek, maar Nederland digitaliseert snel. Door de coronacrisis is dit proces zeker met vijf jaar versneld. Ook zien we dat traditionele vraagstukken op gebied van veiligheid, gezondheid, zorg, en in de fysieke leefomgeving steeds meer ondersteund worden door digitale middelen zoals camera’s, digitale platforms, zelfhulp op afstand, en data-analyse.

In onze gemeente telt iedereen mee, en daarom wil de ChristenUnie dat onze dienstverlening moet aansluiten bij iedere inwoner. Toch dreigen er mensen digitaal de aansluiting te missen en wordt kans-ongelijkheid vergroot. Inwoners moeten daarom waar nodig geholpen worden om digitaal vaardig te zijn, of moeten er alternatieven worden aangeboden.
In deze digitale ontwikkeling moet onze gemeente het risico van verkeerd gebruik minimaliseren. Dit vraagt om een sterke aanpak die zorgt voor de beveiliging van onze gegevens, de aanpak van digitale criminaliteit, en de borging van onze privacy. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we erop kunnen vertrouwen dat onze gegevens in goede handen zijn.

 • Bij ontwikkelingen van deze technologieën staat niet alleen het welzijn van de individuele burger maar ook de bloei van de samenleving als geheel centraal.
 • De ChristenUnie wil in de gemeente Oldebroek een digitale aanpak, aansluitend bij de landelijke Smart City aanpak, waarin inwoners, bedrijven, scholen, maatschappelijke instellingen en de gemeente samen de regionale samenleving sterker maken, technologische innovaties implementeren, en deze toegankelijk maken voor elke inwoner.

Privacy
Voor een goede vervulling van de wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Onduidelijke privacyregels leiden ertoe dat zorgverleners de veilige kant kiezen en daarmee goede hulpverlening in de weg staan. Voor het vertrouwen in de overheid is het tegelijk van het grootste belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Inwoners hebben daar recht op, ze moeten daarom goed geïnformeerd zijn over wat er met hun gegevens gebeurt. Alle medewerkers van onze gemeente weten hoe ze met persoonsgegevens om moeten gaan.

Niet de angst voor boetes, maar een intrinsieke motivatie om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens moet de basis vormen voor het voldoen aan privacywetgeving.

Communicatie
Voor veel mensen wordt de samenleving complex. Veel ouderen, allochtonen en laaggeletterden vinden het vaak ingewikkeld om op tijd de juiste informatie te vinden of om bij de overheid aan te kloppen voor hulp. De ChristenUnie wil dat de gemeente Oldebroek haar regels zo simpel mogelijk houdt.

 • De gemeente communiceert zo duidelijk en eenvoudig mogelijk met inwoners. Hiervoor wil de ChristenUnie een zogenaamd ‘versimpelteam’ inzetten.
 • De ChristenUnie wil dat berichten over aanvragen en besluiten, zoals vergunningen, (bestemmings)plannen en lokale regelgeving niet alleen digitaal zijn in te zien maar ook in de lokale papieren media blijven verschijnen.
 • In de gemeente Oldebroek kunnen inwoners, naast de digitale weg, altijd bij een fysiek loket met hun vragen bij de gemeente terecht.

Dorpen als lokale gemeenschap
De ChristenUnie waardeert dorpen ('kernen') en buurten als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene en de vitaliteit van de lokale gemeenschap. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van dorpen te betrekken bij zaken die hen raken.
Steeds meer gemeenten bestaan na herindelingen uit verscheidene (kleine) kernen. Dat vraagt om specifiek kernenbeleid.

Voor een betrokken kernenbeleid kiest de ChristenUnie voor het inzetten van dorpsambassadeurs. Dit zijn mensen die met beide benen in de dorpssamenleving staan en een makkelijke toegang hebben tot ambtenaren, raadsleden en wethouders.

De ChristenUnie wil dorpen (wijken) eigen verantwoordelijkheid geven ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de kern (wijk) is daarbij uitgangspunt. Verenigingen/coöperaties zoals dorpsbelangen worden gefaciliteerd om hun belangenvertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de kern moet worden aangetoond.
Voor een degelijk kernenbeleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.

  Uitgangspunten:
 • Alle ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.
 • Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd.
 • Meer vertrouwen, minder regels: Elk jaar komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.
 • Wijken krijgen meer eigen mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij de wijk en zo mogelijk ook eigen budgetten.
 • Vroegtijdig open en eerlijk inwoners betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen.
 • Heldere procesafspraken bij burgerparticipatie.
 • De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig Nederlands. (taalniveau B1)

Gemeentelijke herindeling en samenwerking
Samenwerking of fusie van gemeenten moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee bedoelen we dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de onderste en daarmee de verantwoordelijke bestuurslaag.
Uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet, is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking van deze bestuurskracht. De ChristenUnie kiest daarbij niet op voorhand voor fusie.

Het is belangrijk dat de raad van de gemeente Oldebroek zicht en controle houdt op besluiten die een WGR of een ander samenwerkingsverband neemt. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen (WGR) vragen een actieve en kritische houding. Extra belangrijk nu er steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan waarvoor er helemaal geen vastgestelde regels zijn (bijvoorbeeld RES).

 • Keuzes voor schaalvergroting (samenwerking met andere gemeenten in allerlei gradaties) worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak, herkenbaarheid en meerwaarde voor de regionale kracht/uitstraling.
 • De ChristenUnie steunt (het wettelijk mogelijk maken van) initiatieven die kaderstelling en controle rondom samenwerkingsverbanden versterken.
 • De raad maakt afspraken over hoe WGR-en en andere samenwerkingsverbanden vanuit de raad worden gevoed en gecontroleerd.

1.4 Financiën

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Het gaat om gemeenschapsgelden, die hetzij via de afdracht van de Rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb), door onze inwoners zijn opgebracht.

In de afgelopen jaren is het takenpakket van alle gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de financiële risico’s toegenomen. De beleidsvrijheid is beperkt en door bezuinigingen van de Rijksoverheid op de uitkering uit het Gemeentefonds ligt er een grote druk op het financieel beleid.

Dit betekent dat, naast het uitgangspunt dat gemeenten voldoende geld van het Rijk moeten ontvangen om hun taken goed te kunnen uitvoeren, de gemeente Oldebroek ook de komende periode uitgaven en inkomsten in evenwicht moet brengen en houden. De ChristenUnie dringt aan op efficiënt financieel beleid en het goed in beeld hebben en beheersen van risico’s om toekomstige generaties niet op te zadelen met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers.

Publieke middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen. Bij bezuinigingen wil de ChristenUnie de posten die te maken hebben met de nood van individuele inwoners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen zo veel mogelijk ontzien. Uiteraard moet er voor mensen met weinig financiële draagkracht, maatwerk mogelijk zijn.

 • De afgelopen periode kenmerkte zich door grote financiële tekorten (o.a. op jeugdzorg). Wij dringen er zo nodig via de VNG of anderszins bij de Rijksoverheid op aan om gemeenten een passende vergoeding te geven voor de taken die moeten worden uitgevoerd.
 • De gemeente heeft als doelstelling dat duurzaam, circulair en waar mogelijk lokaal wordt ingekocht. Keuzes en resultaten zijn meetbaar.
 • Misbruik van voorzieningen moet worden voorkomen en als dit wel gebeurt is een actieve aanpak nodig. Tegelijk verlangen we van onze gemeente dat deze naast mensen staat en maatwerk levert.
 • Spaarzaamheid en een behoudende financiële koers zijn leidend, dus geen risicovolle investeringen.
 • Bij gezond financieel beleid horen voldoende reserves om calamiteiten te kunnen opvangen. Structurele uitgaven moeten met structurele middelen begroot worden en dus niet met incidentele meevallers.
 • Zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen staat voorop bij het maken van financiële en beleidsmatige afwegingen.
 • De lokale belastingdruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.
 • De dienstverlening van de gemeente (heffingen en leges) is zoveel mogelijk kostendekkend.
 • Bij problemen die de gemeentegrenzen overstijgen moet worden gezocht naar samenwerking en solidariteit binnen de regio om zo mogelijk tot financiële afspraken te komen of een gezamenlijke lobby te organiseren.

Hoofdstuk 2 Veiligheid

Waar staat de ChristenUnie voor?
Als inwoner van de gemeente Oldebroek wilt u veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Maar de ChristenUnie vindt ook dat de vrijheden waar we in onze gemeente van mogen genieten, samengaan met verantwoordelijkheden. Naast de wettelijke taak van de overheid zien wij een grote rol voor de samenleving. Juist ook als het gaat om veiligheid.
Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het opstellen daarvan. Juist inwoners, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en kinderen ruimte hebben om te spelen, waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten. Kortom, daar waar het op alle momenten van de dag voor iedereen veilig is om binnen en buiten te zijn. Veiligheid gaat over meer dan alleen het beschermd worden tegen geweld. Een schone en nette buurt zorgt bij veel bewoners al voor een veel veiliger indruk dan wanneer een buurt of straat er verwaarloosd uitziet. De ChristenUnie wil zich er dan ook voor inzetten dat de openbare ruimte in de gemeente Oldebroek er netjes en verzorgd uitziet.

2.1 Een veilige samenleving

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.

De gemeente Oldebroek stelt een integraal veiligheidsbeleid vast, dat gebaseerd is op onderzoek en ervaringen in de verschillende buurten. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan.
In een veiligheidsplan staan doelen en verantwoordelijkheden van de organisaties die in samenwerking een rol spelen bij veiligheid. De ChristenUnie wil dat het integraal veiligheidsplan op tijd door de raad wordt vastgesteld, zodat de gemeenteraad invloed kan uitoefenen op het vaststellen van de prioriteiten voor de politie.
Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en het openbaar ministerie waarin gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt ook verslag gedaan van de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijtijden e.d. van politie, brandweer en ambulances. De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst.

Inwoners worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet en van internet, zoals appgroepen in de wijk. Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een goede cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie.

De ChristenUnie stimuleert dat inwoners van de gemeente Oldebroek gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt inwoners in sommige gevallen veiligheid, maar is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid.

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor inwoners in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.

 • Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent
 • Inwoners worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten.
 • De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en voor goede terugkoppeling door de politie.
 • In wijken waar groepen jongeren georganiseerd overlast veroorzaken, wordt een gerichte groepsaanpak opgesteld, zoals we dat nu o.a. doen met straathoekwerk nummer-13 en de pas aangestelde Meidoornpleinmanager. Harde kern en meelopers worden geïdentificeerd en ouders en netwerken betrokken om de overlast terug te dringen.
 • Betrek inwoners bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en Buurtpreventie Apps.
 • Er is in de gemeente Oldebroek ruimte voor organisaties als Stichting Exodus die opvang en ondersteuning bieden aan (ex-)gedetineerden.

2.2 Drugs en drank

Mensen zijn geschapen door God. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door drugs, drank, of verslaving zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt raken.

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJ-GI-criteria. (Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium.) Ook moet het afstandscriterium (minimaal 250 meter tot scholen) opgenomen worden in het lokale coffeeshopbeleid en wordt hier strikt op gehandhaafd.

De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is zeer kritisch over experimenten hiermee. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af.
Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden.
De gemeente Oldebroek heeft zich in de afgelopen jaren enorm ingezet om het gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs tegen te gaan. Het mag niet zo zijn dat zelfs kinderen het gebruik van een pilletje normaal vinden.
Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil dat de gemeente Oldebroek zich in de regio/provincie sterk maakt voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

De handhaving van de Drank- en Horecawet vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. De ChristenUnie is voor extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. De strijd tegen drankmisbruik voert de gemeente samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Sluitingstijden van horeca is lokaal maatwerk. Belangrijk daarbij is een totaalpakket aan afspraken met horeca, politie, hulpverlening en omwonenden.

 • De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
 • Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de APV aan banden gelegd.
 • De gemeente Oldebroek maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
 • De gemeente Oldebroek heeft een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Ook blijft de gemeente Oldebroek landelijk de druk erop houden om tot een verbod te komen van designerdrugs zoals 3-MMC in de openbare ruimte. Belangrijk punt daarbij is ook om de grondstoffen voor bereiding van deze drugs te verbieden.
 • De gemeente Oldebroek zet zich samen met maatschappelijke partners in voor de preventie van alcohol- en middelengebruik. Niet alleen richting de jeugd, maar ook in de richting van ouders/volwassenen.
 • De gemeente Oldebroek zet zich in om de doelstellingen in het landelijk Preventieakkoord (2018) te behalen en maakt werk van het Sport- en Preventieakkoord “Samen voor een gezond Oldebroek”.
 • De vestiging van casino’s en gokhallen wordt voorkomen. Gokken wordt voorgespiegeld als een onschuldig tijdverdrijf maar heeft een sterk verslavend effect wat vaak resulteert in schuldenproblematiek en het niet goed meer functioneren op werk en school.
 • Zie voor meer informatie hierover op de site van stichting AGOG

2.3 Prostitutie

Wij vinden Prostitutie geen gewoon beroep. Prostitutie is ongelijkwaardig, er is bijna altijd sprake van machtsongelijkheid, economische ongelijkheid en genderongelijkheid. Daarom is de ChristenUnie tegen prostitutie.
Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn. Met de verschuiving van prostitutie van de clubs en bordelen naar het thuiswerken/via internet diensten aanbieden, neemt de onzichtbaarheid van de prostitutiebranche toe en daarmee ook de risico’s. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling versterkt.

 • De gemeente Oldebroek investeert in een uitstapprogramma voor prostituees ook als het Rijk daar geen middelen voor beschikbaar stelt.
 • De ChristenUnie is voor het voorkomen van de vestiging van seksinrichtingen.
 • De gemeente Oldebroek zorgt voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren.
 • Prostitutiecontrole en controle door de GGD vindt structureel plaats, ook om prostituees te kunnen benaderen om hen te bewegen met behulp van een uitstapprogramma, het werk in de prostitutie achter zich te laten.
 • Voor exploitanten moet ondernemen in de prostitutiesector zo moeilijk mogelijk gemaakt worden. Daarvoor komt er een one-strike-you’re-out-beleid. Na de ‘out’ wordt een pand herbestemd door de raad.
 • Onder jongeren speelt sexting en grooming een steeds grotere rol. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat gemeente, ouders en scholen samen optrekken als het gaat om voorlichting en hulpverlening.
 • Medewerkers van het Sociaal Team en CJG kunnen vanuit hun professionaliteit loverboysituaties en gevallen van mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk herkennen en maken afspraken met de politie over handhaving, melding en begeleiding.

2.4 Mensenhandel en uitbuiting

Mensenhandel betekent per definitie het uitbuiten van mensen. Daarbij wordt dwang, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie gebruikt. Dit komt ook in de gemeente Oldebroek voor.

De ChristenUnie wil dat onze gemeente zich, in samenwerking met andere gemeenten in de regio, actief inzet voor beleid tegen deze ernstige en complexe vorm van criminaliteit. Op die manier voorkomen we een waterbedeffect tussen gemeenten en zijn we beter in staat mensenhandel te voorkomen, te signaleren en aan te pakken.

 • De gemeente Oldebroek formuleert in samenwerking met de veiligheidsregio, op basis van onderzoek naar de verschijningsvormen, specifiek mensenhandelbeleid met daarin aandacht voor signalering, bestuurlijke handvatten om barrières op te werpen, zorg coördinatie, ketenregie. We volgen hiermee het IBP waarin staat dat elke gemeente in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel moet hebben.
 • De gemeente Oldebroek heeft in samenwerking met de veiligheidsregio een aandachtsfunctionaris mensenhandel die bekend is met de bestuurlijke mogelijkheden om te signaleren en op te treden tegen mensenhandel en bekend is met de instanties waar slachtoffers van mensenhandel terecht kunnen.
 • De gemeente Oldebroek zorgt ervoor dat ieder slachtoffer van mensenhandel, ook ongedocumenteerden, terecht kan bij gemeentelijke voorzieningen zoals opvang en begeleiding. Daarbij moet slachtofferschap losgekoppeld worden van het doen van aangifte.
 • De gemeente zorgt voor informatiepakketten voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten, bij voorkeur in hun eigen taal, met daarin minimaal de rechten en plichten en de mogelijkheden om melding te maken van misstanden en hulp in te roepen (informatieverstrekking).
 • De gemeente Oldebroek neemt deel aan overlegmechanismen voor mensenhandel.
 • De gemeente Oldebroek creëert bewustwording van het probleem mensenhandel onder haar inwoners.
 • De aanpak Mensenhandel borgen we in het Integraal Veiligheidsplan.

2.5 Radicalisering

Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in de gemeente Oldebroek in vrijheid en veiligheid leven. Het kan levens verwoesten, drijft families tot wanhoop en laat professionals soms verslagen achter. Radicalisering ontstaat als personen of groepen opvattingen ontwikkelen die haaks staan op de democratische rechtsorde en bereid zijn daar in de praktijk consequenties aan te verbinden.
Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook een taak bij het beschermen van de individuele (minderjarige) burger. Aanpak van radicalisering bestaat daarom tegelijk uit het weerbaar maken van individuen tegen radicaal gedachtengoed. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn kwetsbaar. Het is daarmee niet alleen een veiligheidsvraagstuk maar ook een maatschappelijk vraagstuk.

 • In de gemeente Oldebroek is er integraal beleid om, in samenwerking met de regio, radicalisering tegen te gaan.

2.6 Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld

Ook in de gemeente Oldebroek moeten we ons bewust zijn van de invloed van grootschalige criminele organisaties. Criminelen gebruiken vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen. Door een oplettende houding van het gemeentebestuur kunnen we deze ontwikkelingen op het spoor komen. Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan het gebruik van winkelpanden (kap- en massagesalons) of horecapanden die aanwezig zijn op een manier die nauwelijks rendement kan opleveren.

Verouderde vakantieparken blijken regelmatig broeinesten van criminaliteit, zoals witwaspraktijken, te zijn. Dat vraagt om (extra) handhaving en beleid. De gemeente werkt nauw samen met het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centra.

 • De gemeente Oldebroek komt met een plan van aanpak Ondermijning ter bestrijding van verwevenheid boven- en onderwereld en daarmee aanpakken van de georganiseerde (grootschalige) criminaliteit. Dit vraagt om regionale samenwerking.
 • Om illegaal gebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing/panden tegen te gaan komt er beleid gericht op (snelle) herbestemming.
 • Strenge handhaving op het niet recreatief bewonen van verblijfseenheden op onze vakantieparken samen met een duidelijke gastenregistratie blijft nodig.
 • De gemeente Oldebroek is deelnemer in het programma "Vitale Vakantieparken" om zo te zorgen voor gezonde, levensvatbare vakantieparken die bedragen aan de toeristische doelstellingen.
 • De ChristenUnie is er voorstander van om de wet Bibob gericht en zo veel als mogelijk is, in te zetten.
 • De gemeente betrekt de inwoners actief bij het herkennen van en signalering van (vermoedens van) ondermijnende activiteiten en het melden hiervan.
 • Een succesvolle aanpak van ondermijning begint bij een integer en weerbaar lokaal bestuur en ambtenarenapparaat. In de verplichte gedragscode in de gemeente Oldebroek moet hiervoor aandacht komen.

2.7 Veiligheid, kindermishandeling en huiselijk geweld

Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen mishandeling. Want de gevolgen van mishandeling zijn groot. Geweld in huiselijke kring komt vaker voor dan we denken. Niet alleen kinderen maar ook ouderen en (ex-)partners zijn dagelijks slachtoffer. De ChristenUnie wil verder meer aandacht voor eergerelateerd geweld en genitale verminking. Hiervoor hebben we in de gemeente Oldebroek een stevig plan van aanpak opgesteld.
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van onze gemeente. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende, hulp en/of een veilige opvang zijn. Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder één dak geboden kan worden.

 • Al bij de zwangerschap vindt er screening plaats op hoog risicosituaties. Project Kansrijke start krijgt meer vorm
 • CJG biedt begeleiding in het omgaan met gedrag van baby’s en peuters.
 • De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs, sociaal team, CJG en Veilig Thuis.
 • Ouderenmishandeling krijgt de komende periode meer aandacht. Hiervoor overlegt de gemeente met mantelzorg- en ouderenorganisaties.

Hoofdstuk 3 Energie, klimaat en milieu

Mensen zijn onderdeel van een prachtige schepping waarvan het bestaan in Gods handen ligt. We laden ons op in mooie landschappen en genieten van de wonderlijke schoonheid van bloemen, bomen, insecten en andere dieren. De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde en aan de norm van ecologische en sociale gerechtigheid.
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie, klimaat en milieu. Wat kopen we allemaal in onze consumptiemaatschappij, waar komt het vandaan, wie en onder welke omstandigheden is het geproduceerd? Hebben we het allemaal wel nodig, of kunnen we beter gaan consuminderen?

Wij willen af van olie, aardgas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energie neutrale huizen worden de norm. Grondstoffen willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in en om Oldebroek. Voor deze plannen kunnen we niet zonder samenwerking met en enthousiasme van onze inwoners.

3.1 Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en warmte

De ChristenUnie wil toe naar een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. De gemeente heeft de regie in deze lokale energietransitie en zorgt er ook voor dat het doel haalbaar en betaalbaar is en iedereen de overstap mee kan maken.

Energiecoöperaties en lokale initiatieven
Energiecoöperaties brengen de energietransitie dichter bij de burger en maken lokaal eigendom mogelijk. Daarom willen we dat het gemeentebestuur lokale coöperaties, zoals Energiecoöperatie Noord-Veluwe, voor vol aanziet en als het nodig is praktisch en financieel ondersteunt Dit geldt ook voor projecten voor kleinere maatregelen thuis, zoals isolatie. Het onderzoeken van de mogelijkheden van een lokaal energiebedrijf is volgens de ChristenUnie een goed idee. De gemeente ziet dan toe op een goede verdeling tussen de lasten en de lusten. Dit is een belangrijke basis voor het verkrijgen van draagvlak voor de vele veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt.

Energiecoaches
De ChristenUnie is voor de inzet van energiecoaches die inwoners begeleiden bij het zetten van stappen in het verduurzamen van hun woning en inwoners helpen om de subsidiemogelijkheden optimaal te benutten. Inzet van een energieloket zoals Veluwe Duurzaam is hierin belangrijk!

 • Isolatie van de woning is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als zonnepanelen en de inzet van warmtepomp of aansluiting op warmtenet.

De gemeente ondersteunt waar mogelijk de minima in de gemeente Oldebroek bij het verduurzamen van hun woning. Zij moeten niet achterblijven in de energietransitie en uiteindelijk de dupe zijn van dit beleid en blijven zitten met een extra zware energierekening.

Participatie
Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden bij plannen voor energieopwekking, zoals zonne-energie en windmolens, en dat zij kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld en dit kan op allerlei manieren: van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Belangrijk is wel dat dit voor iedereen in Oldebroek bereikbaar is (dus ook voor inwoners met een kleinere portemonnee). Hiervoor hebben we ook regels opgesteld in de gemeente Oldebroek die we blijven monitoren op de werkbaarheid en de gewenste effecten.

Investeren in warmtenetten
De ChristenUnie wil de potentie van geo- en aquathermie benutten en steeds minder afhankelijk zijn van aardgas en houtige biomassa. Lage en midden-temperatuur warmtenetten hebben meerwaarde voor de verwarming van woonwijken. De ontwikkeling van warmtenetten vraagt echter duidelijke afspraken over de rol van betrokken publieke en private partijen, over een (gelijk) speelveld voor warmteleveranciers en transparantie.

 • We willen ruimte voor publieke investeringen in warmtenetten en zien een belangrijke rol voor de publieke netwerkbedrijven. Ook willen we ruimte voor participatie vanuit de buurt en voor coöperatieve modellen van warmtenetten.
 • Ook willen we ruimte voor participatie en zeggenschap vanuit de buurt en voor coöperatieve modellen van warmtenetten. Consumentenbescherming en keuzevrijheid staan hierbij hoog in ons vaandel.

Afscheid nemen van aardgas
Bij nieuwbouw is aardgas-loos bouwen inmiddels de norm. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een eigenaar van een bestaande woning. De gemeente Oldebroek speelt hier lokaal op in door te zorgen voor passende plannen.

 • Een inwoner van Oldebroek moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn woning aan te passen. Veluwe Duurzaam
 • De ChristenUnie ziet de rol van de gemeente in het faciliteren van duurzaamheidsfondsen en duurzaamheidsleningen zoals we die nu ook hebben - Duurzaamheid Oldebroek - en wil dat de gemeente onderzoekt of dit is uit te breiden.
 • Het uitvoeringsplan om afscheid te nemen van aardgas wordt per wijk samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald.
 • Voorkom energiearmoede: Waar aardgas wordt vervangen door duurzame warmte, investeren we direct in isolatie zodat de energierekening omlaag gaat.
 • Zon op dak en laadpalen in Bouwbesluit: Opwekking van zonne-energie op daken en in gevels is een uitstekende vorm van meervoudig ruimtegebruik. Door de groei van elektrische mobiliteit zal de vraag naar laadmogelijkheden toenemen. Daarom wordt geschiktheid van daken voor zonne-energie en het aanleggen van laadinfrastructuur verplicht in het Bouwbesluit utiliteitsbouw.

Zie voor meer over duurzame woningen ook hoofdstuk 8: Wonen en ruimte

Meer wind- en zonne-energie De ChristenUnie vindt het belangrijk zorgvuldig met zonne-energie projecten om te gaan. Daarom ook zijn we kritisch als het gaat om zonne-parken op het land. Want eerst moet de gemeente zich richten op het plaatsen van zonnepanelen op de grote lege daken van gebouwcomplexen in de gemeente Oldebroek, waaronder gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed en particuliere woningen, maar ook corporatiebezit en VVE’s.

 • De gemeente Oldebroek zoekt naar participatie van energiecoöperaties, zodat bewoners met elkaar kunnen investeren in zonne-energie.
 • Daken en gevels in de gemeente Oldebroek met zonnepanelen. De gemeente geeft het goede voorbeeld, ook op het gebied van energiebesparing en zuinige verlichting.
 • Voor grootschalige zon- en windprogramma’s hanteert de gemeente ook sociaal- maatschappelijke kaders (inspraak, participatie, welke gebieden eerst) met aandacht voor:
  • Actieve betrokkenheid van omwonenden, grondeigenaren en overige belanghebbenden
  • Minimaal 50% lokaal eigendom
  • Zorgvuldige integratie in het landschap (meervoudig ruimtegebruik
  • De door de gemeente opgestelde criteria voor grootschalige energieopwekking
 • Bij keuzes voor het plaatsen van zonnepanelen in onze gemeente gaan we gebruik maken van de Zonneladder en de lokaal afgesproken regels als objectief instrument.
 • Geen zonnevelden toepassen op hoogwaardige landbouwgrond.
 • Opslag van duurzaam opgewekte energie door bedrijven en particulieren bevorderen, bijv. door het gebruik van een lokaal geproduceerde milieuvriendelijke zeezoutbatterij.

Energiebesparing industrie
De gemeente moet de lokale industrie uitdagen om samen een energiebesparingsconvenant te sluiten. Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra stappen om energie-efficiënt te worden.

 • Duurzaamheid pakt de gemeente Oldebroek integraal aan en wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen (duurzaamheidstoets).
 • De gemeente neemt in de verkeers- en vervoersplannen CO2-emissiereductie integraal op. Met aandacht voor alternatieven voor de auto, stimuleren van deelmobiliteit, het gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer.
 • De gemeente Oldebroek zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de landsgrenzen, het liefst zo regionaal mogelijk opgewekt wordt.
 • In de komende raadsperiode maken we het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam en eerlijk: 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel. En als het even kan doen we dat het liefst lokaal.
 • Onderzoeken differentiatie in de OZB heffing voor bedrijven, eventueel op basis van het energielabel. De vervuiler betaalt meer dan de vergroener.

Inzameling herbruikbare grondstoffen
De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2025 mag er nog 30 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. De ChristenUnie wil afval zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik.

 • In Oldebroek kennen we geen afval meer, alleen maar grondstoffen. Het afvalbrengstation is dé plek waar grondstoffen een nieuw leven kunnen krijgen. Er moet daar dus ruimte zijn voor het inzamelen van goederen voor kringloop- en reparatiedoeleinden.
 • Afval scheiden is de norm.
 • Het tegengaan van zwerfafval is en blijft prioriteit.
 • De gemeente Oldebroek stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
 • Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond het voorkomen en hergebruiken van afval, zwerfvuil en compost.
 • Bij aanbesteding is één van de toetsingscriteria dat grondstoffen aan het eind van de levenscyclus eenvoudig te scheiden en herbruikbaar moeten zijn.
 • Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot.
 • Gezamenlijke aanpak circulaire economie met lokale branche en ondernemersverenigingen (bijv. voor het uitwisselen van lokale reststromen).

3.2 Klimaatadaptatie en Natuurbeleid

Vergroening stedelijk gebied en schone lucht
Natuur is goed voor de mens. De komende periode behouden en breiden we daarom groen uit in Oldebroek en vervangen we zoveel mogelijk bestrating door groen(stroken). Verdichting en vergroening moeten hand in hand gaan om hittestress te verminderen, biodiversiteit in de stad te vergroten en bij te dragen aan schonere lucht en betere leefbaarheid. We ondersteunen particuliere initiatieven die daaraan bijdragen.

 • Oldebroek zal ook het Schone Lucht Akkoord mee-ondertekenen, zodat de ambitie van 50% gezondheidswinst ruimschoots wordt gehaald.
 • De ChristenUnie pleit voor goede voorlichting (campagne) over het stoken van hout en over het nut van houtrookfilters.

Biodiversiteit
De biodiversiteit (soortenrijkdom) neemt schrikbarend af. Doel is om de biodiversiteit en natuurrijkdom te versterken. Dit doen we in de gemeente Oldebroek door:

 • vergroening van het stedelijk gebied (met gebruikmaking van inheemse soorten),
 • toepassen ecologisch bermbeheer d.m.v. zaaien van speciale bermmengsels en uitgestelde maaidatum,
 • natuurvriendelijke maatregelen bij plagen, zoals al is ingezet bij de bestrijding van de eiken processierups.
 • gemeentegrond te verpachten gericht op behoud of versterking van de biodiversiteit.

Toekomstbestendig waterbeheer
‘Leven met water’ raakt ook de gemeente Oldebroek. Door versteende gebieden en de toename van extreme buien ontstaat steeds vaker overlast en schade. De extremen merken we ook in lange droge, hete periodes. Daarom heeft Oldebroek stappen gezet naar een klimaatadaptieve leefomgeving. Dit vraagt om goede samenwerking met de waterschappen.

Er moet een plan komen waarin de gemeente en het waterschap het watersysteem als één systeem beschouwt, los van de verschillende verantwoordelijkheden. Waterschappen kunnen meer binnenstedelijk investeren dan ze tot nu toe doen, immers het merendeel van hun inkomsten komt uit de bebouwde omgeving. Vervolgens kan met dit plan de samenwerking worden gezocht met de provincie en het deltaprogramma, om de noodzakelijke financiering van de projecten rond te krijgen.

 • Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerkingen met de tuincentra etc.
 • Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en gebruik van regenwater.
 • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Oldebroek aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement.
 • De gemeente monitort of de huidige subsidies/stimuleringsregelingen voldoen en stuurt bij waar nodig.

Hoofdstuk 4 Zorg

Waar staat de ChristenUnie voor

“Oldebroek voor mekaar” is een belangrijke lijfspreuk van de gemeente. Daar hoort bij dat we voor elkaar zorgen in de gemeente Oldebroek. We zijn blij met de saamhorigheid die er is in de verschillende kernen van Oldebroek. Tegelijk is er sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. De coronacrisis heeft dit nog versterkt. Maar er ontstonden in die periode juist ook mooie initiatieven waarin mensen naar elkaar omzagen. Er is kracht in de samenleving. De ChristenUnie blijft daarom inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in Oldebroek extra gaan investeren in preventie en vroeg signalering. Want voorkomen is beter dan genezen.
5 jaar geleden is de jeugdzorg en de zorg voor kwetsbare inwoners de verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. Door de grote kosten van de jeugdzorg en de WMO is er een financieel tekort geweest de afgelopen jaren. Gelukkig lijkt de landelijke overheid nu over de brug te komen. Voor de ChristenUnie blijft voorop staan dat we zorg willen bieden aan iedereen die het nodig heeft. Daarmee bedoelen we dat niet altijd de duurste zorg ingekocht hoeft te worden.
Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is.

4.1 Volksgezondheid

Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven.
Gezondheid is het uitgangspunt. Wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien.

 • We blijven inzetten op preventie. Dat doen we door verder vorm te geven aan het lokale preventie akkoord wat de afgelopen jaren op initiatief van de ChristenUnie is gesloten met diverse organisaties in de gemeente.
 • Oldebroek maakt werk van gezonde voeding, gematigd alcoholgebruik, niet roken en voldoende beweging (onder andere m.b.v. JOGG: Jongeren op gezond gewicht).

4.2 Zorg voor inwoners in kwetsbare situaties

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal, bereikbaar en met een menselijk gezicht.
In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op hulpverlening binnen de kerken. Kerken pakken steeds vaker maatschappelijke taken op. Deze constructieve rol en toegevoegde waarde vragen om wederzijds respect en om versterking van de contacten tussen overheid en kerken (diaconieën). Als ChristenUnie erkennen we dat de kerk een andere roeping heeft dan de overheid. En dat kerk en overheid elkaar vanuit die andere roeping, die je gescheiden moet houden, kunnen versterken.
De gemeente moet vol inzetten op het weghalen van de schotten tussen hulp, zorg en participatie en het voorkomen van bureaucratie.

De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de hulpvraag van inwoners. De inzet van ervaringsdeskundigheid (bij o.a. de ggz, maatschappelijke zorg, mantelzorg vluchtelingenwerk) draagt bij aan grotere deelname aan de samenleving en heeft daarnaast meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf.

 • Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers en/of een onafhankelijke cliëntondersteuner.
 • Oldebroek maakt gebruik van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.
 • Integrale afwegingen worden gemaakt voor zowel Wmo, jeugdhulp, participatiewet,
 • Als zorg niet via een Zorg-in-natura (ZIN) contract geleverd kan worden dan is een persoonsgebonden budget (pgb) een instrument om toch passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil het dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijk om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is.
 • Er is structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente om kerken een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de stad/het dorp/de wijken.
 • Inzetten op het voorkomen van zorgmijding.
 • De ChristenUnie wil meer hergebruik en delen van (zorg-)middelen.
 • Oldebroek werkt in overleg met onderwijs, bibliotheken, sociaal team en CJG aan de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid.
 • De gemeente organiseert een onafhankelijke ombudsfunctie, die kan bemiddelen tussen cliënten en gemeente.
 • Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen. We hebben de komende jaren extra aandacht voor het doorbreken van de schaamte die er is bij het vragen om hulp.

Personen met verward gedrag
Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZ-bedden en problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. De ChristenUnie wil bijsturen waar nodig. Daarbij zet de gemeente in op vernieuwende vormen van zorg. Mensen die verward gedrag vertonen horen in ieder geval niet thuis in een politiecel, ze verdienen de aandacht van de omgeving en hulp. Tegelijk zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die ‘anders’ zijn.

 • Samen met de GGZ maakt de gemeente afspraken over hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden en wordt voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ.
 • Het is belangrijk dat de netwerken van zorgvragers in beeld zijn zodat mensen uit het netwerk gevraagd kan worden ondersteuning te bieden.
 • De gemeente zet, in het kader van het hervinden van de eigen kracht, in op zelfhulpgroepen voor mensen met verward gedrag en op de beschikbaarheid van woonruimte;
 • De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis, sociaal team en CJG maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. Voorkomen wordt dat deze mensen in een politiecel terecht komen.
 • We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, en intensievere samenwerking tussen GGZ, huisartsen, maatschappelijke opvang, woningcorporatie, schuldhulpverlening en andere zorg- en hulpverleners en herstelgroepen.

4.3 Mantelzorgers

Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die, soms zonder dat ze het zelf weten, mantelzorger zijn geworden.

 • De gemeente Oldebroek ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening.
 • De ChristenUnie wil specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Zeker als zij zorgtaken moeten combineren met school of studie.
 • De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning;
 • In Oldebroek werken we aan meer afstemming tussen formele en informele zorg;
 • We vinden het belangrijk dat er geen onnodige drempels opgeworpen worden bij het aanvragen van een mantelzorgwoning. De afgelopen jaren hebben we ons hier al voor ingezet waardoor het gemakkelijker is geworden om een mantelzorgwoning te realiseren.

4.4 Vrijwilligers

De gemeente Oldebroek kent vele vrijwilligers en de ChristenUnie is trots op al het werk dat zij verzetten. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente vrijwilligerswerk faciliteert en het vrijwilligers en organisaties/verenigingen niet moeilijker maakt door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.

 • Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
 • De gemeente faciliteert de coördinatie en koppeling van vrijwilligers via bijvoorbeeld een vrijwilligersbank of –loket en draagt er zorg voor dat deze gebruiksvriendelijk is.
 • De gemeente biedt de mogelijkheid van een vrijwilligersverzekering.

4.5 Iedereen telt mee en doet mee

Met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een inclusieve samenleving dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking moeten op alle fronten mee kunnen doen. Om die reden wil de ChristenUnie dat de gemeente Oldebroek stappen blijft zetten naar de inclusieve samenleving.

 • De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle inwoners en ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor mensen met een beperking.
 • De openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt op zo’n manier ingericht dat mensen met een beperking zich thuis voelen in de gemeente Oldebroek en zich er zelfstandig kunnen redden.
 • De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda. De doelgroep wordt hier actief bij betrokken.
 • De gemeente zorgt ervoor dat (gemeentelijke) evenementen toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking.
 • Oldebroek zoekt actief naar mogelijkheden om kinderen met een beperking te laten sporten;
 • De gemeente Oldebroek maakt zich hard voor voldoende beschikbare toiletten. Om dit te bereiken stelt de gemeente ook de toiletten in gemeentelijke gebouwen open en overlegt met horeca en ondernemers.

4.6 Langer zelfstandig

Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente Oldebroek daarin, samen met woningeigenaren en woningcoöperaties een grote verantwoordelijkheid heeft. Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten. Juist dichtbij huis. Daarom wil de ChristenUnie het sluiten van voorzieningen zoveel mogelijk voorkomen.

Zie voor meer over dit onderwerp in hoofdstuk 8: Wonen en ruimte

4.7 Ouderen

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals die nu is. Ouderen verdienen aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.

 • In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door zelfbeheer.
 • Sport en bewegen voor ouderen is en blijft een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.
 • De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 70 (of 65) jaar bezocht worden vanuit het sociaal team/welzijnsorganisaties (evt. door vrijwilligers) om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheid op te sporen. Zie ook: Stichting Welzijn Ouderen
 • Bij een hulpvraag van ouderen wordt de nadruk gelegd op gezond gedrag en wat er nog wel kan.
 • Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een hulpvraag een bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van kerken of andere religieuze organisaties.
 • Oldebroek wordt een dementievriendelijke gemeente door relevante medewerkers een gerichte training Samen Dementievriendelijk aan te bieden, dementie in de samenleving bespreekbaar te maken en de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 • De website van de gemeente is ‘ouderenproof’.
 • Samen met de bibliotheek wordt een cursus aangeboden om ouderen zo nodig meer digitaal- vaardig te maken.
 • Onderzoeken welke zorg/begeleiding er nodig is voor aan het einde van het leven.

Zie voor meer over dit onderwerp in hoofdstuk 8: Wonen en ruimte

4.8 Verslaving

Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken. De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs maar ook gameverslaving en het gebruik van synthetische drugs.
De opkomst en acceptatie van het gebruik hiervan is zorgelijk. De risico’s van het gebruik van pillen als XTC en MDMA zijn groot. Voorlichting op universiteiten, scholen en bij feesten moet vooral gericht zijn op preventie en pas dan op het veilig gebruik en controle ervan.

Zie voor meer over dit onderwerp in hoofdstuk 2: Veiligheid

4.9 Opvangvoorzieningen

De gemeente heeft de verplichting mensen die door welke oorzaak dan ook geen dak boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.

 • Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in de gemeente Oldebroek slaapt buiten zijn/haar wil op straat.
 • Opvang is zo kort en zo sober mogelijk; cliënten worden gestimuleerd via een hulptraject stappen te zetten om het eigen leven weer op te pakken.
 • De ChristenUnie is voorstander van het concept Housing First voor dakloze mensen met meerdere problemen. Het toewijzen van een woning is de start van een traject richting zelfstandig wonen.
 • De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte.

4.10 Zorg voor vluchtelingen

De gemeente Oldebroek heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons er van bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Toch vindt de ChristenUnie de manier waarop we in Oldebroek met vluchtelingen omgaan, een vraagstuk van de hele samenleving. Integratie is geen keuze maar een morele verplichting.
Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De ChristenUnie pleit allereerst voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. Veel van hen raken in de problemen en maken een opleiding niet af.

De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar bewaakt ook dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Dit kan door (tijdelijk) extra huisvesting te realiseren. Gemeenten dienen hier zo nodig actief het gesprek over aan te gaan met het provinciebestuur. ‘Asielzoekerwijken’ of ‘vluchtelingenflats’ zijn absoluut onwenselijk, daarom is spreiding belangrijk.

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen. Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse normen en waarden in Oldebroek leidend zijn.

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerden daar niet de dupe van zijn. De gemeente Oldebroek zorgt (in regioverband) voor minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer daar geen landelijke regeling voor is.

 • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de wijken, huisvesten van statushouders.
 • Activiteiten vanuit de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd. We steunen (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.
 • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen.
 • De gemeente Oldebroek zorgt voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn.
 • De nieuwe inburgeringswet zorgt voor een snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers.

Hoofdstuk 5 Gezin, jeugd en onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Oldebroek moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs en zorg kunnen krijgen, óók zij die extra ondersteuning nodig hebben. In Oldebroek is er onderwijs en ondersteuning die past bij de cultuur, identiteit en achtergrond van het gezin.

5.1 Ondersteuning van kinderen en jongeren

Investeren in gezinnen
Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkige kinderen die zich goed ontwikkelen. De ChristenUnie wil dat stellen met kinderen handvatten aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente Oldebroek ouders ondersteunt door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden. De eerste 1000 dagen van een kind zijn essentieel in diens kansen op een stabiele ontwikkeling. In Oldebroek heet dit kansrijke start en wordt vanuit CJG gecoördineerd met o.a. verloskundigen, IB-ers van school, kraamverpleging.

In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we hiervan doordrongen, zeker als we de verhalen horen over pijnlijke vechtscheidingen. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. De ChristenUnie pleit voor meer aandacht in de prenatale voorlichting voor psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van het vader- en moederschap.

 • Met professionals uit het veld heeft de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in Oldebroek], maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is;
 • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn;
 • De ChristenUnie is voorstander van initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, bijvoorbeeld via steunouders, buurtgezinnen, Home-Start en de Family Factory.

Effectieve ondersteuning
Door in 2015 de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. We zijn een eind op weg maar om de transformatie echt te laten slagen zal er verder ingezet moeten worden op niet alleen voldoende middelen van het Rijk voor deze taak maar ook op een integrale blik op de achtergrond van de problemen van kinderen en jongeren die zich melden bij de jeugdhulp.

We zien een maatschappelijke ontwikkeling waarbij ouders steeds vaker een beroep doen op jeugdhulp. Ouders willen dat hun kinderen het beter hebben dan zij het gehad hebben. Daardoor is het moeilijk geworden om te accepteren dat bepaalde moeilijkheden bij het leven horen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in de gemeente Oldebroek het normaliseren van dergelijke (tijdelijke) moeilijkheden weer bespreekbaar maken, waarbij uiteraard niemand met een hulpvraag de deur wordt gewezen. Het CJG (Centrum voor Jeugd en gezin) in de gemeente Oldebroek speelt daarin een belangrijke rol.

De ChristenUnie pleit verder voor preventie en vroegsignalering, want jongeren en hun ouders zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste ondersteuning beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. Hiervoor is het nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving en professionals één plan maakt. De ChristenUnie wil in Oldebroek de volgende 3 belangrijkste punten aanpakken, zodat de kosten in de jeugdzorg beheersbaar blijven.

 • De scholen in onze gemeente moeten in staat gesteld worden hun pedagogisch klimaat zo vorm te geven dat kinderen en jongeren niet uitvallen. Daar waar dat toch dreigt is het nodig dat er een goede link is tussen jeugd scholen, CJG en gemeente.
 • Een goede koppeling tussen CJG en huisarts: We zetten een professional in om jeugdigen met lichte psychosociale problematiek ondersteuning te geven.
 • Afbouw residentiële jeugdzorg: Kinderen hebben fundamenteel recht om op te groeien in een gezin. Soms kan dat niet, dan zoeken we een pleeggezin, bieden we maatwerk of kijken we of een gezinshuis een oplossing is.

In het hulpverleningstraject willen we de eigen kracht en de netwerken van gezinnen inzetten en versterken. Jeugdzorg moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die echt ondersteuning nodig hebben.
Het spreekt voor zich dat het Rijk daarvoor voldoende adequate middelen beschikbaar stelt!

Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij plekken te organiseren waar kinderen verblijven. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg arrangementen te laten ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven. Vanwege leerplicht is het schoolgebouw en/of het onderwijs vindplaats (en handelingsplaats) van ondersteuning. Dit om stevig in te zetten op preventie en te voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en zwaardere vormen van zorg nodig is. Tegelijkertijd ondersteunt het de leerkracht die met zijn of haar zorgen over een kind, samen met de ouders, terecht kan bij een professional, die de zorg overneemt. Ook willen wij passend onderwijs en jeugdzorg zoveel mogelijk ontschotten.

 • De ChristenUnie wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen.
 • Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg zelf niet heeft ingekocht.
 • De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
 • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator belangrijk.
 • Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit;
 • Voordat het wetsvoorstel voor het vereenvoudigen van de keten rond jeugdbescherming door de Tweede Kamer is goedgekeurd, is het van belang dat er op regionaal niveau door de Jeugdbescherming, het lokale team, VeiligThuis en de Raad voor de Kinderbescherming nauw wordt samengewerkt om dubbel werk en tijdverlies te voorkomen.
 • Jongeren die mantelzorger zijn, worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben;
 • Voor zwerfjongeren is er opvang en begeleiding en zogenaamde spookjongeren worden opgespoord.
 • De gemeente Oldebroek biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding.
 • De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders en zorgt voor voldoende deskundige ondersteuning, zodat kinderen, als dat wenselijk is opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving en pleegouders het volhouden.
 • De ChristenUnie pleit voor voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders, zodat kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media;
 • Wij willen aandacht voor de psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren;

5.2 Onderwijs

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. Kernbegrippen voor goed onderwijs zijn keuzevrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Dit goede onderwijs willen we als lokale ChristenUnie ondersteunen waar dat binnen onze mogelijkheden ligt. De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. En alle onderwijs is bijzonder. Dit houdt in dat ouders, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen en dat de gemeente de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteert. Ouders behouden in Oldebroek de vrijheid van schoolkeuze.
De scholen in Oldebroek zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. In Oldebroek biedt het onderwijs gelijke kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een school staat of van de financiële situatie van ouders.
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij geven uitvoering aan het bieden van inclusief onderwijs aan alle kinderen. Het is daarbij belangrijk dat het onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd zijn en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor leerlingen nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

 • Voor het versterken van preventie en vroegsignalering werkt de gemeente zoveel mogelijk samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

Kleine scholen zijn vaak scholen die sterk geworteld zijn in hun omgeving. De ChristenUnie heeft zich zowel landelijk als op lokaal niveau ingezet voor kleine scholen. Dat blijft de ChristenUnie in de komende tijd doen.

Er is een sterke tendens in de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met leren. De ChristenUnie vindt dat dit een keuze is van ouders zelf. In het geval er sprake is van (taal)achterstanden wijst het CJG s ouders actief op de mogelijkheden van Vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

 • Het is belangrijk dat ouders van deze mogelijkheden gebruik maken en dat, als zij daar de middelen niet voor hebben, deelname door de gemeente wordt bekostigd.

Helaas ontstaan er regelmatig problemen bij de overgang van kinderen en jongeren van de ene naar de andere vorm van onderwijs. Om die reden stimuleert de gemeente, met oog en waardering voor de eigenheid en identiteit van scholen, samenwerking tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het onderwijs, maar ook de samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en het onderwijs dat daarop volgt. De ChristenUnie stimuleert een warme overdracht (van leerlingen van het PO naar het VO; niet van dossiers of nummers) zeker waar het gaat om kwetsbare jongeren.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken. Dat kan door actief de samenwerking te zoeken, bijvoorbeeld door aan te haken bij groepen die dit al doen, zoals ondernemersverenigingen, een lokaal netwerk, maar bijvoorbeeld ook door in haar aanbesteding te stimuleren dat plaatselijke aannemers stageplekken beschikbaar stellen. Kinderen en jongeren moeten naar school. De gemeente zet daarom maximaal in op het voorkomen van schooluitval in samenwerking met ouders, de schoolbesturen en de jeugdzorg.

De ChristenUnie vindt het de verantwoordelijkheid van de gemeente om het goede voorbeeld te geven ten aanzien van de nieuwe inwonerschapsopdracht en om scholen daarbij te ondersteunen.

 • De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in de gemeente Oldebroek. Hierbij is vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
 • De ChristenUnie vindt dat de gemeente Oldebroek stageplaatsen beschikbaar moet stellen voor de jongeren uit de eigen gemeente. We vragen vooral aandacht voor stages van (v)mbo-leerlingen.
 • In Oldebroek krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving. De ChristenUnie wil adequate ondersteuning voor leerlingen die uit dreigen te vallen.
 • De gemeente stimuleert dat er op iedere basisschool binnen een klas of groep, leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag onderwijs kunnen volgen.
 • Er komt extra begeleiding in samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor haar deel t.a.v. de onderwijshuisvesting, waarbij ontwikkeling en vernieuwing van onderwijs wordt gestimuleerd er aandacht is voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.
 • Oldebroek versterkt waar mogelijk de samenwerking met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO.
 • De ChristenUnie ziet voor de gemeente een stimulerende rol, en waar nodig faciliterend, om projecten te ondersteunen op het vlak van
  • het bevorderen van leesvaardigheid, bijvoorbeeld via de openbare bibliotheek
  • het voorkomen van pesten.
  • het versterken van gelijke kansen voor iedereen, mede gezien de impact van de corona-crisis

Het is belangrijk dat ouders van deze mogelijkheden gebruik maken en dat, als zij daar de middelen niet voor hebben, gewezen worden op het minimabeleid van de gemeente.

 • De ChristenUnie vindt het belangrijk de lokale middelen, die voor jeugdzorg en onderwijs bestemd zijn, zo beschikbaar te stellen dat de scholen er die investeringen mee kunnen doen die de ontwikkeling van de leerlingen optimaal ten goede komen (meedenkende en faciliterende gemeente).

Hoofdstuk 6 Economie

6.1 Duurzame werkgelegenheid

De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een goede markt komt tot haar recht als arbeid en kapitaal geen tegengestelde krachten zijn en als ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren.
Bedrijven en ondernemers in Oldebroek zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde voor onze economie en leefbaarheid. Ze creëren werk en zorgen voor innovaties. Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven.

Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. De Coronacrisis heeft laten zien hoe sterk bedrijven ook afhankelijk zijn van een goed functionerende overheid. Aan de andere kant mogen we van ondernemers en bedrijven vragen om ook dienstbaar te zijn aan de lokale samenleving.

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers.

 • De gemeente Oldebroek stelt zich op als partner voor ondernemers.
 • De gemeente moet goede voorwaarden scheppen, en lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren.
 • Gemeentelijke inkoop doen we in Oldebroek waar het kan zoveel mogelijk lokaal (MKB vriendelijk aanbesteden)
 • Bevorderen van innovatie in het MKB. Toekomstbestendige (familie) bedrijven moeten voortdurend doorontwikkelen. De gemeente ondersteunt daarin, bijvoorbeeld via (het stimuleren van onderlinge) kennisdeling/kenniskringen.
 • Ondersteuning van starters en doorgroeiers. Succesvolle ondernemingen zijn allemaal ooit klein begonnen. Het is belangrijk dat de lokale overheid starters op de arbeidsmarkt ondersteunt met goede werkplekken, waar afstemming, kruisbestuiving en ondersteuning kan plaatsvinden.
 • De ChristenUnie in Oldebroek wil dat de lokale overheid investeert in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal.
 • De gemeente gaat lokale en regionale economische clusters zoals de kop van de Veluwe en Regio-Zwolle versterken en uitdragen.
 • Oldebroek zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid.
 • Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.
 • Voor ondernemers moet er één (digitaal) loket zijn waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket.
 • Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte betrekt de gemeente ondernemers bij de planning en de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.

ZZP-ers Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De gemeente moet wat de ChristenUnie betreft actief gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen.
Het voeren van een bedrijf aan huis moet een kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk worden gemaakt.

 • ZZP-ers in Oldebroek worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en flex-plekken in publieke ruimten zoals de dorpshuizen, open te stellen voor start-ups.

Duurzame bedrijven en duurzame bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen in Oldebroek zijn een visitekaartje van de gemeente. Het zijn de plaatsen waar geld verdiend wordt, ondernemers elkaar ontmoeten en banen worden gecreëerd, maar ook plaatsen waar inwoners de hele dag verblijven om te werken.

 • In overleg met het bedrijfsleven gaan we leegstand voorkomen. In Oldebroek zetten we op tijd in op herstructurering van bedrijventerreinen om tegemoet te komen aan veranderende behoeftes van bedrijven aan ruimte. Leegstand trekt criminaliteit aan.
 • Oldebroek stimuleert goede onderlinge samenwerking tussen ondernemers met (vrijwillig of verplicht) parkmanagement.
 • Een ondernemersfonds of een BIZ (bedrijven investeringen zone) kan ondernemers helpen om gezamenlijk bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat.
 • Inzetten op goed openbaarvervoer en gebruik van de fiets.
 • Maak bedrijventerreinen aantrekkelijker door groene ruimtes toe te voegen zodat er gesport en gewandeld kan worden in de pauzes en avonduren.
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met de ondernemers inzet op energiebesparing bij bedrijven en opwekking van duurzame energie. Maak samen duidelijke doelen voor energiebesparing.
 • Stimuleer de circulaire economie door kenniskringen die zich richten op het besparen van grondstoffen te besparen, energie en het gebruik maken van elkaars warmte of energie.
 • De ChristenUnie is tegen ‘verdozing’ van het buitengebied. We verzetten ons tegen de bouw van distributiecentra in ons groene gebied

6.2 Werken en rusten

De ChristenUnie hecht grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en rusten. De ontwikkeling naar een 24-uurs economie lijkt niet te stoppen. Tegelijkertijd zien we mensen op zoek naar meer rust en onthaasting. De coronacrisis heeft die behoefte onderstreept. Onze samenleving en economie gedijen als er rustmomenten zijn. Vanuit onze christelijke levensovertuiging genieten wij van de zondag als collectief rustmoment. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken, en een zevende dag om te genieten van rust, kerkdiensten, verstilling en van gezin en familie.
We zien dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen en soms zelfs door eigenaren van winkelcentra worden gedwongen hun winkel op zondag open te stellen.

 • De ChristenUnie is niet voor verruiming van de zondagsopenstelling van winkels

6.3 Recreatie en toerisme

Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis heeft geleerd dat we hierin nog meer moeten investeren. Samen met recreatie- en toeristische ondernemers maakt de gemeente een plan met als doel het stimuleren en uitbreiden van verblijfsrecreatie in en rond Oldebroek.

 • Naast de ontsluiting van onze toeristische trekpleisters gaan we inzetten op een optimale ontsluiting van fiets- loop- (en kanoverbindingen), voor zowel recreatie als het woon-werk verkeer.
 • Inzet op gebiedspromotie (stad, dorp of gebied), samen met inwoners en lokale ondernemers.

6.4 Bloeiende dorpskernen

De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moeten we de komende periode inspelen. De ChristenUnie let hierbij op de leefbaarheid van de kernen en op sociale veiligheid in en rond winkelgebieden.

 • Om het winkelgebied in Oldebroek meer te concentreren, en de leefbaarheid van de dorpskernen te bevorderen, gaan we winkelbestemmingen zo nodig wijzigen in woonbestemmingen.
 • Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.
 • De ChristenUnie zet zich in voor optimaal onderhoud en de uitstraling van de openbare ruimte in de binnenstad en winkelcentra. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is een belangrijk punt van aandacht hierbij.
 • In kleine kernen zetten we in op het behoud van functies. Kleine winkelcentra zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid en sociale contacten. We gaan hier creatief mee om, bijvoorbeeld door het combineren van functies.

6.5 Waardering van voedsel

Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Daarbij is een betere verbinding tussen onze inwoners en het platteland van belang. Ook de lokale overheid kan een andere eetcultuur bevorderen door bij te dragen aan meer lokale, biologische en gezondere producten en voedselketens. Landbouw dichtbij is daarom een goed idee. Het verlevendigt onze gemeente, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder.
De gemeente Oldebroek geeft aan welke gronden er eventueel geschikt zijn om er (tijdelijk) een Buurtinitiatief te beginnen.

 • Regionale voedselmarkten. We stimuleren het oprichten van regionale voedselmarkten, met gebiedscoöperaties die het voedsel rechtstreeks van boeren naar inwoners brengen.
 • Verbinding tussen school, voedsel en natuur. Elke basisschoolklas krijgt de gelegenheid om een (circulaire) boerderij te bezoeken, een schooltuin aan te leggen of een excursie naar een natuurgebied te maken. Zo kunnen kinderen leren wat gezond voedsel is, hoe dat duurzaam kan worden geproduceerd en wat voor impact voedsel heeft. Bovendien kan dit behulpzaam zijn bij het onderwijs over duurzaamheid en klimaatverandering in het algemeen en bij specifieke onderwerpen als vegetarisme en recycling.
 • De komende periode wil de ChristenUnie dat de gemeente samen met boeren, voedselproducenten en de (super)markt gaat inzetten op het promoten van het eten van lokale producten.
 • Stimuleer de mogelijkheid voor lokale voedselproducenten om hun producten te verkopen op de (week)markten in Oldebroek.
 • Voedselverspilling gaan we tegen.
 • Goede voorbeelden door de gemeente: 100% duurzaam en zo lokaal mogelijk.
 • Stimuleer ‘voedseljutten’ door het planten van bomen met eetbare vruchten: voedselbos.

6.6 Gezonde agrarische sector

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving.

 • Bij het opstellen van een visie op het buitengebied wil de ChristenUnie inzetten op een toekomstbestendige agrarische sector. Kernwoorden: Kringlooplandbouw, lokale voedselketens en de boer als mede-beheerder van de openbare ruimte.
 • Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.
 • Zuinig omgaan met landbouwgrond, er is veel ruimte nodig om te schakelen naar een extensief bedrijf.
 • Mogelijkheid bieden voor verbreding van de activiteiten zoals zorg, recreatie en toerisme.

Hoofstuk 7 Meedoen op de arbeidsmarkt

Waar staat de ChristenUnie voor?
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen en waar contacten worden gelegd met anderen.

Veel mensen hebben de afgelopen periode een beroep moeten doen op de steunmaatregelen van het rijk. Mensen met een eigen zaak of ZZP-ers. Het is belangrijk dat zij hun beroep weer op kunnen pakken en uit hun bedrijf weer een inkomen kunnen halen.
In onze gemeente maken nog ruim 250 mensen gebruik van de bijstand/participatiewet. Het is goed dat we regelingen hebben om deel te blijven nemen aan de samenleving, en om een fatsoenlijk inkomen te hebben. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dicht bij of onder de armoedegrens leven. Ook het langdurig gebruik maken van regelingen maakt dat mensen steeds verder wegzakken in structurele armoede. Dit willen we niet laten gebeuren.

We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is armoede en lukt het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in de gemeente Oldebroek aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.
Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan een perspectief kunnen werken.

 • De ChristenUnie in Oldebroek is voor een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke maat waar mensen een fatsoenlijk inkomen hebben en zelf regie houden over hun leven.
 • Solidariteit komt van twee kanten. Dit betekent dat er rechten zijn maar ook plichten. De gemeente staat daarin dicht bij haar inwoners en helpt bij het herstellen van een fout. We bestempelen mensen niet zomaar als fraudeur. Wanneer mensen bewust misbruik maken van regelingen, fraude plegen of niet willen werken, stellen we duidelijk een grens en is er geen recht meer op een uitkering.
 • In Oldebroek zijn we alert op arbeidsdiscriminatie op welke grond dan ook. De gemeente zelf moet ook oog hebben voor ongelijkheid in eigen beleid.

7.1 Aan het werk

De arbeidsmarkt is constant aan het veranderen. Naast vaste contracten bij bedrijven, beginnen steeds meer mensen voor zichzelf als ZZP-er.
Binnen de zorg, logistiek, en de bouw volgen de technologische ontwikkelingen elkaar snel op. Nieuwe beroepen komen op en mensen die al lang in een bedrijf werken, zullen vaker moeten worden bij- of omgeschoold. Voor de een is dat vanzelfsprekend, voor de andere persoon is dat lastig. Vooral jongeren zijn daarin kwetsbaar.

 • De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn.
 • De gemeente Oldebroek stimuleert vestigingsbeleid voor bedrijven waarvan de werkgelegenheid aansluit bij de plaatselijke behoefte/scholing.

De ChristenUnie ziet graag dat overheid, onderwijs en ondernemers samen optrekken om mensen aangehaakt te houden in deze ontwikkelingen. Er zijn positieve resultaten van mentorprojecten, JobHulpMaatjes, meester-gezel-constructies en coachingstrajecten, waarbij vrijwilligers werkzoekenden ondersteunen of waarbij ondernemers als een mentor startende ZZP-ers op weg helpen.

Voor mensen met een beperking moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou via een arbeidsovereenkomst gaat of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld in, en maakt bedrijven enthousiast hiervoor, ook door ze te ontzorgen.
Mensen met een beperking verdienen aandacht en begeleiding op de werkvloer door een coach of een collega die kennis heeft van de problemen die ze dagelijks ervaren. Dit zorgt voor meer begrip van collega’s en meer werkplezier bij de werknemer. Het is belangrijk dat UWV en gemeenten deze ondersteuning inkopen/aanbieden. Daarbij zijn we alert op misbruik van ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen.
Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen moeten juist worden gestimuleerd. De gemeente Oldebroek zoekt betrouwbare en ‘vaste’ partners zodat we duurzame plaatsingen kunnen realiseren.

De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. De gemeente zoekt naar partners als IG om mensen richting een passende werkplek te kunnen bemiddelen.

 • De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen.
 • De gemeente zet in op meerjarige projecten en programma’s van vrijwilligers waarbij kwetsbare doelgroepen meerjarig worden ingezet in het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties.
 • De gemeente zoekt in samenwerking met het lokale bedrijfsleven naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken.
 • De ChristenUnie vindt dat de gemeente heel zorgvuldig moet zijn als het gaat om het vragen van een tegenprestatie. Het is belangrijk dat een tegenprestatie zoveel mogelijk aansluit bij de eigen kennis en talenten van mensen. De tegenprestatie mag niet ten koste gaan van regulier werk en ook mantelzorg geldt als tegenprestatie.
 • De ChristenUnie wil dat er aparte aandacht is voor re-integratie van 55-plussers omdat deze groep aan andere aanpak vraagt. Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten (leerwerktrajecten) bieden, worden beloond.
 • In Oldebroek komt er maximale ruimte voor re-integratietrajecten, en vormen van regelarme bijstand. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken een eigen bedrijf of onderneming te starten met behoud van uitkering. Het sociaal team is bij de gemeente de plek waar jongeren, werkzoekenden, mensen met een beperking, nieuwkomers en werkgevers tot een optimale match kunnen komen.

Nieuwkomers en arbeidsmigranten Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook voor hen geldt: hoe eerder, hoe beter.

 • Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen. Binnen de nieuwe inburgeringswet zijn hiervoor voldoende mogelijkheden.

Ook in onze gemeente werken en wonen arbeidsmigranten. Zij zijn voor onze lokale economie belangrijk maar vormen een kwetsbare doelgroep. Regelmatig hebben zij te maken met uitbuiting, mensenhandel, slechte woonomstandigheden en door de taalbarrière is het moeilijk deel uit te maken van onze Oldebroekse samenleving.
De ChristenUnie is blij zijn met het in 2021 vastgestelde beleid dat we als mooie basis zien en bijdraagt aan integratie en dat het risico op uitbuiting, dakloosheid en overlast beperkt.

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland verblijven, zich inschrijven in het BRP. Hiermee krijgen zij dezelfde rechten (zorg!) en plichten als elke Nederlander. In Oldebroek spreken we af dat de werkgevers en uitzendbureaus hun werknemers hierop wijzen.

 • De gemeente Oldebroek sluit een convenant met betrokken werkgevers en uitzendbureaus, waarin afspraken staan over inschrijving BRP, huisvesting, arbeidsomstandigheden en rechten en plichten van arbeidsmigranten.
 • In onze gemeentelijke wetgeving (APV) komen regels over o.a. de exploitatievergunning en andere regels (overlast, het aantal personen per woning, enz.) rond het huisvesten van arbeidsmigranten.
 • In Oldebroek controleert de gemeente regelmatig huisvesting en arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten. Ook om mensenhandel op het spoor te komen.

7.2 Armoede en preventie

In de gemeente Oldebroek groeien te veel kinderen in armoede op. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties, ongezonde keuzes en armoede levert veel stress op.

 • Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Wij willen de vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat, doorbreken.

Minimaregelingen zijn bedoeld om mensen en gezinnen te helpen. De ChristenUnie wil dat gezinnen optimaal gebruik maken van de regelingen. Dit is onderdeel van één gezin, één plan en één regisseur. Deze regisseur zorgt ervoor dat op alle fronten wordt meegedacht: werk en opleiding, maar ook goed in je vel zitten (psychische en fysieke gezondheid) zijn belangrijke factoren. Om geldstress te voorkomen wil de ChristenUnie dat de gemeente voor schulden een gezinsaanpak hanteert. De regisseur bewaakt deze gezinsaanpak.

Jongeren zijn financieel kwetsbaar. Een integrale aanpak is voor hen heel belangrijk. Omgaan met financiën maakt onderdeel uit van het preventieve programma van de gemeente, maar is ook een gedeelde verantwoordelijkheid met de opvoeders.

 • Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden.
 • Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kosten geld. De gemeente zorgt dat ook de minima in Oldebroek mee kunnen doen en profiteren van een lagere energierekening.
 • De gemeente Oldebroek kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.
 • Voor mensen met een laag inkomen is een collectieve zorgverzekering beschikbaar, met een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden, zoals o.a. een compensatie van of meeverzekerd eigen risico. De collectieve zorgverzekering is ook beschikbaar voor minima.
 • De ChristenUnie wil dat voorzieningen voor hulp en financiële ondersteuning beter bekend zijn bij de doelgroep, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Voorzieningenwijzer.
 • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen is zo laagdrempelig mogelijk.
 • O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het sociaal team.
 • Bij regelingen voor minima zet de gemeente in op het hanteren van minimaal de grens van 120% voor deze regelingen.

Schulden
Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook voor schuldeisers en de samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen, vindt de ChristenUnie dat de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening moet bieden. De gemeente Oldebroek vermijdt ingewikkelde bureaucratie.
Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast. In de situatie waarbij mensen wel willen betalen, maar niet kunnen betalen, willen we dat de gemeente Oldebroek sociaal incasseert. Bij het ontstaan van betalingsachterstanden kijkt de gemeente naar de situatie van de persoon. Maatwerk dus.

We gaan altijd uit van vertrouwen en de gemeente moet hulp bieden bij het herstellen van een fout of bij het organiseren van een betalingsregeling. Dit geldt voor alle gemeentelijke afdelingen. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op gemeentelijke steun rekenen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoersmiddel.

 • Eén schuldenaar, één regisseur.
 • In Oldebroek zijn we aangesloten bij Garantiefonds om waar nodig / gewenst kredieten te verstrekken.
 • Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen. De ChristenUnie zet in op kortere schuldhulptrajecten met goede begeleiding, zodat mensen sneller zicht hebben op een schone lei.
 • De gemeente Oldebroek sluit een convenant met alle aanbestedingspartners, waarin afspraken vastliggen m.b.t. sociaal incasseren en signaleren van betalingsachterstanden.
 • In Oldebroek werken we met incassobureaus en deurwaarders die aangesloten zijn bij het landelijk keurmerk m.b.t. sociaal incasseren.
 • In Oldebroek maken we een plan waarbij werkgevers die te maken hebben met werknemers in schulden, in samenwerking met de gemeente hun werknemer kunnen ondersteunen.De gemeente Oldebroek maakt ook werk van de ondersteuning van ondernemers en ZZP-ers met schulden, door ook voor hen schuldhulp te realiseren en ruimhartige bbz-kredieten aan te bieden.
 • De gemeente Oldebroek is betrokken bij landelijke initiatieven om schulden te voorkomen.
 • De wachttijden voor schuldhulp worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als SchuldHulpMaatje, Humanitas, maatschappelijk werk, de Voedselbank of de diaconie.
  Zie hiervoor verder ook: Hulp bij Schulden
 • De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan.
 • Bij dakloosheid door huurschuld werken we in Oldebroek aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. In Oldebroek zetten we ons in dat gezinnen met kinderen onder de 12 niet uit hun woning worden gezet.

Hoofdstuk 8 Wonen en ruimte

Waar staat de ChristenUnie voor? De Gemeente Oldebroek is een aantrekkelijke woonomgeving met een prachtig buitengebied.
We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor iedereen om te wonen, te werken, te reizen en te recreëren. Maar de ruimte is beperkt en er zijn grote uitdagingen op het gebied van natuur, stikstof, woningnood en klimaat. Voor de ChristenUnie is het belangrijk de schepping te beschermen.
Duurzaam ruimtegebruik is het uitgangspunt waarbij we ons mooie buitengebied zoveel mogelijk willen bijhouden.

Wonen gaat over zoveel meer dan stenen stapelen. Wonen gaat over samenleven, over samenhang, over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk. De ChristenUnie Oldebroek blijft zich inzetten voor de kansen van starters en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

8.1 Wonen

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil dat de gemeente Oldebroek met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw.

In de gemeente Oldebroek moeten we nu nadenken waar we in de toekomst moeten bijbouwen. De kernen Oldebroek en Wezep zijn de kernen die mogen groeien en er zijn niet veel inbreidingslocaties meer. We moeten daarom nadenken over gebieden waar we als gemeente in de toekomst willen bouwen en voeren daarbij als gemeente een actief grondbeleid zodat we meer regie hebben welke woningen we waar gaan bouwen. In de kleinere kernen willen we vooral bouwen naar behoefte.

We vinden het belangrijk dat er (kleine woningen) voor starters gebouwd wordt en dat er voldoende woningen zijn voor ouderen.
Samen met woningbouwcoöperaties moeten er de komende jaren meer huurwoningen gebouwd worden. Ook blijven we ons inzetten om op het gebied van wonen te zorgen voor minder regelgeving voor burgers en stimuleren we nieuwe woonvormen zoveel mogelijk. De ChristenUnie knokt voor de kansen van starters, alleenstaanden en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen in een gezonde omgeving voor iedereen.
Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische, economische en demografische ontwikkelingen (krimp en/of groei) maken het mogelijk en noodzakelijk dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. De gemeente Oldebroek zal duidelijke keuzes moeten maken. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar inwoners bij betrokken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Goede kwaliteit van woonomgeving vertaald zich ook in positieve effecten voor de gezondheid.

Structurele versterking van de (wijk)economie en bereikbare voorzieningen houden krimpregio’s leefbaar. Ook is het belangrijk dat de infrastructuur op orde is, zoals wegen, fietspaden, openbaar vervoer en snel internet.

Beschikbare woningen
  Beschikbare woningen
 • We denken nu al na over waar we op lange termijn willen gaan bouwen in de gemeente Oldebroek. In het gemeentelijke woonprogramma wordt daarom integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven.
 • Bij het ontwikkelen van nieuwe wijken denken we goed na hoe we als rentmeester omgaan met de ruimte en kijken we hoe woningen goed ingepast kunnen worden in de omgeving. Tegelijk onderkennen we dat de woningbouwopgave zo groot is, dat aan bouwen op landbouwgrond niet valt te ontkomen. Conform de ladder duurzame verstedelijking staan we dat beperkt toe. Aan de randen van onze kernen biedt dat mogelijkheden om aantrekkelijke woonlandschappen tot stand te brengen in combinatie met natuurontwikkeling.
 • In de geest van de omgevingswet vinden we het belangrijk dat de gemeente Oldebroek goed meedenkt met inwoners met een initiatief.
 • Waar mogelijk werk de gemeente Oldebroek mee aan het hergebruik van leegstaande gebouwen.
 • Vrijkomende agrarische bebouwing door stoppende boeren kan in een deel van de ruimtevraag voor wonen voorzien, door transformatie tot woningen.
 • Doorstromen alstublieft: Er komen doorstroommakelaars en doorstroompremies om mensen van een relatief ruim huis naar een meer passende woning te begeleiden.
 • De ChristenUnie is voor een woonverplichting bij nieuwbouw (zodat huizen niet opgekocht worden door huisjesmelkers)
 • Bescherm huurders en particuliere kopers beter. De ChristenUnie wil dat de gemeente Oldebroek onderzoekt hoe huisjesmelkers, malafide verhuurders en bemiddelingsbureaus effectief worden bestreden en vooral studenten en arbeidsmigranten beter worden beschermd tegen wanpraktijken. Daarnaast onderzoekt de gemeente Oldebroek de mogelijkheden van een opkoopbescherming van bestaande betaalbare koopwoningen ter bescherming tegen buy-to-let. Ook wordt onderzocht of verplichte bewoning bij van nieuwbouw en bestaande woning positief effect heeft op de gespannen woningmarkt.
  Duurzame woningen
 • Door middel van een woonprogramma met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de gemeente een integraal en duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen zijn de norm.
 • Woningen in Oldebroek worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen. (nul-op-de-meter)
 • De duurzaamheidslening is in Oldebroek beschikbaar.
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente Oldebroek de komende periode fors investeert in (aangepaste) woningen en gemeenschappelijke woonvormen voor ouderen. Collectieve woonvormen zoals de recent ontwikkelde Wezeper veste, zijn belangrijk omdat ze zorgen voor onderling contact, gezelschap en burenhulp. Ook bevordert het realiseren van voldoende woningen voor ouderen de doorstroom op de woningmarkt.
 • Er komt in Oldebroek ruimte voor woonzorgprojecten maar ook voor meergeneratiewoningen, inclusieve wijken en hofjes.
 • In Oldebroek mogen er geen belemmeringen zijn voor collectieve woonvormen voor senioren (‘krasse knarrenhofjes’) en gemengd wonen.
 • Een vast te stellen percentage van de nieuw te bouwen woningen in Oldebroek reserveren we voor passende woonvormen voor ouderen. Bovendien wordt toegankelijkheid standaard meegenomen bij nieuwbouw, zodat alle nieuwe woningen levensloopbestendig zijn.
 • Oldebroek bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en wijken, waardoor men langer in het eigen huis kan blijven wonen. Dit kan niet zonder een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de lokale regelgeving neemt de gemeente weg. Woningcorporaties worden aangespoord om woningen levensloopbestendig te maken.

Betaalbare woningen, ook voor jongeren
Wonen is voor woningeigenaren die al decennia een huis bezitten meestal goed betaalbaar. Voor jongeren en huurders in de vrije sector is betaalbaar wonen in onze gemeente een heel ander verhaal. Daar maken we ons grote zorgen over.

 • Betaalbaar starten: Starters moeten in de gemeente Oldebroek hun wooncarrière kunnen beginnen. We willen de schaarste eerlijk verdelen en een deel van de te bouwen en vrijkomende sociale huurwoningen reserveren voor starters, die op hun beurt doorstromen zodra hun inkomensniveau dat toelaat.
 • Oldebroek zet zich in om starters ruimte te geven op de woningmarkt. Naast de startersleningen wordt er gezocht naar nieuwe instrumenten zoals bijvoorbeeld Duokoop (de koper koopt alleen de woning en niet de grond) en koopgarant (kopen met korting meestal via de woningstichting).
 • Grootte van de woning aanpassen aan woonbehoefte. Voorbeeld: starters woningen moeten ook starters woningen blijven, dat creëert doorstroming en zo blijven deze dan ook beschikbaar.

Woningcorporaties
De ChristenUnie wil dat de gemeente Oldebroek woningcorporaties de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te kunnen bouwen, maar vraagt daarbij wel duidelijke kaders via een gemeentelijk woonprogramma. In dit woonprogramma moet aandacht zijn voor ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De komende raadsperiode moet er een plan zijn hoe we in Oldebroek de bestaande woningvoorraad volledig gaan verduurzamen.
Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen, we willen dit bereiken door de wettelijke taken en verplichtingen af te dwingen en te zorgen voor concrete aantallen en termijnen van realisering! Woningcorporaties hebben een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en de wijk. Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidsbeleid niet alleen voor maar vooral mét de bewoners in Oldebroek.

 • Ruim baan voor woningcorporaties. Naast betaalbare koopwoningen, zijn er vooral meer sociale en (lage) middeldure huurwoningen nodig waaronder appartementen en studio’s voor starters en gescheiden gezinnen.
 • In woningbouwprojecten zorgen we voor kleine starterswoningen zodat het voor starters betaalbaar is én het zorgt ervoor dat mensen sneller doorstromen naar een grotere woning.
 • De gemeente zorgt er samen met de wooncorporaties voor dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor speciale doelgroepen (ambulante cliënten beschermd wonen, statushouders, tienermoeders, arbeidsmigranten.)
 • De gemeente Oldebroek stelt met de woningcorporaties doelen op, gericht op het verbeteren van de energiehuishouding van woningen.
 • De gemeente besteedt in de prestatieafspraken met de woningcorporaties aandacht aan:
  • ? de beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen,
  • ? de leefbaarheid in wijken en de sociale koopsector,
  • ? eventuele verkoop bestaande voorraad woningen,
  • ? aantal nieuw te bouwen woningen,
  • ? verduurzaming van bestaande woningen
  • ? duurzaamheid als norm bij nieuwbouw,
  • ? aantal te vestigen statushouders en andere doelgroepen zoals mensen vanuit de beschermde woonvorm naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.

Duurzame woningen en andere gebouwen
Verduurzaming van de woningvoorraad is een immense opgave en vooral ook een zaak van de lange adem. Bij de energietransitie is isolatie van woningen van groot belang. Deze transitie raakt alle terreinen van onze economie en samenleving, niet in het minst de gebouwde omgeving.

 • Wijkgerichte aanpak bestaande bouw. In de bestaande bouw wordt jaarlijks een ambitieus maar realistisch aantal woningen voorzien van een duurzame warmteoplossing. Dit gebeurt in een wijkgerichte aanpak.
 • De transitie naar een duurzame warmteoplossing vraag om concrete, werkbare en betaalbare stimulerings- en financieringsoplossingen. Hier is inzet van de rijksoverheid cruciaal.
 • Klimaatbestendige nieuwbouw. Bij nieuwbouw gaat het niet alleen om energiebesparing en gasvrij bouwen, maar ook om klimaatbestendigheid, zowel voor wat betreft de omgang met water - waaronder het afkoppelen van hemelwater en afvalwater - als het voorkomen van hittestress. We willen dat de gemeente Oldebroek beter gebruik maakt van de huidige juridische mogelijkheden en verkent wat er extra nodig is, zoals aanpassing van het Bouwbesluit.
 • Nul-op-de-meter bij nieuwbouw. De ChristenUnie stimuleert de bouw van nul-op-de- meterwoningen bij nieuwbouw door woningcorporaties. Op deze manier versnellen we de verduurzaming van de woningbouwsector.
 • Voorkom energiearmoede. Wijken met slecht geïsoleerde huizen en bewoners met lage inkomens moeten niet achteraan, maar vooraan staan bij de energietransitie. Waar aardgas geleidelijk wordt vervangen door duurzame warmte, wordt ook geïnvesteerd in isolatie, zodat de energierekening echt omlaag gaat. Daardoor blijven de woonlasten bij verduurzaming gelijk (woonlastenneutraal) en worden woningen ook nog eens comfortabeler.
 • Gemeente ondersteunt “Right to challenge”, waarmee samen met inwoners de opgave wordt aangepakt.
Zie voor meer over dit onderwerp in hoofdstuk 3: Energie, klimaat en milieu

8.2 Ruimte

Het dagelijks werk van de gemeente: openbare ruimte
Een belangrijk deel van ons leven maken we gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De straatverlichting werkt, de straat ligt er netjes bij, er zijn bosjes en grasvelden. Stel je eens voor dat we het zonder openbare verlichting moesten doen! Of dat het vuil niet wordt opgehaald? Met dit dagelijks werk draagt de gemeente bij aan ons geluk. De openbare ruimte heeft invloed op onze gezondheid. Als we wandelen, kunnen spelen, hardlopen, of fitnessen in de buitenruimte. Een hardlooprondje wordt spannender als er een start en finishstreep op de weg staan.
Ook de gemeente Oldebroek moet zich voorbereiden op klimaatverandering. Er komen meer hoosbuien en meer hittegolven. Juist bij de inrichting van de openbare ruimte moet je daar nu keuzes in maken, vindt de ChristenUnie. Met meer ruimte voor water en groen wordt de stad robuuster.
Tegelijk geeft dit weer meer kansen voor biodiversiteit in de stad.
Ook voor ons gevoel van veiligheid, de vrijheid om anderen te ontmoeten en contacten te leggen is een goede, sociaal veilige, openbare ruimte van levensbelang. De ChristenUnie denkt dan ook aan groepen die minder makkelijk hun weg vinden, mensen met een rollator, blindenstok, of kinderwagen, iedereen moet in onze gemeente zijn of haar weg kunnen vinden.

 • Bij het aanbesteden van onderhoud en aanleg van de openbare ruimte probeert de gemeente Oldebroek zoveel mogelijk van de Sustainable Developement Goals na te streven.
 • In onze gemeente is er voldoende ruimte voor kinderen om te spelen, in speeltuinen, maar ook in bosjes om hutten te kunnen bouwen en in bomen te klimmen.
 • De openbare ruimte daagt uit tot spelen en bewegen, ook voor volwassenen.
 • De openbare ruimte geeft ruimte aan water en groen om klimaatverandering te kunnen vangen. Stortbuien kunnen zo beter opgevangen worden, bij hete zomers gaan we zo hittestress tegen.
 • Onze gemeentelijke gebouwen krijgen zo veel mogelijk groene gevels en daken.
 • Ontwerp de openbare ruimte op en top toegankelijk.
 • Gemeentebestuurders en raadsleden in Oldebroek moeten jaarlijks een toegankelijkheidswandeling maken met ervaringsdeskundigen. Dus een geblinddoekte wandeling onder begeleiding van iemand die blind is, of een rondje in een rolstoel. Zo worden de gemeentebestuurders zich bewust van het belang van toegankelijkheid en worden zij ambassadeurs voor toegankelijkheid
 • Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan maakt de gemeente met haar inwoners afspraken over de openbare ruimte.
 • De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun dorp, wijk of straat in eigen beheer te onderhouden.
 • Open landschappen behouden, versnippering voorkomen. Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs wegen willen we tegengaan.

Omgevingswet
Per 1 januari 2022 komt (zeer waarschijnlijk) een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat maar ook het sociale- en gezondheidsdomein.

 • De ChristenUnie is voor een goede participatieverordening waarin beschreven staat hoe de participatie van burgers vormgegeven moet worden. Vooral: laat de gemeente daarin een goed voorbeeld geven.
 • We pleiten voor een goede omgevingsvisie op gemeentelijk niveau; bij voorkeur gemaakt in dialoog met de bewoners van de verschillende (sub-)wijken;
 • Belangrijk is ook een goed werkend DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Vooral: goede ondersteuning voor burgers die niet (zo) digitaal vaardig zijn.
 • Bij de uitvoering van de Omgevingswet werkt de gemeente Oldebroek nauw samen met de Provincie en de Waterschappen.
 • We willen graag dat onze natuurlijke omgeving zoveel mogelijk behouden blijft en dit samen met agrariërs en natuurorganisaties oppakken.
 • De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt gemaakt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden.
 • De kosten van het invoeren van de omgevingswet moeten draagbaar zijn voor onze gemeente! Zo nodig spreken wij de rijksoverheid hierop aan.

Groene Schoolpleinen
We stimuleren groene schoolpleinen. Kinderen vinden een groen schoolplein leuker, mooier en prettiger, zijn geconcentreerder, rustiger, bewegen meer, zijn meer in contact met de natuur en hebben een uitdagendere speelomgeving. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan het verminderen van wateroverlast, hittestress en is het goed voor de biodiversiteit.

Natuur
De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving.

 • Bij de inrichting van de openbare ruimte in Oldebroek is rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen.
 • De ChristenUnie pleit voor een revolverend landschapsfonds: Een landschapsfonds waaruit geleend kan worden om de ontwikkeling van landschapsplannen financieel te ondersteunen.

Afstemming over kwetsbare natuur bij Regionale Energie Strategie (RES)
Ruimtelijke principes en afwegingskaders voor natuur en landschap zijn voor de meeste RES’en nog onvoldoende uitgewerkt. De ChristenUnie pleit voor een goede balans tussen het belang van duurzame energieopwekking en het belang van landschappelijke waarde.
Verkeerde keuzes kunnen zeer negatieve en langdurige consequenties voor natuur en landschap hebben.

 • De gewenste transitie in de landbouw vraag om meer grond, wees daar zuinig op! Voorkom grondbeslag van kostbare, hoogwaardige landbouwgrond door zonneparken.
 • De gemeente Oldebroek betrekt actief de organisaties en bewoners uit de omgeving bij het uitwerken van de plannen. Anders komen we bij de uitvoering in de problemen, raken we achter in het halen van onze doelen en delft de natuur verder het onderspit.

Hoofdstuk 9 Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?
Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om economische, sociale en culturele activiteiten te ondernemen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende mobiliteit mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving.

Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op korte afstand. Daarom krijgt langzaam, niet gemotoriseerd verkeer in Oldebroek voorrang. Dit maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam. Bij verdeling van de openbare ruimte en instelling van verkeerslichten binnen onze gemeente kiest de ChristenUnie daarom voor het STOP principe: Eerst Stappen, dan Trappen (fiets), dan Openbaar vervoer en vervolgens pas de Personenwagen.

De ChristenUnie gaat zich de komende periode verder inzetten voor verduurzaming van de mobiliteit (volledig CO2-neutraal in 2040), voor het vermijden van overbodig verkeer en voor vergroting van het aandeel lopen, fietsen en openbaar vervoer in de totale mobiliteit in de gemeente Oldebroek.
Om deze duurzame mobiliteitstransitie te realiseren investeren we in Oldebroek in sociaal veilige wandelroutes, in meer ruimte voor de fiets met een goed netwerk van doorfietsroutes voor woon- werkverkeer, routes naar scholen, met een hoge kwaliteit. In snelle, frequente en rechtstreekse busverbindingen en in een goede afstemming tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente Oldebroek is (samen met provincie en Rijk) verantwoordelijk voor infrastructuur van hoog niveau. Zoals verder uitwerken van snelfietsroutes zodat ook op langere afstanden de fiets een goed alternatief is, bijvoorbeeld de F28 van Zwolle naar Amersfoort.

Geen Lelystad Airport. Er gaat definitief een streep door de opening van het nieuwe Lelystad Airport. Het openen van een extra luchthaven voor vakantievluchten past niet bij de noodzaak om minder te vliegen en te komen tot een volledige CO2 neutrale samenleving.

 • We blijven ons maximaal inzetten om de overlast van Lelystad Airport voor de inwoners van de gemeente Oldebroek tot een minimum te beperken totdat daar definitief een streep door is gezet.

9.1 Voetgangers

 • Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra, zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en de looproutes daar naar toe. Verhoogd liggende trottoirs moeten op elke hoek voorzien zijn van op- en afritbanden voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden, dus obstakels worden weggehaald en overhangend groen of heggen teruggebracht tot de erfgrens.
 • Wandelpaden van en naar openbare voorzieningen wil de ChristenUnie voorzien van voldoende bankjes, zodat ook mensen die minder goed ter been zijn, geregeld kunnen rusten. Maar ook als locatie in de buurt waar we elkaar ontmoeten.
 • In het gemeentelijke handboek voor de inrichting van de openbare ruimte komen duidelijke eisen voor de toegankelijkheid.

9.2 Fiets

 • De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Oldebroek gericht op groei van het fietsverkeer.
 • Er komen meer fietsstraten waar de auto ‘te gast’ is en de fiets het primaat heeft.
 • Er komt een regionale doorfietsroute van Amersfoort naar Zwolle, de f28. Zo stimuleren we het gebruik van de fiets in het woon- werkverkeer met zo min mogelijk hinder van obstakels en het overige verkeer.
 • Fietsvriendelijke wijken. De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van het fietsverkeer en richt wijken fiets- en kindvriendelijk in. Er komen sociaal veilige fietsverbindingen die wijken onderling snel verbinden. Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.
 • Bij winkelcentra, bushaltes en overige attractiepunten komen genoeg fietsenrekken die voldoen aan de normen van Fietsparkeur zodat fietsen veilig en gebruiksvriendelijk kunnen worden gestald.
 • De gemeente gaat fietsvriendelijke horeca het predicaat fietscafé geven. Deze gelegenheden hebben voldoende stallingen, een sanitaire ruimte, een EHBO-uitrusting, een fietsreparatieset inclusief fietspomp, een gratis watervulpunt en bieden de mogelijkheid om elektrische fietsen op te laden.
 • Weesfietsen. Bij het verwijderen van weesfietsen worden eigenaars op tijd gewaarschuwd met een duidelijke sticker met uitleg.
 • Knelpunten in kaart. Inwoners betrekken om fietsknelpunten in de gemeente Oldebroek te inventariseren. We kijken daarbij onder andere naar comfort, veiligheid, directheid en doorstroming.
 • De ChristenUnie gaat zich inzetten voor oplaadpunten voor elektrische fietsen en watertappunten bij culturele plekken.

De website www.tourdeforce2020.nl biedt veel inspiratie voor concrete invulling per gemeente. Bekijk welke punten prioriteit hebben in uw gemeente en maak op basis daarvan dit onderdeel in uw lokale programma concreet.

9.3 Openbaar vervoer

 • Vraagafhankelijk vervoer is alleen een alternatief voor OV als sprake is van korte aanmeldtijden (maximaal 1 uur) en een aantrekkelijke prijs. Al dit vraagafhankelijke mobiliteitsaanbod moet zero-emissie zijn.
 • Binnen 4 jaar zijn alle bus- en tramhaltes toegankelijk gemaakt voor mobiliteitsbeperkten, voor zover dit nog niet gebeurd is.
 • OV-abonnementen moeten in de hele regio geldig zijn in zowel bus als trein, ongeacht de vervoerder. Hierdoor kunnen sommige reizigers tientallen euro’s per maand besparen. De gemeente gaat hiervoor lobbyen bij de provincie en NS.
 • Nieuwe bewoners krijgen informatie over de OV-bereikbaarheid van hun woonwijk.
 • De gemeente spant zich in om de kleine kernen goed bereikbaar te houden voor het OV.

9.4 Parkeren

 • Ook wil de ChristenUnie dat de gemeente het gebruik van deelauto’s stimuleert waardoor er minder blik op straat komt. Zo kunnen woonstraten worden vergroend en autoluw worden ingericht en hebben voetgangers, fietsers en spelende kinderen daar het primaat. Zo stimuleren we in Oldebroek duurzame mobiliteit, worden wijken leefbaarder en veiliger en is er plaats voor meer woningen.
 • De gemeente ondersteunt bewoners die hun straat één maand autovrij willen maken. In deze maand testen bewoners alternatieven voor de auto en is er in deze leefstraat meer ruimte voor ontspanning, spel en ontmoeting. In overleg met gemeente worden afspraken gemaakt waar de auto’s zonder hinder voor anderen in die maand geparkeerd kunnen worden.
 • Zoveel mogelijk benzinestations in Oldebroek moeten een mogelijkheid krijgen voor het snelladen van auto’s. Ook verkennen we de mogelijkheid dit te realiseren op parkeerterreinen van supermarkten en winkelcentra.
 • Als laden op eigen terrein niet mogelijk is dan is er in Oldebroek binnen een straal van 200 meter een openbare laadmogelijkheid beschikbaar. Het aantal laadpalen wordt uitgebreid en volgt de groei van het aantal elektrische auto’s. Hiervoor mogen geen wachtlijsten zijn. Rekening houden met bestaande parkeerdruk en overleg met omwonenden vindt de ChristenUnie belangrijk. De laadpalen krijgen bij voorkeur een plek aan de randen van wijken of worden geclusterd op parkeerterreinen. Er is dus geen recht op een laadpaal voor de eigen deur. Wij pleiten voor de Vehicle-to-Grid technologie zodat elektrische auto’s als buffer kunnen dienen in het electriciteitsnetwerk.
 • Inwoners krijgen de mogelijkheid de eigen auto op te laden via een kabel over de stoep mits voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld d.m.v. een kabelgoot, kabeldrempel etc. Maar op zo’n manier dat het geen hinder voor gebruikers van de stoep oplevert. (voorkomen van valgevaar passanten, geen hinder voor kinderwagens, rolstoelen.)
 • Parkeerterreinen nemen nu onnodig kostbare ruimte in en dragen niet bij aan een leefbare woonomgeving. Bij nieuwbouw moet parkeren daarom zoveel mogelijk op eigen terrein of inpandig. Bestaande parkeerterreinen worden waar dit ruimtelijk inpasbaar is voorzien van daken met zonnepanelen om zo bij te dragen aan de klimaatopgave.

9.5 Verkeersveiligheid

 • Uitgangspunt voor het inrichten van de verkeersinfrastructuur is het Duurzaam Veilig principe: wegen zo inrichten dat voor weggebruikers de maximumsnelheid al duidelijk blijkt uit de weginrichting en zij hun snelheid hieraan aanpassen.
 • Het verkeer moet met name voor voetgangers en fietsers veiliger worden. We blijven inzetten op minderverkeersslachtoffers op de wegen in onze gemeente, waar nodig voeren we ook de druk op bij de provincie als het op provinciale wegen gaat.
 • De maximum snelheid binnen de bebouwde kom wordt 30 kilometer. Alleen op wegen met openbaar vervoer en ringwegen geldt 50 kilometer per uur. Er komen bovendien meer woonerven waar niet harder dan 15 kilometer per uur wordt gereden. Waar het op korte termijn niet mogelijk is om de weginrichting aan te passen aan de lagere maximum snelheid kiezen we voor tijdelijke snelheidsbeperkende maatregelen genomen.
 • Op basis van registratie van de ongevallen brengt de gemeente tenminste elke vier jaar de zogenaamde ‘gevaarlijke plekken’ in beeld.
 • De ChristenUnie zet in op het weren van doorgaand vrachtverkeer door de centra van onze dorpen.
 • De gemeente zorgt voor veilige loop- en fietsroutes naar de scholen en richt de omgeving van scholen verkeersveilig in. Stimuleren van het fietsen en lopen naar de school, ontmoedigen van het autogebruik daarvoor.
 • De gemeente Oldebroek werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen op basisscholen en bij instellingen en stimuleert dat scholen zich aansluiten bij het verkeersveiligheidslabel. (www.verkeersveiligheidslabel.nl).

9.6 Automobiliteit

 • Verkeersmanagement. Snel en veilig naar je wijk, rustig en veilig in de wijk. Door slimme aanpassing van kruispunten, groeven golven en dynamisch verkeersmanagement (“intelligente” verkeerslichten die op basis van verkeersaanbod werken en niet volgens vaste patronen) wil de ChristenUnie de doorstroming verbeteren. Dit levert ook milieuwinst op.
 • Bereikbaarheidstoets. Bij grote bouwplannen gaan we in Oldebroek een bereikbaarheidstoets hanteren, om efficiënt met mobiliteit om te gaan.
 • Voor de toelevering van de winkels in het centrumgebied van de Oldebroekse kernen vaste routes ontwikkelen zodat de overlast voor de omliggende omgeving tot een minimum beperkt wordt.
 • Om achterstanden in het onderhoud te voorkomen moet de gemeente werken met actuele onderhoudsplannen voor de (vaar)wegen en bruggen. Bij onderhoud overlegt de gemeente met externe partijen op het gebied van kabels en leidingen zodat de weg maar één keer ‘open’ hoeft.
 • Per dag rijden diverse pakketdiensten vele kilometers door de gemeente voor het bezorgen en ophalen van bestellingen. Dit brengt overlast en oponthoud met zich mee in de wijken. Stimuleren van het afhalen van pakketjes bij afhaalpunten of pakketautomaat in wijkwinkelcentra tijdens het boodschappen doen kan de omvang van dit verkeer beperken. Ook verkent de gemeente met lokale ondernemers of een gezamenlijke bezorgservice opgezet kan worden om onnodige verkeersbewegingen te voorkomen.

Hoofdstuk 10 Kunst, cultuur en sport

10.1 Kunst en cultuur

Waar staat de ChristenUnie voor?
Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. Wij mensen vormen het beeld van God als creatieve Schepper. Kunst kan confronteren, stilzetten, ontspannen, wakker schudden en verbinden. Kunst bepaalt ons ook bij de manier waarop wij als mensen het beeld zijn van God als creatieve Schepper.

Kunst en cultuur zijn eerst en vooral van en voor de samenleving. De overheid vervult een belangrijke rol als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van ons culturele klimaat en erfgoed. Kunst is ook voor en van iedereen. Het is belangrijk dat er toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is, met name voor jongeren. Door amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en ontwikkelen zij hun creatieve talenten.

Cultuur dichtbij
De ChristenUnie is voor cultuur in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. We koesteren onze eigen lokale geschiedenis.

 • We maken onze cultuurhistorie via verhalen uit onze gemeente zichtbaar voor inwoners en bezoekers.
 • Cultuureducatie voor alle kinderen. Dichtbij en betaalbaar. Kinderen uit gezinnen in armoede kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas, of via het Jeugd Cultuurfonds) korting krijgen of gratis deelnemen. Dit wordt ook meegenomen in subsidievoorwaarden voor culturele instellingen.
 • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen in Oldebroek.

Bibliotheken en overige culturele accommodaties Voor veel inwoners van de gemeente Oldebroek is de bibliotheek de toegang tot boeken, informatie, een cursus en ontmoeting. Ook is de bibliotheek belangrijk als aanvulling op het leesonderwijs voor kinderen, laaggeletterden en nieuwkomers.
Bibliotheekvoorzieningen staan, mede door veel bezuinigingen, meer en meer onder druk. De ChristenUnie wil sluiting van buurt-/dorpsvestigingen zoveel mogelijk voorkomen. Multifunctioneel, innovatief en duurzaam denken is de oplossing. Zo hebben we in Oldebroek en Wezep al een combinatie bibliotheek/dorpshuis. En zijn er in Hattemerbroek en Oosterwolde alternatieve uitleenlocaties op de scholen.

 • Gebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut; Om het gebruik te optimaliseren, maar ook om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, verenigingen, kinderopvang, bibliotheken en muziekvereniging, zorginstellingen, etc., te vinden en te versterken.
 • De ChristenUnie wil de exploitaties van culturele accommodaties in Oldebroek gunstig beïnvloeden door in te zetten op lagere energielasten. Dit door het verduurzamen van de gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen/bouwplannen willen we dit nadrukkelijk betrekken en bij groot onderhoud hierover advies inwinnen.

Monumenten en (kerkelijk) erfgoed Erfgoed en monumenten zijn beeldbepalende elementen in steden, dorpen en wijken. Het zijn bakens in een veranderende wereld en deze brengen herinneringen met zich mee. Goed onderhoud en beheer van erfgoed en monumenten vinden we belangrijk en we kijken daarbij ook naar nieuwe invullingen van oude gebouwen.
Kerken zijn als religieus erfgoed beeldbepalend in steden en dorpen. Voor veel Nederlanders dragen kerken herinneringen aan belangrijke momenten in het leven. Kerken bieden een plek voor erediensten en bezinning. Veel kerken verliezen echter hun functie en daardoor dreigt leegstand en achterstallig onderhoud. Niet alle kerken kunnen behouden worden, maar er liggen wel kansen in een waardige alternatieve bestemming.

De gemeente Oldebroek heeft een eigen kerkenvisie met als doel zoveel mogelijk kerkgebouwen in stand te houden, maar ook om kansen voor herbestemming niet te missen en samen met de provincie op tijd in te zetten op behoud van het religieus erfgoed.

Musea Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale/regionale geschiedenis vraagt zorgvuldigheid. Musea, zoals het Boerderijmuseum hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. Voor het financieel ondersteunen van onze musea en het archief zoekt de gemeente samenwerking in de regio en bij derde (particuliere) partijen.

Evenementen Evenementen in de gemeente Oldebroek moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).

10.2 Sport

Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiest de ChristenUnie voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen. We stimuleren de breedtesport in gemeente Oldebroek. Jong, oud, mindervalide, arm, getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar; voor iedereen moet sport beschikbaar zijn.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Sport brengt mensen in beweging. Sport stimuleert lichaam en geest tot optimale prestaties en bevordert een gezonde en vitale samenleving. Daarom is het nodig om ook voor de toekomst voldoende sportfaciliteiten te hebben; van openbare beweegplekken tot sportparken en sportaccommodaties. De ChristenUnie zet zich in voor een toegankelijke sportwereld. Iedereen is welkom!
Sport breng ook mensen samen. Sportverenigingen fungeren vaak als cement in de samenleving en verdienen steun, zeker nu deze door de coronacrisis grote klappen hebben gehad.

Het is goed voor kinderen dat ze leren dat bewegen leuk is, dat ze leren om doelen te stellen en samen te werken in een team. Daarom willen we dat sport toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor de jeugd, zonder fysieke drempels. Het is van groot belang dat alle kinderen kunnen sporten. Ook de kinderen uit een gezin met een kleinere portemonnee.

Sport dichtbij Het stimuleren van minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die nog niet sporten om meer te gaan bewegen staat hoog in het vaandel bij de ChristenUnie. De ChristenUnie pleit voor open sportclubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.
Maar in de gemeente Oldebroek nodigen ook de verschillende fiets-, wandel- en hardlooproutes en veilige ‘ommetjes’ uit tot bewegen en meedoen.

 • Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten wil de ChristenUnie dat er plaats komt voor zoveel mogelijk openbare beweegplekken en -routes in de openbare ruimte.
 • Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt ook voor ouderen bij aan zelfredzaamheid en sociaal contact. Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de gemeente laagdrempelige sport- en beweegprojecten.
 • In Oldebroek doen we dat samen in het initiatief Goed Bezig Oldebroek.
 • In Oldebroek zorgen we ervoor dat de speeltuinen ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking.

Sportaccommodaties
Het is mooi als mensen hun sporttalenten ontwikkelen en zelfs door kunnen groeien naar de topsport. Ook fungeert de topsport vaak als stimulerend voorbeeld. Toch moet de focus van de gemeente Oldebroek liggen op de breedtesport. Op sport voor iedereen, dichtbij en betaalbaar.

Naast het zo beweeg-vriendelijk mogelijk inrichten van de openbare ruimte is het belangrijk dat de sportaccommodaties goed onderhouden, toegankelijk voor mensen met een beperking en veilig zijn. De gemeente staat in nauw contact met de sportverenigingen en heeft de behoefte aan voorzieningen goed in beeld en maakt op basis daarvan een (financiële) jaarplanning. De gemeente probeert alle verenigingen op een eerlijke maar ook financieel passende manier te bedienen. Daarbij houdt de gemeente rekening met een goede spreiding van sportvoorzieningen in onze gemeente. De ChristenUnie wil ook dat de gemeente het accommodatiebeleid afstemt met omliggende gemeenten met als doel elkaar en de sportdeelname te versterken.

 • Alcohol en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten en wordt ontmoedigd.
 • De gemeente Oldebroek heeft samen met verengingen een lokaal Preventie- en Sportakkoord opgesteld waarin onder andere afspraken staan over een positieve sportcultuur, inclusiviteit, discriminatie en racisme, alcohol en drugs, toegankelijkheid en vrijwilligersbeleid. En gaat hier de komende 4 jaar actief verder mee aan de slag!
 • Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 • De gemeente Oldebroek ziet erop toe dat iedereen die er recht op heeft het Jeugdsportfonds weet te vinden;

lijst 2

Verkiezingsprogramma Algemeen Belang Oldebroek (ABO) 2022-2026

Voorwoord

ABO is een positief kritische partij voor alle inwoners van Oldebroek die voor eerlijke en transparante besluitvorming zijn. Een stem van iedereen voor iedereen.

ABO is niet gebonden aan een landelijke partij of levensbeschouwelijke stroming, daarom kunnen we zonder provinciale of landelijke bemoeienis of andere beïnvloeding zelf bepalen wat goed is voor onze gemeente en wat niet. Onze visie komt daarom tot stand met vrije handen en is gebaseerd op de mening van de inwoners van onze gemeente met haar respectievelijke woonkernen.

Dan doen we bij voorkeur vanuit een coalitie met andere partijen. Dat geeft de gelegenheid tot sturen en bijsturen. Een ABO stem in het college heeft daarom de voorkeur maar niet tot elke prijs. Als onze punten onvoldoende worden overgenomen past ons de oppositie. De plek waar ABO groot is geworden!

We zijn trots dat we ook de afgelopen 4 jaar in het college een belangrijke stem hebben gehad door de ABO wethouder Bob Bergkamp. Daardoor zijn er veel positieve punten voor onze gemeente in gang gezet en gerealiseerd.

Met dit verkiezingsprogramma leggen we een belangrijke bouwsteen voor de komende gemeenteraadsverkiezing en de nieuwe bestuursperiode 2022-2026.

Onze raads- en commissieleden:
ABO is een jonge politieke vereniging met leden van verschillende achtergrond.
Wij zijn blij dat het voor de komende 4 jaar weer is gelukt meerdere inwoners enthousiast te krijgen (en te behouden) om zich politiek actief in te willen zetten voor onze gemeente. Uit ervaring vanuit de afgelopen bestuursperioden kiezen we er voor de komende bestuursperiode voor om raadsleden (ABO) een formulier / verklaring laten tekenen dat de zetel een ABO zetel is en dat een voortijdig vertrek, om welke reden dan ook, terugvalt aan de fractie en dus nimmer meegenomen of geconfisqueerd kan worden. Het ondertekenen van zo’n verklaring is een vereiste om op de kieslijst te komen.

Tenslotte
Daar waar in een coalitie akkoord afspraken over zijn gemaakt bestaat er kennelijke de stilzwijgende afspraak dat er bij de realisatie (conform bestuursakkoord) niet met moties vanuit de coalitie gewerkt wordt. ABO is van mening dat ten allen tijde moties mogelijk zijn. Tegenmacht mag ook zeker ook vanuit de coalitiepartijen komen. Dualisme niet inperken! Bovendien geldt voor ABO “afspraak is afspraak”, een belangrijk uitgangspunt voor samenwerking in een coalitie.

Kernpunten voor komende bestuursperiode

1) Meer woningbouw
De vraag naar woningen is groot en het aanbod is laag. Nieuwe woningen bijbouwen in onze gemeente staat voor ABO op prioriteit 1 voor onze gemeente. Bouwen naar behoefte is essentieel. In onze gemeente is behoefte aan betaalbare starterswoningen (zowel huur als koop) maar er is ook behoefte aan levensbestendige woningen (voor senioren) Van belang is dat de doorstroming op de woningmarkt op gang komt. In onze gemeente zijn diverse locaties in beeld voor woningbouw. Bijvoorbeeld op vrijkomende locaties van de fusies van basisscholen of andere locaties binnen de bebouwde kom. Dit zijn de zogenaamde inbreidingslocaties. Voor ABO is van belang dat kwaliteit van de woon,- en leefomgeving in de bestaande woonkernen behouden blijft. Om die reden is draagvlak van de directe woonomgeving voor nieuwbouw bij inbreidingslocaties van essentieel belang. ABO is van mening dat we ook serieus naar uitbreidingslocaties in onze gemeente moeten kijken. Het onderzoek naar mogelijkheden voor woningbouw op de WHC terreinen in Wezep juichen we daarom toe.

Maar ook andere mogelijk geschikte bouwlocaties mogen wat ABO betreft z.s.m. onderzocht worden. In Hattemerbroek is de bouw van nieuwe woningen achter gebleven ten opzichte van andere kernen in onze gemeente. Onderzoek naar nieuwe locaties voor woningbouw geldt voor alle woonkernen maar wat ABO betreft in de kernen Hattemerbroek en Wezep in het bijzonder. Vanzelfsprekend blijft ABO op het standpunt dat we moeten blijven investeren in de kwaliteit van onze woon,- en leefomgeving. Zowel in bestaand bebouwd gebied als bij nieuwbouw. Dus geen bouwplannen in onze gemeente volgepropt met zoveel mogelijk woningen of hoogbouw. Enige mate van gestapelde bouw (max 4 woonlagen) kan in combinatie met ondergronds parkeren, zodat we voldoende ruimte overhouden voor groen, water en spelen.

Maathouden en rekening houden met de omgeving is in onze ogen essentieel. Met meer dan voldoende ruimte voor groen, water, recreatie,- en speelmogelijkheden voor kinderen. Onze gemeente maakt deel uit van Regio Zwolle. Belangrijk omdat we gemeenschappelijke belangen hebben op het gebied van bijv. werkgelegenheid en ontsluiting (doorstroming A28 en A50). Er wordt vanuit de regio naar Oldebroek gekeken om ons steentje bij te dragen op het gebied van woningbouw. ABO begrijpt dat en steunt dat maar wel met de belangrijke randvoorwaarde dat er dan voldoende aanbod moet worden gerealiseerd. Tekorten in de woningvoorraad dienen zoveel mogelijk te worden weggewerkt om werkelijk bij te kunnen dragen aan de regio.

2) Vergroten verkeersveiligheid in en tussen de woonkernen
ABO wethouder Bob Bergkamp heeft afgelopen jaren al diverse onderzoeken opgestart in onze gemeente om de verkeersveiligheid te vergroten. Denk aan het onderzoek naar de mogelijkheden voor een rondweg in de kern Oldebroek en onderzoek naar de veiligheid van de Zuiderzeestraatweg ( oversteekbaarheid).

Uit onze oproep naar de inwoners om punten voor ons verkiezingsprogramma aan te leveren zijn reacties/verzoeken binnengekomen om de verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren.
Een voorbeeld daarvan is de beperkte oversteekbaarheid van de Stationsweg in Wezep. Niet reactief ( daar verbeteren waar ongevallen gebeuren) maar proactief ( waar zijn risico’s op ongevallen en op voorhand maatregelen treffen)

Voor ABO heeft dit punt de komende bestuursperiode daarom absolute prioriteit. Vanuit het Rijk en Provincie komen er tot 2030 voor alle gemeenten subsidies beschikbaar vanuit het landelijke SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid). Om deze landelijke middelen en mogelijkheden ook in onze gemeente te verzilveren, pleit ABO voor de komende periode voor het z.s.m. opstellen en uitvoeren van een door bewoners gedragen actieplan verkeersveiligheid voor onze gehele gemeente.

In het bijzonder moet de komende jaren aandacht worden besteedt aan veilige doorgaande (school) fietsroutes, meer veilige fietsoversteken realiseren en ook mogelijkheden benutten om in Wezep een aantal fietsstraten (auto’s te gast) te realiseren. Daarbij verdient het fietsparkeren rondom winkelcentra in Wezep en Oldebroek aandacht. Verbeteringen op looproutes tussen ouderen, (zorg) instellingen en winkelcentra moeten in kaart gebracht een aangepakt worden.
De sterk verouderde verkeersregelinstallaties in Wezep staan jaarlijks te vaak op “storing” en dienen vervangen te worden door modernere installaties waarbij oversteekbaarheid van fietsers en voetgangers hogere prioriteit dient te krijgen.

In aanloop naar de realisatie van de nieuwe afrit van de A28 bij het H2O terrein dienen te verwachten (auto)verkeersstromen en veranderingen op het wegennet in Wezep en Hattemerbroek grondig in kaart te worden gebracht. Een vlotte doorstroming van het autoverkeer van en naar de afritten is essentieel om sluipverkeer op ongewenste routes te voorkomen.
Tenslotte is het (te) hard rijden in woonwijken een grote ergernis voor vele bewoners en dit verdient uiteraard ook meer aandacht. ( zie verder fysiek domein : Mobiliteit)

3) Verbeteren relatie (=vertrouwen) tussen gemeente en inwoners
Het gezegde “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard” is ook voor de gemeente Oldebroek van toepassing. Alhoewel onze gemeente de afgelopen jaren een behoorlijke positieve inhaalslag met haar programma “Oldebroek voor mekaar” heeft gemaakt in het samenwerken met haar inwoners gaat het af en toe nog niet helemaal zoals zou moeten of hoort. Kortom : in Oldebroek is nog niet alles voor mekaar. Van gemaakte fouten moet je (willen) leren is het motto. De menselijke maat hanteren bij handhavingszaken in onze gemeente verdient meer aandacht. Het werken met dorpsgroepen en wijkorganisaties heeft afgelopen jaren goede en positieve samenwerkingen opgeleverd. ABO juicht toe dat we als gemeente hierin blijven investeren en niet alleen de wijk-contactambtenaren maar ook de andere vak- en beleidsambtenaren zich meer op straat begeven en in gesprek komen met onze inwoners en wijkorganisaties.
Burgerparticipatie is voor ABO als het gaat om belangrijke beleidsbeslissingen een must. Denk daarbij bijv. aan de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie (RES1.0) Ook voor onze energie regio geldt dat de inwoners nog teveel afstand voelen tot de consequenties van de alternatieve energie plannen. Corona heeft het niet goed mogelijk gemaakt om plenaire bijeenkomsten te organiseren. Met digitale bijeenkomsten en vragenlijsten is geprobeerd inhoud te geven aan inwonerparticipatie. Binnen de mogelijkheden is dat gelukt maar er blijft nog wel wat te wensen over. De betrokkenheid van inwoners van onze gemeente zal daarom in de uitwerkingsfase extra aandacht moeten krijgen.
Mochten inwoners alsnog vastlopen met de gemeentelijke organisatie kunt u zoals in het verleden blijven aankloppen bij het bestuur van ABO om een hulpverzoek door een ervaren en onafhankelijk ABO-lid

Andere thema’s waar ABO op inzet

Gebiedsvisie(s) ontwikkelen samen met inwoners
➣ ABO zal in de komende periode meer focus en aandacht richten op het ontwikkelen van integrale gebiedsvisies voor de inrichting van de ruimtelijke omgeving (binnen de kernen maar ook het buitengebied) samen met de bewoners / omwonenden / betrokkenen;

Illustratief voorbeeld hoe het niet moet:
➣ Souman-Spakman locatie ( De Krone) ontwikkeling in Wezep; object is er geforceerd en veel te kolossaal er tussen gepropt. Een dergelijk hoog opgetrokken appartementencomplex past niet op die plek

Illustratief voorbeeld hoe het wel kan:
➣ Inrichtingsplan voor De Brink (Wezep): wonen, spelen en natuur: in nauwe samenwerking tussen gemeente en buurtbewoners vormgegeven.

Woningbouwbeleid

 • Realiseren van woningbouwlocatie Oldebroek-West (inclusief een fors aanbod sociale huur)
 • Bij aangetoonde haalbaarheid het ontwikkelen van WHC woningbouwlocatie (circa. 300 woningen incl. sociale woningbouw)
 • Prio bouwen voor inwoners van eigen gemeente en ambitie m.b.t. regio Zwolle voor de komende termijn temperen, daarna nieuwe prestatieafspraken maken.
 • Gemeente moet meer inzetten op partners ( woningcorporaties) om aantal sociale huurwoningen te vergroten. Aanbod is te weinig.
 • In overleg gaan met Woningcorporaties om “woningruil” met behoud van het oude huurtarief aan te kunnen bieden, dit om doorstroming te stimuleren.
 • Aanbieden van tijdelijke huisvesting door middel van bijvoorbeeld Flex woningen, voor mensen in (acute) nood en starters.
 • Voorkomen immigranten hotels en buitenlandse werknemer-hotels, niet passend bij de schaal van de woonkernen.
 • Nadruk op seniorenwoningen, om doorstroming te vergroten ten behoeve voor jonge gezinnen.
 • Maar ook: duurzame en flexibele woonvormen die voor meerdere doelgroepen geschikt zijn.
 • Stimuleren aanleunwoningen / kangeroo-woning/ wonen op het erf van familie of andere Aanverwanten

Mobiliteit

 • Stimuleren wandelen en fietsen en gebruik korte autoritten binnen de kernen ontmoedigen,
 • Actieplan verkeersveiligheid opstellen en tot uitvoer brengen; daar kan bij horen het instellen van een 30 km/u regime in geselecteerde centrumgebieden
 • In samenspraak met bewoners routes aanwijzen die autoluwer zijn dan wel waar wandelaars en fietsen voorop staan. Onderzoek naar de mogelijkheid van het herinrichten bestaande wegen van en naar het (nieuwe) winkelcentrum als fietsstraat
 • Zolang er geen sprake is van een rondweg is het wenselijk de oversteekbaarheid Zuiderzeestraatweg bij Oldebroek-centrum te verbeteren (extra voetgangers / fiets oversteekplaats)
 • Aanleggen van beveiligde voet- en fietsoversteekplaats op de Stationsweg ten behoeve van de schooljeugd uit Wezep-West
 • Zorgdragen voor voldoende fietsparkeerplekken in het nieuwe winkelcentrum. door goede fietsparkeer voorzieningen vlakbij de winkelingangen
 • Plaatsen van extra fietslaadpunten in de gemeente, nabij populaire verblijfsplekken zoals winkelcentra en recreatieve voorzieningen.
 • Samenwerken met regio Zwolle op weg naar een Fiets A28 van en naar Zwolle.
 • Scherper toezicht op verkeersveiligheid (fietsers/voetgangers) bij uitvoering van bouwwerkzaamheden dichtbij de openbare weg

Groenvoorziening openbare ruimte

 • Meer bomen planten, meer aandacht voor kwaliteit openbaar groen en tegen gaan van hittestress
 • Meer aandacht voor biodiversiteit bij aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen
 • Terugbrengen kapvergunning inclusief strengere beoordeling van de nut en noodzaak inclusief handhaving hierop
 • Plaatsing van insectenhotels om omliggende verstuiving te bevorderen
 • Stimuleren om meer bijen koloniën in de gemeente neer te zetten door (lokale) imkers en daarvoor bloemenvelden in de omgeving als extra aan te leggen.
 • Bestrijding van de eikenprocessierups met zoveel als mogelijk is met natuurlijke middelen. Xentari zo min mogelijk gebruiken, alleen als andere methoden (structureel) tekort schieten.

Sport & Recreatie

 • Versterken van de sportinfrastructuur (o.a. een nieuw sportcomplex voor WHC en mogelijk WTC).
 • Uitbreiden van recreatieve voorzieningen zoals meer klompenpaden en fietspaden
 • Actieve rol van inwoners bij de uitvoering van het Toeristisch Plan
 • Uitbreiden aantal oplaadpunten voor fietsen
 • Stimuleren van horeca voorzieningen t.b.v. recreanten
 • Openstelling zwembad op zondagmiddagen. ABO vindt het belangrijk dat het zwembad in Wezep gevestigd blijft, inclusief de aan te brengen verbeteringen, die voortvloeien uit de gehouden enquête onder inwoners.
 • Stimuleren van de jeugd tot sportbeoefening door middel van informatie over het sport-aanbod in combinatie met voorlichting over gezonde voeding

Duurzaamheid / Milieu / Klimaat

 • Niet meegaan in de afbakening van alleen windturbines en zonnevelden als bronnen van alternatieve energie; open houden opties als waterstof, nucleaire energie, groen gas, etc. etc.
 • Positionering / snelheid: niet haantje voorste maar ook niet te trage volger willen zijn
  • Scherp de landelijke en regionale voorlopers in de gaten houden: leerbron!
  • Geen verdere uitbreiding met windmolens of zonnevelden in Hattemerbroek
  • Geen zonnevelden op de landerijen van onze mooie cultuurhistorische landgoederen
  • Instellen omgevingsadvies commissie om verrommeling van buitengebied door windmolens en zonnevelden tegen te gaan.
 • Grote prioriteit voor realiseren van zonnepanelen op grote dakvlakken
 • Promoten om “groene daken” te realiseren, zowel op gemeentelijke bouwwerken als op particuliere daken (indien zonnepanelen niet kunnen)
 • Actief beleid blijven voeren tegen “verstenen” van tuinen en de openbare ruimte.
 • Aanleggen van wadi’s voor tijdelijke opvang van regenwater
 • Meer laadpalen binnen de gemeente.
 • Promoten en waar mogelijk toepassen van energie opslag volgens methode dr. Ten, ondernemer in onze gemeente
 • Blijven inzetten op het voorkomen van laagvliegroutes (Lelystad Airport) boven onze woonkernen.
 • Actief beleid voeren tegen geluidsoverlast in de woonomgeving door verkeerslawaai, veroorzaakt door A28 en Rondweg Wezep

Blijven investeren in lokale democratie en burgerbetrokkenheid

 • Goede voorbeelden zijn Dorpsoverleg Hattemerbroek, Klankbordgroep “t Loo, Oosterwolde, Wijkraad Wezep Noord , De driehoek, “De Akkers” in Wezep-West ( in ontwikkeling) Lessons learned delen met nieuwe wijken (opstarten, structuur, aanpak)
 • Stimuleren van bewonersparticipatie bij projecten in de openbare ruimte

Vergunningen & Standplaatsen

 • Helaas zien we af en toe “missers” op dit vlak, Devies is open, eerlijk handelen en kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden
Voorbeeld hoe het niet moet:
 • Vergunning verstrekt en vervolgens weer ingetrokken om vervolgens een andere locatie te zoeken met Marieke Softijs mei/juni 2020.
 • Afspraken over standplaats viskraam in Oldebroek met de ene wethouder geregeld en infrastructuur aangepast. Afspraken in volgende periode weer terug bij af en infrastructuur weer terug aangepast.

Ondernemersvriendelijk beleid voeren

 • Proactief i.p.v. reactief op ondernemersproblemen/klachten vanuit vertrouwen i.p.v. wantrouwen
 • Corona blijft een grote impact houden op ondernemers; als gemeente alert zijn op de schrijnende gevallen en die in voorkomende gevallen ondersteunen
 • Beleid richten op het handhaven van een brede middenstand; niet alleen de bestaande grote supermarkten maar ook de kleinere ondernemers als bakkers, slagers en groentewinkels;
 • Grote winkels concentreren in het centrumgebied
 • Lokale en regionale aanbestedingen. Lokale ondernemers verdienen extra punten en daarmee kansen.

Arbeidsmarkt

 • Actieve samenwerking met regio Zwolle met werkgevers en onderwijs. Waardoor kansen op arbeidsmarkt toenemen. En kansen ontstaan voor jeugd met betrekking tot stageplekken en leertrajecten.
 • Aandacht voor de vele ZZP’ers / kleine ondernemers in de gemeente.
 • Actief inzetten op bedrijven H2O, om deze te stimuleren lokale mensen te werven voor personeel.
 • Startervoordelen aanbieden bij de wat grotere nieuwe initiatieven ( voorbeeld: Kartbaan / Outdoor Funpark), dit stimuleert behalve de werkgelegenheid ook de
 • toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente

Belastingen

 • Tekorten mogen niet gedekt worden door verhoging van OZB. Inflatiepercentage als richtlijn aanhouden. En als verlaging mogelijk is deze toepassen!
 • Tarieven begraafplaatsen: introduceren van nieuw individueel grafrecht-tarief (10 jaar met optie tot verlenging)
 • Bijdragen sportverenigingen en dorpshuizen minimaal blijven indexeren, hier mag niet wederom op bezuinigd worden.
 • Daarnaast nieuwe afweging of verenigingen ook recht hebben op subsidie die het nu niet krijgen, zoals Hengelsportvereniging O.K.O.

Regionale samenwerking

 • Actieve samenwerking blijven zoeken in ambtelijke organisatie, zodat gedeelde functies aangeboden kunnen worden.
 • Meer nadruk op samenwerking met regio Zwolle. Samenwerking NEO verloopt te stroef: niet doormodderen, keuzes maken

Vitale en leefbare woonkernen

 • ABO streeft naar behoud van tenminste één school en één Dorpshuis in elke woonkern van onze gemeente.

Jeugd

 • ABO pleit voor het instellen van een jeugdraad (met jeugdburgemeester).
 • Terugkomend periodieke raadsgesprek tussen jeugdigen en raadsleden;
 • Verdere uitbouw van beleid speelterreinen voor kinderen: onderhoud en nieuw aanleg.
 • Onderzoeken naar de mogelijkheden van een jaarlijks feest, zoals voorheen de kermis.
 • Koningsspelen terug brengen naar Winkelcentrum Wezep;
 • Aandacht voor jongeren met schulden (zijn vaak betrokken bij drugsgebruik en samenhangende problemen).
 • Meer zichtbaarheid van Politie, deze actiever op de jeugd laten afstappen en in gesprek gaan.
 • Sociale media gebruiken om jeugd aan te spreken
 • Pesten op school aanpakken:
  • Vanuit Preventie een structurele plek geven in het schoolprogramma
  • Rol kinderen centraal stellen
  • Budget beschikbaar stellen, meetbaar maken

Sociaal Domein

 • Elk kind verdient de mogelijkheid om mee te mogen doen met (sport)activiteiten.
 • Nadruk op vroeg signalering/preventie en buurtcoaches. Voorkomen is beter dan genezen.
 • Goede en brede informatieverstrekking over minima beleid van de gemeente
 • Actief blijven werken aan 1 aanspreekpunt per 1 gezin.
 • Actief inzetten op preventie drugsgebruik.
 • Nog meer inzetten op ondersteunende rol en preventie i.p.v. een reactieve rol: doen we genoeg? Dit voorkomt en maakt gevallen van isolement en vereenzaming inzichtelijk en laat betrokkenheid zien.
 • Voorkeur - waar dat mogelijk is – voor inzet van lokale zorgaanbieders (bijv. Jongerenwerk nummer 13) i.p.v. de grotere instanties
 • Meer inzet op inburgering van asielzoekers en deze betrekken in de gemeente op en in overheid ondersteunende / gesubsidieerde plekken ( zoals buurthuizen)

Toerisme

 • Verdere uitbouw met ondernemers en toeristisch platform, met insteek op dagrecreatie, plattelandsgemeente tussen Historische steden. Fietsen en wandelen met overnachtingen.
 • Camper standplaatsen inrichten op diverse locaties.
 • Stimuleren vestigen van campings voor toercaravans /tenten.
 • Kenbaar maken dat ondernemers ruimte krijgen voor meer B&B / hotel / Airbnb faciliteiten
 • Braderieën in de kernen in combinatie met activiteiten in de zomermaanden zoals bijv. een grote rommelmarkt.

lijst 3

Verkiezingsprogramma SGP Oldebroek 2022-2026

Bouwen vanuit zorgvuldigheid

Inleiding
De SGP wil graag vanuit Bijbelse principes werken/keuzes maken als Gods dienares. Om zo politiek te bedrijven in een samenleving waar het christendom naar de zijlijn wordt geschoven. Dit kan alleen door bidt en werkt. Zo de verantwoording in het publieke domein te nemen en het van de Heere te verwachten, want Hij regeert.

De SGP heeft daarom een programma opgesteld met doelen voor hen zelf, maar ook voor de gemeente Oldebroek. Daarin wordt duidelijk hoe de SGP wil werken in alle zorgvuldigheid van God en voor alle inwoners van de gemeente Oldebroek. Dit kan niet anders dan dat ze zich laat leiden door Gods Woord en Zijn getuigenis.

Hierin worden we allen opgeroepen eerbaar te zijn, Gods geboden te houden en daarin gehoorzaam te zijn aan de overheid. In deze tijd, niet altijd eenvoudig, wel heilzaam als het regeren gebeurt vanuit Gods Woord. Laten we elkaar tot een hand en tot een voet zijn. De kwetsbaren in de samenleving helpen, het gezin centraal stellen en vanuit Gods Woord mensen wijzen op die heilzame weg, die te vinden is in de Bijbel waarin ook Gods geboden staan. Dit is een weg met Christus die voor verloren zondaren heeft betaald. Ook voor hen die aan de rand van de samenleving staan, geef hen aandacht vanuit Gods liefde, dan wil Hij Zijn zegen daarover geven.

In het verkiezingsprogramma worden alle programma’s verder uitgewerkt. En hier wil zo de Heere het geeft, de SGP de komende periode mee aan het werk. Om zo dienstbaar te zijn aan God, en dat het mag zijn tot meerdere erkenning van Zijn Naam. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.

Namens bestuur en fractie SGP Oldebroek,

H. Wielink (voorzitter)

1. Kernwaarden en drijfveren

De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Het christelijke geloof is betekenisvol en biedt een hoopvolle toekomst. Het biedt een moreel fundament voor het leven van mensen en voor de politiek. De SGP ziet de overheid als dienares van God, die zich inzet voor het belang van inwoners.

Liefde tot God en elkaar
Liefde is het centrale thema van het christelijk geloof. God vraagt ons Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Een leven volgens christelijke normen en waarden wil God zegenen. Dat heeft het verleden bewezen. Zo te leven is goed voor de gehele samenleving. Tegelijkertijd komt in zo’n samenleving ieder mens tot zijn recht. Daarom staat de SGP voor politiek volgens de Bijbelse norm.

Het christelijk geloof biedt heldere richtlijnen voor het maatschappelijke leven. De Bijbel geeft duiding en richting hoe God wil dat wij ons gedragen ten opzichte van Hem en ten opzichte van onze medemensen. De SGP vindt een respectvolle omgang met elkaar daarom erg belangrijk.

  Concreet:
 • Gemeenten moeten bevorderen dat Gods goede Naam wordt gebruikt zoals bedoeld. De SGP is voorstander van een vloekverbod.
 • De SGP staat voor trouw en duurzame relaties. Prostitutie is het tegenovergestelde van respectvol omgaan met elkaar. Daarom willen we geen bordelen en seksinrichtingen binnen onze gemeentegrenzen.
 • Het draagt bij aan gezondheid, leefbaarheid en woonplezier wanneer de horeca tijdig sluit. Het streven is sluiting om middernacht. Horeca-eigenaren hebben de vrijheid eerder te sluiten.
 • Geen aanstootgevende reclame in de gemeente Oldebroek.

Liefde voor de dienst aan God
De SGP staat voor een overheid die het welzijn van inwoners vanuit christelijke waarden en normen wil dienen. Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid zijn belangrijke waarden. Toch betekenen ze niet dat alle godsdiensten zich op dezelfde manier in de openbare ruimte kunnen uiten. De Nederlandse geschiedenis en cultuur zijn immers gestempeld door het christendom.

  Concreet:
 • De SGP wil het ambtsgebed handhaven.
 • De gemeente Oldebroek betrekt kerkgenootschappen bij maatschappelijke vraagstukken.

Liefde voor de dag van God
De zondag als rustdag is in de christelijke cultuur geworteld. God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God en elkaar te dienen. Daarom is de SGP principieel tegen (sport)evenementen en winkelopenstelling op zondag. Het is een overheidstaak te zorgen voor de randvoorwaarden van de zondagsrust, zodat de inwoner de zondag als zodanig kan invullen.
Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben. Daardoor nemen ons welzijn en onze gezondheid toe. Het lokale economische leven en een sociale arbeidsmarkt kan niet zonder rust op zijn tijd, of beter gezegd op Gods tijd gegeven ons ten goede.

  Concreet:
 • De zondag blijft een collectief rustmoment in onze lokale economie.
 • De winkels zijn dicht op zondag.
 • Het uitgangspunt is dat er geen (sport)evenementen zijn op zondag.

De overheid in dienst van God
De SGP gelooft dat het een opdracht van de overheid is om Gods goede geboden inhoud te geven in het maatschappelijke leven. Daarom wil de partij geen overheidsgeld besteden aan zaken die haaks staan op de Bijbelse boodschap.

  Concreet:
 • Doelstellingen en activiteiten van subsidieontvangers mogen niet in strijd zijn met de Bijbel.
 • Ook organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit komen in aanmerking voor gemeentelijke subsidies.
 • De SGP is tegenstander van zondagssport.

Respect voor gestorvenen
De SGP is principieel voor begraven. In het graf rusten gestorvenen tot de wederkomst van Christus. Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en gepaste gelegenheid om te begraven.

  Concreet:
 • Tarieven voor de begraafrechten houdt de gemeente betaalbaar, zodat iedereen grafrechten kan kopen.
 • Algemene begraafplaatsen worden goed onderhouden. De dienstverlening vanuit de gemeente rondom begrafenissen blijft op niveau.
 • De gemeente handhaaft de mogelijkheid om grafrechten te kopen voor onbepaalde tijd.

Onderdak voor mensen in nood
De instroom van vluchtelingen stelt de gemeente voor uitdagingen. De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. De opvang van statushouders moet tegelijk in balans zijn met de belangen van de eigen bevolking. Er wordt gezorgd voor plek voor statushouders en er wordt een beroep gedaan op de samenleving. Plaatselijke kerken kunnen hun steentje bijdragen in het omzien naar deze nieuwe inwoners. Vrijwilligers kunnen helpen met werk, school en vrijetijdsbesteding.

  Concreet:
 • We tonen christelijke barmhartigheid voor vluchtelingen en statushouders.
 • De opvang van statushouders past bij de aard en schaal van de gemeenschap.
 • Het maatschappelijk middenveld speelt een belangrijke rol bij de opvang van statushouders.
 • Statushouders krijgen een zinvolle dagbesteding en een goede begeleiding voor integratie en toestroom naar werk.

Rentmeesterschap
God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bouwen en te bewaren. Goed rentmeesterschap is daarom belangrijk. Natuurlijke hulpbronnen putten we niet uit. Tegelijk mogen we genieten van de vruchten van de aarde. We willen als goede beheerders zorgen voor de schepping.

  Concreet:
 • De gemeente betrekt inwoners bij de ontwikkeling van beleid zoals de regionale vertaling van het klimaatakkoord.
 • Daar waar nodig faciliteert de gemeente met betrekking tot duurzaamheid.

Ruimte voor verschil
God heeft alle mensen uniek geschapen. Ieder leven is daarom intrinsiek waardevol. Daar staat de SGP altijd voor. De SGP blijft pleiten voor ruimte om de eigen visie uit te dragen en vraagt daarom ruimte voor verschil.

  Concreet:
 • De gemeente dwingt niemand om tegen het eigen geweten in te handelen.
 • Een discussie is een mogelijkheid om kennis te nemen van elkaars standpunten en van elkaar te leren. Discriminatie is een zware aanklacht. Het is een aantijging die niet zomaar mag worden gebruikt wanneer mensen alleen verschillende opvattingen hebben.
 • Geen achterstelling of uitsluiting van bevolkingsgroepen.

2. Bestuur en ondersteuning

De SGP staat voor zorgvuldig besturen. Inwoners moeten tijdig betrokken worden bij planvorming en moeten zich gehoord weten. Zichtbaarheid en heldere communicatie is daarbij erg belangrijk. Samen werken moet samen sterker maken.

Interactie met de inwoner
Nog steeds ervaren veel inwoners een kloof tussen het bestuur en de inwoner. Dat is ernstig omdat daarmee de representativiteit van ons democratische stelsel wordt ondergraven. De SGP vindt het erg belangrijk dat deze kloof wordt overbrugd. Bestuurders moeten daarom zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving.

  Concreet:
 • Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar gevoelens en argumenten.
 • Het gemeentebestuur is allereerst verantwoordelijk voor het ‘algemeen belang’. Dat kan in strijd zijn met individuele belangen.
 • Het gemeentebestuur zet in op draagvlak onder de inwoners, waarbij vooraf afwegingskaders worden meegegeven.
 • Het gemeentebestuur motiveert tegenover de samenleving welke keuze het maakt.

Besturen mét de samenleving
Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen. Wat de inwoner zelf kan aanpakken neemt de overheid niet over. Veiligheid, leefbaarheid en zorgaanbod vormen kerntaken van de gemeente.

  Concreet:
 • Het gemeentebestuur oefent zijn kerntaken uit mét de samenleving; ‘Oldebroek voor mekaar’.
 • De gemeente stimuleert en ondersteunt kerkelijke, maatschappelijke en particuliere initiatieven bij de uitoefening van deze kerntaken.
 • De gemeente biedt ruimte voor het ‘zelf organiserend’ vermogen van de samenleving bij deze kerntaken. Stimuleren van de ‘Oldebroek voor mekaar’- groepen, ook in het buitengebied, en het behouden en uitbreiden van burgerbegrotingen.
 • De gemeente behoudt de democratische legitimiteit, ook in brede samenwerkings- verbanden zoals de veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten; de gemeente blijft hierin een beslissende rol spelen.

Verbinden
Onze samenleving is heel gevarieerd. Er kunnen ontwikkelingen zijn die de veerkracht van een samenleving flink op de proef stellen. Het gemeentebestuur van Oldebroek zet zich in voor vreedzaam samenleven.

  Concreet:
 • Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving.
 • De gemeente creëert kansen voor de meest kwetsbaren.
 • De gemeente streeft ernaar dat iedereen veilig is.
 • De gemeente zoekt naar verbindingen. Ze brengt initiatieven vanuit de samenleving bij elkaar, overbrugt verschillen en zorgt voor respect en uitwisseling tussen inwoners met uiteenlopende meningen en opvattingen.

Zichtbaarheid
De gemeente is de overheid die het dichtst bij de inwoner staat. Het gemeente bestuur van Oldebroek is daarom zichtbaar, bekend en benaderbaar.

  Concreet:
 • Er is heldere communicatie en uitwisseling tussen het gemeente bestuur van Oldebroek en de inwoners.
 • Informatieveiligheid en digitale bereikbaarheid van zowel de ambtelijke dienstverlening als het politieke proces dienen te worden doorontwikkeld. De infrastructuur moet daarvoor goed onderhouden worden.
 • Het gemeentebestuur van Oldebroek is zichtbaar in de samenleving, door bijvoorbeeld werkbezoeken, een toegankelijke website en door te investeren in contacten met inwoners.

Integriteit
Vaak wordt er gediscussieerd over de vraag of publieke bestuurders integer handelen of niet. Die discussie ondergraaft het vertrouwen en gezag van bestuurders. Daarom is er een krachtig signaal nodig.

  Concreet:
 • Bestuurders zijn eerlijk en oprecht. Ze zijn altijd bereid zich te verantwoorden.
 • Het gemeentebestuur evalueert de integriteit van politieke ambtsdragers door dit periodiek te bespreken.

Samenwerking zoeken
Gemeenten zijn geen eilanden. Hun belangen overstijgen de fysieke grenzen van de gemeente. Wanneer ze samenwerken kunnen gemeenten elkaar goed versterken en tegelijkertijd de eigen identiteit behouden. Oldebroek richt zich daarbij op verdere samenwerking met Elburg en Nunspeet.
Ook verandert de samenleving sterk. Steeds vaker zijn gemeentebesturen belangrijke deelnemers in een breed maatschappelijk netwerk. Het is een continu zoeken naar draagvlak en een brede vertegenwoordiging.
Gemeenten worden meegenomen in een trend van schaalvergroting. Er ontstaan krachtige regio’s die zich sterk naast en soms ook tegenover zelfstandige gemeenten laten gelden. Dat vraagt om een zorgvuldige positiebepaling.

  Concreet:
 • Gemeentelijke herindeling is alleen aan de orde indien dat gebeurt op vrijwillige basis, de dienstverlening aan de inwoner daarbij gebaat is en de identiteit van de plaatselijke gemeenschap daar niet onder lijdt;
 • De gemeente Oldebroek intensiveert de samenwerking met Nunspeet en Elburg.

Bewaking van de identiteit
De gemeente Oldebroek heeft haar eigen karakter. Daarmee onderscheidt zij zich van de omgeving. Inwoners herkennen zich in tradities en de lokale identiteit. Ze zijn trots op Oldebroek. Dat moet zo blijven.

  Concreet:
 • Als samenwerking tot schaalvergroting leidt, wordt de eigenheid van de kleine gemeenschap zoveel mogelijk behouden.
 • Samenwerkingsvormen waardoor het lokale karakter verloren gaat, steunen we niet.

Bundeling van krachten
Krachten worden gebundeld om er beter en samen sterker van te worden. Die meerwaarde moet aantoonbaar zijn of in de verwachting liggen.

  Concreet:
 • We beginnen alleen een samenwerking wanneer die duidelijke maatschappelijke en economische voordelen.
 • Als de gemeente Oldebroek autonomie moet inleveren, moet dat in balans zijn met de winst aan bestuurlijke kracht.

Verbonden in netwerken
De gemeente Oldebroek is een belangrijke partij in het netwerk van maatschappelijke organisaties. Een belangrijk onderscheid is dat de gemeenten deel zijn van de overheid. Toch maken steeds meer gemeentebesturen een terugtrekkende beweging om meer ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven.

  Concreet:
 • De gemeente doet mee in de fijnmazige netwerken van onze samenleving.
 • De gemeente waardeert de kracht van de samenleving en geeft ruimte aan maatschappelijk initiatief.
 • Bestaande regionale netwerken evalueren op basis van effectiviteit, waarbij bureaucratie moet worden vermeden.
 • De overheid blijft zich daarbij bewust van de unieke, van God gegeven, plaats en autoriteit.

3. Veiligheid

Veiligheid is één van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Inwoners willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Het zorgen voor veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van veiligheid voor alle inwoners. Maar de gemeente staat daarin niet alleen. Ook corporaties, instellingen, ondernemers en inwoners zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen.
De SGP vindt het belangrijk om samen te werken aan veiligheid. Samen met partners en vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden verbeterd. Inwoners en ondernemers willen steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente ondersteunt initiatieven die bijdragen aan meer veiligheid.

Preventie
Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit in haar communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd.

  Concreet:
 • Buurtpreventie, WhatsApp-groepen en AED-projecten worden gestimuleerd.
 • Op basisscholen krijgen kinderen eerlijke voorlichting over sociale veiligheid.
 • Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen, met keuze voor identiteit gebonden zorg.
 • We zetten intensief in op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle. Geen alcohol en drugs op straat.

Politie
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met criminaliteit die ondermijnend werkt. Criminaliteit verschuift van de stad naar het platteland. Drugsdelicten, (auto)criminaliteit en ondermijnende zakelijke activiteiten op bedrijventerreinen nemen toe. De SGP wil de doelen van de Nationale Politie bundelen met gemeentelijke doelstellingen. Daardoor nemen de lokale mogelijkheden toe. Het is noodzakelijk om met alle partners samen te werken. De gemeente zorgt voor voldoende inzet van ambtenaren op het terrein van openbare orde en veiligheid.

  Concreet:
 • Wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen/ wijken. Zij zijn zichtbaar actief en betrokken. Het gemeentebestuur zet zich in voor één wijkagent per 5.000 inwoners.
 • De gemeente heeft minimaal één steunpunt waar inwoners de wijkagent kunnen spreken.
 • De gemeenteraad bespreekt welke thema’s lokaal de meeste aandacht nodig hebben: bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit, woninginbraken of overlast van drugshandel.
 • De gemeente hanteert een streng drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe.
 • Er komt meer ruimte voor opsporing van lokale criminaliteit, in samenwerking met wijkagenten.
 • De gemeente zet zich maximaal in voor korte aanrijtijden van politie, ambulance en brandweer.
 • De aanrijtijden van hulpdiensten worden jaarlijks in de gemeenteraad besproken.
 • Leegstand in het buitengebied wordt zoveel mogelijk tegen gegaan om zo criminele activiteiten te voorkomen.
 • In het kader van Halt-trajecten ouders nauw betrekken bij de aanpak van overlast gevende jongeren.

Boa’s
Het is niet wenselijk dat boa’s allerlei politietaken vervullen. Wanneer dit in de praktijk toch het geval is, moeten boa’s wel de middelen krijgen die ze nodig hebben voor de uitvoering van die taken.

  Concreet:
 • De toegenomen verantwoordelijkheden en de zwaarte van de functie van een boa vragen om een passende uitrusting.

Brandweer
Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor inwoners. Er zijn regionale samenwerkingsverbanden, maar de gemeente moet volop aandacht aan dit thema blijven geven.

  Concreet:
 • Het gemeentebestuur houdt goed contact met brandweervrijwilligers en stimuleert werving van nieuwe vrijwilligers.
 • Bij een ramp of crisis is de gemeente voorbereid op haar taken. Voorbereiding, samenwerking en oefeningen verdienen veel aandacht.

Discriminatie en geweld
Ieder leven is intrinsiek waardevol. Geweld en discriminatie tegen wie dan ook keurt de SGP af. De SGP heeft oog voor kwetsbare groepen in de samenleving en onderstreept het belang van initiatieven die hun veiligheid verbeteren.

  Concreet:
 • De gemeente heeft een meldpunt discriminatie en geweldsincidenten waar inwoners melding kunnen maken van onveilige situaties.

4. Verkeer en vervoer

Het verkeer blijft om aandacht vragen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De SGP vindt dat de belangrijke doorgaande verkeersstromen zoals de Zuiderzeestraatweg, voldoende onder de aandacht moeten blijven waar het gaat om afwikkeling van het verkeer en veiligheid. Daarbij is zowel de verkeersveiligheid in het dorp Oldebroek als de aansluiting op de A-28 bij Wezep een knelpunt dat moet worden opgelost. Ontwikkeling van de geplande nieuwe aansluiting op de A-28 dient zo snel als mogelijk te worden uitgevoerd. Het openbaar vervoer (OV) is een belangrijk middel, dat we efficiënt willen inzetten. Het fietsverkeer kan worden geoptimaliseerd. De SGP zet sterk in op de verduurzaming van het vervoer.

Optimale bereikbaarheid
Om de bereikbaarheid te vergroten pakt de gemeente actuele verkeersknelpunten met spoed aan, ook op de plekken waar autoverkeer stroopt.

  Concreet:
 • De SGP streeft naar een optimale ontsluiting van woonwijken.
 • De verkeersafwikkeling via de Zuiderzeestraatweg geeft problemen. Er moet een onderzoek komen om een goede keuze te maken hoe deze problematiek op te lossen.
 • De gemeente stimuleert inwoners om te fietsen. Ontbrekende schakels in het fietspadennet worden aangelegd.
 • De bevoorrading van supermarkten en grootwinkelbedrijven in de centra moet logistiek worden geoptimaliseerd als dit knelpunten geeft.
 • Bedrijven en organisaties vervoeren hun goederen buiten de spits om.

Veiligheid
Verkeersveiligheid is voor de SGP heel belangrijk. De inzet is altijd om de verkeersstromen zo te geleiden dat iedereen op een zo veilig mogelijke manier kan deelnemen aan het verkeer. De wegen naar en rond scholen hebben de speciale aandacht.

  Concreet:
 • We willen veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen en andere belangrijke winkelcentra garanderen.
 • De gemeente werkt samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven om veilig verkeersgedrag te bevorderen.
 • De Zuiderzeestraatweg wordt als verkeersonveilig ervaren wat vraagt om een passende oplossing. Omdat het een provinciale weg is moet de provincie Gelderland betrokken worden en zijn bij deze oplossing.
 • Wegen richten we duurzaam en veilig in. 30 km/h-zones voldoen aan de eisen.
 • Te hard rijden in de wijk wordt streng aangepakt.
 • Zorgdragen voor veilige doorstroming van zwaar landbouw- en vrachtverkeer.

Duurzaam vervoer
Vervoer wil de SGP niet alleen goed geregeld hebben, maar ook zo schoon mogelijk. Hiervoor zijn goede OV-mogelijkheden noodzakelijk. Elektrisch vervoer heeft de toekomst.

  Concreet:
 • Naar alle dorpskernen komen zoveel mogelijk snelle en goede OV-verbindingen. Woonwijken en bedrijventerreinen worden optimaal toegankelijk met het OV.
 • Er komen (meer) (snel)laadpalen in de openbare ruimte om elektrisch vervoer te stimuleren.
 • Er komen oplaadpunten voor elektrische fietsen in het centrum.
 • De gemeente werkt samen met bedrijven en werknemers om duurzaam vervoer naar werklocaties te realiseren.
5. Economie

Ons hele westerse samenlevingsmodel is gebaseerd op het kapitalistische groeimodel. De SGP vindt economie ook belangrijk, maar voor ons is de economie geen doel maar een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Economische resultaten worden bij voorkeur met circulaire middelen behaald.
De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan.

  Concreet:
 • De gemeente trekt bedrijven aan met werkgelegenheid die past bij de lokale beroepsbevolking.
 • Ze maakt ruimtelijke keuzes met oog voor een goede balans tussen economie, milieu en werkgelegenheid.
 • We zorgen voor goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven.

De economie van de toekomst
De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom belangrijk om niet vast te blijven houden aan de structuren van het heden en het verleden. We moeten op tijd de bakens verzetten en nieuwe ontwikkelingen volgen. Tegelijkertijd wordt de economie niet alleen globaler, maar ook regionaler door bv. innovatieve bedrijven die regionaal samenwerken. Daarom is belangrijk om regionaal afgestemd beleid te hebben, waarmee op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

  Concreet:
 • De gemeente voert een constante dialoog met de lokale bedrijven om in te kunnen spelen op de nieuwe economie.
 • We stimuleren innovatie door fondsen en faciliteiten.
 • De gemeente trekt toekomstgerichte innovatieve bedrijven aan door een regionaal samenhangend beleid (De Diamant van Midden – Nederland heeft daarbij onze steun)
 • Er is meer aandacht voor streekeconomie: wat je dichtbij haalt, is lekker.

Zorg voor ondernemers
Zelfstandige ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken.
Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren, niet om ze te belemmeren. Dat moet de insteek van alle regelgeving zijn.
Boeren en tuinders verdienen gemeentelijke steun. Zij zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen een goede rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen. De gemeente creëert ruimte voor hen om hun bedrijf economisch gezond te houden. Regelgeving dient als een steun in de rug in plaats van als stok tussen de spaken.

  Concreet:
 • De gemeente Oldebroek handhaaft de bedrijfscontactfunctionaris bij wie bedrijven al hun vragen kunnen stellen.
 • Nieuwe bedrijven worden ontvangen met een ‘rode loperbenadering’, zodat zij snel alle procedures en processen kunnen doorlopen.
 • De gemeente stimuleert ondernemers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
 • Regels zijn eenduidig, beschermend en terughoudend.
 • Regels zijn er om te reguleren en bedrijven te beschermen, niet om ondernemen te belemmeren.
 • Lokale lasten blijven beperkt.
 • De gemeente voert een soepel beleid voor boeren en tuinders om deze voedselvoorzieners te behouden, onder andere bij het verlenen van vergunningen.

Visie op arbeidsmarkt
Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De nieuwe economie van internetwinkelen, 3D-printen, blockchain en robotisering vraagt om een bezinning op arbeid. Het is op lokaal niveau belangrijk om taken gelijk te waarderen. Niet alleen betaald werk is waardevol. De SGP vindt zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk even nuttige maatschappelijke bijdragen. Deze moeten daarom gestimuleerd en gewaardeerd worden.

  Concreet:
 • Een grotere waardering voor onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg;
 • Eén aanspreekpunt voor mantelzorgers en vrijwilligers;
 • Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus;
 • Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij het vervullen van vacatures;
 • Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt;
 • Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleenstaanden met jonge kinderen of mensen met een zieke partner.

Zondagsrust
Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd, of beter gezegd op Gods tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven: de zondag. Een dag om Hem te dienen en te rusten van al onze arbeid. En dat is niet knellend of beperkend, want een uitgerust mens produceert en functioneert beter.

  Concreet:
 • De zondag als collectief rustmoment in onze economie.
 • De winkels zijn dicht op zondag.

6. Sociaal domein

De SGP wil opkomen voor de zwakkeren en mensen die hulp nodig hebben in de gemeente Oldebroek. Wij zien om naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij krijgen vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning of zelfs bescherming. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen betrekken we intensief bij het gemeentelijke beleid in het sociaal domein.

Welzijn, jeugd- en jongerenwerk
In het sociaal domein zijn veel vrijwilligersorganisaties actief, vaak verbonden aan kerken of maatschappelijke organisaties. Het is van belang dat het welzijn-, jeugd- en jongerenwerk zich richt op alle leeftijdsgroepen en aansluit bij de doelgroep. De SGP is kritisch over de trend om taken op het gebied van welzijn aan te besteden aan één partij, omdat kleinere vrijwilligersinitiatieven die uit de samenleving voortkomen, daarmee weggedrukt worden.

  Concreet:
 • Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn verdienen gemeentelijke steun.
 • Jeugd- en jongerenwerk krijgen ondersteuning. Maatschappelijke organisaties en kerken geven we de ruimte om dit op hun eigen manier in te vullen.
 • De gemeente bevordert het werk van maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding, begeleiding van statushouders, schuldhulpverlening en het tegengaan van eenzaamheid.
 • Gezien de grote rol van de gemeente in het sociaal domein, is een betrokken en kritische adviesraad sociaal domein van het grootste belang.

Jeugdhulp
Jongeren hebben het nodig om veilig en gezond te kunnen opgroeien in de gemeente Oldebroek. Ze moeten vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Hoewel het aantal kinderen en jongeren in Nederland gelijk blijft, nemen de kosten voor jeugdhulp in veel gemeenten toe. Dat vraagt van gemeenten om kritisch keuzes te maken bij de inzet van hun budget.

  Concreet:
 • We zetten in op een laagdrempelig en toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin voor ouders. Het CJG is onderdeel van de lokale toegang tot jeugdhulp (sociaal team, wijkteam, jeugd- en gezinsteam). Deze teams bieden zelf ook hulp en brengen één gezin – één plan – één regisseur in de praktijk. Ze bieden hulp met oog op het hele gezin.
 • De gemeente stuurt erop dat de kosten voor jeugdhulp niet hoger zijn dan het beschikbare budget, ervan uitgaand dat er komende jaren structureel extra budget voor jeugdhulp vanuit het rijk komt.
 • De gemeente zet in op preventie van (v)echtscheidingen, bijvoorbeeld door relatietherapie voor ouders ter beschikking te stellen.
 • Zorgvragers in de jeugdzorg krijgen keuzevrijheid. Zo wordt er rekening gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren.
 • Voor jongeren die niet thuis kunnen wonen, wordt een zo ‘thuis’ mogelijke oplossing gezocht, in een pleeggezin of in een gezinshuis.
 • De gemeente staat in goed contact met pleegouders en gezinshuisouders, en steunt hen in het belangrijke werk dat ze doen. De gemeente stimuleert via haar ruimtelijk ordeningsbeleid de start van gezinshuizen.
 • Specialistische jeugdhulp is beschikbaar voor kinderen en jongeren. De gemeente werkt regionaal samen met andere gemeenten om deze specialistische hulp te kunnen bieden. Ze probeert de administratieve lasten voor aanbieders van specialistische hulp te beperken.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ze ziet erop toe dat meldingen bij Veilig Thuis op juistheid worden onderzocht. Indien nodig zet de gemeente hulpverlening in.
 • Gemeenten houden toezicht op goed feitenonderzoek bij de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen door een gecertificeerde instelling.

Zorg en welzijn (wmo), ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de inwoners. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) inwoners en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. De SGP vindt het belangrijk dat de gemeente Oldebroek de taak in de Wmo om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen, concreet en serieus invult.
De SGP pleit voor een ruimhartig beleid binnen de financiële kaders. Er moeten voorwaarden worden geschapen zodat de inwoner zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een handicap, psychische klachten en/of een langdurige zorgbehoefte.

  Concreet:
 • De SGP wil keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de inwoner de hulp kan kiezen die past bij zijn levensovertuiging.
 • De sociale wijkteams zijn laagdrempelig en toegankelijk. Ze staan dicht bij de inwoner en kunnen direct ondersteuning en hulp bieden.
 • De gemeente ondersteunt vrijwilligers, bijvoorbeeld door de uitreiking van een jaarlijkse Vrijwilligersprijs, het bieden van een verzekering voor ongevallen en aansprakelijkheid en het onderhouden van een database voor vrijwilligersklussen.
 • Mantelzorgers krijgen een jaarlijkse mantelzorgwaardering van de gemeente.
 • De gemeente zorgt voor goede voorzieningen op het gebied van psychosociale hulp. Daarbij garandeert ze keuzevrijheid, zodat hulpvragers kunnen kiezen voor een instelling die past bij hun levensbeschouwing.
 • De afhandeling van de aanvraag van Wmo-voorzieningen moet binnen een redelijk termijn afgerond zijn, ten einde schrijnende situaties te voorkomen.

Werk, inkomen en arbeidsmarkt
Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Niet alleen betaald werk is waardevol. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk waardeert en stimuleert de partij als even nuttige maatschappelijke bijdragen. De arbeidsparticipatie moet dan ook niet met allerlei regelingen worden opgevoerd. Wel is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn inkomen.
De SGP heeft een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en regio en met de sociale werkplaatsen. Als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat.
Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

  Concreet:
 • De gemeente organiseert samen met bedrijven leer-werkplekken, waar inwoners werkervaring kunnen opdoen.
 • Van inwoners die een uitkering ontvangen, mag een ‘tegenprestatie’ verwacht worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of een werk- ervaringsplek.
 • De gemeente pakt jeugdwerkloosheid actief aan, in samenwerking met het bedrijfsleven.
 • De gemeente stimuleert en ondersteunt een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit kan onder meer door ondernemers en onderwijsinstellingen te laten samenwerken en door leerlingen actief kennis te laten maken met het regionale bedrijfsleven.
 • De gemeente geeft als werkgever en opdrachtgever het goede voorbeeld. Binnen de gemeentelijke organisatie moeten voldoende mensen werken met een garantiebaan. Bij een gemeentelijke opdracht vraagt de gemeente van opdrachtnemers dat ze ook een deel van het werk door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten uitvoeren.
 • Inwoners met schulden stappen niet zomaar naar de gemeentelijke schuldhulp. De drempels kunnen en moeten lager, bijvoorbeeld via de inzet van schuldhulpmaatjes en face to face dienstverlening.
 • De gemeente voert een ruimhartig minimabeleid. Actieve armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ruimhartige verlening van bijzondere bijstand en ziektekostenverzekering voor minima behoren tot de mogelijkheden.
 • De sociale dienst en het UWV bieden één werkgeversbenadering om werkzoekenden aan een goede baan te helpen.
 • Onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, verdient een grotere waardering. Alleenstaanden met jonge kinderen of mensen met een zieke partner krijgen vrijstelling van de sollicitatieplicht.
 • De gemeente kan armoedeval voorkomen door werken financieel aantrekkelijker te laten zijn dan een uitkering.

7. Onderwijs

Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van inwoners en van de samenleving. Het Rijk is verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. De gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De gemeente heeft daarom een taak bij lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. Het is goed dat de gemeente zich betrokken voelt op het onderwijs in elke kern. De professionele ruimte van scholen blijft daarbij vooropstaan. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend.

Onderwijshuisvesting
De gemeente Oldebroek is verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen in de gemeente. Door de coronapandemie is er meer oog en aandacht ontstaan voor ‘binnenklimaat’ in openbare gebouwen; zo ook voor scholen.

  Concreet:
 • In het document ‘Toekomstvisie en onderwijshuisvesting’ beschrijven schoolbesturen en gemeente de huisvestingvoorzieningen die nodig zijn en een lokale onderwijsvisie. ? Onderwijsgelden dienen geoormerkt te zijn en dienen dus voor onderwijs beschikbaar te zijn.
 • Verduurzaming van schoolgebouwen heeft prioriteit. Gemeente en scholen zetten in op energie neutrale huisvesting, waarbij kosten en baten goed in balans dienen te zijn. In dat licht behoort renovatie naast nieuwbouw als optie te worden overwogen.
 • Scholen voor regulier onderwijs hebben vanwege passend onderwijs soms aanpassingen in huisvesting nodig. Daar moet (financiële) ruimte voor zijn.
 • Gemeente mag niet ‘sturen’ met onderwijsgebouwen. Scholen en besturen bepalen zelf of ze samenwerken of zelfs samengaan.
 • Gemeente heeft aandacht voor de ventilatie en het binnenklimaat in scholen.

Onderwijsachterstanden tegengaan
Gemeente Oldebroek biedt speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Ze krijgt daar ook geld van het Rijk voor. De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel.

  Concreet:
 • Bij afspraken over resultaten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat de inzet van scholen centraal. De gemeente schrijft geen leeropbrengsten of didactische middelen, zoals een Citotoets, voor aan scholen.
 • Bibliotheek is voor de gemeente een partner in bestrijding van laaggeletterdheid en taalachterstanden.

Thuiszitters
Ieder kind is leerplichtig. Het is onwenselijk als er kinderen in de gemeente Oldebroek thuiszitten. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de Leerplichtwet. De problemen met thuisblijvende kinderen zijn vaak complex. Toch wil de SGP thuiszitten zoveel mogelijk terugdringen en voorkomen. De SGP realiseert zich dat de school soms tijdelijk of definitief niet de juiste ontwikkelomgeving kan zijn. Het is dan belangrijk dat er in andere instellingen doelgericht gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

  Concreet:
 • Onderwijs en jeugdhulp moeten intensief samenwerken om zo thuiszitten te voorkomen. Daarbij hebben ze oog voor de complexiteit van de problematiek.
 • De gemeente spant zich in om wachtlijsten bij zorgaanbieders die complexe problemen bij kinderen en jongeren behandelen te voorkomen of deze beperkt te houden.
 • Goede begeleiding voor leerlingen die vanuit een instelling terugkeren naar het onderwijs is essentieel.
 • Bij de toetsing van het recht op vrijstelling houdt de gemeente zich aan de door de wet gestelde sobere kaders.

Leerlingenvervoer
Onder bepaalde voorwaarden betaalt de gemeente (een deel van) het leerlingenvervoer. Dit geldt voor leerlingen die vanwege een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen of voor leerlingen die verder moeten reizen omdat er geen school met een passende identiteit in de buurt is. Door de komst van passend onderwijs hoeven leerlingen soms minder ver te reizen. De gemeente stelt zich royaal op en werkt voortvarend mee bij de vergoeding van leerlingenvervoer aan (pleeg)ouders. Dat geldt zeker in het kader van een maatregel van kinderbescherming.

  Concreet:
 • Het leerlingenvervoer moet goed geregeld zijn.
 • De gemeente Oldebroek heeft periodiek overleg met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs aangaande leerlingenvervoer.

Onderwijs en zorg
Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. Onderwijszorg-arrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school.

  Concreet:
 • De overheid dient een betrouwbare partner te zijn en een (sociaal) vangnet te bieden: inwoners mogen bij onderwijs-zorgarrangementen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De gemeente zorgt vanwege de garantiefunctie van de overheid dat er altijd voldoende passend onderwijs in de openbare scholen beschikbaar is.
 • Het is goed dat zorgaanbieders passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dat geldt niet alleen voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg.

Integrale kindcentra
In de gemeente Oldebroek zijn en worden IKC’s ontwikkeld. Dit zijn voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar. Een IKC biedt scholen een kans om leerlingen vroeg bij de (identiteit van de) school te betrekken. Ook kunnen ze een goede doorlopende leerlijn bieden. Integrale kindcentra kunnen een goed instrument zijn om onderwijsachterstanden te bestrijden en sociale cohesie te bevorderen.

  Concreet:
 • Maatschappelijke initiatieven zoals peuterspeelzalen worden niet onnodig gehinderd met regels. De gemeente verstrekt ook subsidie aan initiatieven die de voorschoolse educatie bevorderen.
 • Scholen mogen niet worden gedrongen of gedwongen om zich om te vormen tot een IKC of brede school.
 • Voor ontwikkelingen in de toekomst is het document ‘Toekomstvisie en onderwijshuisvesting’ het uitgangspunt.

8. Sport, cultuur en recreatie

De SGP wil een samen-leving, niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurgeschiedenis kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Dat geldt ook voor verantwoord samen recreëren en sporten.

Sport
De SGP ziet de positieve kanten van sport. We willen deze ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd. Ook heeft sport voordelen voor de volksgezondheid en voor sociale verbanden. Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport. De SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid is. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. Daarom wordt zondagssport afgewezen. De SGP vindt het positief dat gemeentelijke sportvoorzieningen zelfstandig worden gemaakt.

  Concreet:
 • De gemeente stimuleert sport, spel en gezondheid via scholen.
 • De gemeente faciliteert breedtesport.
 • Ze ondersteunt maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen door voldoende, goede en duurzame sportvoorzieningen.
 • Het sportaanbod toegankelijk houden/maken voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met beperkte financiële mogelijkheden;
 • Geen sportevenementen op zondag

Cultuur
De SGP vindt cultuurbeleving heel belangrijk. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten kan daaraan bijdragen. Culturele activiteiten moeten ontstaan uit particulier initiatief. De gemeente vervult daarbij wel een stimulerende en ondersteunende rol. Evenementen en cultuuruitingen passen altijd bij de goede zeden. Ze mogen niet aanstootgevend zijn.

  Concreet:
 • De gemeente zorgt voor een moderne, toegankelijke bibliotheek met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen.
 • Scholen krijgen ondersteuning bij natuur- en cultuureducatie. De gemeente geeft hun ruimte voor een eigen invulling, die bij de identiteit van de school past.
 • De gemeente steunt lokale media, zodat zij inwoners onafhankelijk informatie kunnen geven. Ook zijn deze media een platform voor de maatschappelijke dialoog.

Archeologie en erfgoed
Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van dorp, stad en streek. Wanneer een gemeente monumenten en cultuurhistorisch erfgoed behoudt, is ze aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. De rijke geschiedenis blijft zichtbaar in de bebouwing, maar ook in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap.

  Concreet:
 • De gemeente voert actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie, zodat waardevolle historische elementen en plaatsen behouden blijven en zichtbaar zijn.
 • De gemeente stelt het monumentenbeleid in samenwerking met de gemeenschap vast.
 • Cultuurhistorische verenigingen worden ruimhartig ondersteund door de gemeente.
 • Door middel van herbestemming kan de gemeente haar cultuurhistorisch erfgoed behouden.
 • In oude en authentieke wijken en straten wordt gebouwd met oog voor de geschiedenis.
 • Het boerderijmuseum als zichtbare drager van de lokale geschiedenis volgens huidig beleid steunen.

Evenementenbeleid
Evenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid van de gemeente. De SGP staat open voor gezellige activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. Wel zijn duidelijke spelregels nodig, onder andere om overlast voor omwonenden te voorkomen.

  Concreet:
 • De eindtijd voor geluidsoverlast bij buitenevenementen handhaven op 23:00 uur;
 • Geen vergunningen verlenen voor evenementen met een verhoogd risico op drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik en activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden;
 • Geen vergunningen afgeven voor evenementen op zondag;
 • Voor grootschalige evenementen uitwijken naar terreinen buiten de bebouwde kom. Plaatsen rondom zorginstellingen en scholen niet beschikbaar stellen;
 • Het tegengaan van onnodige (pop)muziekoverlast. Proactief handhaven is wenselijk.

9. Volksgezondheid, milieu en energie

Rentmeesterschap is een centrale gedachte binnen de SGP. We willen goed omgaan met de schepping en de volksgezondheid. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve erfenis van onze generatie, is erg belangrijk. Milieuregels worden bij voorkeur (inter)nationaal gemaakt. De SGP zal gemaakte afspraken respecteren en nastreven.

Volksgezondheid
De volksgezondheid is een punt van aanhoudende zorg van de overheid. Het is voor ons bruto nationaal geluk belangrijk dat welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. De gemeentelijke overheid kan veel voor haar inwoners betekenen door in volksgezondheid en welzijn te investeren.

  Concreet:
 • Elke gemeente creëert een gemeentelijk gezondheidsplan met concrete doel- stellingen voor bewegen en voor het stimuleren van een gezonde levensstijl.
 • Op scholen krijgen leerlingen voorlichting over bewegen, gezonde voeding en de gevaren van verslaving.

Milieu en leefomgeving
De natuur vraagt om een zorgvuldige omgang. We hebben de taak om Gods goede schepping te bouwen en te bewaren. Een schoon milieu heeft daarom onze aandacht. We kunnen immers juist lokaal het grootste verschil maken.

  Concreet:
 • We stimuleren openbaar vervoer, zodat de luchtkwaliteit verbetert.
 • Agrarische bedrijven krijgen stimulans om hun stallen en kassen te verduurzamen, onder andere door het geven van informatie en doorverwijzing naar instanties die subsidie op dit gebied verlenen.

Beheer van openbare ruimte
Het is belangrijk om te zorgen voor een prettige, groene leefomgeving in de gemeente Oldebroek. Onder het beheer van openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en speelvoorzieningen. Het beheer moet, waar mogelijk, integraal gebeuren. Bij werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen en riolering geven we de openbare ruimte graag een kwaliteitsimpuls. Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient groen extra aandacht.

  Concreet:
 • De gemeente Oldebroek onderzoekt hoe de openbare ruimte zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Waar mogelijk betrekt ze inwoners in de besluitvorming.
 • De verduurzaming van de openbare verlichting voortzetten.
 • Bij de ontwikkelingen van nieuwe woonwijken moet er aandacht voor groen zijn.
 • Lichtvervuiling verstoort het biologisch ritme van mens en dier. Daarom moet dit tegengegaan worden.
 • Waardevolle natuur, zoals bos, heide en houtwallen, willen we behouden.
 • De gemeente voert een specifiek bomenbeleid met aandacht voor bestaande bomen, kapbeleid, onderhoud en soortkeuze.
 • De bestrijding van de hondenpoepoverlast heeft prioriteit, waarbij handhaving van belang is.
 • Speelterreinen en speeltoestellen worden op een goede manier over de gemeente verdeeld. Het is fijn als elk kind op loopafstand kan spelen en bewegen.

Milieu en afval
Inwoners en bedrijven produceren enorm veel afval, vaak zonder zich daar bewust van te zijn. De SGP wil dat de vervuiler betaalt. Natuurlijk is er goed toezicht op de naleving van wetten en regels. Afvalscheiding moet gestimuleerd worden. De inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor een zorgvuldige afvalscheiding.

  Concreet:
 • Het milieurendement op afvalinzameling wordt verhoogd.
 • Er dient gehandhaafd te worden op afvaldumping.
 • De tarieven van de milieustraat moeten proportioneel zijn, zodat het inwoners stimuleert om afval te scheiden.

Duurzame energievoorziening
De vraag naar energie blijft stijgen. Fossiele energiebronnen op aarde raken uiteindelijk uitgeput. Daarom wil de SGP een actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen. Ook willen we rendabele, duurzame energiebronnen inzetten. We zijn immers rentmeester. De vervuiler betaalt. Dat is het uitgangspunt.
Het is van belang dat de gemeente een lokale duurzaamheidsagenda hanteert. Dit zorgt voor draagvlak en helpt om een stevige positie in te nemen richting regionaal en provinciaal bestuur. Het maakt ook inzichtelijk in hoeverre het landelijke beleid haalbaar is. De gemeente dient hierbij (ook) aan het stuur te zijn en regie te behouden. Zonder een heldere eigen visie is de kans groot dat een gemeente aan de leiband wordt gelegd van landelijk en regionaal energiebeleid.

  Concreet:
 • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door gemeentelijke gebouwen te verduurzamen.
 • De SGP bepleit het stellen van doelen voor energiebesparing. Voorkomen is immers beter dan genezen. Initiatieven die het energiegebruik verminderen verdienen net zoveel aandacht als het duurzaam opwekken van energie.
 • De gemeente dringt aan op boter bij de vis als de landelijke overheid energieambities bij gemeenten neerlegt.
 • In het gemeentelijke beleid is er niet alleen aandacht voor warmte, maar ook voor koeling. Warme zomers kosten veel energie. Nieuwbouw wordt groen ingericht (dat is koeler) en er wordt koel gebouwd. Bij tuinen willen we verstening tegengaan en stimuleren we vergroening. Voldoende openbaar groen is belangrijk in het kader van duurzaamheid.
 • Bij het verduurzamen van bestaande bouw is de sociale huursector een grote en belangrijke partner. Een nauwe samenwerking met woningcorporaties is daarom belangrijk.
 • Draagvlak voor duurzaamheidsinitiatieven is van het grootste belang, en wordt alleen maar belangrijker met de grootschalige ontwikkelingen van zonne- en windparken. De SGP vindt het van belang dat inwoners betrokken worden bij het energiebeleid, op gemeentelijk en provinciaal niveau.
 • Naast inwoners moeten ook bedrijven waar mogelijk verleid en gefaciliteerd worden om te verduurzamen.
 • Netbeheerders geven inzicht in hun plannen met het energienet. Dit geeft kaders aan wat er wel en niet mogelijk is rond grote energieprojecten.
 • Voldoen aan de doelstelling en op klimaatneutraal 2050 is geen doel op zich.

Ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven
Bij uitstek kan de gemeente de rol van onafhankelijk adviseur op zich nemen. Het is van belang dat inwoners zich gesteund weten door de lokale overheid bij het verduurzamen van hun huis, gedrag en leefomgeving. De rol van de gemeente is daarbij vooral faciliteren en ondersteunen. De gemeente kan sturen met groene leges en revolverende fondsen. Wij zijn geen voorstander van structurele subsidiëring van particuliere duurzaamheidsinitiatieven.

  Concreet:
 • De gemeente geeft bij sociaaleconomisch zwakkeren in de samenleving bekendheid aan het Duurzaamheidsloket Oldebroek en groene regelingen. Deze groep mag niet de dupe worden van dure duurzaamheidsmaatregelen. Helaas is de praktijk nu vaak zo dat duurzaamheidssubsidies terechtkomen bij de meest draagkrachtigen.
 • De gemeente treft stimuleringsregelingen voor energiebesparing in bestaande woningbouw.
 • De gemeente werkt proactief mee aan duurzaamheidsinitiatieven en brengt daarvoor de benodigde (ruimtelijke) procedures op orde.
 • De gemeenten ondersteunt energiecorporaties van inwoners.

Het opwekken van duurzame energie
Gemeenten zijn in beginsel geen initiatiefnemers voor het opwekken van duurzame energie. Het initiatief daarvoor ligt bij bedrijven, coöperaties en particulieren. Waar projecten in de omgeving passen en op draagvlak kunnen rekenen, dienen gemeenten dit goed te faciliteren. De opbrengst van de energie blijft binnen de gemeente.

  Concreet:
 • De gemeente biedt ruimte aan innovatieve vormen van energieopwekking, zoals waterstoftoepassingen en thorium.
 • De huidige regionale verdeling als het gaat om het opwekken van duurzame energie laat zien dat de gemeente Oldebroek al een grote bijdrage geleverd heeft, waardoor het plaatsen van extra windmolens in de gemeente Oldebroek op dit moment niet aan de orde is. Nieuwe initiatieven op het gebied van windenergie binnen onze gemeente worden daarom terughoudend benaderd.
 • De gemeente zet in op zonne-energie op daken, zonnevelden op hoogwaardige- agrarische grond wijzen wij af. Er is beleid voor zonnevelden. Mocht er een aanvraag zijn dan moet dat hieraan voldoen. Daarnaast kunnen er extra heldere afspraken over tijdelijkheid, draagvlak en dubbel grondgebruik worden gemaakt.
 • De gemeente zorgt dat iedereen inzicht heeft in hoe het staat met de lokale netcapaciteit in de komende jaren. Steeds vaker is dat een beperkende factor.

Klimaatadaptatie
Naast vele andere partijen (want het klimaat gaat ons allemaal aan) heeft de gemeente een belangrijke taak in klimaatadaptief handelen. Het gaat dan met name om thema’s als wateroverlast, droogte, hitte en risico op overstromingen. Voorbeelden van klimaat- of ruimtelijk adaptief handelen zijn: het aanleggen van speelpleinen in bebouwd gebied die ook fungeren als wateropvang, het aanleggen van wadi’s, meedoen met Operatie Steenbreek (ontstenen en vergroenen van de buitenruimte), groene parkeerplaatsen en natuurvriendelijke oevers aanleggen.

  Concreet:
 • De gemeente werkt aan bewustwording en kennis over klimaatadaptief handelen.
 • Bij de aanleg en reconstructie van wegen en het verbeteren van dijken legt de gemeente een koppeling met bos- en natuurontwikkeling.
 • Bij de herinrichting van buitenruimte en woongebieden werkt de gemeente aan beperking van wateroverlast, droogte en hitte.
 • De gemeente werkt naar een toekomstbestendige landbouw, zonder wateroverlast of watertekort.

10. Wonen en ruimtegebruik

Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad. Daarbij is een evenwichtig woningaanbod belangrijk; dat maakt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners. Er moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de verschillende prijsklassen van de koopwoningen.

Het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap. Bij plannen voor de uitbreiding van een dorp, moeten ook de inbreidingsmogelijkheden worden bekeken. Verduurzaming van de ruimtelijke ordening is een leidend principe. Ontwikkelingen passen hierdoor bij de identiteit van de woonomgeving.
De Gemeente Oldebroek heeft een rijke geschiedenis. Dat is te zien aan historische gebouwen met diverse bouwstijlen en aan archeologische vondsten en cultuurlandschappen. De gemeente en het landschap krijgen hierdoor karakter en een aantrekkelijk woon- en leefmilieu. De SGP wil ruimte bieden aan ruimtelijke ontwikkelingen, maar met respect voor cultuurhistorie en archeologie. Het is goed om wonen, leren en werken integraal te benaderen. Of een inwoner werk heeft in de regio, wat zijn of haar opleidingsniveau is en of er passende onderwijsvoorzieningen aanwezig zijn, bepaalt mede wat voor huis aantrekkelijk voor hem is. Door met een specifiek aanbod aan die behoeften tegemoet te komen kan de gemeente krimp in landelijke gebieden bestrijden.

Ruimtelijke ordening
In 2022 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Die biedt een kans om lokale beleidsruimte te ontwikkelen. Initiatiefnemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen om draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. Bij grootschalige ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, vindt de SGP regionale samenwerking een voorwaarde. Wij willen als rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open ruimte.

  Concreet:
 • Blijvend aandacht voor de ontwikkeling van ons buitengebied;
 • Leefbaarheid in kleine kernen moet gewaarborgd blijven;
 • Duurzame energiewinning moet voor het landschap geen blijvende nadelige effecten hebben;
 • Welstandseisen kunnen worden versoepeld of gedeeltelijk worden afgeschaft, zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten wordt aangetast.
 • Nieuwe wijken krijgen een goede toegang tot openbaar vervoer.
 • Uitbreiding van bedrijventerreinen is gekoppeld aan revitalisering van bestaande terreinen.

Woningbouw
In een gemeente moet er voor elke doelgroep woonmogelijkheid zijn. Afstemming met de omliggende gemeenten is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen. Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans zijn of in balans worden gebracht.
Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht omdat de woonwensen van inwoners kunnen veranderen. De bestaande koop- en huurwoningen moeten worden verduurzaamd. Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden gebouwd.
Inbreiding krijgt de voorkeur ten opzichte van uitbreiding. Gezien de huidige situatie op de woningmarkt en de behoefte aan woningen moet er wel gekeken worden naar mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw. De SGP is tegelijk wel beducht voor hoogbouw en verstening maar is ook van mening dat hoogbouw een mogelijke oplossing is voor de knelpunten op de woningmarkt. Zuinig ruimtegebruik en het bundelen van woningen met bestaande voorzieningen is belangrijk. Vernieuwing van de volkshuisvesting moet impulsen geven aan de sociale huursector en aan het dichterbij brengen van zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de groeiende groep ouderen. Projectmatige benadering en maatwerk worden bij plannen toegepast.

  Concreet:
 • De gemeente zet zich in om in de woningbehoefte van alle verschillende doelgroepen van de lokale inwoners te voorzien.
 • De gemeente maakt concrete afspraken met woningcorporaties over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen. Woningcorporaties dienen een goede invulling te geven aan de concrete afspraken die zijn gemaakt met de gemeente.
 • Er komt een aanpak om de bestaande koop- en huurwoningen duurzamer te maken.
 • Er is extra aandacht voor doelgroepen, zoals starters, senioren met een laag inkomen en statushouders.
 • De gemeente biedt statushouders geen voorrangsstatus, maar zorgt zo veel mogelijk voor passende woonruimte (al dan niet in een zelfstandige woning).
 • Doordat ouderen langer zelfstandig wonen, is actieve ondersteuning vereist.
 • De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund, er is een redelijke toets op de zorgbehoefte van betrokkenen.
 • De SGP wil dat er extra aandacht is voor de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen die hiervan afhankelijk zijn.
 • De gemeente pakt inbreidingslocaties proactief aan met alle betrokkenen.
 • De gemeente gaat zorgvuldig om met monumenten.
 • De grondprijzen zijn afgestemd op de actuele prijsontwikkeling.
 • Voldoende betaalbare starterswoningen garanderen.
 • Starterswoningen zodanig opzetten dat deze ook hun functie als starterswoning behouden.
 • Doorstroming op de woningmarkt stimuleren en woningcorporaties daarbij betrekken.
 • Initiatieven voor invulling van inbreidingslocaties moeten gestimuleerd worden en worden gezamenlijk met betrokkenen opgepakt, waarbij maatwerk van belang is.
 • De huidige crisis op de woningmarkt vraagt om een doortastende aanpak, waarbij gerichte oplossingen gezocht worden.
 • Hoogbouw is een mogelijke oplossing mits het goed geïntegreerd wordt in de omgeving.
 • Mogelijke uitbreidingslocaties moeten een goede verkeersontsluiting krijgen en niet teveel afbreuk doen van de eigenheid en het landschappelijk karakter van de gemeente Oldebroek.
 • Maatwerk is mogelijk waarbij er een weging plaatsvindt van kwalitatieve verbeteringen.

Huisvesting arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Het aantal migranten neemt alleen maar toe. Vooral in de agrarische sector, logistieke dienstverlening, distributiecentra en slachterijen werken veel arbeidsmigranten. Hun huisvesting vormt echter een probleem.
In veel gevallen is het niet al te best gesteld met het onderkomen van arbeidsmigranten. Ze zitten vaak met te veel mensen in een woning/verblijf. Werkgevers en gemeenten moeten hierin hun verantwoordelijkheid verstaan. Het is hun taak om mogelijkheden te creëren voor huisvesting bij bedrijven (al dan niet tijdelijk) en/of op geconcentreerde locaties met voldoende voorzieningen.

  Concreet:
 • Bedrijven en gemeente zorgen samen voor een aanvaardbare kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor zowel de te huisvesten arbeidsmigranten als voor de directe omgeving.
 • De kwaliteit van de huisvesting dient minimaal overeen te komen met de inrichtings- en maatvoeringseisen uit het keurmerk Stichting Normering Flexwonen (SNF), het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) of een gelijkwaardig keurmerk.
 • De verblijfsbieder is verplicht te beschikken over een exploitatievergunning (waarborgen van de leefbaarheid voor de omgeving en het zorgen voor adequaat beheer).
 • Een beheerder is aansprakelijk voor de huisvesting.
 • Arbeidsmigranten die op een huisvestingslocatie verblijven staan verplicht geregistreerd in een gemeentelijk nachtregister.

Leefbaar buitengebied
Onze gemeente kent naast de kernen een uitgebreid buitengebied. Naast het primaire gebruik door de agrarische sector verdient het buitengebied volgens de SGP extra aandacht en dient het leefbaar te worden gehouden. Daartoe dient pragmatisch te worden omgegaan met invulling van het buitengebied.

  Concreet:
 • Activiteiten buiten de agrarische sector in het buitengebied mogen, mits deze geen belemmering voor de omgeving vormen;
 • Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied mogen niet belemmerend werken op de bedrijfsvoering van boeren en tuinders;
 • Plattelandswoningen in het buitengebied krijgen voldoende mogelijkheden in ontwikkeling om verpaupering tegen te gaan;
 • Initiatieven die de leefbaarheid in het buitengebied verbeteren, worden gestimuleerd.
 • Functieverandering van agrarische bebouwing moet mogelijk zijn om verpaupering en ondermijning te voorkomen.
 • De “Oldebroek voor Mekaar” gedachte moet ook ontplooid worden in het buiten- gebied.

Agrarische sector
In de gemeente Oldebroek is de agrarische sector sterk beeldbepalend voor het buitengebied. Ontwikkelingen in deze sector die leiden tot schaalvergroting zijn niet te voorkomen. De SGP vindt dat deze schaalvergroting ons niet ontlast van ons rentmeesterschap. De agrarische sector heeft hierin ook weldegelijk haar taak. Variatie in flora en fauna kan prima samengaan met ontwikkelingen in de landbouw. Echter past de ontwikkeling van megastallen voor de veehouderij niet in het buitengebied van Oldebroek. Verbreding van de landbouw en een grotere differentiatie van functies in het buitengebied zijn daarentegen niet te voorkomen.

  Concreet:
 • Het totale areaal aan landbouwgrond blijft ten bate van de landbouw;
 • Familiebedrijven zijn gewenst. Schaalvergroting, zoals megastallen, is ongewenst;
 • Schaalverbreding voor de landbouw wordt gefaciliteerd;
 • Agrariërs stimuleren om de instandhouding van het landschap op zich nemen, bijvoorbeeld door zorgboerderijen, landschapsbeheer e.d.;
 • Nieuwe ontwikkelingen in de grondgebonden landbouw worden mogelijk gemaakt.

lijst 4

Verkiezingsprogramma CDA Oldebroek 2022-2026

CDA Oldebroek geeft ruimte!

In het verkiezingsprogramma 2022 tot 2026 zijn de uitgangspunten van het CDA Oldebroek:

Rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit.

Het programma stoelt op vijf pijlers:

Samenleving (wonen en zorg), ondernemerschap en werkgelegenheid (agrarische sector, kleine ondernemers in relatie met Zwolle) bestuur (gemeentediensten, financiën), duurzaamheid en als laatste maar niet onbelangrijkste pijler: recreatie.

Samenleving

Het CDA staat voor meer woningen in de gemeente Oldebroek voor elke doelgroep.

De woningen in Nederland zijn in zijn algemeenheid duurder geworden en dat geldt ook voor de gemeente Oldebroek. Dit resulteert in een lage beschikbaarheid van betaalbare woningen en de doorstroom is nihil.
Zwolle heeft groei-ambities en daardoor is er de neiging dat woningzoekenden buiten de stadsgrenzen op zoek gaan naar een woning. Een deel daarvan zal op de Noord Veluwe terecht komen. Het CDA Oldebroek stelt het volgende voor:

 • We voldoen aan de behoeften van de diverse doelgroepen (starters, gezinnen en senioren) binnen de kernen (Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde, Noordeinde, ’t Loo) en letten op de diversiteit en leefbaarheid.
 • Inbreiding, lege plaatsen opvullen waar het kan, maar met voldoende ruimte voor groen. Verder moet de inbreiding zich richten op Seniorenwoningen, deze bewoners hebben het meeste baat bij korte afstanden tot diverse faciliteiten.
 • Er moeten woningen gebouwd worden in alle prijsklassen. Dit bevordert doorstroming en vormt een basis voor het in stand houden van faciliteiten. Het CDA Oldebroek is voorstander van een soepel beleid ten aanzien van andersoortige woonvormen. Daar waar het enigszins kan, zou het mogelijk moeten zijn een woning voor ouders te plaatsen op het terrein van kinderen. Dit bevordert de sociale cohesie en maakt het mogelijk voor ouderen om lang zelfstandig te blijven wonen.

Het CDA stelt dat zorg een basisrecht is.

Dat betekent dat zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dat geldt voor de gezondheidszorg, maar ook voor de zorg voor ouderen, mensen met een beperking en mensen die psychische zorg of jeugdzorg nodig hebben. De gemeente is verantwoordelijkheid voor ouderenzorg en ondersteuning en Jeugd GGZ, Deze moet adequaat aangeboden worden.

We zien de laatste jaren steeds meer en meer problemen met name onder de jongeren. Drugs , alcoholgebruik en sociale ontworteling. Als CDA willen we die trend doorbreken met beleid dat meer gericht is op preventie en het stimuleren van sociale banden, waaronder het stimuleren van het verenigingsleven.

 • Preventie door voorlichting ten aanzien van roken, alcohol, drugs en bovenmatig gamen. Niets doen is geen optie.
 • Stimuleren van lichamelijke ontwikkeling door wekelijks gymlessen op de scholen te blijven faciliteren.
 • Preventie door aanmoedigen van sociale banden tussen muziek-, cultuur- en sportverenigingen.
 • Stoppen met ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets die alleen maar leiden tot onnodige behandelingen, om zo de jeugdzorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Ondernemerschap en werkgelegenheid

Het CDA wil de veelheid aan activiteiten in de gemeente Oldebroek stimuleren.

Wanneer thuiswerken meer de norm gaat worden, maar ook het opzetten van werkunits aan huis vaker voorkomen, zijn kleine verbouwingen daarvoor soms vereist. De gemeente moet hier op anticiperen, snel acteren en stimuleren.
Oldebroek is een groene gemeente met veel boerenbedrijven, maar ook enkele bedrijventerreinen. Waarschijnlijk zal recreatie steeds meer beslag gaan leggen op het buitengebied. Dat levert werk en inkomsten op. Daarnaast moet het ook zorgvuldig gekaderd worden, om elkaar te versterken in plaats van te wedijveren. Het CDA vindt ook, dat de boeren gestimuleerd en gesteund moeten worden om rendabel te blijven o.a. door nevenactiviteiten te ontwikkelen.
Veel boeren hebben een familiebedrijf, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Samen staan ze voor het beste wat ons land de wereld te bieden heeft. Voor de boer zijn de grond, de dieren en de natuur het kapitaal waarmee hij werkt. Ondersteun het opzetten van nevenactiviteiten, “Ja het kan mits…” is de houding, die van de gemeente hierbij verwacht wordt.
Initiatieven vanuit ondernemers in het buitengebied moeten snel en adequaat behandeld worden door de gemeente. Kansrijke initiatieven, die meerwaarde hebben voor de inwoners, zullen actief ondersteund dienen te worden. Dit geldt ook m.b.t. boerenbedrijven die samengevoegd worden en dus deels stoppen met agrarische activiteiten als hoofdinkomst.
Bedrijven en werkgelegenheid zijn de kurk, waar de lokale en regionale economie op drijft. Het CDA is voorstander van het initiëren van een innovatieloket, waar burgers en ondernemers bijgestaan worden bij het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën.

 • Zorgen voor voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden en slim omgaan met de beschikbare ruimte;
 • De gemeente moet dienstbaar zijn voor ondernemers en bijdragen en adviseren in het ontwikkelen van maatschappelijk aantrekkelijke ideeën. Hiervoor het innovatieloket initiëren om als schakel te fungeren met Provincie en Rijksoverheid.
 • Het CDA kiest voor een sterke agrarische sector in onze gemeente d.m.v. schaalvergroting, verduurzaming en verbreding van activiteiten.
 • Binnen de gemeente eerst mogelijkheid bieden aan lokale ondernemers om ondernemerschap en werkgelegenheid te bevorderen.
 • Stimuleren wonen en werkgelegenheid voor jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Oldebroek.
 • Betrek burgers meer bij de ontwikkelingen in de kernen en het buitengebied.
 • Actief het beheer verduurzamen met bloeiende bermen, vruchtbomen en voedselbomen.

Bestuur

Het CDA staat voor een dienstbare en beschermende overheid die er altijd voor de burger is.

Het bestuur van de Gemeente Oldebroek heeft zich na een korte periode van spreiding over de kernen, met name naar een kantoor in het MFC in Wezep, weer meer georiënteerd op het gemeentehuis in de kern Oldebroek. Dat lukt alleen als door de gemeente voor eenvoudige handelingen als nieuw paspoort en/of rijbewijs aan huis bezoek en het bieden van meer service wordt gedacht. Met de huidige staat van de informatietechnologie is dat goed mogelijk. Daarbij zien we een meer uitdijend ambtenarenapparaat, terwijl steeds meer werk uitbesteed wordt, omdat de expertise niet aanwezig is. Dat zijn dus dubbele kosten en uiteindelijk draait de burger hier voor op. We zien dat terug in verhoging van gemeentelijke lasten als de OZB, afvaltarieven en andere te betalen kosten voor diensten. Voor de langere termijn willen we een betrouwbaar financieel beleid, waarmee we nieuwe buffers kunnen opbouwen.

 • Vereenvoudigen van vergunningsaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen. De gemeente moet zich hierin dienstbaar opstellen.
 • De verdere digitalisering zal over het algemeen doorzetten. Het CDA wil de eerstelijnsdienstverlening voor burgerzaken bewaken.
 • Een veilige leef- en werkomgeving is van het hoogste belang; we willen de verkeersveiligheid verhogen door meer 30 km zones aan te wijzen en landbouwluwe zone.
 • Wethouders moeten in de gemeente wonen en een duidelijke affiniteit hebben met de gemeente, om de verbinding met de burger te blijven behouden.
 • Verhoging van OZB, afvaltarieven en te betalen kosten voor diensten mag niet meer zijn dan de indexering. Te hoge kosten voor bestuur en gemeente mogen niet op de burger afgewend worden.
 • Zoek de samenwerking met andere gemeenten om expertises te bundelen.
 • We willen een betrouwbaar financieel beleid

Duurzaamheid

Het CDA kiest voor een duurzame toekomst

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur (rentmeesterschap). Daarom is het belangrijk om te investeren in een hogere biodiversiteit en een vitale natuur, als basis voor een gezonde leefomgeving.

Over leefomgeving en biodiversiteit is al veel geschreven en gepraat. Het CDA wil de burgers betrekken bij het aantrekkelijker maken van de gemeente. Voorbeelden zijn: bermen meer divers en kleurrijker maken en het planten van vrucht- en voedselbomen.

Het CDA is blij met de inzet in Nederland ten aanzien van Duurzaamheid en wil dat stimuleren door aan te sluiten bij het landelijk beleid van de partij om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De Gemeente Oldebroek neemt haar aandeel en verantwoordelijkheid hierin.

De net afgeronde Regionale Energie Strategie afgekort als RES maakt het mogelijk om gronden van bedrijven en/of landgoederen hiervoor op te offeren. We vinden dit geen goed idee en willen het beperken tot alleen enkele kleinschalige zonneweide projecten op landgoederen en op agrarische bedrijven. Ten aanzien van windmolens vinden we, dat een industriële aanpak de beste is, dus windmolens bij elkaar en tussen de gebouwen op de industriegebieden. Het gebied ten noorden van het huidige H2O is wat ons betreft de beste locatie. Windmolens dus niet verspreiden over het hele buitengebied, niet bij de kernen of langs de dijken van de randmeren. Het CDA wijst graag op de mogelijkheden om beter te isoleren tegen warmteverlies.

Investeringen in duurzaamheid die gedaan worden in de gemeente Oldebroek moeten een reële terugverdientijd hebben zodat publieke middelen op een juiste manier worden ingezet.

 • Oldebroek doet zijn deel in de Regio.
 • Windmolens zoveel mogelijk op en bij de bedrijventerreinen.
 • Vóór zonnepanelen op daken en niet functionele gronden, waarbij we willen benadrukken dat onze voorkeur uitgaat naar andere, slimme mogelijkheden om aantasting van het landelijk gebied te voorkomen.
 • De bevolking veel meer betrekken bij het tot stand komen van het beleid en de uitvoering.

Recreatie en Vrije tijd

Het CDA wil dat de Gemeente Oldebroek zijn positie als recreatieve gemeente uitbreidt.

De hotelfunctie is vrijwel verdwenen en het aanbod van restaurants is beperkt. Ondanks dat er diverse B & B’s zijn bijgekomen moet de verhuur van kleinschalige verblijfsmogelijkheden uitgebreid worden (bv. het "Natuurhuisje" concept is een welkome aanvulling). De positieve grondhouding moet zijn: "Ja het kan mits…". Het geeft mogelijkheden om de economische functie van met name het buitengebied te verbeteren. De gemeente moet hierbij faciliterend optreden. Het openhouden van het zwembad in Wezep is hierbij ook een noodzakelijkheid.

 • Verruimen van vergunningsmogelijkheden om zo meer muziek, sport of culturele (jeugd)evenementen de ruimte te geven.
 • Verruiming van openingstijden in de horeca en tijdens evenementen.
 • Het CDA is voor zondagsopening van het zwembad de Veldkamp of van andere recreatie, zoals theetuinen.
 • Vriendelijke omgeving voor wandelaars en fietsers met voldoende rustpunten.

Geef elkaar de ruimte!


lijst 5

Samen daadkracht

VVD Verkiezingsprogramma 2022-2026

Voorwoord

Beste inwoners,

Oldebroek is een gemeente om van te houden! Waarschijnlijk herkent u het wel. De trots die u voelt als u door de gemeente loopt of fietst. Wanneer u hoort dat er weer nieuwe ontwikkelingen in onze gemeente zijn. Of wanneer u anderen over onze gemeente vertelt. U woont in deze fantastische gemeente, met zes kernen, en volop kansen.

Dag in dag uit zetten onze lokale politici zich in om onze gemeente nog mooier te maken. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan u om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om uw geluid te laten horen.

Uw stem geeft antwoord op de vraag welke richting Oldebroek op gaat. Wat voor gemeente dit is én wordt. In dit verkiezingsprogramma leest u de plannen die de VVD heeft voor Oldebroek. Een gemeente die haar kernen wil zien bloeien en waar nodig ook laten groeien. Waar u zelf kunt kiezen hoe u wilt leven. Een gemeente waarin geen overbodige regeltjes zijn en waar u op een veilige en vrije manier kunt leven.

De VVD is voor u goed bereikbaar. Mocht je iets over dit programma met ons willen delen of vragen dan kunt u via sociale media, telefoon of e-mail contact met ons opnemen.

Henk Kemp
Lijsttrekker VVD Oldebroek, oktober 2021

Inhoudsopgave
  De gemeente Oldebroek is een plek…
 • …waar het prettig wonen en leven is (Wonen & leefbaarheid)
 • …die voldoende ruimte biedt voor (agrarisch) ondernemen (Ondernemen & economie)
 • …die veilig en goed bereikbaar is (Veiligheid & infrastructuur)
 • …waar we met plezier recreëren en gastvrij zijn (Recreatie & toerisme)
 • …waar we blijven leren, waardevol samenleven en oog hebben voor elkaar (Onderwijs & zorg)
 • …waar er aandacht is voor sport, kunst en cultuur (Sport & cultuur)
 • …waar er rekening wordt gehouden met de generaties na ons (Duurzaamheid & energie)
 • …waar er een goede band is tussen de inwoner en de gemeente (Dienstverlening en financiën)
 • …waar er over de gemeentegrenzen heen gekeken wordt (Regionale samenwerking)

…waar het prettig wonen en leven is (Wonen & leefbaarheid)

Je leefomgeving is een plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. De VVD wil dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Daarnaast wonen we graag in dorpen die schoon en leefbaar zijn. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun eigen wijk en dorp.

 • De VVD wil dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn voor zowel starters als senioren en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen.
 • Voor ouderen, die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen en mogelijkheden voor aanpassingen.
 • We willen ook voldoende ruime appartementen bouwen voor ouderen. Bij voorkeur bouwen we de appartementen in de buurt van faciliteiten zoals supermarkten, de bibliotheek en het station.
 • Door te bouwen pakken we doorstroming aan bij sociale huur, vrije huur en bij koopwoningen. Zo krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet noodzakelijk een eengezinswoning bezet houden en regelen we een snellere toegang tot de huizenmarkt voor starters
 • Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen zodat de doorstroming wordt bevorderd.
 • In samenwerking met de regio en woningcorporaties willen we kijken of het mogelijk is om de aankoop van voorgefabriceerde sociale koop- en huurwoningen groot aan te besteden. Naar voorbeeld van de Stedelijke Regio Eindhoven.
 • Bij het bouwen van een nieuwe wijk is het belangrijk dat er verschillende type woningen worden gebouwd. Dit varieert van sociale huur tot vrijstaande huizen.
 • Om het landelijke karakter van de gemeente te behouden, benutten we eerst de inbreidingslocaties. Pas daarna kijken we naar uitbreidingslocaties.
 • De gemeente moet leefbaar blijven. Diverse vitale activiteiten in de dorpskernen moeten in stand gehouden worden, zoals de ouderenmiddag, leesvoorzieningen en verenigingen die sport en bewegen mogelijk maken.
 • De gemeente gaat de verloedering van de woonomgeving tegen. Zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en de schade wordt snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
 • De laagvliegroutes van Lelystad Airport vormen een bedreiging voor de leefbaarheid in de gemeente. Daarom continueren we de huidige aanpak en werken we met buurgemeenten samen om de impact van Lelystad Airport zo klein mogelijk
 • te houden.
 • Wij willen de overlast van (geparkeerde) vrachtwagens in de kernen beperken. Ook parkeerplaatsen voor vrachtwagens moeten duidelijk aangegeven zijn, met name bij de invalswegen.
 • Glasvezel in het buitengebied is een vereiste. Het is belangrijk dat inwoners ook op de digitale snelweg vooruit kunnen.
 • De VVD juicht initiatieven op het gebied van het beheer van openbaar groen, buurtpreventie, opruimacties en energiecoöperatie toe.

“Momenteel zit de woningmarkt volledig op slot. Jongeren moeten weer een kans krijgen om een woning te kopen. Daarom blijft het credo: Bouwen, bouwen, bouwen.” - Nick Schouten

… die voldoende ruimte biedt voor (agrarisch) ondernemen (Ondernemen & economie)

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Ons werk voorziet ons van inkomsten, we hebben contact met andere mensen, we worden zelfstandig en het geeft mensen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Wie werkt investeert in zichzelf en in de toekomst van de samenleving. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug vanwege de coronacrisis. Het is daarom belangrijk dat we ondernemers de komende tijd blijven ondersteunen. Zij dragen immers bij aan de bloeiende economie en banen voor onze inwoners. We kijken naar meer mogelijkheden om samen te werken in de regio om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar gaan hand in hand.

 • Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buiten de gemeente. Ondernemers zijn daarin nu aan zet, de gemeente stimuleert.
 • De VVD is voorstander van gratis parkeren bij winkelcentra. Dat beschouwen wij als
 • een stimulans voor de lokale economie.
 • Ondernemers kunnen zelf goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten.
 • De komende jaren moet worden gekeken hoe we horeca- en terrasgelegenheden verder kunnen uitbreiden. Momenteel is dit aanbod erg beperkt.
 • Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Voor een klein terras schaffen we de vergunning af. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.
 • De recreatieve sector is van toenemend belang voor de gemeente Oldebroek. Wij willen dat de gemeente ondernemers in de recreatieve sector meer stimuleert.
 • Voor ondernemers is er één aanspreekpunt: de bedrijfscontactfunctionaris. Bij die persoon kan de ondernemer al zijn vragen/ wensen deponeren.
 • Binnen de mogelijkheden van de wet geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers.
 • De gemeente moet een betrouwbare financiële partner zijn. Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. Daarom wil de VVD dat de gemeente binnen dertig dagen de rekeningen betaalt.
 • De komende tijd moet het stroomnetwerk worden verbeterd. Ondernemers moeten ook opgewekte energie kunnen terug leveren aan het netwerk.
 • Glasvezel in het buitengebied is ook een vereiste voor de agrariërs en de ondernemers. Het is belangrijk dat zij op de digitale snelweg vooruit kunnen
 • We willen werkgevers betrekken bij regionale regelversimpeling voor ondernemers. Hierbij streven we naar één regionale set van eenduidige en eenvoudige regels.
 • De gemeente moet er naar streven dat aanvragers van kleine en simpele vergunningen binnen één werkdag te horen krijgen of ze de vergunning krijgen of niet. Ondernemers zijn slagvaardig en van de gemeente verwachten wij dit ook.
 • De VVD wil dat er één loket wordt ingericht voor organisatoren van evenementen, zoals Koningsdag of een braderie. Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij het loket actief en oplossingsgericht meedenkt.
 • Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. Bedrijven dragen met hun innovatiekracht bij aan de bescherming van natuur en milieu. De VVD gelooft dat het geen zin heeft om, naast het Rijk, extra milieu- of subsidiemaatregelen in te stellen. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen.

“VVD Oldebroek is voor een actieve inzet voor de ontwikkeling van de regio Zwolle/Kampen/Noord Veluwe, gericht op vestiging en werven van nieuwe bedrijven en uitbreiding van de bestaande.” - Henk Kemp

De VVD heeft veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als boerenbedrijven blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu. Boeren zijn zelfs onmisbaar als het aankomt op het onderhouden van het buitengebied.

 • Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom willen wij hen de ruimte geven hun grond voor nevenactiviteiten in te zetten. Dit kan zijn voor toerisme, agrarische natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.
 • Wij willen veehouderij stimuleren die gebruik maakt van duurzame energie. Belemmerende regelgeving voor het gebruik van zelfvoorzienende duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, kleinschalige windenergie en zonne-energie moet worden geschrapt. Draagvlak en goede balans tussen de verschillende belangen zijn hierbij van groot belang.
 • De VVD wil boeren stimuleren om aan landschapsbeheer te doen. Waar nodig met vergoedingen.
 • Als een boer in de gemeente stopt dan willen wij dat de vrijkomende stikstofrechten zo mogelijk worden ingezet voor ontwikkelingen binnen de gemeente Oldebroek.

… die veilig en goed bereikbaar is (Veiligheid & infrastructuur)

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt, huis en op de weg. De gemeente moet er voor zorgen dat mensen zich veilig voelen. Door goed samenspel tussen gemeente, inwoners en politie kunnen we overlast tegengaan. Voor de aanpak van criminaliteit is een juiste balans tussen repressie en preventie nodig. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is ook een van de kerntaken van de gemeente. We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Dit gebeurt met het openbaar vervoer, maar ook met de auto of de fiets. Zonder problemen, veilig en op tijd op je plaats van bestemming komen is erg belangrijk.

 • De VVD wil dat de politie benaderbaar is voor de inwoners. Daarom zijn wij voorstander van
 • een wekelijks spreekuur (dan wel op afspraak) in het gemeentehuis en in De Brinkhof.
 • Men kan aangifte doen op het bureau, via het internet of via de wijkagent. Een app is soms handig, maar nooit de enige manier om een melding te maken of aangifte te doen.
 • Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. Wanneer de politie ingrijpt, kunnen zij rekenen op de steun van het lokaal gezag.
 • De VVD wil dat er hard wordt opgetreden tegen personen die hulpverleners bedreigen of aanvallen.
 • De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in de wijken. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit.
 • Boa’s verdienen de juiste middelen om de veiligheid te handhaven. Door het gebruik van cameratoezicht en bodycams vergroten we de veiligheid van onze boa’s, inwoners en andere hulpdiensten.
 • Een boa is in dienst van de gemeente. Als boa’s boetes uitschrijven dan willen we dat die inkomsten terugvloeien naar de gemeentekas. Dit geld kan worden ingezet om de veiligheid te verbeteren.
 • De VVD wil dat de gemeente en de politie de bewustwording rondom het thema ‘inbraak’ vergroten. Daarom zijn wij voorstander van het terugkeren van de “witte-voetenactie”.
 • De VVD wil dat de gemeente en politie veiligheidskeurmerken promoten. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen (KVW) en Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpen inwoners en ondernemers bij hoe ze hun huis of bedrijf goed kunnen beveiligen tegen inbraak.
 • De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt haar bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
 • De huidige aanpak van drugsgebruik, met name designerdrugs, moet worden gecontinueerd. Het ontwrichtende effect op de samenleving is schokkend.
 • De drugsproductie, ondermijning en georganiseerde criminaliteit dreigen zich te verplaatsen vanuit Brabant naar de Veluwe. De VVD wil dat de gemeente meer voorlichting geeft en preventieve maatregelen neemt.
 • De gemeente moet scherp zijn op ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt wordt voor het faciliteren van criminele activiteiten.
 • Voor outlaw-motorclubs is in de gemeente Oldebroek geen plaats.
 • Rampenplannen dienen actueel en samenhangend te zijn. Betrokken organisaties dienen samen te werken, maar ook regelmatig te oefenen. De VVD pleit voor periodieke grootschalige oefeningen waarbij gemeenten, de veiligheidsregio en defensie zijn betrokken.
 • Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente moet de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen stimuleren. Inwoners en wijkagenten
 • werken hierin samen.
 • In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld tegen LHBTIQ+ keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.
 • De VVD is voorstander van voorlichting aan jongeren over overmatig alcohol- en drugsgebruik. Scholen en verenigingen spelen hierin een cruciale rol. Het uitnodigen van gastsprekers en personen die hier zelf ervaring mee hebben kan preventief werken.
 • Jongeren met een criminele achtergrond moeten we perspectief bieden. Hierdoor wordt herhaling voorkomen. Het leren meedoen in de samenleving, door een stage of een werk- leertraject, voorkomt dat jongeren afglijden naar de georganiseerde criminaliteit.
 • Overlast gevende hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Op het moment van overlast worden de ouders hierover door de politie onmiddellijk geïnformeerd.
 • Steeds vaker worden inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp-fraude. Daarom investeren we in een goede voorlichting voor jong en oud. Voorkomen is beter dan genezen.
 • De VVD wil dat fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staat.
 • De gemeente moet bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard meenemen, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. We zijn voorstander van initiatieven waarbij buurtbewoners, politie en gemeente samen kijken hoe de verkeersveiligheid beter kan.
 • De huidige verkeerssituatie op de Zuiderzeestraatweg is onhoudbaar. De VVD wil dat de verkeersveiligheid van deze belangrijke hoofdweg wordt bevorderd in de komende periode.
 • Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen bij, zoals de elektrische fiets. Om kwetsbare groepen op het fietspad te beschermen is het noodzakelijk dat bepaalde vervoersmiddelen met een hoge snelheid, zoals bromfietsen en pedelecs, van de rijbaan gebruik maken als dat mogelijk is.
 • De gemeente moet een campagne starten waarbij sport-gerelateerde recreanten, zoals wielrenners, worden aangesproken op hun weggedrag en het veiligheidsbewustzijn in Oldebroek (naar Hattems voorbeeld).
 • Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer op het wegennet optimaal is. Nieuwe ontwikkelingen bij het H2O-bedrijventerrein maken dat de nieuwe op- en afrit er op korte termijn moet komen. De druk op de rotonde Wezep zal dan afnemen.
 • Om een goede aansluiting te realiseren moet de N50 (knooppunt Hattemerbroek) worden verbreed en opgewaardeerd worden naar een A-weg. Dit bevordert de bereikbaarheid van Kampen, Emmeloord en Lelystad Airport.
 • De VVD wil een toekomstbestendige, geluidsarme en bereikbare A28 door de capaciteitsverbetering van de A28.
 • De A28 heeft invloed op de leefbaarheid van de omliggende kernen. Daarom wil de VVD meer geluidsbeperkende maatregelen.

…waar we met plezier recreëren en gastvrij zijn (Recreatie & toerisme)

Oldebroek ligt ten midden van de bosrijke Veluwe, bruisende Hanzesteden en het rustgevende polderlandschap. We houden allemaal van de omgeving en we genieten van de natuur. De komende jaren willen we de aantrekkingskracht van de gemeente op toeristen vergroten.
Oldebroek heeft veel moois te bieden en samen met onze ondernemers moeten we kansen benutten.

 • De aanpak en profilering van toerisme in onze regio van Hanzesteden en de Noord-Veluwe moet worden geïntensiveerd.
 • Het Toeristisch Platform Oldebroek is bij uitstek de kartrekker voor innovatie in de toeristische sector. De VVD juicht initiatieven op toeristisch gebied toe.
 • In nieuwe plannen voor winkelcentra moet er rekening gehouden worden met de ontwikkeling van pleinen waaraan de horeca zich kan vestigen.
 • Oldebroek heeft veel te bieden voor de natuurrecreant. We promoten onze gemeente als een vakantiebestemming die een variërend landschap en een rijk aanbod aan weidevogels heeft. Met landgoedbeheerders maken we plannen om het aanbod en gebruik voor toeristen te vergroten.
 • Evenementen trekken niet alleen de lokale bevolking aan, maar ook toeristen. Daarom zijn wij voor een aantrekkelijk evenementenbeleid dat ook evenementen gedurende het hele weekend toestaat.

… waar we blijven leren, waardevol samenleven en oog hebben voor elkaar (Onderwijs & zorg)

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Daarbij wordt de hulp zo mogelijk dichtbij huis georganiseerd. Zodat je in je eigen buurt of dorp goed oud kunt worden. Ook moeten kinderen veilig kunnen opgroeien. Goed onderwijs geeft hen de kans op een gelijk start en geeft hen kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen wat onze normen en waarden zijn. Op school leer je wat normaal is en wat niet. De hele samenleving heeft belang bij goed onderwijs. Wij zijn trots op de meesters en juffen.

 • Inwoners blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen en jongeren bij elkaar kunnen wonen. Zo kan men met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.
 • We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen. Zij weten immers wat bij hen past en wat hun wensen zijn.
 • Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom wil de VVD dat de gemeente kritisch kijkt of de hulp die we geven ook passend is.
 • Wanneer zorg nodig is dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom willen we afspraken maken met zorgorganisaties. Als thuis wonen niet langer gaat dan moet er binnen drie weken opvang beschikbaar zijn. Ook thuiszorg moet binnen een week geregeld zijn.
 • De gemeente kent veel mantelzorgers. We willen voorkomen dat zij overbelast raken en ondersteunen hen zo goed mogelijk. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en informatie.
 • Mantelzorg is niet iets waar minderjarigen zich mee bezig zouden moeten houden. De gemeente moet in dit soort gevallen maatregelen treffen om de jonge mantelzorger zoveel mogelijk te ontzien en te ontlasten.
 • Als volwassenen, kinderen of gezinnen hulp nodig hebben bij mentale problemen of opvoedkwesties, helpen wij hen daarbij op weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners, de huisarts of sociaal team/ CJG.
 • Per gezin is er één hulpverlener die de regie heeft. We streven ernaar dat de hulpverlener sector overschrijdend kan handelen.
 • Ieder kind krijgt de zorg die hij/ zij nodig heeft. Om de zorg betaalbaar te houden zorgen we ervoor dat de zorg lokaal zoveel mogelijk geborgd wordt via het Centrum voor Jeugd & Gezin.
 • Mensen, die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen, die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te gaan. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg.
 • De VVD vindt dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Die tegenprestatie kan zijn in de vorm van vrijwilligerswerk.
 • Scholen hebben, naast de ouders, nadrukkelijk een taak in vroegtijdige signalering van drugsgebruik, loverboys en huiselijk geweld. De VVD wil dat de gemeente intensief met scholen gaat samenwerken om deze problemen aan te pakken. Een meldpunt, cursussen voor leraren en voorlichting aan ouders zijn voorbeelden van hoe we hier mee om kunnen gaan.
 • Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, is de VVD voorstander van vroegschoolse educatie. Zo kunnen (taal)achterstanden van jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
 • Samenwerking tussen onderwijs en het lokale bedrijfsleven stimuleren wij, voor kennisuitwisseling, stageplaatsen en leer-werkbanen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun toekomst.
 • Als er vervoer voor het speciaal onderwijs nodig is, wordt dit vergoed.
 • De VVD vindt dat je een school moet kunnen kiezen die bij je past. Er is in de gemeente Oldebroek een groot aanbod van bijzonder onderwijs. Wij vinden het daarom belangrijk dat openbaar onderwijs voor handen blijft.
 • De aanwezigheid van een basisschool houdt de kernen leefbaar en maakt het aantrekkelijk om er te komen wonen. De VVD wil dat er in iedere kern een basisschool is.

… waar er aandacht is voor sport, kunst en cultuur (Sport & cultuur)

Sport en cultuur zijn ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien voor een gezonde en weerbare samenleving. Het is belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen belangrijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instelling zodat iedere inwoner kan sporten. Daarnaast zijn kunst, erfgoed en cultuur van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert creativiteit en creativiteit leidt tot vernieuwing. De VVD is voor erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting.

 • De gemeente heeft een regierol in het stimuleren van sport, kunst en cultuur.
 • In de gemeente is er een grote variëteit aan verenigingen en accommodaties. De VVD vindt het vooral voor kinderen belangrijk dat zij zichzelf kunnen ontplooien. Sport en cultuur geven inhoud aan de samenleving waardoor samenwerking, innovatiekracht en creativiteit worden gestimuleerd.
 • Sportverenigingen, scholen en de buitenschoolse opvang werken nauw samen om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
 • In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Oldebroek. Iedereen moet veilig kunnen sporten.
 • De VVD vindt dat ook mensen met een fysieke of geestelijke handicap mee kunnen doen. Daarom gaan wij in gesprek met verenigingen om te kijken hoe zij in dit streven kunnen bijdragen.
 • Aan de gebruikers van een sportvoorziening mag een passende bijdrage worden gevraagd.
 • De bibliotheek is een belangrijke culturele voorziening die een wezenlijk onderdeel uitmaakt van onze samenleving.
 • Het gemeentehuis en dorpshuizen zijn naast een publiek gebouwen ook uitstekende locaties voor exposities. De VVD wil daarom dat er vaker exposities in het gemeentehuis worden georganiseerd. We willen lokaal talent graag een podium bieden.
 • Gemeentelijke subsidies voor de cultuursector hebben niet de voorkeur. Voor financiering moet de cultuursector zich richten op bezoekers, donateurs en sponsoren.
 • De gemeente heeft een verbindende rol tussen het bedrijfsleven en de culturele sector. De gemeente stimuleert maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven.
 • De geschiedenis en de cultuur van Nederland en Oldebroek zijn een groot goed. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen culturele evenementen zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht, de Schapenmarkt en de avondvierdaagse.
 • De VVD wil graag dat de Nederlandse en de Oldebroekse vlag in de raadszaal worden geplaatst. Dit is een mooie toevoeging aan de plek waar mensen trouwen, hun Nederlanderschap ontvangen en die tevens het hart is van de lokale democratie.
 • Evenementen houden onze gemeente leefbaar. Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom is de VVD voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.
 • Bij kleinschalige evenementen zoals buurtfeesten en buurtbarbecues passen laagdrempelige veiligheidseisen.
 • Bij grootschalige evenementen is de VVD voorstander van flexibele eindtijden. De gemeente heeft een faciliterende rol en moet met de organisatie meedenken. Het is niet “nee, tenzij…”,
 • maar “ja, mits…”.

“Het is belangrijk dat ieder kind een gelijke start krijgt en een kans om mee te doen in de maatschappij..” - Laurens van Oene

… waar er rekening wordt gehouden met de generaties na ons (Duurzaamheid & energie)

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Dat is van belangrijk voor onze kinderen en kleinkinderen. We willen de wereld graag schoon doorgeven en daarvoor hebben we duurzame energie nodig. De vraag naar elektriciteit zal de komende jaren alleen maar groeien. De inzet ligt momenteel op zonnepanelen en windmolens. Kernenergie is echter een stabielere energiebron en uitstootvrij. Daarnaast bieden kerncentrales langdurig goedbetaalde banen en werkgelegenheid.

 • Duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.
 • De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, zonnepanelen en restwarmte door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen.
 • Per wijk maken we een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met bewoners kijken we naar de beste oplossingen. Een uitgangspunt is hierbij dat de woonlasten niet stijgen.
 • Bij het aanleggen van nieuwe rioolstelsel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijke afvalwater. Het gebruik van minder water en het hergebruik van (regen)water moet worden
 • gestimuleerd.
 • We willen het gasnetwerk behouden voor de toekomst voor wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.
 • Windmolens passen niet in het waardevolle landschap van de gemeente. Daarom zijn wij tegen het plaatsen van meer windturbines, anders dan kleinschalige molens die naast boerderijen worden geplaatst.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van afval. Als het ophalen en verwerken door goede scheiding goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners.
 • Inwoners kunnen grof en groen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we naar zoveel mogelijk hergebruik en recycling. We zetten ons in voor een systeem waarbij afval wordt gescheiden met behulp van een milieustraat. Dit zorgt voor minder ledigingen van de container en is bovendien goedkoper.
 • Binnen de regionale samenwerking moet er meer aandacht komen voor de ontwikkeling van kernenergie. Wij vinden dat het eerlijke verhaal vertelt moet worden, zowel over het afval als over de voordelen voor inwoner en ondernemer. De VVD is voorstander van bijeenkomsten over dit thema om te luisteren naar wensen en om vragen te beantwoorden.
 • Het is interessant om de mogelijkheden te onderzoeken voor een Small Modular Reactor. Dit zijn kleine kerncentrales, die de plaats in kunnen nemen van kolen-, biomassa en gascentrales, met (warmte)voordelen voor onze bedrijventerreinen en woonwijken.
 • Kernenergie draagt binnen afzienbare tijd bij aan het realiseren van stabiele en schone energie in onze regio en moet daarom onderdeel zijn van de energiestrategie. We werken samen met alle gemeenten en haken aan op de marktverkenning van de Rijksoverheid.

“Van de duurzame energiebronnen is kernenergie het meest betrouwbaar en ruimtelijk goed inpasbaar. Bovendien draagt het bij aan een klimaatneutraal Oldebroek.” - Nick Schouten

…waar er een goede band is tussen de inwoner en de gemeente (Dienstverlening en financiën)

De VVD verwacht van de gemeente dat zij dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de inwoners, houdt meer tijd over om naar de inwoners toe te gaan. Bovendien moet de gemeente initiatieven van inwoners toe juichen en aansluiten bij het streven naar zelfstandigheid. We bundelen krachten en werken met plezier samen om de problemen op te lossen die in een straat, buurt of wijk spelen. Tot slot is een gemeente pas helemaal gezond als de financiën op orde zijn. We gaan zuinig en verstandig om met het geld van onze inwoners. Wij willen een daadkrachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.

 • Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten en of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan eenvoudig toegankelijk en digitaal bereikbaar moeten zijn.
 • De digitale dienstverlening van de gemeente moet van goede kwaliteit zijn. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen wanneer het hen uitkomt.
 • De gemeente zorgt voor meer automatisering waar mogelijk en voor menselijk contact waar nodig. Persoonsinformatie is altijd beveiligd en de privacy is gewaarborgd.
 • Voor (nieuwe) inwoners is actuele informatie beschikbaar waarom onze gemeente voor hen interessant is.
 • De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. Beleidsstukken en besluitvorming is eenvoudig te vinden of op te vragen. Dienstbaar zijn is ook ‘nee’ durven zeggen.
 • Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen, die dit direct aangaat, betrokken. De gemeente creëert vooraf duidelijk verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.
 • Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente moet meer oog hebben voor de “stille meerderheid” die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Soms wordt deze groep overschreeuwt door de andere.
 • Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage waaraan geld is besteed en welk effect dit heeft gehad. De begroting en het jaarverslag zijn eenvoudig leesbaar.
 • De lokale gemeentelijke belastingen blijven laag. De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. De gemeente moet niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.
 • De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. “De gebruiker betaalt” is het uitgangspunt.
 • Toeristenbelasting is gerechtvaardigd als deze mede wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken. Het stellen van realistische doelen is een begin.
 • Een goede financiële huishouding is van groot belang. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele uitgaven.
 • Het aantal regels mag minder. Overbodige regels ontstaan doordat een regel het eeuwige leven lijkt te hebben als deze eenmaal is ingevoerd. De VVD wil dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel door horizonbepalingen in te voeren.
 • De slechte financiële positie van de gemeente wordt veroorzaakt door grote ambities en een slecht financieel beleid. Er is de afgelopen jaren te veel afgeschreven op bouwprojecten, die niet rendabel waren. Bouwprojecten moeten zoveel mogelijk kostendekkend dan wel winstgevend zijn.
 • Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en de VVD is blij met de talloze vrijwilligers die de gemeente kent. De gemeente moet initiatieven zoveel mogelijk faciliteren en waar mogelijk aansluiten.

"De VVD gaat voor een begroting die structureel sluit met ruim voldoende eigen vermogen. De reserves moeten worden aangevuld om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden" - Henk Kemp

… waar er over de gemeentegrenzen heen gekeken wordt (Regionale samenwerking)

Regionale samenwerking met name met Zwolle levert extra banen, een beter leefgebied en groeiende ondernemingen op. Door gezamenlijk op te trekken voor onze gemeenschappelijke belangen kunnen we beter voor én met inwoners werken op belangrijke thema’s. We maken plannen op het gebied van werkgelegenheid, energietransitie en het vestigingsklimaat. De kracht van de economische regio Zwolle ondersteunen we met evenredige inzet van de deelnemende gemeente.

 • Er moet nader beleid komen gericht op de energietransitie waarin we de opgave onder andere bekijken door wat inpasbaar is in welke gemeente. Verdere samenwerking middels Port of
 • Zwolle en Kennispoort.
 • We willen intensiveren in de aanpak en profilering van toerisme in onze regio van Hanzesteden en de Noord-Veluwe. Oldebroek is een mooie uitvalsbasis om de regio te verkennen.
 • We werken samen op regionaal niveau om hoogwaardige werkgelegenheid aan te trekken. Dit doen we zodat ook theoretisch opgeleide jongeren een passende werkplek vinden in de gemeente.
 • We willen werkgevers betrekken bij regionale regelversimpeling voor ondernemers, waarbij we streven naar één regionale set van eenduidige en eenvoudige regels. Zo mogelijk betrekken we ondernemers bij het beleid.
 • De VVD wil regionaal samenwerken om de bereikbaarheid van de gemeente Oldebroek te waarborgen. Een intensieve samenwerking met de regio, de provincie en het rijk is hiervoor noodzakelijk.

“De komende jaren staan de gemeente uitdagingen te wachten die we niet alleen aankunnen. Daarom is het van belang dat we regionaal samenwerken en de juiste partners hiervoor kiezen” - Laurens van Oene


lijst 6

Verkiezingsprogramma D66 Oldebroek 2022-2026

Positief naar de Toekomst Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Voorwoord Sigrid Kaag

Geachte lezer,

Voor u ligt een programma gebaseerd op de urgentie van dit moment. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak onze leefomgeving te beschermen tegen de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak om de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen diegenen met kansen en diegenen zonder kansen te dichten.


De oplossingen die wij aandragen zijn geworteld in een lange politieke traditie. Want D66 is niet alleen een pragmatische, maar ook een sociaal-liberale partij. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen zijn als de overheid gelijke kansen schept voor iedereen.

Dat betekent dat wij genoeg huizen willen bouwen om voor iedereen een passende en betaalbare plek te kunnen bieden. Wij willen dat leraren, verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk doen voor de samenleving kunnen wonen in de wijk waar ze werken. Wij willen dat uw wijk groener wordt, met schone lucht en schoon water voor iedereen. Wij willen dat uw kinderen naar een school gaan waar ze met passie en aandacht worden voorbereid op de wereld zoals die is. Wij willen dat uw kinderen aanspraak kunnen maken op huiswerkbegeleiding, sport, kunst en muziek - ook als u dat zelf niet kunt betalen. En wij willen meer wijkagenten, zodat u zich veilig voelt in de buurt.

Wat u niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, maar wel van ons mag verwachten, is dat we radicaal denken verbinden aan gematigd handelen. Wij willen de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden voor zoveel mogelijk mensen, maar geven ons rekenschap van het feit dat wat voor de een waarde is kan botsen met de belangen van de ander. Wij vinden daarom kracht in het compromis.

Er staat veel op spel. Wilt u dat Oldebroek meedoet in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Wilt u dat het onderwijs zo goed wordt dat alle mensen tot hun recht kunnen komen? Wilt u nieuwe politiek, die omkijkt naar anderen en verder kijkt naar morgen? Dan heeft u het juiste programma opengeslagen.

D66 heeft u nodig. Daarom vragen wij uw vertrouwen.

Hartelijke groet en veel leesplezier, Sigrid Kaag

Voorwoord Frank van ‘t Ende

Beste lezer,

Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft u weer de mogelijkheid om op D66 te stemmen. Vier jaar geleden hebben wij helaas geen zetel behaald, maar zeker niet stilgezeten. Nieuwe ideeën en kansen voor de gemeente hebben geresulteerd in ons verkiezingsprogramma, dat als titel heeft meegekregen “Positief naar de Toekomst”.

Er zijn in elke gemeente, dus ook de onze, verschillende uitdagingen en gebeurtenissen waar we zorgvuldig en adequaat op moeten reageren. In dit verkiezingsprogramma komen verschillende onderwerpen aan bod, die op dit moment spelen in de gemeente Oldebroek. Maar het komt ook vaak genoeg voor dat de gemeenteraad ad hoc een beslissing moet nemen over een actuele en/of urgente kwestie. Het is zaak om te zorgen dat een snelle en eenduidige oplossing voorhanden komt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Bij D66 staat pragmatisme hoog in het vaandel: zorgen dat we mèt elkaar voor elk probleem een doelgerichte en praktisch uitvoerbare oplossing vinden.

Vanwege de vele complexe veranderingen die zich steeds sneller voltrekken in onze huidige maatschappij is er grote behoefte aan een politieke partij die toekomstgericht werkt, en een progressief en sociaal-liberaal geluid laat horen. Nieuwe kwesties vragen om nieuwe oplossingen. Alle mensen zijn vrij, maar verdienen wel een gelijke kans en behandeling. We hebben vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Elk individu heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. Het is aan de gemeente om iedereen de mogelijkheid te bieden om deze talenten verder te ontwikkelen, o.a. door het faciliteren van goed onderwijs. Dat is een taak die nooit af is, en die continu vraagt om aanpassingen en bijstellingen in de loop van de tijd. We geloven in de kracht en de vrijheid van alle mensen, maar we weten ook dat we samen sterker zijn. Alleen door samen te werken, komen we tot goede resultaten.

De grootste uitdaging van de komende jaren zal zijn om het hoofd te bieden aan de veranderingen op het gebied van klimaat en milieu. Als gemeente op de natuurrijke Veluwe is onze leefomgeving van groot belang. We willen de mooie omgeving waarin we wonen en recreëren, behouden en goed achterlaten voor onze toekomstige generatie. Helaas vormt de huidige klimaatverandering een toenemende bedreiging voor ons milieu. Dit thema zal onze besluitvorming op steeds meer gebieden gaan beïnvloeden.

Naast de actuele standpunten die wij op gemeentelijk niveau in ons verkiezingsprogramma innemen, volgen wij ook de algemene richting van de partij. Hieronder kunt u deze pijlers nalezen, dit zijn onze handvatten voor toekomstige uitdagingen. Hiermee kunnen we reageren op ontwikkelingen en gebeurtenissen die zich in de loop van de tijd nog kunnen voordoen.

 • Vertrouw op eigen kracht van mensen
 • Beloon prestatie en deel de welvaart
 • Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
 • Koester de grondrechten en gedeelde waarden
 • Denk en handel internationaal

Tot slot, mocht u iets missen in dit programma, weet dan dat u ons altijd kunt benaderen. Wij zetten ons in voor open en eerlijke communicatie met onze inwoners. Wij hopen u graag te ontmoeten en te woord te kunnen staan.

Met vriendelijke groet,
Frank van ‘t Ende

Bestuur

In het noordelijke gedeelte van de Veluwe, in de mooie provincie Gelderland, ligt onze gemeente Oldebroek. Op sociaal-economisch gebied zijn wij sterk gericht op Zwolle. Een van de punten waar D66 zich zorgen over maakt, heeft te maken met de vele samenwerkingen tussen gemeenten. Want met wie werk je als gemeente samen, en hoe richt je dit precies in?

Democratie en bestuurskracht
Waar we de afgelopen jaren hebben gezien dat het Rijk verschillende decentralisaties heeft doorgevoerd, hebben we ook gezien dat daarmee de nodige problemen zijn doorgeschoven naar de gemeente. Waar een gemeente in sommige gevallen niet goed op is ingericht. Specialistische kennis die noodzakelijk is, heeft niet elke gemeente zomaar beschikbaar. Die kennis moet dan worden ingekocht, wat vaak samen met andere gemeentes wordt geregeld.

Het is nauwelijks een optie om alles als afzonderlijke gemeente op te vangen, simpelweg omdat de gemeente niet groot genoeg is. Het is bijna onmogelijk om een complete lijst met alle samenwerkingen die de gemeente heeft op te sommen, laat staan om ze goed te kunnen beheren en besturen vanuit een gemeenteraad.

Kortom, Oldebroek moet blijven zoeken naar een structurele oplossing voor duurzame samenwerking of zelfs fusie/herindeling.

Kijk over de grens
De gemeente zal in steeds meer situaties dan ook over de gemeente- of provinciegrens heen moeten kijken voor partners met gedeelde belangen. Zo is het duidelijk dat er economisch gezien een regionale rol is weggelegd voor Zwolle. Maar er is een andere regio te herkennen, die dezelfde zorgen heeft als wij over de (toekomstige) vliegroutes voor Lelystad Airport.

Hier zijn nog veel meer voorbeelden van te noemen. Onze basishouding is altijd dat de wereld niet ophoudt aan de grens. En sterker nog, over de grens liggen veelal dezelfde belangen en wensen. Het is aan Oldebroek om dan een goede partner, of zelfs een goede buur, te zijn.

Wonen en werken

In onze gemeente kun je heel mooi wonen, ware het niet dat ook hier de nodige problemen zijn op het gebied van huisvesting. Dit probleem hebben we vier jaar geleden al duidelijk gesignaleerd. Helaas is deze kwestie in de afgelopen vier jaar onderschat en door de gemeenteraad en het college onvoldoende opgepakt.

Het moet duidelijk zijn dat de gemeente helpt waar nodig is, en stuurt waar wenselijk is. De gemeente heeft echter niet de rol van projectontwikkelaar. Ook het speculeren op grond is eigenlijk ongewenst. Uit het verleden is gebleken dat er grote gevaren kleven aan dit soort grondposities.

Woningbouw
Waar D66 bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen al sprak over 3000 woningen in de komende 10 jaar, tot grote verbazing van de andere partijen, zetten we ons ook nu in voor grote ambities rondom woningbouw.

De jongeren uit onze eigen gemeente hebben veel moeite om een passende woning te vinden, en dus is het lastig om in de eigen gemeente te blijven. Daarnaast groeit de interesse vanuit de regio Zwolle om naar de gemeente Oldebroek te verhuizen.

Onze gemeente is een aantrekkelijke gemeente om zich te vestigen. De mobiliteit is goed door de nabijheid van twee snelwegen, een treinstation en regionale busverbindingen. Ook de vele natuurgebieden in onze gemeente zorgen ervoor dat mensen hier graag gaan wonen.

Oldebroek moet zorgen dat het woningaanbod voldoende is om aan de grote vraag te kunnen voldoen voor de doelgroepen die woningen zoeken. Dat starters daar extra moeite ervaren is duidelijk. De gemeente moet hier proactief in handelen, alleen een bestemmingsplan aanpassen is niet voldoende!

Daarnaast zal de gemeente harde eisen moeten stellen aan projectontwikkelaars, en daarbij desnoods financieel meehelpen, aan duurzame woningbouw voor de verschillende doelgroepen.

Duurzaamheid
Bij toekomstige verbouwingen aan woningen en bedrijven moet duurzaamheid een grotere rol spelen. De gemeente zou er goed aan doen om eventueel in te zetten op een voortrekkersrol op het gebied van duurzame projecten.

Er zijn tal van oplossingen beschikbaat binnen onze gemeente, die onze gezamenlijke toekomst onmiskenbaar mooier maken, maar die hier en daar nog een steuntje in de rug nodig hebben. De gemeente heeft al enkele mooie initiatieven getoond, maar het blijft belangrijk om constant na te blijven denken over verbeteringen en hier aandacht aan te besteden bij toekomstige projecten.

Visie op centra
Er is een duidelijker visie en doortastendheid nodig voor enkele dorpscentra in onze gemeente, specifiek Oldebroek en Wezep. Het is spijtig om te zien dat er in de afgelopen jaren nog geen zichtbare verbeteringen zijn doorgevoerd. Het ontbeert niet direct aan plannen en ambities, maar in de praktijk blijft veel stilliggen.

Een mooi winkelcentrum is goed bereikbaar, maar wel autoluw. Het moet er prettig zijn om te vertoeven en zelfs te blijven hangen. Er moet plek zijn om wat af te spreken met anderen, niet direct voor de deur van een winkel of op een kaal parkeerterrein. Daar kunnen speciale plekken voor worden gecreëerd, met veel groen.

Daarnaast moet de gemeente inzien dat de wereld digitaliseert en dat winkels in de traditionele vorm in de loop van de tijd zullen vertrekken uit het straatbeeld. Dit zal inhouden dat er toekomstgericht en blijvend moet worden gestuurd op nieuwe bestemmingen.

Mogelijk vertrekken traditionele winkels voor diensten. Maar ook herbestemmen naar huisvesting of vergroening zou niet te lang op zich moeten laten wachten.

Verkeer

Op het gebied van verkeer zou gekeken moeten worden vanuit een voorkeursvervoersmiddel voor het vervoersdoel. Waar die voorkeur bij veel partijen arbitrair is, heeft D66 wel een voorkeur. Hoe duurzamer het kan, hoe beter. Kortom, we stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets.

Verkeerscirculatie
De doorstroming van het verkeer moet zo soepel mogelijk verlopen. Zoals hiervoor al beschreven zou hier in vrijwel alle gevallen de duurzame en gezonde optie een relatief voordeel moeten krijgen. Een uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor de doorgaande wegen. Daarbij moet echter wel aandacht zijn voor de plaatsen waar verkeersstromen zich kruisen.

Er liggen enkele uitdagingen en onzekerheden. Gedacht kan worden aan de impact van de verlegging van de afslag bij Wezep van de A28. Hier moet actief gelet worden op de werkelijke effecten ten opzichte van de verwachte effecten. Uiteraard moet er adequaat gereageerd worden op de ontstane situaties. Blijft de doorstroming nog steeds even goed als voorheen?

Een andere uitdaging blijft de rol van de auto in het centrum van Oldebroek. Een langlopend thema , met veel geschiedenis en verschillende belangen. De huidige opzet van het centrum is op dit moment verre van perfect. Een verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 km/uur zou een mogelijke oplossing zijn om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Openbaar vervoer
De gemeente zal moeten (blijven) sturen op een mooie aansluiting op het OV-netwerk en daarbij ook zorg te dragen voor het ‘deur-tot- deur’ vervoer. Een aantal plekken in de gemeente is lastig te bereiken per OV. Daarnaast is het voor sommige inwoners überhaupt een uitdaging om gebruik te maken van het OV. De gemeente kan hier grote stappen maken en het OV aantrekkelijker maken in gemak en gebruik voor veel inwoners.

Vanuit de provincie zijn er diverse initiatieven genomen, maar die initiatieven hebben wel de juiste input nodig vanuit onze gemeente.

Lelystad Airport
Dit is een onderwerp waar de gemeente niet over gaat, maar als het aan ons ligt hoeft het vliegveld in Lelystad überhaupt niet open. En zeker niet zoals de plannen nu nog zijn, met laagvliegroutes waar onze inwoners te weinig invloed op hebben.

Van ons mag verwacht worden dat we hier, waar mogelijk, tegen blijven optreden. Dat kan in de vorm van opdrachten aan het gemeentebestuur om contact te houden/leggen met verschillende instanties, maar ook gaan wij hier onze Kamerfractie op blijven bevragen.

Fiets
Al eerder spraken we over de fiets. Als gemeente op de Veluwe, met veel kansen op het gebied van toerisme, is het fietsverkeer zeer belangrijk. Er is sprake van de aanleg van fietssnelwegen, daar zou op aangesloten kunnen worden als de kans zich voordoet. Het is zelfs denkbaar om daar een voortrekkersrol in te spelen als gemeente.

Dit is niet alleen goed voor de mensen uit de omgeving die van en naar onze gemeente komen voor woon- en werkverkeer, maar ook voor mensen om gemakkelijker naar onze gemeente toe te komen om te recreëren. Een voordeel kan zijn dat er minder parkeerproblemen ontstaan rondom de toegangsplekken van de natuurgebieden. Met dien verstande dat er wel een investering nodig is voor fietsparkeerplaatsen op diezelfde plekken.

Sport en vereniging

Het verenigingsleven is datgene wat een (lokale) samenleving doet leven en ademen. Het versterkt de samenhang en verkleint de sociale afstanden tot mensen. Iedereen moet kunnen deelnemen aan het sport- en/of verenigingsleven.

Accommodatie en/of andere onroerende zaken
Accommodaties dienen bij voorkeur multifunctioneel te zijn, zodat de bezetting optimaal is.

De gemeente dient geen structurele bijdrage te leveren aan verenigingen, maar kan wel bijdragen aan het opzetten van een degelijk financieel plan en het leggen van een fundatie voor de opzet van een vereniging. Daarbij kunnen incidentele bijdragen of leningen wenselijk zijn. Ook kan er gedacht worden aan kennis en expertise die vanuit de gemeente geleverd wordt om samen een haalbaar model op te stellen.

Het zwembad is een concreet en actueel voorbeeld. Vanuit de gemeente kan er zeker financiële steun zijn, maar dit mag geen structureel karakter krijgen. Een gemeente van het formaat van Oldebroek is, helaas, niet in de gelegenheid om dit geld structureel te missen. Een zwembad in de gemeente is echter wel waardevol voor de ontwikkeling van kinderen, waterveiligheid, sportiviteit en biedt ruimte tot ontspanning. Ondersteuning in het zoeken naar een duurzame oplossing om het zwembad te behouden zou vanuit de gemeente zeer wenselijk zijn.

Openbare ruimte
De openbare ruimte kan zich perfect lenen voor sport. Vaak zijn deze vormen van sport goedkoper in te richten en daarmee wordt de toegankelijkheid vergroot.

De gemeente dient de mogelijkheden voor sport in de openbare ruimte te monitoren. Er is ruimte voor ontwikkeling en verbetering. De gemeente kan waar nodig advies geven.

Stimuleren
Om inwoners verder te stimuleren tot deelname aan een (sport)vereniging zou er gekeken kunnen worden naar een uitgebreide regeling waar men zonder al te veel obstakels, inhoudelijk en financieel, kennis kan maken met verenigingen en hun aanbod.

Subsidie
Wanneer er subsidies verleend worden, zullen alle sporten daar gelijk in moeten kunnen profiteren en dienen deze transparant te zijn. Onverantwoord lage huurprijzen zien wij daarbij ook als een vorm van verborgen subsidie.

Zorg

Een extreem groot deel van de begroting van de gemeente gaat naar de zorg. Daarbij is uit het verleden gebleken dat het begroten van deze kosten moeilijk is. Uiteindelijk vormt de landelijke D66-slogan voor ons een basisbeginsel: “Laat iedereen vrij, maar niemand vallen!”

Verschillen te groot
Op dit moment zijn er te grote verschillen tussen diverse mensen voor wat betreft hun (gezonde) levensjaren. Een heel belangrijk deel van die verschillen ligt bij het voorkomen van de problemen, kortom de preventie. Dat begint al vanaf de geboorte, of zelfs kort daarvoor. De gemeente moet gezond leven stimuleren en de leefomgeving zo inrichten dat deze sport en beweging stimuleert.

Herken en benoem problemen op tijd
Programma’s om problemen bij kinderen vroegtijdig te herkennen om grotere problemen te voorkomen, dienen beter en sneller te werken. Scholen spelen daar een essentiële rol in, maar ook moet gedacht worden aan verenigingen en mogelijk ook de rol van de ‘Meidoornmanager’.

Middelengebruik
Al veel jaren is het gebruik van middelen een groot probleem. De pogingen om dit in te perken hebben tot weinig of geen resultaat geleid. Dit moet een speerpunt worden. We moeten krachtiger actie ondernemen, voordat de problemen nog verder verergeren. Er zijn internationaal goede voorbeelden te vinden van mogelijke oplossingen.

Regelarm
De inrichting van de zorg moet zo regelarm mogelijk zijn. De vele regels zorgen te vaak voor vertraging, irritatie of andere randzaken die de problemen eerder verzwaren dan verlichten.

Veiligheid

Er is geen vrijheid mogelijk, als je je niet veilig voelt. In het debat komt echter onze privacy, en dus onze vrijheid, ook vaak in gedrang als er over veiligheid wordt gesproken.

Criminaliteit
Criminaliteit werkt ontwrichtend voor elke samenleving. Criminaliteit is echter voor veel mensen, vooral jongeren, een aantrekkelijke manier om snel geld te verdienen. Uit de criminaliteit wegraken is doorgaans ook nog eens lastig. Kortom, criminaliteit is op vele manieren een bedreiging voor de vrijheid van mensen.

Ondermijning, radicalisering, gelijke behandeling (inclusiviteit)
Mensen moeten vrij zijn om te zeggen wat ze denken. Maar het recht om te zeggen wat je denkt, brengt ook de plicht mee om een ander te laten zeggen wat hij/zij denkt.

Verschillen tussen mensen lijken vaak uitvergroot te worden, terwijl ze doorgaans minimaal zijn. Die uitvergroting van verschillen zorgt in toenemende mate tot onwenselijke uitingen, die de vrijheid van mensen beperken. De gemeente dient de grootste problemen in kaart te brengen en daar tegen op te treden.

Elke baan of functie moet mogelijk zijn voor iedereen. Geloofsovertuiging, sekse, afkomst of geaardheid mag niet van invloed zijn op het wel of niet verkrijgen van een baan. Publieke evenementen moeten ook veilig voelen voor elke (potentiële) inwoner van de gemeente. Er moet niet worden samengewerkt met organisaties die duidelijk ongelijke kansen creëren of die bepaalde mensen uitsluiten.

Digitalisering
Digitale hulpmiddelen nemen een steeds grotere plaats in in ons dagelijks leven. Ook de gemeente vraagt steeds vaker aan inwoners om gegevens digitaal aan te leveren. Met de opslag van data komen vragen over privacy of de reden van gebruik van deze data vaak pas achteraf. Dit is een groot probleem. Privacy is een groot goed en van belang om je veilig te voelen. Daarnaast is meer data opslaan niet per definitie nuttig, de noodzaak van opslag (en zelfs uitvraag) dient vooraf duidelijk te zijn.

Duurzaam en milieu

De vervuiler betaalt de innovatie. De gemeente investeert in de toekomst van de inwoner en de gehele wereld. Ook wij hebben een verantwoordelijkheid naar de planeet en de generaties na ons.

Stimuleren en eisen op energiegebruik
De gemeente kan concreet initiatieven stimuleren, bijvoorbeeld met subsidies of expertise. Daarnaast kan de gemeente harde eisen stellen aan woningbouw, waar nodig is het niet ondenkbaar om zelf mee te betalen aan het realiseren van de gestelde eisen.

“De schoonste energie is de energie die je niet verbruikt”.

Nieuwbouw zal vanaf nu energieneutraal moeten zijn. Op bestaande bouw moet een impact-analyse gemaakt worden om op grotere schaal verbeteringen door te kunnen voeren, waarbij schaalvoordelen voor bewoners kunnen ontstaan als men deelneemt.

Biodiversiteit
De biodiversiteit neemt af, dit moet zo snel mogelijk stoppen. Er moet een nulmeting komen en minimaal een halt op de afname komen.

Openbaar laden
Momenteel is het een extreem langdurig traject om een openbare laadpaal te realiseren. Aangezien elektrische auto’s geen uitstoot genereren tijdens het rijden, zijn deze beter voor het milieu dan auto’s met ‘traditionele verbrandingsmotoren’. We moeten proactief inzetten op beschikbaarheid van laadpalen, zodat het rijden in een elektrische auto aantrekkelijker wordt gemaakt.

Afval en lokale circulaire economie
De gemeente moet ambitieuzer zijn als het gaat om terugdringen van afval. Met de invoering van het Diftar-systeem is hiermee al een eerste stap in de goede richting gezet. Daarnaast zou de scheiding van PMD-afval vooraf mogelijk gemaakt moeten worden voor inwoners. Er dient haast te worden gemaakt met de realisatie van een speciale milieustraat voor dit afval.

Om afval tegen te gaan moet circulariteit een concretere rol krijgen.

Lokale en streekproducten dienen gepromoot te worden. Deze producten komen uit de eigen regio en daardoor is er geen langdurend transport nodig voor de beschikbaarheid ervan.

Meer groen
We stimuleren meer ‘groen’ en ontmoedigen meer ‘straat’. Ook de gemeente kan daar een rol in spelen als het gaat om de openbare ruimte. Er zijn tal van plekken in de gemeente waar meer groen mogelijk is. Daarnaast zou er nog kritisch gekeken moeten worden naar ons bermbeleid.

Onderwijs en cultuur

Onderwijs is voor D66 een topprioriteit. Het is een investering die altijd een goed rendement oplevert. Onderwijs is de ultieme mogelijkheid om ieder kind een gelijke kans in de samenleving te geven.

Schoolkeuze
Elke ouder moet de mogelijkheid hebben om de school te kiezen die goed past bij zijn/haar kind. Openbaar onderwijs staat her en der onder druk, of is slechter bereikbaar. Dit is zeer onwenselijk.

Accommodatie
De schoolgebouwen in de gemeente dienen van goede tot optimale kwaliteit te zijn. Kinderen verdienen een schone, groene en veilige omgeving om in vrijheid te leren.

Jongerenraad en kinderraad
Jongeren weten op vele terreinen veel meer dan de gemiddelde oudere en daarmee ook meer dan onze raadsleden, bestuurders en ambtenaren. Onze gemeente verdient een jongerenraad en een kinderraad!

Deze raden moeten dan niet enkel fungeren als klankbord, maar mogen ook een eigen budget krijgen waarmee de jongeren zelf kunnen beslissen welke voorzieningen er voor hen moeten komen.

Culturele initiatieven
De culturele sector dient een veel betere ondersteuning te krijgen vanuit de gemeente. Cultuur en kunst is van heel groot belang. Het legt tenslotte een tijdsgeest vast voor de toekomst. Mensen kunnen zich uiten en ontwikkelen. Bij een goede uitvoering ervan zijn er zelfs financiële voordelen mee te behalen.

Voor een kunst- en cultuursubsidie is het belangrijk dat er hooguit een inspanningsverplichting is. Andere doelen dan dat zijn beperkend voor kunstenaars en daarom zeer onwenselijk!

Deelnemen aan dergelijke initiatieven, of het opzetten ervan, moet laagdrempelig zijn.

Toerisme

Toerisme biedt nog voldoende kansen voor onze gemeente. De Veluwe is een toeristische trekpleister en de stad Zwolle heeft ook een toeristische functie. Hiervan kunnen we nog meer profiteren dan we nu doen.

Promotie en evenementen
De promotie van onze regio zo noordelijk op de Veluwe, met verschillende Hanzesteden op fietsafstand, is nog ondermaats.

Een mogelijkheid om deze situatie te verbeteren, is het aantrekken of organiseren van een evenement, of het deelnemen aan grotere evenementen. Dit soort evenementen kunnen vele mogelijke vormen hebben en potentieel ook raakvlakken hebben met de kunst en cultuur uit de eigen regio/gemeente. Samenwerking tussen diverse gemeenten is hierbij aan te raden.

Zondagsopening
De zondag is een goede kans voor ondernemers om de omzet te verhogen. Er is momenteel op zondag geen plek in de gemeente, behalve de natuur, te vinden waar een toerist een paar uur lang met een gezelschap kan verblijven ter ontspanning of vermaak.

Campings
Bestaande campings dienen als camping te fungeren. Redenen waarom dit niet altijd het geval is dienen onderzocht en weggenomen te worden.

Financiën

De begroting in Oldebroek staat al enige tijd onder druk. Met geld valt echter wel beleid te maken. Dit onderwerp gaat een jaarlijks debat worden, waarin wij als D66 altijd zullen kijken naar gelijke kansen voor iedereen en het betrekken van iedereen bij wat we doen.

Duurzame begroting
De begroting moet ieder jaar duidelijk in balans zijn zonder duidelijk overgewaardeerde of ondergewaardeerde posten. De begroting moet daarnaast ook recht doen aan de actualiteit en aan de toekomst.

We moeten daarbij altijd kritisch blijven kijken of er een duurzame begroting gemaakt kan worden, zonder afbreuk te doen aan onze algemene voorzieningen of zonder een onwenselijk hoge belastingverhoging door te voeren voor onze inwoners.

Communicatie en democratie

Democratie bestaat niet zonder deugdelijke communicatie. Communicatie is daarbij meer dan enkelzijdig besluiten mededelen. De wereld waarin de democratie ontstond, was er één van ‘’een postkoets en inkt die moest drogen’’. Inmiddels leven we in een digitale wereld waar sneller en completer digitaal gecommuniceerd kan worden.

Informatie delen
De gemeente heeft de plicht om de inwoners in te informeren. Dat kan op een passieve of op een actieve manier. De stukken die spelen in de gemeenteraad zijn openbaar, maar niet altijd goed leesbaar of soms moeilijk beschikbaar als je de weg niet weet.

De gemeenteraad moet actiever meedenken over de communicatieparagraaf van besluiten. Er zijn veel besluiten die in de gemeenteraad genomen worden en die niet per se gedeeld hoeven te worden met de inwoners. Uiteraard zijn er ook besluiten waarbij het juist van belang is dat er goed gecommuniceerd wordt met de inwoners. Er zijn in het verleden tal van voorbeelden geweest waar achteraf bleek dat de communicatie vooraf onvolledig, slecht getimed of ongericht was. De schade is daarna vaak niet meer te repareren.

Tenslotte is het goed dat de gemeente zich ervan bewust is dat er in deze eeuw andere middelen bestaan dan het geschreven woord. Filmpjes, podcasts, blogs, enquêtes of panels zijn zomaar wat voorbeelden van manieren om te communiceren. Het zaaltje waar op een avond een thema centraal staat is voor sommige mensen slecht bereikbaar of simpelweg niet aantrekkelijk om naar toe te gaan.
Uitsluiting dreigt en dat is nooit de bedoeling!

Zelfbestuur
Zelfbestuur van kernen is kwetsbaar, maar bij een goede uitvoering uiterst succesvol. D66 wil dit initiatief daarom graag steunen!

Regeldruk verminderen
Regels moeten herzien worden en waar mogelijk een einddatum krijgen. Dit leidt uiteindelijk tot minder regels en een uiterst betrouwbare overheid.

Bestuurskracht
Zoals al eerder aangegeven, zijn er voor veel thema’s samenwerkingen met andere overheden. Dit soort samenwerkingen zijn nodig en worden niet per definitie gesloten in gelijkheid van alle deelnemers. We zijn daarom kritisch op de schaalgrootte van onze gemeente en altijd op zoek naar kansen om de negatieve gevolgen ervan weg te nemen.lijst 7

Speerpuntenprogramma Christelijk Verbond Oldebroek (CVO), lijst 7, 2022-2026
‘Werken vanuit verbinding’

1. Koester onze christelijke identiteit.

We belijden dat we in al ons werk afhankelijk zijn van God. Daarom geloven we dat de christelijke normen en waarden, die God ons leert in de Bijbel, goed zijn voor iedereen. Deze willen wij uitdragen en koesteren, ook in de politiek.

  CVO wil:
 • Het ambtsgebed tijdens gemeenteraadsvergaderingen behouden.
 • Kerken betrekken bij de grote uitdagingen in onze samenleving.
 • Geen godslasterende, aanstootgevende of onzedelijke reclames op straat.

2. Geen lastenverhoging voor onze inwoners.

De lasten voor onze inwoners blijven maar stijgen. De inflatie stijgt ontzettend hard, de rente is uiterst laag en lonen stijgen amper mee. Ook is Oldebroek een dure gemeente geworden om in te wonen. Het is daarom van het grootste belang dat onze inwoners niet te maken krijgen met verdere lastenverhoging vanuit de gemeente. Gemeenten krijgen steeds meer taken, denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet sinds 2015. Maar recenter ook nog, sinds 2022, de Wet Inburgering. De financiële middelen daarvoor blijven achter vanuit het Rijk. Dit moet stoppen, zodat de rekening niet bij onze inwoners terecht komt. Daarnaast moet diftar eerlijker worden ingericht. Grote gezinnen betalen op dit moment in verhouding fors meer voor hun afval.

  CVO wil:
 • Geen netto lastenverhoging voor onze inwoners (via OZB of afval).
 • De druk richting het Rijk opvoeren voor meer financiële tegemoetkoming aan de gemeente Oldebroek.
 • Grote gezinnen moeten worden gecompenseerd voor hun forse lasten binnen diftar.

3. Bescherm een gemeenschappelijke rustdag.

De samenleving is steeds gehaaster en rent richting een 24/7-economie. Een dag rust nemen is Bijbels. Daarnaast is een gemeenschappelijke dag rust goed voor iedereen.

  CVO wil:
 • Geen koopzondagen in onze gemeente.
 • Geen evenementen die ten koste gaan van de zondagsrust.

4. Meer bouwen in alle dorpskernen. Eigen inwoners eerst.

Er heerst grote woningnood. Er is bijna geen woning, laat staan betaalbare woning te vinden. Zeker starters hebben weinig kans op de woningmarkt, omdat zij nog geen woning hebben. Dit moet veranderen: de bouwambitie moet hoog liggen voor álle kernen. Omdat woningen schaars zijn, moet er worden gekozen door de politiek. Onze eigen inwoners verdienen daarom voorrang.

  CVO wil:
 • Meer bouwen in alle dorpskernen. Wooninitiatieven van inwoners (CPO's) moedigen we aan.
 • In het bijzonder prioriteit hebben voor starters en (kleine) seniorenwoningen. Zo bevorderen we doorstroming, waarmee we de kansen op de woningmarkt vergroten.
 • Geen discriminerend beleid richting inwoners: de voorrang die statushouders op dit moment krijgen bij sociale huurwoningen, moet worden afgeschaft.
 • Wanneer dit landelijk is doorgevoerd, inwoners van onze gemeente voorrang geven op nieuwbouwwoningen in onze gemeente (tot €355.000), ten opzichte van mensen buiten onze gemeente.
 • Oog blijven houden voor volle breedte woningmarkt, waaronder voldoende sociale huurwoningen.

5. Vóór het gezin & familie. Geen LHBT-vlag.

Wij geloven dat het gezin de hoeksteen is van de samenleving. We willen daarom aandacht voor gezin en familie hebben in het beleid dat de gemeente maakt. Ook moet de gemeente aandacht geven aan relatie- en huwelijksproblematiek.
De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten, na initiatief van onder meer de ChristenUnie-fractie, om de regenboogvlag te hijsen op coming-outday voor de ‘LHBTQ+-gemeenschap’ in Oldebroek. Hiermee is dit een onderwerp waar lokale politiek zich toe moeten verhouden, ook voor een nieuwe partij als CVO. CVO vindt dat LHBTQ+’ers volwaardig onderdeel zijn van onze Oldebroekse samenleving. Tegen discriminatie moet hard worden opgetreden. Vanuit de gemeente mag ook expliciet genoemd worden dat LHBTQ+’ers er helemaal bij horen. Echter, CVO wil waken voor polariserende symboolpolitiek. We vinden de regenboog een teken van Gods belofte aan de aarde, wat niet ingezet moet worden voor een selectieve diversiteitscampagne vanuit de gemeente.
Daarnaast is er ook een 'Plan van Aanpak' vastgesteld, waarbij het progressieve en activistische COC als partner wordt aangewezen. CVO vindt dit geen geschikte partner voor de gemeente. Tot slot heeft het college de raad als optie aangereikt om een regenbooggemeente te worden, waarbij er actief ‘pro-LHBT beleid’ wordt gemaakt. Het CDA gaf in de raadsvergadering hierover aan hier geen bezwaar tegen te hebben. Als CVO willen we deze kant absoluut niet op. Hiermee zetten we één specifieke groep apart in het beleid, wat niet bevorderlijk is voor het uitstralen van één gemeenschap.

  CVO wil:
 • Pro-gezinsbeleid in onze gemeente.
 • Hulp voor relaties. Inwoners kunnen hiervoor bij het CJG terecht.
 • Een inclusieve gemeente, waarin iedereen welkom is. Daarbij past geen regenboogvlag, losstaand LHBT-beleid of regenbooggemeente. De Nederlandse of Oldebroekse vlag is hét symbool waarbij we laten zien dat we één gemeenschap zijn.

6. Behoud van ons landschap, geen windmolens en zonneweides.

Rentmeesterschap, het bouwen en bewaren van de aarde, is een Bijbelse opdracht. Ons Oldebroeker landschap is prachtig en het bewaren waard. De huidige energieplannen van de Europese Unie en Den Haag zijn voorbeelden van doorgeschoten maakbaarheidsdenken. De plannen voor Oldebroek, die zijn beschreven in de Regionale EnergieStrategie (RES) zijn extra nadelig voor Oldebroek. Zo levert Oldebroek al een veel hogere bijdrage dan alle andere gemeenten in de regio (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet en Putten). Daarom is CVO tegen de huidige duurzaamheidsplannen, maar wil op andere, innovatieve, manieren bijdragen aan duurzame energie.

  CVO wil:
 • Geen horizonbepalende windmolens en zonneweides. CVO wil zich inzetten voor het benutten van de aanwezige daken voor zonnepanelen.
 • Alternatieve opties van energieopwekking volop de ruimte geven. Met zon en wind redden we het niet.
 • Alleen hoogbouw waar de omgeving dit toestaat. CVO wil ervoor waken dat onze mooie natuur verscholen gaat achter gebouwen. De toegangswegen van onze kernen moeten een groene poort zijn.
 • Geen laagvliegroutes vanuit Lelystad Airport. Zoveel mogelijk druk uitoefenen vanuit de gemeente om deze plannen te stoppen.

7. Geen discriminerende coronapas.

Corona heeft ons leven de afgelopen twee jaar volledig op de kop gezet. Ook in onze gemeente heeft corona helaas vele slachtoffers gemaakt. Daarom kan het, zeker in tijden van hoge druk op de zorg, verstandig zijn om rekening te houden in je dagelijks leven met het rondgaan van een virus. Echter, een coronapas/QR-code zorgt niet voor verbinding, maar voor discriminatie en uitsluiting. Mensen worden in groepen opgedeeld in de samenleving op basis van medische status. Daarom moet er niet worden gehandhaafd door boa’s op een coronapas. Ook al zijn coronatoegangsbewijzen nu 'in de ijskast gezet', er bestaat er nog altijd de kans dat deze in het najaar gewoon weer terugkomen. Daarom is dit voor CVO absoluut een speerpunt.

  CVO wil:
 • Dat vaccinatie een vrijwillige en individuele keuze is en blijft. Dit moet de gemeente ook uitstralen in de communicatie hierover.
 • Geen handhaving van coronatoegangsbewijzen door boa’s.
 • Geen coronaboetes voor ondernemers.

8. Steun voor sport & cultuur, erfgoed en onze verenigingen.

Sport zorgt voor beweging. Muziek zorgt voor cognitieve ontwikkeling. Cultuur en erfgoed laten wat zien van de Oldebroekse identiteit. Verenigingen zijn de sociale infrastructuur van de gemeente, waardoor mensen elkaar ontmoeten en vriendschappen sluiten. Stuk voor stuk cruciaal voor onze gemeente.

  CVO wil:
 • Schoolzwemmen weer invoeren. Ouders worden ontlast en alle kinderen krijgen daarmee een zeer belangrijk zwemdiploma.
 • Het muziekonderwijs behouden in onze gemeente.
 • Verenigingen onderling evenredig steunen door de gemeente.
 • Het boerderijmuseum hun subsidie laten behouden.

9. Goede, effectieve en betaalbare zorg.

Inwoners moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Zorg is een extra belangrijk onderdeel geworden van de gemeentelijke taken, sinds de extra taken sinds 2015. CVO wil goede zorg, zodat iedere inwoner kwalitatief de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De primaire zorg voor de kinderen ligt (daar waar mogelijk) bij de ouders. De gemeente moet bijspringen waar dit nodig is. CVO wil effectieve zorg, waarbij er weinig bureaucratie is, er wordt gekeken naar wat inwoners daadwerkelijk nodig hebben, en inwoners een duidelijk aanspreekpunt hebben. Betaalbaar, zodat we als gemeente onze zorg kunnen blijven betalen.

  CVO wil:
 • De mogelijkheid voor PGB-zorg behouden, omdat er via de PGB persoonlijke en identiteitsgebonden zorg op maat mogelijk blijft.
 • Inzetten op voorkomen van alcohol- en drugsproblematiek.
 • Keuzevrijheid behouden voor inwoners in de keuze voor een (identiteitsgebonden) zorgaanbieder.

10. Voor onze boeren en ondernemers.

Boeren en ondernemers hebben het de afgelopen tijd zwaar gehad. Veel ondernemers hebben door corona hun omzet drastisch zien dalen. Boeren hebben veel last van landelijke regels, waaronder stikstof. In plaats van uitspraken als ‘het halveren van de veestapel’, moet boeren weer perspectief worden geboden.

  CVO wil:
 • Het boerenbelang nadrukkelijk laten meewegen in de keuzes die de politiek maakt. Landbouwgronden aan de sector onttrekken moet pas de allerlaatste optie zijn en in ieder geval altijd tegen een schappelijke prijs.
 • Een wolf-vrije gemeente.
 • Zich inzetten voor het behoud van stikstofruimte voor de landbouw, wanneer er een boerenbedrijf wordt verkocht.
 • Dat vergunningsaanvragen door (agrarische) ondernemers sneller worden behandeld door de gemeente. Ook moeten er schappelijke legeskosten worden gehanteerd voor ondernemers en inwoners.
 • Een impuls geven aan de kern van het centrum van Oldebroek. Hierbij hoort geen rondweg, maar een aanpassing aan de Zuiderzeestraatweg. Zo verbeteren we de veiligheid en doorstroming.
 • Onze recreatieondernemers laten profiteren van de geheven toeristenbelasting. Bewegwijzering naar de recreatieplekken en ondernemers moet uitgebreid en actueel zijn. De gemeente moet zich inzetten om deze groeiende economische tak te bevorderen.

lijst 8

Verkiezingsprogramma Duurzaam Oldebroek 2022-2026

Duurzaam Oldebroek is opgericht om de problemen op een lokaal niveau op te lossen. We zijn onafhankelijk van de landelijke politiek waardoor we snel aan het werk kunnen. Het is nodig om nu te verduurzamen zodat we met hoop naar de toekomst kunnen kijken. Duurzaam Oldebroek biedt frisse oplossingen voor grote problemen zoals de woningcrisis, de stikstofproblematiek, de energietransitie, de toenemende eenzaamheid en de natuurcrisis.

Voor de verkiezingen van 2022 hebben we een lijst van 5 kandidaten samengesteld. Het resultaat is een mix van ambitieuze jongeren en ervaren volwassenen. Bekijk ons team op www.duurzaamoldebroek.nl


  Onze drie vragen zijn:
 1. Helpt het plan met duurzame productie en/of duurzaam gebruik van goederen en diensten?
 2. Helpt het plan met het behouden en versterken van de natuur?
 3. Helpt het plan met het bouwen van een gezonde en betrokken samenleving

Hieronder hebben we een paar dingen over onszelf en onze doelen geschreven. Daarna wordt ons programma weergegeven. Deze hebben we opgedeeld in drie thema’s: Ruimtelijke Ontwikkeling, Samenleving en Economie. Het verkiezingsprogramma is voor Duurzaam Oldebroek een leidraad voor het ontwikkelen van een duurzame gemeente die goed is voor ….

 • Onszelf: Een duurzame wereld is een veilige en stabiele wereld. Zo behouden we een gezond leefmilieu. Met een duurzaam beleid houden we rekening met onze economie en onze maatschappij
 • De natuur: De natuur is de basis van het leven. Wij hebben veel voordelen van een gezonde natuur, zoals bestuiving en waterzuivering. In een duurzame gemeente krijgt de natuur de kans om zich te ontwikkelen.
 • Onze portemonnee: Een duurzaam leven bespaart geld. Zo bespaar je op energiekosten als je huis beter geïsoleerd is. Ook indirect besparen we geld. Als we minder regenwater via het riool afvoeren kan de rioolheffing omlaag.

Ruimtelijke Ontwikkeling

  Wonen:
 • Circa 50 tot 100 woningen per jaar bijbouwen.
 • Om de huidige kernen leefbaar te houden moeten we voornamelijk in het buitengebied bouwen.
 • Grotere buurten (inclusief sociale woningbouw) bouwen zodat hoge prijzen en extreme opbieding wordt vermeden.
 • In het buitengebied bouwen voor jongeren, jonge gezinnen en vitale ouderen. In de kernen bouwen voor hulpbehoevende inwoners.
 • Vrijgekomen grond in de woonkern moet groener ingericht worden dan dat het voorheen was.
 • Nieuwe buurten zeer groen inrichten (50% natuur en 50% woningen/infra).
 • Bouwen met duurzame, herbruikbare bouwmaterialen.
 • Mogelijkheden bieden voor tijdelijke woningen zoals bungalows en Tiny Houses.
  Mobiliteit:
 • Inzetten op veiligheid van fietspaden. Waar nodig nieuwe fietsstroken of oversteekplaatsen aanleggen.
 • Veiligheid rond en op winkelcentra en scholen verhogen. Inzetten op een betere fiets- en wandelverbinding en het aanwijzen van autoluwe straten.
 • Wandelnetwerk uitbreiden en omvormen. Bestrate stoepen omvormen naar half-verharding of vlonderpaden. Bij de omvorming de gebruiksvriendelijkheid voor alle gebruikers waarborgen.
 • Meer collectieve parkeerblokken in de wijk creëren waardoor meer ruimte ontstaat in de woonstraat. De parkeerblokken moeten groen ingericht worden. Op deze nieuwe parkeerblokken kunnen laadpalen gezet worden om elektrisch rijden te bevorderen.
 • Het openbaar vervoer bevorderen door te investeren in de buurtbus en mogelijkheden zoeken voor extra bushalten.
  Bedrijvigheid:
 • Grote winkels (zoals supermarkten) aan de randen van de woonkernen. In het centrum van het dorp moet meer ruimte komen voor kleinhandel, lokale bedrijven, ambachten en horeca. Winkelcentra moet naast praktisch ook gezellig zijn.
 • Vrachtwagens moeten uit de woonstraten gemeden worden. Duurzaam Oldebroek ziet mogelijkheden in alternatieven, zoals kleine elektrische vrachtwagens, goederentrams en/of pakhuizen.
 • Samen met agrariërs het landbouwsysteem onder de loep nemen en kijken naar duurzame mogelijkheden. Versoepelingen bieden op het gebied van huisvesting, natuur en energie.
  Natuur:
 • Huidige woonkernen sterk vergroenen door aanplant van bomen. Investeren in de groeiplaats van bomen.
 • Overheidsgebouwen en scholen voorzien van groene daken/gevels en schoolpleinen sterk vergroenen.
 • In de woonkernen moeten meer kleine stukjes natuur. Denk aan mini bosjes, heideveldjes en natuurlijke wadi’s.
 • Agrariërs bevorderen om over te gaan op natuurinclusieve landbouw. Gemakkelijker maken om bomen te planten in het buitengebied.
  Energie:
 • Inzetten op het verminderen van ons energieverbruik. Concreet betekent dit een versnelde verduurzaming van de woningen en bedrijven, bevorderen van fietsen en investeren in openbaar vervoer.
 • Zoeken naar mogelijkheden om grootschalig energie op te wekken. Opgewekte energie moet direct naar onze huishoudens en bedrijven gaan.
 • Inzetten op meerdere vormen van energieopwek zoals biogas, biomassa, waterstof, etc.
 • Particulier gebruik van zonnepanelen mag niet ten koste gaan van bomen in de straat. Als we de opwekking van energie collectief regelen kunnen we de straten voorzien van meer groen.

Samenleving

  Zorg:
 • Investeren in positieve gezondheid. Hierbij is het idee dat als we gezond leven, we minder gezondheidsklachten ervaren. Dit betekent dat we een aangename leefomgeving willen, voldoende sport en beweegruimte en een laagdrempelig zorgsysteem.
 • Op scholen (voornamelijk middelbaar onderwijs) moet meer aandacht komen voor de persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door jongeren actief te betrekken bij de samenleving. Hierdoor creëer je meer betrokkenheid en is de kans op jeugdige criminaliteit en depressies kleiner.
 • Actief onderzoek doen naar de gezondheid en leefstijl van inwoners. Aan de hand van gesprekken met huisartsen, verenigingen en scholen kan de gemeente op tijd ingrijpen.
  Sport:
 • In gesprek blijven met sportverenigingen om waar nodig als gemeente te kunnen helpen.
 • Sportverenigingen en scholen met elkaar verbinden. Het moet de norm worden dat elk kind sport. De gemeente moet helpen verenigingen en scholen samen te laten werken zodat kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende sporten.
 • Schooltoernooien, zoals schoolkorfbal en schoolvoetbal, moeten teruggebracht worden en worden opgezet als een groot evenement.
 • Meer aandacht voor sport in de lokale media. Lokale sporters kunnen een podium krijgen. Sportderby’s (bijv. wedstrijden tussen WHC, OWIOS, NVB of VSCO) zijn mogelijkheden om grote evenementen te organiseren.
 • In de leefomgeving moet voldoende ruimte zijn voor kinderen om te spelen en sporten. Sportverenigingen moeten in samenwerking met de gemeente een gedeelte van hun velden open zetten voor jongeren.
  Veiligheid:
 • Met inwoners die onveilige situaties ervaren in gesprek gaan. Onveilige gebieden in kaart brengen en gerichte oplossingen aanbieden.
 • Digitalisering biedt veel kansen maar maakt ons ook kwetsbaar. We moeten voorzichtig zijn met verdere digitalisering. Investeren in digitale veiligheid is belangrijk.
 • Oorlogsvluchtelingen moeten we op een goede manier opvangen. De gemeente moet hier actief aan meewerken door bedrijven, verenigingen en inwoners te verbinden en te faciliteren.
 • Kwetsbare groepen betrekken bij plannen. Denk aan het vragen van rolstoelgebruikers of slechtzienden om mee te denken over de inrichting van het winkelcentrum.
  Participatie:
 • Burgerinitiatieven serieus nemen en bij goedkeuring actief meewerken. Niet alleen financieel maar ook met kennis of mankracht.
 • Inwoners in een vroeg stadium meenemen in de onderzoeks- en ontwerpfase van gemeentelijke plannen.
 • Inwoners actief laten participeren. Niet wachten op burgerinitiatieven maar inwoners uitdagen mee te denken over beslissingen (het gesprek aangaan).
 • Meer zichtbaarheid van de politiek. Denk aan elektronische borden op winkelcentra die, naast reclame, ook politieke berichten vertonen.
  Cultuur:
 • Meer aandacht voor kunst en architectuur in de huidige woonkernen en in de nieuwe buurten. Lokale kunstenaars moeten hun werk kunnen vertonen op sociale ontmoetingsplaatsen zoals winkelcentra, scholen en buurthuizen. Door gebieden mooier te maken vermindert de criminaliteit en vernieling.
 • Meer aandacht voor lokale historie en belangrijke inwoners. In de openbare ruimte moet dit terugkomen in kunstvorm, zoals beelden en schilderijen.
 • Sociale ontmoetingsplaatsen, zoals de Huiskamer in Wezep, moet de ruimte krijgen om te bloeien. Het is van belang om dergelijke ontmoetingsplaatsen in het dorpscentrum te behouden.

Economie

  Ondernemen:
 • Op het gebied van duurzaamheid en circulariteit moeten (beleids-)blokkades worden weggenomen zodat bedrijven zich sneller kunnen ontwikkelen.
 • De gemeente moet met bedrijven, zowel klein als groot, met enige regelmaat om de tafel om te kijken of zij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Door samen met de ondernemer korte termijn doelen op te stellen kan de gemeente actief meehelpen om deze te behalen.
 • Lokale ondernemingen en startups die maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen voorrang.
 • Bedrijven met een negatieve impact op het milieu of de samenleving moeten door de gemeente geholpen worden om sneller om te schakelen naar een duurzame bedrijfsvoering.
 • De gemeente moet investeren in de lokale en regionale economie. Dit kan door bedrijven aan elkaar te linken, een passend beleid of investeringen in transport en innovatie.
  Circulariteit:
 • De gemeente moet samen met bedrijven afvalstromen in beeld brengen. Zo wordt duidelijk wat we importeren en exporteren. Door daarna losse uiteinden aan elkaar te knopen kunnen we afval als grondstof gebruiken.
 • Het scheiden van afval moet financieel aantrekkelijk zijn en blijven.
 • Investeren in circulaire landbouw. Huishoudelijk en gemeentelijk groenafval gebruiken als grondstof voor de landbouw of voor lokale energieproductie.
 • Mogelijkheden zoeken om lokale producten beter op de regionale markt aan te bieden.
  Samenwerken:
 • Duidelijk krijgen op welke terreinen er winst te pakken valt op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en natuur. Dit samen met bedrijven en inwoners bespreken en zoeken naar mogelijkheden.
 • Actief andere gemeente opzoeken en kijken of we problemen samen kunnen oplossen. Denk aan het uitwisselen van grondstoffen of aansluiten van productieprocessen.
 • Samen met omliggende gemeenten zoeken naar een effectief, veilig en schoon mobiliteitssysteem waardoor de regionale economie versterkt wordt. Concreet kan gedacht worden aan een regionale goederentrein waardoor goedkoop producten over de Kop van de Veluwe vervoert kunnen worden.
  Financiën:
 • Inwoners moeten op een laagdrempelige manier kunnen investeren in lokale initiatieven. Zo kunnen zij bijdragen aan een duurzame gemeente. De gemeente moet hier reclame voor maken
 • Gemeentelijke zorgverzekering uitbreiden en aantrekkelijk maken. Zo wordt het geld wat mensen daarvoor betalen direct gebruikt om de leefomgeving van de inwoners te verbeteren i.p.v. dat het geld ver weg wordt geïnvesteerd.
 • Een ‘’tegeltax’’ in combinatie met het verlagen van de rioolheffing is een reële optie voor Duurzaam Oldebroek. Zo is het financieel aantrekkelijk om minder bestrating in de tuin te hebben.
 • Bij de OZB-bepaling moet korting gegeven worden op duurzaamheid. Zo hoeven inwoners met een energiezuinige woning, een groene tuin of met zonnepanelen minder belasting te betalen.