Verkiezingsprogramma's gemeenteraadsverkiezingen Oldebroek 2018-2022

Hier kunt u de verschillende verkiezingsprogramma's in één document bekijken en doorzoeken. U kunt bij het doorzoeken aan het achtergrondlogo zien in welk programma u bent.
Bron: Overgenomen van de betreffende politieke websites of toegezonden gekregen. Handmatig omgezet naar deze pagina, dus onder voorbehoud overname fouten.

Zoeken kunt u door Ctrl+F in te drukken en vervolgens het zoekwoord deels of helemaal in te typen, vervolgens springt u met Enter door de gevonden resultaten.

Inhoud
1. Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
2. Verkiezingsprogramma van de ABO
3. Verkiezingsprogramma van de SGP
4. Verkiezingsprogramma van de CDA
5. Verkiezingsprogramma van de PvdA
6. Verkiezingsprogramma van de VVD
7. Verkiezingsprogramma van de D66

lijst 1

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Oldebroek 2018-2022

Inleiding

ChristenUnie, partij in de samenleving

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.
Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. Omzien naar elkaar ver weg, maar ook heel dichtbij, bijvoorbeeld door te zorgen voor leefbaarheid in de kernen.
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Oldebroek.
Van christenen voor alle mensen
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Oldebroek. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

De ChristenUnie:
Dit vatten we samen in onze kernboodschap.

Zorgt dat iedereen meetelt
Investeert in de toekomst van kinderen
Komt op voor (godsdienst)vrijheidInhoudsopgave
Inleiding
Hoofdstuk 1: Gemeente
Hoofdstuk 2: Veiligheid
Hoofdstuk 3: Zorg
Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs
Hoofdstuk 5: Werk en Inkomen
Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport
Hoofdstuk 7: Economie
Hoofdstuk 8: Energie, klimaat en milieu
Hoofdstuk 9: Wonen en ruimte
Hoofdstuk 10: Mobiliteit
Nawoord.

Hoofdstuk 1: Gemeente
Waar staat de ChristenUnie voor?

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid, maar van mensen en maatschappelijke verbanden. De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken. Daarom staat de gemeente naast mensen om hen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. Voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet. Hiermee is in Oldebroek een goede start gemaakt met de koersgroep ‘Oldebroek voor Mekaar’, waarin allerlei initiatieven plaatsvinden om burgers met elkaar en met de overheid te verbinden.

www.oldebroekvoormekaar.nl

Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert. Gemeentelijke herindeling en samenwerking

Samenwerking of fusie van gemeenten moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de onderste en daarmee de verantwoordelijke bestuurslaag.


Uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking ervan. De ChristenUnie kiest daarbij niet op voorhand voor fusie of samenwerken, maar zoekt naar de punten die de gemeenten verbinden. Het goede van de H20 samenwerking (Hattem, Heerde en Oldebroek) wordt ondersteund en waar mogelijk uitgebouwd. In NEO verband (Nunspeet, Elburg en Oldebroek) wordt van onderaf opgebouwd, daar waar samenwerken meerwaarde heeft voor de inwoners en de gemeentelijke organisaties. Er zal ook nadrukkelijker worden samengewerkt in de regio Zwolle op gebied van onderwijs, werkgelegenheid en aanwezige kennis, om zo de inwoners van de gemeente Oldebroek optimaal te laten profiteren van de economische kracht van deze regio. Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:
 • Open, eerlijk, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in de gemeente Oldebroek;
 • Indieners van burgerinitiatieven niet van het kastje naar de muur te sturen. De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket;
 • Waar mogelijk het idee verder uitwerken van de burgerbegroting op dorps- en/of wijkniveau verder uit te werken om zo betrokkenheid van de inwoners bij de eigen leefomgeving te vergroten;
 • Duurzame criteria als harde eis te stellen bij het inkoopbeleid van de gemeente Oldebroek, zoals fair trade, social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Jong geleerd, oud gedaan. Voorbeeldgedrag van jongeren doet goed volgen. De ChristenUnie wil daarom dat de gemeente een jeugdlintje instelt en ieder jaar deze onderscheiding uitreikt aan jongeren, die van waarde zijn geweest voor de samenleving.

Hoofdstuk 2: Veiligheid
Waar staat de ChristenUnie voor?

Inwoners van Oldebroek willen veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.

Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten. Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • In te zetten op een optimale beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent en buitengewoon opsporingsambtenaar (boa);
 • Inwoners te betrekken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten daarin. Denk daarbij aan burgernet, Buurtpreventie App en Hartveilig wonen;
 • Goede naleving van de Drank- en Horecawet. De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit en zet daarbij in op preventie en handhaving. De gemeente Oldebroek maakt zich sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

Hoofdstuk 3: Zorg
Waar staat de ChristenUnie voor

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde.

Eén van de kenmerken van de samenleving is dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meerdere netwerken, zoals gezinnen, schoolklassen, vriendengroepen, buren, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme en eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen.

We hebben een periode van grote bezuinigingen en hervormingen gehad waardoor inwoners veel meer dan vroeger zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het regelen van ondersteuning als ze het op eigen kracht niet meer redden. Dit heeft geleid tot teleurstelling en zorgen bij onze inwoners. Er zijn ook mensen tussen wal en schip beland. De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden.

De ChristenUnie wil in Oldebroek bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. De gemeente Oldebroek heeft in de afgelopen periode veel meer taken gekregen en dus een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en kwetsbare inwoners. Niet alles in dit proces is goed gegaan, en dit vraagt om goede monitoring van deze transitie en waar nodig bijsturing. Maar de ChristenUnie steunt de transitie naar de gemeente omdat het goed is om een samenhangend zorg- en preventieaanbod zo dicht mogelijk bij onze inwoners te organiseren.

De ChristenUnie wil de inkoop voor jeugd, WMO en beschermd wonen integraal gaan organiseren. Dus één contract voor alle domeinen om te benadrukken dat Oldebroek uitgaat van de leefwereld van mensen en niet van de wettelijke kaders. We willen zoveel mogelijk schotten weghalen tussen de verschillende wetten, waardoor er bijvoorbeeld naadloze overgang mogelijk is van jeugdhulp naar ondersteuning via WMO of vanuit de participatiewet. Om die reden willen we ook de inkoop integraal organiseren. Ondersteuning en zorg aanbieden zo effectief en efficiënt mogelijk is daarbij ons doel

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid, geluk, etc. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en zorg te ontvangen als dat nodig is. Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Door te gaan met het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG);
 • Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers of een onafhankelijke cliëntondersteuner; één gezin, één plan, één coördinator;
 • Het maken van integrale afwegingen in één beschikking voor zowel Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid enz;
 • De aanvrager wordt, indien gewenst, actief ondersteund door een onafhankelijke adviseur bij het formuleren van een hulpvraag en bij het kiezen van de juiste oplossingen;
 • De mogelijkheid van Eigen-krachtconferenties en de verplichting tot het aanbieden van een familiegroepsplan moet worden opgenomen in de lokale (Wmo-) verordening/actief worden aangeboden.;
 • Een persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten om passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil het dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijk om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is;
 • Structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente om kerken een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de gemeente;
 • Een eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag niet leiden tot zorgmijding;
 • Meer hergebruik en delen van (zorg-)middelen;
 • Een gemeente die in overleg met onderwijs, bibliotheken en wijkteams werkt aan de aanpak van laaggeletterdheid;
 • Samen met de GGZ afspraken maken hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund. En netwerken daarbij te betrekken om te voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ;
 • Gemeentelijke aanbod voor mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening, ondersteuning zodat mantelzorgers af en toe de zorg veilig uit handen kunnen geven. De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn, of worden, actief op ondersteuning, ook de Jongere mantelzorgers. Jongeren die mantelzorger zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben;
 • Afspraken te maken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners die zware zorg nodig hebben;
 • Te zorgen voor voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond;
 • De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden. Gemeente maakt daarover prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties;
 • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het huisvesten van statushouders;
 • Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen, worden omarmd;
 • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen;
 • De gemeente zorgt voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn;
 • Mogelijkheden voor een gezins-pgb (persoonsgebonden budget), waardoor minder bureaucratie;
 • Extra in te zetten op participatie van mensen met uitkering, werk is de beste preventie;
 • De methodiek “kansrijk wonen“ meer te benutten, om zo jongeren die het nodig hebben met een laagdrempelige vorm van begeleiding zelfstandig te laten wonen. Dit voorkomt medicalisering en verhoogt zelfredzaamheid;
 • Vrijwilligersorganisaties als zorgmaatje, present en voedselbank werken samen vanuit platform informele ondersteuning en zijn goed vindbaar. Deze worden gefaciliteerd door de gemeente.

Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs
Waar staat de ChristenUnie voor?

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Oldebroek moet daarom inzetten op veilige thuissituaties, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin. Zorg voor kinderen en jongeren

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen. De ChristenUnie wil dat opvoeders tools aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders ondersteunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden.

In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Meer aandacht in de prenatale voorlichting voor psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van het vader- en moederschap. Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn;
 • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator noodzakelijk;
 • Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht;
 • Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij de ontwikkeling van een integrale visie op jeugdhulp;
 • Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, helpt de gemeente ouders keuzes te maken die ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten of aan cultuur te doen;
 • Door gaan met taskforce Wezep om zo moeilijke onderwerpen als psychische problematiek en suïcide bespreekbaar te maken en te houden. Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren;
 • De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden;

Onderwijs
Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren.

Al het onderwijs is bijzonder. De scholen in Oldebroek zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. In Oldebroek biedt het onderwijs gelijke kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een school staat of van de financiële situatie van ouders.

De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is heel belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd worden en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor het kind nodig is. Voor het versterken van preventie en vroeg signalering werkt de gemeente zoveel mogelijk faciliterend samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in de gemeente Oldebroek. Hierbij vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen;
 • Met de juiste begeleiding kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs naar een waardevolle plek in onze samenleving te brengen;
 • Extra aandacht te hebben voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan;
 • De Laaggeletterdheid tegen te gaan door bijvoorbeeld met werkgevers in gesprek te gaan, tijdens keukentafelgesprekken en bij het aanvragen van een uitkering laaggeletterdheid te signaleren.

Hoofdstuk 5: Werk en Inkomen
Waar staat de ChristenUnie voor?

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is armoede. Het lukt niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in Oldebroek aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.

Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid, maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken. De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld experimenten met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand. Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn;
 • Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nu via betaald werk of vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven hier ook actief in. Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen moeten worden gestimuleerd;
 • De gemeente neemt, in samenwerking met het bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen;
 • Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Voorbeeld: ontvangt iemand een bijstandsuitkering, dan wordt daar vrijwilligerswerk tegenover gezet. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen;
 • De gemeente spreekt blijvend met woningcorporaties en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen;
 • Voor mensen met een laag inkomen blijft een collectieve zorgverzekering beschikbaar, met een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden, zoals o.a. een compensatie van of meeverzekerd eigen risico;
 • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt;
 • O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam;
 • Bij regelingen voor minima blijft de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit;
 • Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen. Wachttijd tot toegang schuldhulpverlening wordt zoveel mogelijk benut, bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook door actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, Humanitas, maatschappelijk werk, de voedselbank of het diaconaal platform. De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan;
 • Heldere afspraken bij aanvragen uitkering of ondersteuning bij re-integratie. Maar uitganspunt is: school gaat boven werk, werk gaat boven vrijwilligerswerk, iedereen doet mee op zijn eigen niveau.

Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport
Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Investeren moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn.

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. Wellicht kan de regio een rol spelen bij de bekostiging of kunnen derde (particuliere) partijen worden aangetrokken.

Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laaggeletterdheid en bieden alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). Samenwerking met scholen verdient aandacht. Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Kinderen uit gezinnen in armoede in Oldebroek kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas) korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen, sport en bibliotheken. De gemeente houdt hier passend beleid voor.
 • Het stimuleren van jong en oud om in beweging te komen, o.a. in samenwerking met sportverenigingen www.goedbezigoldebroek.nl
 • Evenementen in Oldebroek moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).
 • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen.

Gebouwen en sportvelden
Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch. De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen. Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk. Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.

Hoofdstuk 7: Economie
Waar staat de ChristenUnie voor?

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. De ChristenUnie in Oldebroek wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers. Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Volop in te zetten op realisatie bestemmingsplan H2O en het realiseren van een nieuwe afrit voor een betere ontsluiting van het H2O bedrijventerrein;
 • In te zetten op een samenwerking tussen de gemeente,provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid;
 • Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. Social Return betekent bij de inkoop met ondernemers afspraken maken over het creëren van extra banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Te denken valt aan langdurig werklozen, mensen met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of jongeren met een beperking;
 • Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend, een bedrijfscontactfunctionaris waar men met alle (aan)vragen terecht kan;
 • Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat belanghebbende ondernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.
 • De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren;
 • Een goede en snelle internetverbinding is belangrijk voor zowel particulier als bedrijven. De gemeente faciliteert indien mogelijk initiatieven om breedband in het buitengebied aan te leggen;
 • Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon-werk verkeer;
 • Inzet op gebiedspromotie (stad, dorp of gebied), samen met inwoners en lokale ondernemers. Goede voorbeelden daarvan zijn o.a. De www.dediamantvanmiddennederland.nl www.visitveluwe.nl
 • Geen openstelling van winkels op de zondag. De zondag wordt gezien als collectieve dag van rust;
 • Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector.
 • Met eigenaren en belanghebbenden wordt een visie ontwikkeld op het behoud en toekomstbestendigheid van de polders, dit waar mogelijk in samenhang met de nieuwe omgevingsvisie;
 • De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme of zorgverlening;
 • Agrarische bedrijven zijn bij uitstek geschikt om een bijdrage te leveren aan het opwekken van duurzame energie we willen dit stimuleren waar mogelijk in combinatie met het asbestvrij maken van daken.

Hoofdstuk 8: Energie, klimaat en milieu
Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij, als bewoners van de aarde hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met Zijn schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energie neutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking, zoals bijvoorbeeld zonneparken en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Participatie kan op allerlei manieren: van een gebied gebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Belangrijk is wel dat het participeren voor iedereen bereikbaar is (dus ook voor de kleinere portemonnee). Participatie zou hand in hand kunnen gaan met de levering van groene stroom aan inwoners/bedrijven.

Inmiddels is de aansluitplicht voor gas op woningen verdwenen. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar. Een inwoner moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële informatie om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. De gemeente kan ook een rol spelen bij de financiële ondersteuning van de initiatieven bijv. door een duurzaamheidslening mogelijk te maken.

Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouw zijn verschillende alternatieven beschikbaar: onder meer zijn dat warmte koudeopslag (WKO), stadswarmte en de lucht/water-warmtepomp. Deze alternatieven zijn duurzamer, en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief. Daarom geldt voor nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is.

Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met zonnepanelen. De gemeente zet zich in om energiecoöperaties te starten, zodat bewoners samen met private partijen kunnen investeren in zonne-energie. Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Duurzaamheid pakt de gemeente Oldebroek integraal aan: het onderwerp wordt meegenomen in ieder beleidsstuk waar het relevant is;
 • Bij grootschalige energieprojecten is gewenst dat de omgeving kan participeren;
 • Coöperaties rondom duurzaamheid/milieu van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd.
 • Een inwoner kan op één plek terecht voor zowel technische als financiële informatie om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. https://veluweduurzaam.nl/energieloket-oldebroek
 • De gemeente zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de landsgrenzen, opgewekt wordt.
 • De ChristenUnie gaat voor een zuiniger en schoner eigen wagenpark van de gemeente;
 • De ChristenUnie wil de komende vier jaar volop blijven inzetten op de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie. De gemeente Oldebroek heeft daarin een voorbeeldrol voor de inwoners;
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente Oldebroek versneld onafhankelijk is van aardgas en ten minste voor 2040;
 • Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen energieneutraal in 2030 (nul-op-de-meter) zijn;
 • Een verdere integrale aanpak ontwikkelen om de hoeveelheid restafval per inwoner terug brengen naar de landelijk vastgestelde eisen. Die VANG doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) zijn 100 kg in 2020 en 30 kg in 2025.

Flankerend beleid als recycling en de aparte inzameling van recyclebare grondstoffen moet daarbij helpen.

Hoofdstuk 9: Wonen en ruimte
Waar staat de ChristenUnie voor?

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn wachtlijsten voor sociale huurwoningen voor specifieke doelgroepen en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Mensen blijven langer zelfstandig wonen hierdoor is er meer behoefte aan andere, nieuwe vormen van wonen. De ChristenUnie wil hier ruimte voor bieden.

We zien daarbij de kernen Wezep en Oldebroek als uitbreidingsgebieden en de kernen Oosterwolde, Noordeinde, ’t Loo en Hattemerbroek waar naar behoefte van de lokale gemeenschap gebouwd kan worden.

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook heel goed door bewoners gedaan worden. Dat wordt al gedaan in Oosterwolde en ’t Loo, andere dorpen worden ook gestimuleerd. Als de bewoners het beheer zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker: de wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang.

Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar daarvoor moet je wel goede afspraken met elkaar maken. Inwoners, ondernemers en overheden worstelen met het huidige omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd. Daarom komt er per 1 januari 2019 een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat, maar ook het sociale en gezondheidsdomein. Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Het woonbeleid van de gemeente Oldebroek te baseren op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen.
 • In de gemeentelijke woonvisie wordt integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven. Naast woningcorporaties, krijgen ook wijkraden en huurdersverenigingen wat de ChristenUnie betreft een prominente rol bij het opstellen van deze visie;
 • Te zorgen dat er in de kernen Wezep en Oldebroek voldoende woningbouwlocaties beschikbaar zijn;
 • Te zorgen dat de regelgeving niet beperkend is voor de (toekomstige)behoefte aan woningbouw, zoals generatiewoningen of andere woonvormen. Levensloopbestendige woningen zijn de norm;
 • Renovaties worden door woningcorporaties aangegrepen om woningen levensloopbestendig te maken;
 • Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen (nul-op-de-meter);
 • Oldebroek biedt starters blijvend de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening;
 • De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in Oldebroek voor 2024 asbestvrij zijn. Waar mogelijk i.c.m. het plaatsen van zonnepanelen. Hiervoor wordt samenwerking met de Provincie gezocht;
 • De gemeente besteedt in de prestatiecontracten met de woningcorporaties aandacht aan de beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen, de leefbaarheid in wijken en de sociale koopsector;
 • In de woonvisie komen duidelijke afspraken met de corporaties te staan over de volledige verduurzaming van de woningvoorraad;
 • De gemeente anticipeert optimaal op de nieuwe omgevingswet door het bestuurlijk ambitieniveau te bepalen en te investeren in scholing van ambtenaren en raadsleden;
 • Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan kan een gemeente samen met haar inwoners afspraken maken over de openbare ruimte;
 • Door ruimte te geven aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden;
 • Open landschappen te behouden, door verkleining en versnippering daarvan te voorkomen. Door verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs wegen tegen te gaan;
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen;
 • De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt gemaakt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden.
 • We zetten ons maximaal in om de overlast van Lelystad Airport voor de inwoners van de gemeente Oldebroek tot een minimum te beperken.

Hoofdstuk 10: Mobiliteit
Waar staat de ChristenUnie voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. Maar mobiliteit heeft ook een keerzijde, een negatieve impact op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid.

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, publiek vervoer en fiets bij het personenvervoer en scheep- en binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Inzetten op meer fietsmobiliteit in de gemeente, zorgen voor goede en veilige infrastructuur;
 • Veilige looproutes, oversteekplaatsen, aandacht voor verkeer bij scholen;
 • Goede OV-bereikbaarheid voor de kernen. Samen met de Provincie en gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen willen we werken aan een dekkende bereikbaarheid. Inzetten op duurzaam = schoon vervoer;
 • Bij de transformatie van het openbaar vervoer naar publiek vervoer vindt de ChristenUnie de bereikbaarheid van de (kleine) kernen een belangrijk punt. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. De ChristenUnie vindt dat de gemeente en haar inwoners betrokken moeten worden bij de te maken keuzes;
 • Goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten;
 • Het bevorderen van sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen;
 • Een goede registratie van “ongevallen plaats”, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen;
 • Snel en langzaam verkeer zoveel mogelijk van elkaar te scheiden;
 • Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer;
 • Verkeersbewegingen van vrachtwagens bij voorkeur te weren uit het centra van onze kernen;
 • Parkeren van vrachtwagens en grote bedrijfswagens buiten de woonkernen;
 • De gemeente Oldebroek werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel; (www.verkeersveiligheidslabel.nl)
 • Maximaal inzetten voor de optimale ontsluiting van het H2O industrieterrein d.m.v. een nieuwe afrit van de A28;
 • Met partners in de regio, o.a. de Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) en de Regio Zwolle inzetten op de verbreding van de A28 voor een goede doorstroming en bereikbaarheid van de regio;
 • Bij veranderen van infrastructuur zoveel als mogelijk bestaande problemen oplossen, bijv. geluidshinder;
 • Het stimuleren van de uitrollen van een goed netwerk van (snel)laadstations voor elektrisch vervoer.

Nawoord.

Uit dit verkiezingsprogramma worden een tiental speerpunten gehaald die gekoppeld worden aan de eerste 10 kandidaten van de kieslijst. Deze speerpunten zullen aansluiten bij de deskundigheid van de kandidaat en door hen in de campagne naar de raadsverkiezing in 2018 onder de aandacht gebracht worden.

De eerst tien kandidaten van de kieslijst door de ledenvergadering vastgesteld zijn:
 1. Engbert Jan Ruitenberg
 2. Liesbeth Vos-van de Weg
 3. Popke Graansma
 4. Arno Hardonk
 5. Berend Jan Spijkerboer
 6. Henk van Bergeijk
 7. Henri Wijnne
 8. Eljakim Doorneweerd
 9. Erna van den Bosch-Pleijter
 10. Jan Souman

De ChristenUnie gaat voor betrouwbaarheid en degelijkheid. Loop niet weg voor het nemen van beslissingen, ook als die soms moeilijk of impopulair zijn. We willen vanuit het Christelijke geloof en onze verantwoordelijkheid ons graag inzetten voor de samenleving van de gemeente Oldebroek.
Voor een waardevol Oldebroek

We rekenen op uw steun om dit mogelijk te maken!


lijst 2

Verkiezingsprogramma 2018

Kies Lokaal stem ABO
ABO is anders, ABO is er voor u!

Wij zijn niet gebonden aan landelijke politieke partijen.
ABO is er voor alle inwoners en wij maken geen onderscheid in afkomst, leeftijd, inkomen, geloofsovertuiging en/of ideologische opvattingen.

De naam A.B.O. staat voor alle bloedgroepen in Oldebroek.
Wij nemen standpunten in op onderwerpen die actueel zijn en de juiste aandacht nodig hebben voor de samenleving.
Wij zijn kostenbewust en zijn zuinig op uw leefomgeving.
Daarmee onderscheiden wij ons van de andere partijen.

ABO is een jonge lokale partij opgericht in 2009. Wij blijven ons inzetten voor vernieuwing en eerlijkheid in de politiek. Met als doel dat de politiek weer aansluiting vindt en past bij de huidige tijd en samenleving: Sociaal, Eerlijk, Transparant!

ABO gaat zich de komende bestuursperiode inzetten op de volgende 6 thema’s:
 1. Lastenverlichting toepassen
 2. Leefbaarheid verhogen
 3. Duurzaamheid en veiligheid verbeteren
 4. Sociaal Domein optimaliseren
 5. Ondernemerschap en initiatief bevorderen
 6. Vernieuwing ondersteunen
Onze standpunten:

1 Lastenverlichting toepassen
a) Gratis storten van grof afval (=grondstof). Het betalen aan de poort bij van Werven voor bijvoorbeeld oude meubels of beperkte hoeveelheden bouw en sloopafval moet z.s.m. afgeschaft worden.
b) Forse kosten verlaging voor de aanvraag en aanschaf van de gehandicaptenparkeerkaart.

2 Leefbaarheid verhogen
c) De leefbaarheid in de woonkernen verhogen door aandacht op en inzet om de geluidsproblematiek van de A28 terug te dringen.
d) Inzetten op een kwaliteitsslag in de openbare ruimte met aandacht van meer en ook kwalitatief beter openbaar groen.
e) Extra aandacht voor de kleine dorpskernen en het buitengebied. Verpaupering dient voorkomen te worden.
f) Behoud van basisscholen in kleine dorpskernen is essentieel.
g) Mogelijkheden onderzoeken om bestaande en toekomstige zendmasten: dus zo veel/ver mogelijk buiten woonwijken te plaatsen.
h) Meer rekening houden en beter inspelen op toekomstige klimaatveranderingen.
i) Wij blijven tégen de plaatsing van windmolens in attemberHHattemerbroek. Géén windmolens op deze plek.
j) Laagvliegroutes vanuit Lelystad over de Veluwe en in het bijzonder over Wezep en Hattemerbroek zijn absurd.
k) Vrijwilligers verdienen goede ondersteuning en waardering vanuit de gemeente.
l) Stimuleren van meer activiteiten en evenementen voor de jeugd o.a.15-25 jaar.
m) Onderzoek uitvoeren naar de recreatiewensen van de jeugd. En op basis daarvan een actieplan opstellen.
n) Komende jaren versneld ombouwen van alle bestaande openbare verlichting naar duurzame LED verlichting.

3 Duurzaamheid en veiligheid verbeteren
o) Veilige oversteekvoorziening(en) en verbeterde bereikbaarheid (óók) voor minder validen o.a. in het centrum van Oldebroek (Zuiderzeestraatweg) en in Wezep.
p) Meer rekening houden met en beter inspelen op toekomstige klimaatveranderingen.
q) Plaatsing van zonnepanelen op overheidsgebouwen en/of wellicht een gedeelte van het H2O bedrijventerrein, juicht de ABO van harte toe.
r) Statiegeld op blikjes en kleine flesjes gaan toepassen.

4 Ondernemerschap en initiatief bevorderen
s) Gelijke behandeling voor iedereen. Nog steeds voelen met name kleine ondernemers zich in sommige gevallen helaas anders behandeld dan grotere (en de grootste) ondernemers.
t) Het initiatief van de lokale vrachtwagenchauffeurs uit onze gemeente om zelf een parkeerplaats voor hun voertuigen te realiseren moet gefaciliteerd worden.

5) Sociaal Domein optimaliseren
u) Jeugdhulp toegankelijker maken door vroeg-signalering (sneller herkennen en actie ondernemen).
v) Meer op de persoon afstemmen en waar mogelijk ook maatwerk toepassen voor arbeidsongeschikten en jongeren met een verstandelijke beperking.
w) Nu al gaan voorbereiden op een passende begroting, met name ten gevolge van vergrijzing en betere woonvoorzieningen, zodat we over ’n paar jaar niet onaangenaam verrast worden.

6 Vernieuwing ondersteunen
x) Méér invloed van inwoners op gemeentelijke plannen vanaf de start van ontwikkelingen. Introduceer en organiseer als gemeente altijd begin- inspraak voor de inwoners.
y) Structureel aandacht voor kwaliteit en integriteit in de gemeentelijke organisatie.
aa) Verder ontwikkelen van de burgerbegroting om inwoners zelf meer invloed en zeggenschap te geven. Past perfect bij Oldebroek voor mekaar!
ab) Een eenduidiger en inwonervriendelijkere werkwijze van de gemeentelijke opsporingsambtenaren (BOA’s).
ac) Méér aandacht en hulp voor de stille armoede en stille problematiek bij huishoudens.
ad) Door de kerntakendiscussie zijn onder andere subsidies vervallen. ABO vindt het hoog tijd dat dit herzien wordt en waar nodig ook snel wordt bijgesteld.

lijst 3

Verkiezingsprogramma SGP Oldebroek 2018-2022

Zorgvuldig vanuit de Kern

 • Inleiding
 • 1. Kernwaarden en drijfveren
 • 2. Bestuur en ondersteuning
 • 3. Veiligheid
 • 4. Verkeer en vervoer
 • 5. Economie
 • 6. Onderwijs
 • 7. Sport, cultuur en recreatie
 • 8. Sociaal domein
 • 9. Volksgezondheid en milieu
 • 10. Wonen en ruimtegebruik
 • Inleiding
  De SGP wil graag vanuit Bijbelse principes politiek bedrijven, wetende dat de overheid Gods dienares is. Een overheid die handelt naar de normen van de Bijbel zorgt voor rust en stabiliteit in de samenleving, zodat God naar Zijn Woord gediend kan worden. De SGP is de oudste politieke partij in ons land. Zij heeft in al die jaren getoond een constructieve bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur, zowel in vertegenwoordigende als in besturende organen.

  De publieke taak in de samenleving ziet zij als een grote verantwoordelijkheid. In die bijdrage wil de SGP zich laten leiden door Gods Woord. Dit omdat zij ervan overtuigd is dat Gods geboden heilzaam zijn voor alle burgers van Nederland en omdat zij de wetenschap en vaste overtuiging heeft dat God de Heere regeert. Hierdoor wil en kan zij niet anders dan zich te laten leiden door Gods Woord en Zijn getuigenis.

  De SGP wil, tegen de stroom van de secularisatie in de samenleving in, de dienst van God herkenbaar houden in het publieke domein. Gods Naam mag niet worden gelasterd. Godslasterlijke teksten, die per definitie zinloos zijn, moeten geweerd worden. Gods dag mag en moet een dag van rust zijn. De SGP heeft deze dag lief om ons persoonlijk, maar ook als gezin, te mogen richten op de eeuwige toekomst en onderwezen te mogen worden vanuit Gods Woord. Vanuit Gods Woord vindt de SGP dat het organiseren en/of houden van evenementen op zondag niet moet gebeuren. Moord, doodslag en allerlei andere soorten van geweld moeten worden geweerd; stelen en andere vormen van criminaliteit moeten worden tegengegaan. Het voorkomen van criminaliteit en het bevorderen van de veiligheid van de burgers is een belangrijke taak. Zorg voor de kwetsbaren in de samenleving, zoals ouderen, jongeren, zieken, gehandicapten en vele anderen, rekent de SGP tot het takenpakket van de gemeente. Het schenken van aandacht en liefde aan onze medemens is een Bijbelse opdracht. De Heer zegt in Zijn Woord: “Indien gij dit aan één van mijn minste medemensen gedaan hebt, zo hebt gij dit aan Mij gedaan.” Als het met liefde en toewijding gebeuren mag, geeft God daar Zijn zegen over.

  Eerbaarheid in de samenleving is een groot goed. De gemeente Oldebroek moet daarom prostitutie en zedeloze uitingen in het publieke domein weren. Betrouwbaarheid staat hoog genoteerd in de samenleving. Waarheid bevorderen en leugens afschaffen is naar Gods Woord. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie.

  In het verkiezingsprogramma zijn de beginselen van Gods Woord nog verder concreet toegesneden op de praktijk van het gemeentelijk beleid. De ontwikkelingen van het gemeentelijk beleid zijn samengevat in de slogans ‘Oldebroek voor mekaar’ en ‘Minder overheid, meer samenleving’. Deze hebben de steun van de SGP gehad in vorige periodes. De SGP staat voor een overheid overeenkomstig Gods Woord. Het gevolg daarvan is dat de overheid van grote en wezenlijke betekenis zal zijn voor de burgers in de samenleving.

  Namens bestuur en fractie, Henk van ’t Hof voorzitter

  1. Kernwaarden en drijfveren

  De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. De SGP staat hiervoor, want het christelijke geloof is waardevol en biedt een moreel fundament voor het leven van mensen en voor de politiek. De SGP ziet de overheid als dienares van God die zich inzet voor het belang van inwoners.

  Liefde tot God en elkaar

  Liefde is het centrale thema van het christelijke geloof. We moeten God liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf. God wil een leven volgens christelijke normen en waarden zegenen. Dat heeft het verleden vaak bewezen. Een leven volgens christelijke normen en waarden is goed voor de gehele samenleving. Tegelijkertijd kan daardoor ieder mens tot zijn recht komen. Daarom staat de SGP voor politiek volgens de Bijbelse norm. Het christelijke geloof biedt heldere richtlijnen voor het maatschappelijke leven. In de Bijbel kunnen we lezen hoe God wil dat wij ons gedragen ten opzichte van Hem en van onze medemensen. De SGP vindt een respectvolle omgang met elkaar daarom erg belangrijk.

   Concreet:
  • Het vloekverbod opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening;
  • Geen bordelen en seksinrichtingen binnen onze gemeentegrenzen;
  • Vervroegde sluitingstijden voor de horeca;
  • Verantwoord evenementenbeleid;
  • Geen aanstootgevende reclame in publieke ruimtes.
  Liefde voor de dienst aan God

  De SGP staat voor een overheid die het welzijn van inwoners vanuit christelijke waarden en normen wil dienen. Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid zijn belangrijke waarden. Toch betekenen ze niet dat alle godsdiensten zich op dezelfde manier in de openbare ruimte kunnen uiten. De Nederlandse geschiedenis en cultuur zijn immers gestempeld door het christendom.

   Concreet:
  • Handhaving van het ambtsgebed;
  • Kerkgenootschappen betrekken bij maatschappelijke vraagstukken;
  • Bouwplannen voor niet-christelijke gebedshuizen vermijden. Deze passen niet binnen de identiteit van de gemeente Oldebroek.
  Liefde voor de dag van God / zondagsrust

  God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God en elkaar te dienen. De zondag is naar het christelijke gebruik een rustdag. Daarom is de SGP principieel tegen (sport)evenementen en winkelopenstelling op zondag. De overheid moet zorgen voor de randvoorwaarden van de zondagsrust, zodat de inwoner de zondag als een dag van afzondering kan gebruiken. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben; daardoor nemen ons welzijn en onze gezondheid toe. Omdat vooral de grotere winkelketens op zondag opengaan, neemt ook nog eens de keuzevrijheid van werknemers en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf af.

   Concreet:
  • Geen koopzondagen: winkels dicht op zondag;
  • Geen dwang voor winkeliers om op zondag open te zijn;
  • Geen (sport)evenementen op zondag.
  De overheid in dienst van God

  De SGP gelooft dat de overheid Gods goede geboden inhoud moet geven in het maatschappelijke leven. De SGP wil daarom geen overheidsgeld besteden aan zaken die haaks staan op de Bijbelse boodschap.

   Concreet:
  • Doelstellingen en activiteiten van subsidieontvangers mogen niet in strijd zijn met de Bijbel;
  • Ook organisaties met een christelijke identiteit komen in aanmerking voor gemeentelijke subsidies;
  • Geen subsidie voor zondagssport.
  Respect voor overleden mensen

  De SGP is principieel voor begraven. In het graf rusten gestorvenen tot de wederkomst van Christus. Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en gepaste gelegenheid om te begraven. Andere vormen dan begraven worden zo veel als mogelijk vermeden.

   Concreet:
  • Tarieven voor de begraafrechten moeten laag genoeg zijn, zodat iedereen grafrechten kan kopen;
  • Algemene begraafplaatsen moeten goed onderhouden worden. De dienstverlening vanuit de gemeente rondom begrafenissen moet op niveau blijven dan wel worden verbeterd;
  • Uitbreiding van strooivelden en andere asbestemmingen worden vermeden;
  • Bouwplannen voor crematoria dienen vermeden te worden.
  Onderdak voor mensen in nood

  De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. De opvang van vluchtelingen moet in balans zijn met de belangen van de eigen bevolking.

   Concreet:
  • Opvang van vluchtelingen moet passen bij aard en schaal van de gemeenschap;
  • Betrek het maatschappelijk middenveld bij de opvang van vluchtelingen;
  • Zorg voor een zinvolle dagbesteding voor vluchtelingen;
  • Waarborg de veiligheid van vluchtelingen en inwoners.
  Rentmeesterschap

  God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bebouwen en te bewaren. Goed rentmeesterschap is daarom belangrijk. We mogen van de vruchten van de aarde genieten, maar moeten de natuurlijke bronnen niet uitputten. We willen als goede beheerders zorgen voor de schepping.

   Concreet:
  • De gemeente moet investeren in duurzaamheid;
  • Er moet een integraal klimaat- en milieubeleid worden opgesteld.
  2. Bestuur en ondersteuning

  Interactie met de inwoner

  Veel inwoners ervaren een kloof tussen het bestuur en de inwoner. Die kloof wordt een dringend probleem gevonden dat zelfs de representativiteit van ons stelsel zou ondergraven. De SGP vindt het erg belangrijk dat deze kloof wordt overbrugd. Bestuurders moeten daarom zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving.

   Concreet:
  • Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar gevoelens en argumenten;
  • Het gemeentebestuur is allereerst verantwoordelijk voor het ’algemeen belang’, dat in strijd kan zijn met individuele belangen;
  • Het gemeentebestuur motiveert tegenover de samenleving welke keuze het maakt.
  Besturen mét de samenleving

  Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen. Wat de inwoner zelf kan aanpakken, zal de overheid niet overnemen. Veiligheid, leefbaarheid en zorgaanbod vormen kerntaken van de gemeente.

   Concreet:
  • Het gemeentebestuur oefent zijn kerntaken uit met de samenleving; ‘Oldebroek voor mekaar’;
  • Het gemeentebestuur stimuleert en ondersteunt kerkelijke, maatschappelijke en particuliere initiatieven bij de uitoefening van deze kerntaken;
  • Het gemeentebestuur biedt volop ruimte voor het ’zelforganiserend vermogen’ van de samenleving bij deze kerntaken, dus intensiveren en uitbreiden van ‘Oldebroek voor Mekaar’- groepen;
  • ‘Oldebroek voor mekaar’ ook inzetten in het buitengebied van de gemeente Oldebroek.
  Verbinden

  Onze samenleving is heel gevarieerd. Er kunnen ontwikkelingen zijn die de veerkracht van een samenleving flink op de proef stellen. Het gemeentebestuur zet zich in voor vreedzaam samenleven.

   Concreet:
  • Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving. Het algemeen belang gaat voor het persoonlijke belang;
  • Het gemeentebestuur maakt zich hard voor de meest kwetsbaren;
  • Het gemeentebestuur streeft ernaar dat iedereen veilig is;
  • Het gemeentebestuur zoekt naar verbindingen. Het brengt initiatieven vanuit de samenleving bij elkaar, overbrugt verschillen en zorgt voor respect en uitwisseling tussen uiteenlopende inwoners.
  Zichtbaarheid

  De gemeente is de overheid die het dichtst bij de inwoner staat. Gemeentebesturen zijn daarom zichtbaar, bekend en benaderbaar.

   Concreet:
  • Er is heldere communicatie en uitwisseling tussen besturen en inwoners;
  • Het gemeentebestuur is zichtbaar in de samenleving.
  Integriteit

  Vaak wordt er gediscussieerd over de vraag of publieke bestuurders integer handelen of niet. Die discussie ondergraaft het vertrouwen en gezag van bestuurders. Daarom is er een krachtig signaal nodig.

   Concreet:
  • Bestuurders zijn eerlijk en oprecht en willen zich altijd verantwoorden;
  • Besturen spreken regelmatig op een vaste manier over integriteit van hun leden.
  Samenwerken/samengaan

  Gemeenten zijn geen eilanden. Hun belangen overstijgen de fysieke grenzen. Daarom is samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. Oldebroek richt zich daarbij op samenwerking met Nunspeet en Elburg.
  Gemeenten hebben ook niet meer het alleenrecht op publieke gezag. De samenleving verandert sterk. Daardoor zijn ze steeds vaker een (belangrijke) deelnemer in een breed maatschappelijk netwerk. Gemeenten worden meegenomen in een trend van schaalvergroting. Er ontstaan krachtige regio’s die zich sterk naast, en soms ook tegenover, zelfstandige gemeenten laten gelden. Dat vraagt om een zorgvuldige positiebepaling.

  Gemeenten kunnen zich dus niet meer alleen redden. Ze moeten samenwerken met hun omgeving. Voor de SGP zijn daarbij de volgende uitgangspunten belangrijk.

   Concreet:
  • Intergemeentelijke samenwerking is een probaat middel om efficiënter en daarmee goedkoper te werken; dat geldt in het bijzonder voor de ambtelijke organisaties;
  • Gemeentelijke herindeling is alleen aan de orde indien dat gebeurt op vrijwillige basis, de dienstverlening aan de burger daarbij gebaat is en de identiteit van de plaatselijke gemeenschap daar niet onder lijdt;
  • De gemeente Oldebroek intensiveert de samenwerking met Nunspeet en Elburg.
  Bewaking van de identiteit

  Iedere gemeente heeft zijn eigen karakter. Daarmee onderscheidt hij zich van de omgeving. Inwoners herkennen zich in tradities en eigenschappen en zijn trots. Dat moet zo blijven.

   Concreet:
  • Samenwerkingsvormen waardoor het gemeentelijke karakter verloren gaat, worden niet gesteund;
  • Als samenwerking tot schaalvergroting leidt, wordt de eigenheid van de kleine gemeenschap zoveel mogelijk behouden.
  Bundeling van krachten

  Krachten worden gebundeld om er beter en samen sterker van te worden. Die meerwaarde moet aantoonbaar zijn of mag worden verwacht.

   Concreet:
  • Samenwerking moet duidelijke maatschappelijke en economische voordelen hebben;
  • De samenwerking met Nunspeet en Elburg wordt verder geïntensiveerd;
  • Als autonomie ingeleverd moet worden moet dat in balans zijn met de winst aan bestuurlijke kracht.
  Verbonden in netwerken

  De gemeente is een belangrijke partij in het netwerk van maatschappelijke organisaties. Een belangrijk onderscheid is dat gemeenten overheidsbevoegdheid hebben. Toch maken steeds meer gemeentebesturen een terugtrekkende beweging om meer ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven. Oldebroek is een netwerkgemeente.

   Concreet:
  • Het gemeentebestuur doet mee in de fijnmazige netwerken van onze samenleving;
  • Het gemeentebestuur waardeert de kracht van de samenleving en geeft ruimte aan maatschappelijk initiatief;
  • Er moet meer structuur aangebracht worden in de netwerken. Bureaucratie moet worden vermeden.
  3. Veiligheid

  Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Inwoners willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Veiligheid is een van de kerntaken van de overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid.
  De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid wat betreft het gevoel van veiligheid. Toch staat de gemeente daarin niet alleen. Ook corporaties, instellingen, ondernemers en inwoners zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen. De SGP vindt het belangrijk om samen te werken aan veiligheid. Samen met partners en vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden verbeterd. Inwoners en ondernemers willen steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente ondersteunt initiatieven die meehelpen aan meer veiligheid.

  Preventie

  Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit in haar communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners worden niet getolereerd.

   Concreet:
  • Buitengewone opsporingsambtenaren nemen politietaken waar nodig en mogelijk over en zetten zich in voor lokale prioriteiten;
  • Er wordt intensief ingezet op buurtpreventie, WhatsApp-groepen en AED-projecten;
  • Er wordt voorlichting over sociale veiligheid op basisscholen georganiseerd;
  • Intensieve inzet op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle, geen alcohol op straat;
  • Samenwerken met een ondernemersvereniging of collectief van bedrijven om inbraken terug te dringen;
  • Afspraken maken met het bedrijfsleven over de beveiliging van bedrijventerreinen in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen;
  • Zorgen dat de vergunningverlening en handhaving op orde is, in het bijzonder ten aanzien van risico’s van bedrijven voor de omgeving. De afspraken daarover met brandweer en milieudienst regelmatig evalueren;
  • In samenwerking met de woningcorporaties het verkrijgen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen bij nieuwe woningen en grootschalige renovaties bevorderen;
  • Middelen voor buurtbemiddeling beschikbaar stellen, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers.
  Politie

  Gemeenten krijgen steeds meer te maken met criminaliteit die hen ondermijnt. Criminaliteit verschuift van de stad naar het platteland. Drugsdelicten, (auto)criminaliteit en ondermijnende zakelijke activiteiten op bedrijventerreinen nemen toe. De SGP vindt dat de doelen van de Nationale Politie moeten worden gebundeld met gemeentelijke doelstellingen: daardoor nemen de lokale mogelijkheden toe. Het is noodzakelijk om met alle partners samen te werken. De gemeente zorgt voor voldoende inzet van ambtenaren op het terrein van openbare orde en veiligheid.

  De toegenomen maatschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten en de langer thuiswonende ouderen leveren nieuwe zorgvragen op. Verwarde personen hebben extra aandacht van de gemeente en hulpverlening.

   Concreet:
  • Wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen/wijken. Zij zijn zichtbaar actief en betrokken;
  • De gemeente heeft minimaal 1 steunpunt waar inwoners de wijkagenten kunnen spreken;
  • De gemeente hanteert een streng drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe;
  • Meer ruimte voor opsporing lokale criminaliteit in samenwerking met wijkagenten;
  • Gemeente zet zich maximaal in voor het realiseren van de aanrijdtijden van politie, ambulance en brandweer;
  • Aanrijtijden van hulpdiensten worden jaarlijks in de gemeenteraad geëvalueerd, overschrijdingen worden vermeden;
  • Bij vergunningverlening wordt streng getoetst op (crimineel) verleden van de aanvrager;
  • In het kader van Halt-trajecten ouders nauw betrekken bij de aanpak van overlast gevende jongeren;
  • Schade als gevolg van vandalisme zoveel mogelijk verhalen op de dader;
  • Het doen van elektronische aangifte bevorderen.
  Brandweer en ambulancezorg

  Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor inwoners. Er zijn regionale samenwerkingsverbanden, maar de gemeente moet volop aandacht aan dit thema blijven geven.

   Concreet:
  • Het gemeentebestuur houdt goed contact met brandweervrijwilligers en stimuleert werving van nieuwe vrijwilligers;
  • Gezien de plaatselijke ontwikkelingen wordt een langetermijnvisie ontwikkeld voor brandweer- en ambulancezorg in Oldebroek, waarbij huisvesting en beschikbaarheid van vrijwilligers in kaart worden gebracht en afgewogen tegen aanrijdtijden en overige criteria. Behoud van een kazerne in de kernen Oldebroek en Wezep heeft daarbij de voorkeur;
  • Bij een ramp of crisis is de gemeente volledig voorbereid op haar taken. Voorbereiding, samenwerking en oefeningen verdienen veel aandacht;
  • De brandweer blijft zich toeleggen op preventie, o.a. door uitreiking van brandmelders en voorlichting aan specifieke groepen en op scholen;
  • Ambulancevervoer is gebiedsdekkend, de aanrijtijden liggen binnen de landelijke norm en ook voor de nachtelijke uren moet men kunnen rekenen op effectieve inzet van de ambulance;
  • De A28/A50 alsmede de spoorlijnen leveren specifieke risico’s op die door de hulpdiensten voldoende moeten worden onderkend en waar preventieve maatregelen voor nodig blijven.
  Asielbeleid

  De instroom van vluchtelingen stelt de gemeente voor uitdagingen. Er zal worden gezorgd dat er een plaats is voor vergunninghouders. De SGP vindt dat deze nieuwe inwoners door de gemeente goed en serieus moeten worden begeleid. Vrijwilligers kunnen helpen met werk, school en vrijetijdsbesteding. Ook de plaatselijke kerken moeten omzien naar deze inwoners met hun kinderen.

   Concreet:
  • Christelijke barmhartigheid voor vluchtelingen en vergunninghouders;
  • De grootte van opvang van vluchtelingen dient wel afgestemd te worden op de omgeving.
  4. Verkeer en vervoer

  Het verkeer blijft om aandacht vragen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De SGP vindt dat de belangrijke doorgaande verkeersstromen, zoals de Zuiderzeestraatweg, voldoende onder de aandacht moeten blijven waar het gaat om afwikkeling van het verkeer. Daarbij is zowel de verkeersveiligheid in het dorp Oldebroek als de aansluiting op de A-28 bij Wezep een knelpunt dat moet worden opgelost. Ontwikkeling van de geplande nieuwe aansluiting op de A-28 dient zo snel als mogelijk te worden uitgevoerd. Het openbaar vervoer (ov) moet op peil blijven of verbeteren. Het fietsverkeer kan worden geoptimaliseerd. De SGP zet sterk in op de verduurzaming van het vervoer.

   Concreet:
  • Actuele verkeersknelpunten moeten met spoed worden aangepakt om de bereikbaarheid te vergroten. Ook knelpunten voor goede doorstroming van het autoverkeer moeten worden aangepakt;
  • De nieuwe aansluiting op de A-28 wordt zo snel mogelijk gerealiseerd;
  • Er moet speciale aandacht zijn voor veilige fiets- en wandelroutes en voor oversteekplaatsen van en naar de scholen en andere belangrijke centra;
  • Verkeersveiligheid moet worden gegarandeerd door wegen duurzaam en veilig in te richten. 30 km-zones moeten echt voldoen aan de eisen voor deze zones;
  • Er moet samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven aan goed verkeersgedrag worden gewerkt. Denk hierbij aan:
         (intensiveren van) theorie- en praktijkexamens op scholen;
         Cursussen voor senioren op o.a. elektrische fietsen;
         Rijvaardigheidsdagen voor jonge automobilisten;
         Aandacht voor zwaar landbouwverkeer;
         Wijkacties om gedragsveranderingen te realiseren;
  • De bevoorrading van supermarkten en grootwinkelbedrijven in de centra moet logistiek worden geoptimaliseerd;
  • Er moeten meer (snel)laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen in de openbare ruimte en op parkeerterreinen worden geplaatst.
  5. Economie

  Economie is een belangrijk thema. Ons hele westerse samenlevingsmodel is gebaseerd op het kapitalistische groeimodel. De SGP vindt economie ook belangrijk. Voor ons is de economie geen doel, maar een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Economische resultaten worden bij voorkeur met circulaire middelen behaald. De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan.

   Concreet:
  • Bedrijven aantrekken met werkgelegenheid die past bij de beroepsbevolking;
  • Ruimtelijke keuzes maken met oog voor een goede balans tussen economie, milieu en werkgelegenheid;
  • Zorgen voor goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven;
  De economie van de toekomst

  De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom belangrijk om niet vast te blijven houden aan de structuren van het heden en het verleden. We moeten op tijd de bakens verzetten en nieuwe ontwikkelingen volgen. Voorbeelden daarvan zijn bancaire systemen die vervangen worden door ‘blokchain’, nieuwe vormen van energie en vraaggericht 3D-printen. Het is belangrijk dat de lokale economie zich vroegtijdig bezint op deze ‘derde industriële revolutie’. Tegelijkertijd wordt de economie niet alleen globaler, maar ook regionaler. Daarom is het belangrijk om een regionaal afgestemd beleid te hebben, waarmee op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Er dient dus voor een goed ondernemersklimaat gezorgd te worden.

   Concreet:
  • Een constante dialoog met de lokale bedrijven om in te kunnen spelen op de nieuwe economie;
  • Innovatie stimuleren door fondsen en faciliteiten;
  • Toekomstgerichte innovatieve bedrijven aantrekken door een regionaal samenhangend beleid (De Diamant van Midden-Nederland heeft daarbij onze steun);
  • Ruimte voor streekeconomie: wat je dichtbij haalt, is lekker.
  Zorg voor ondernemers

  Zelfstandige ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken.
  Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren - niet om ze te belemmeren. Dat moet de insteek van alle regelgeving zijn.
  Boeren en tuinders verdienen gemeentelijke steun. Zij zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen een goede rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen. Er moet ruimte zijn om hun bedrijf economisch gezond te houden. Regelgeving moet een steun in de rug zijn in plaats van stok tussen de spaken.

   Concreet:
  • Er blijft een bedrijfscontactfunctionaris waar bedrijven al hun vragen kunnen stellen;
  • Nieuwe bedrijven worden ontvangen met een ‘rode loper benadering’, zodat zij snel alle procedures en processen kunnen doorlopen;
  • Regels moeten eenduidig, beschermend en terughoudend zijn;
  • Lokale lasten moeten worden beperkt;
  • Er moet een soepel en stimulerend beleid zijn voor boeren en tuinders om deze voedselvoorzieners te behouden.
  Visie op arbeidsmarkt

  Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De nieuwe economie van internetwinkelen, 3D-printen, blockchain en robotisering vraagt om een bezinning op arbeid. Het is op lokaal niveau belangrijk om taken gelijk te waarderen. Niet alleen betaald werk is waardevol. De SGP vindt zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk even nuttige maatschappelijke bijdragen. Deze moeten daarom gestimuleerd en gewaardeerd worden.

   Concreet:
  • Een grotere waardering voor onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg;
  • Eén aanspreekpunt voor mantelzorgers en vrijwilligers;
  • Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus;
  • Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij het vervullen van vacatures;
  • Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt;
  • Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleenstaanden met jonge kinderen of mensen met een zieke partner.
  Zondagsrust

  Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd, of beter gezegd op Zijn tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven: de zondag. Een dag om Hem te dienen en te rusten van al onze arbeid. En dat is niet knellend of beperkend, want een uitgerust mens produceert en functioneert beter.

   Concreet:
  • De zondag als collectief rustmoment in onze economie;
  • Bescherming van kleine winkeliers en werknemers die in de problemen komen door winkelopenstelling op zondag.
  6. Onderwijs

  Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van inwoners en van de samenleving. Het Rijk is verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. De gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De gemeente heeft daarom een taak bij lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. Het is goed dat gemeenten zich betrokken voelen bij het onderwijs in hun dorp of stad. De professionele ruimte van scholen moet daarbij voorop blijven staan. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend.

  Onderwijshuisvesting

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

   Concreet:
  • In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) beschrijven schoolbesturen en gemeenten de huisvestingsvoorzieningen die nodig zijn. Daarin wordt ook gezocht naar afstemming op het beleid voor leerlingenvervoer en passend onderwijs;
  • Onderwijsgelden dienen geoormerkt te zijn en dienen dus voor onderwijs beschikbaar te zijn;
  • Het duurzamer maken van schoolgebouwen heeft prioriteit;
  • Wanneer de gemeente te maken krijgt met leerlingenkrimp, moet hier tijdig op worden ingesprongen met het huisvestingsbeleid;
  • Scholen voor regulier onderwijs hebben vanwege passend onderwijs soms aanpassingen in huisvesting nodig. Daar moet (financiële) ruimte voor zijn;
  • Gemeente en scholen actualiseren de visie op volledige decentralisatie van de onderwijshuisvesting;
  • Gemeente mag niet ‘sturen’ met onderwijsgebouwen. Scholen en besturen bepalen zelf of ze samenwerken of zelfs samengaan.
  Onderwijsachterstanden tegengaan

  Gemeenten bieden speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Ze krijgen daar ook geld van het Rijk voor. De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel.

   Concreet:
  • Bij afspraken over resultaten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat de inzet van scholen centraal. Gemeenten schrijven geen leeropbrengsten of didactische middelen, zoals een Citotoets, voor aan scholen;
  • Bibliotheek is voor de gemeente een partner in bestrijding van laaggeletterdheid en taalachterstanden.
  Thuiszitters en thuisonderwijs

  Ieder kind is leerplichtig. Daarom is het onwenselijk dat er nog duizenden kinderen in Nederland thuiszitten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op de Leerplichtwet. De problemen met thuisblijvende kinderen zijn vaak complex. Toch wil de SGP thuiszitten zoveel mogelijk terugdringen en voorkomen. De SGP realiseert zich dat de school soms tijdelijk of definitief niet de juiste ontwikkelomgeving kan zijn. Het is dan belangrijk dat er in andere instellingen doelgericht gewerkt wordt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

   Concreet:
  • Onderwijs en jeugdhulp moeten intensief samenwerken om thuiszitten te voorkomen. Daarbij moet oog zijn voor de complexe problemen;
  • De gemeente zorgt ervoor dat er geen wachtlijsten zijn bij zorgaanbieders die complexe problemen bij kinderen en jongeren behandelen;
  • Er is goede begeleiding nodig voor leerlingen die vanuit een instelling terugkeren naar het onderwijs;
  • De gemeente houdt zich bij de toetsing van het recht op vrijstelling aan de sobere kaders die de wet stelt.
  Leerlingenvervoer

  Gemeenten betalen onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het vervoer van leerlingen. Dit geldt voor leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen of voor leerlingen die verder moeten reizen omdat er geen school met een passende identiteit in de buurt is. De SGP vindt het zogeheten ‘signatuurvervoer’ belangrijk. Door de komst van passend onderwijs hoeven leerlingen soms minder verder te reizen. De gemeente stelt zich royaal op en werkt voortvarend mee bij de vergoeding van leerlingenvervoer aan pleegouders. Dat geldt zeker in het kader van een maatregel van kinderbescherming.

  Onderwijs en zorg

  Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. Onderwijszorgarrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school.

   Concreet:
  • Inwoners mogen bij onderwijs-zorgarrangementen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De overheid is een betrouwbare partner en een betrouwbaar vangnet. De gemeente zorgt vanwege de garantiefunctie van de overheid dat er altijd voldoende passend onderwijs in de openbare scholen beschikbaar is;
  • Zorgaanbieders moeten passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dat geldt niet alleen voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg.
  Integrale kindcentra

  In de gemeente Oldebroek zijn en worden IKC ontwikkeld. Dit zijn voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar. Een IKC biedt scholen een kans om leerlingen vroeg bij de (identiteit van de) school te betrekken. Ook kunnen ze een goede doorlopende leerlijn bieden. Integrale kindcentra kunnen een goed instrument zijn om onderwijsachterstanden te bestrijden en sociale cohesie te bevorderen. Scholen mogen niet worden gedrongen of gedwongen om zich om te vormen tot een IKC of brede school.

   Concreet:
  • Maatschappelijke initiatieven zoals peuterspeelzalen worden niet onnodig gehinderd met regels;
  • Voor ontwikkelingen in de toekomst is de Toekomstvisie onderwijshuisvesting het uitgangspunt.
  7. Sport, cultuur en recreatie

  De SGP wil een samen-leving, niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurgeschiedenis kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Dat geldt ook voor verantwoord samen recreëren en sporten.

  Sport

  De SGP ziet de positieve kanten van sport. We willen deze ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd. Ook heeft sport voordelen voor de volksgezondheid en voor sociale verbanden.
  Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport. De SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid is. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. Daarom wordt zondagssport afgewezen. De SGP vindt het positief dat gemeentelijke sportvoorzieningen zelfstandig worden gemaakt.

   Concreet:
  • Stimuleren van sport, spel en gezondheid via scholen;
  • Faciliteren van breedtesport; “Goed bezig” is hierin een belangrijke partner voor de gemeente;
  • Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen door voldoende, goede en duurzame sportvoorzieningen;
  • Het sportaanbod toegankelijk houden/maken voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met beperkte financiële mogelijkheden;
  • Geen sportevenementen op de zondag.
  Cultuur

  De SGP vindt cultuurbeleving heel belangrijk. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten kan daaraan bijdragen. Culturele activiteiten moeten ontstaan uit particulier initiatief. De gemeente vervult daarbij wel een stimulerende en ondersteunende rol. Evenementen en cultuuruitingen moeten altijd bij de goede zeden passen. Ze mogen niet aanstootgevend zijn.

   Concreet:
  • Zorgen voor behoud van een moderne, toegankelijke bibliotheek;
  • Scholen moeten worden ondersteund bij natuur- en cultuureducatie. Scholen moeten daarbij ruimte krijgen voor een eigen invulling die bij de identiteit van de school past;
  • Lokale media moeten worden ondersteund, zodat zij inwoners onafhankelijk informatie kunnen geven. Ook moeten ze de maatschappelijke dialoog kunnen ondersteunen;
  • Actieve of passieve deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners waar mogelijk in stand houden.
  Archeologie en erfgoed

  Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van dorp en streek. Wanneer monumenten en cultuurhistorisch erfgoed behouden worden, wordt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. De rijke geschiedenis moet zichtbaar zijn in de bebouwing, maar ook in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap.

   Concreet:
  • Een actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie zodat waardevolle historische elementen en plaatsen behouden worden en zichtbaar zijn;
  • Het monumentenbeleid wordt herzien, waarbij vorming van gemeentelijke subsidie niet wordt uitgesloten;
  • Cultuurhistorische verenigingen worden ruimhartig ondersteund door de gemeente;
  • Cultuurhistorisch erfgoed wordt behouden door middel van herbestemming;
  • Cultuurhistorische waarden behouden door middel van sponsoring van particuliere initiatieven;
  • Het boerderijmuseum als zichtbare drager van de lokale geschiedenis volgens huidig beleid steunen;
  • Versterken van het eigen imago door toeristische evenementen die verwijzen naar de lokale cultuur(historie).
  Evenementenbeleid

  Evenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid van de gemeente. De SGP staat open voor gezellige activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. Wel zijn duidelijke spelregels nodig, onder andere om overlast voor omwonenden te voorkomen.

   Concreet:
  • De eindtijd voor geluidsoverlast bij buitenevenementen op 23:00 uur stellen;
  • Geen vergunningen verlenen voor evenementen met een verhoogd risico op drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik en activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden;
  • Geen vergunningen afgeven voor evenementen op zondag;
  • Voor grootschalige evenementen uitwijken naar terreinen buiten de bebouwde kom. Plaatsen rond bejaarden- en verzorgingscentra en scholen niet beschikbaar stellen;
  • Het tegengaan van onnodige (pop)muziekoverlast. Proactief handhaven is wenselijk.
  8. Sociaal domein

  De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij moeten vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning of zelfs bescherming ontvangen. Kerken, scholen, Adviesraad Sociaal Domein en andere maatschappelijke instellingen moeten intensief worden betrokken bij het gemeentelijke beleid in het sociaal domein. Op deze wijze versterkt Oldebroek een samenleving met oog voor elkaar en een samenleving met hart voor elkaar!

   Concreet:
  • • Geld dat voor het sociaal domein bedoeld is, wordt ingezet binnen het sociaal domein.
  Jeugdzorg

  Jongeren moeten gezond en veilig opgroeien. Ze moeten vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Daarom wil de SGP investeren in de jeugd. Er moeten goede voorzieningen en netwerken worden geboden. Daardoor is meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruik van de eigen kracht van jongeren en hun ouders mogelijk.

   Concreet:
  • Zorgvoorzieningen moeten daadwerkelijk dichter bij de inwoner komen;
  • Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen;
  • Er moet voortdurende aandacht blijven voor het centrum voor Jeugd en Gezin in Wezep. Dit moet actief deelnemen in het Sociaal Team zodat het dicht bij de mensen komt en signalen vroegtijdig oppikt;
  • Straathoekwerk, jeugdwerk en jongerenwerk moeten worden ondersteund;
  • Maatschappelijke organisaties en kerken moeten de ruimte krijgen om dit werk op hun eigen manier in te vullen;
  • Zorgvragers in de jeugdzorg moeten keuzevrijheid hebben. Daardoor wordt rekening gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren;
  • Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de financiële risico’s van de decentralisatie. De kwaliteit van zorg mag niet onder druk komen te staan vanwege financiële middelen.
  Zorg en welzijn (Wmo)

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de inwoners. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) inwoners en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis.
  De SGP pleit voor een ruimhartig beleid. Er moeten voorwaarden worden geschept zodat de inwoner zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte.

   Concreet:
  • De SGP wil een optimale keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de inwoner de hulp kan kiezen die bij hem past;
  • Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn moeten ondersteund worden;
  • Er moeten laagdrempelige en toegankelijke sociale teams zijn, die dicht bij de mensen werken en direct ondersteuning en hulp kunnen bieden;
  • De SGP staat voor een professionele uitvoering van het keukentafelgesprek;
  • Voor directe hulp en ondersteuning van hulpbehoevenden moeten wijkverpleegkundigen worden ingezet;
  • Vrijwilligerswerk en mantelzorg moeten worden gestimuleerd en ondersteund;
  • Er komt één aanspreekpunt voor mantelzorgers en vrijwilligers;
  • Er moeten goede voorzieningen zijn voor psychosociale hulp. Daarbij moet keuzevrijheid zijn, zodat gekozen kan worden voor een instelling die past bij de levensbeschouwing;
  • Stimulering van initiatieven om eenzaamheid terug te dringen.
  Werk en inkomen

  De Bijbel besteedt veel aandacht aan werk. Al aan het begin van de schepping geeft God de opdracht om een goed beheerder en rentmeester te zijn van de aarde. Werk is en blijft dus een Goddelijke roeping. Door de zondeval kost werken wel moeite.
  Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Niet alleen betaald werk is waardevol. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk moeten als even nuttige maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd en gewaardeerd. De arbeidsparticipatie moet dan ook niet met allerlei regelingen worden opgevoerd. Wel is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen.

  De SGP heeft een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en regio en met de sociale werkplaatsen. Als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat.

  Inwoners die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben het zwaar. Zij kunnen bij de SGP rekenen op een ruimhartig minimabeleid. De SGP wil alle wettelijke mogelijkheden maximaal benutten. Overbodige lokale tegemoetkomingen moeten worden teruggedrongen. Inwoners moeten niet zo door allerlei regelingen gevangen worden gehouden in een uitkering omdat werken financieel minder aantrekkelijk is dan een uitkering.

   Concreet:
  • De gemeente moet zelf en samen met bedrijven leerwerkplekken organiseren, waar inwoners werkervaring kunnen opdoen;
  • Van inwoners die een uitkering ontvangen, mag een 'tegenprestatie' verwacht. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk op een werkervaringsplek;
  • De jeugdwerkloosheid moet, in samenwerking met het bedrijfsleven, actief worden aangepakt;
  • Inwoners met een arbeidsbeperking moeten in samenwerking met (speciaal) onderwijs en met het bedrijfsleven actief naar leerwerkplekken of naar een dagbesteding worden begeleid;
  • Een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt moet worden gestimuleerd en ondersteund. Dit kan onder meer door ondernemers en onderwijsinstellingen te laten samenwerken en door leerlingen actief kennis te laten maken met het regionale bedrijfsleven;
  • Actieve inzet op schuldhulpverlening is nodig. Maatschappelijke organisaties die daarin actief zijn, moeten worden ondersteund;
  • De gemeente moet een ruimhartig minimabeleid hebben;
  • Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en eenzaamheid verdienen ondersteuning;
  • Gemeente en UWV moeten één werkgeversbenadering hebben om werkzoekenden aan een goede baan te helpen;
  • Onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, verdient een grotere waardering;
  • Alleenstaanden met jonge kinderen moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht;
  • Een armoedeval moet worden voorkomen door werken financieel aantrekkelijker te laten zijn dan een uitkering.
  9. Volksgezondheid en milieu

  Rentmeesterschap is een van de centrale gedachten van de SGP. We moeten goed omgaan met de schepping en de volksgezondheid. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve effecten van onze generatie, is erg belangrijk. Milieuregels worden bij voorkeur (inter)nationaal gemaakt. De SGP zal gemaakte afspraken respecteren en nastreven.

  Volksgezondheid

  De volksgezondheid moet een punt van aanhoudende zorg van de overheid zijn. Het is belangrijk dat welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. De gemeentelijke overheid kan veel voor zijn inwoners betekenen door in volksgezondheid en welzijn te investeren.

   Concreet:
  • Een gemeentelijk gezondheidsplan met concrete doelstellingen voor bewegen en voor het stimuleren van een gezonde levensstijl;
  • Voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding en gevaren van verslaving.
  Milieu en leefomgeving

  We moeten zorgvuldig omgaan met de natuur. We hebben de taak om Gods goede schepping te bouwen en te bewaren. Een schoon milieu moet daarom onze aandacht hebben. We kunnen immers lokaal het grootste verschil maken.

   Concreet:
  • Wateroverlast wordt bestreden door o.a. meer lokale waterberging;
  • De luchtkwaliteit moet worden verbeterd door het openbaar vervoer en fietsgebruik te stimuleren;
  • Er moet meer groen in bebouwde omgeving worden bevorderd;
  • Agrarische bedrijven worden gestimuleerd om stallen en kassen te verduurzamen.
  Beheer van openbare ruimte

  Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Onder het beheer van openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en speelvoorzieningen. Het beheer moet, waar mogelijk, integraal gebeuren. Bij werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen en riolering moet de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgen. Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient groen extra aandacht.

   Concreet:
  • Onderzoeken hoe openbare ruimte zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Waar mogelijk moet betrokkenheid van inwoners worden gestimuleerd;
  • Water moet zuiver blijven. Overlast moet op een goede manier worden voorkomen;
  • Openbare verlichting moet duurzamer worden;
  • Er moet minder lichtvervuiling zijn. ‘Hotspots’ op bedrijventerreinen moeten worden aangepakt;
  • Waardevolle natuur, zoals bos, heide, houtwallen en het open weidegebied moeten behouden blijven;
  • Inwoners moeten gestimuleerd worden in betrokkenheid bij en onderhoud van de natuur;
  • De bestrijding van de hondenoverlast heeft prioriteit. Hondentoiletten moeten schoon gehouden worden;
  • Speelterreinen en speeltoestellen moeten op een goede manier over de gemeente worden verdeeld: kinderen moeten op loopafstand kunnen spelen en bewegen; beheer van deze toestellen wordt door de buurten zelf georganiseerd.
  Milieu en afval

  Inwoners en bedrijven produceren enorm veel afval. Daar moeten ze zich bewust van zijn. De SGP vindt dat de vervuiler betaalt. Natuurlijk is er goed toezicht op de naleving van wetten en regels.

   Concreet:
  • Bij afvalinzameling moet het milieurendement worden verbeterd. Daarom moeten afvalstromen tegen aanvaardbare kosten voor de inwoner optimaal worden gescheiden. Het serviceniveau moet minimaal gelijk blijven;
  • Afvalscheiding moet zo veel mogelijk worden gestimuleerd door invoering van Diftar;
  • Het milieurendement op afvalinzameling moet worden verhoogd.
  Duurzame energievoorziening

  De vraag naar energie stijgt. Fossiele energiebronnen op aarde raken op. Daarom wil de SGP een actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen. Ook willen we rendabele, duurzame energiebronnen inzetten. We zijn immers rentmeester.

   Concreet:
  • Integrale aanpak van duurzaamheid door middel van landelijk en lokaal klimaatbeleid;
  • De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door duurzame gemeentelijke gebouwen en scholen en door andere initiatieven;
  • Inwoners moeten worden betrokken door middel van stimuleringsregelingen voor energiebesparing in bestaande woningbouw (duurzaamheidslening voortzetten);
  • Het bedrijfsleven moet door handhaving van de Wet Milieubeheer worden gestimuleerd om duurzamer te worden;
  • Investering in duurzame energiebronnen is nodig. Ook moet de ruimtelijke omgeving duurzaam worden ingericht;
  • Er moet draagvlak vanuit de samenleving komen voor verduurzamende maatregelen;
  • Er moet ruimte worden gemaakt voor alternatieve energievoorziening;
  • Energiecorporaties van inwoners moeten worden ondersteund. Gemeenten kunnen eventueel in deze corporaties investeren;
  • Voldoen aan doelstellingen op klimaatneutraal 2050 is geen doel op zich.
  10. Wonen en ruimtegebruik

  Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad. Daarbij is een evenwichtig woningaanbod belangrijk: daardoor wordt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners. Er moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de verschillende prijsklassen van de koopwoningen.

  Het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap. Bij het plannen voor nieuwbouw dient inbreiding voorrang te krijgen boven uitbreiding. Verduurzaming van de ruimtelijke ordening is een leidend principe. Ontwikkelingen moeten passen bij de identiteit van de woonomgeving.

  Gemeente Oldebroek heeft een rijke geschiedenis. Dat is te zien aan historische gebouwen, aan archeologische vondsten en aan cultuurlandschappen. Oldebroek krijgt hierdoor karakter en een aantrekkelijk woon- en leefmilieu. De SGP wil ruimte bieden met respect voor deze waarden.

  Wonen, leren en werken moeten integraal worden benaderd. Door werk in een regio, het gemiddelde opleidingsniveau van inwoners en de aanwezige onderwijsvoorzieningen te combineren, kunnen specifieke huisvestingsopgaves ontstaan. Ook kan zo krimp in de landelijke gebieden mogelijk bestreden worden.

  Ruimtelijke ordening

  In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Die biedt een kans om lokale beleidsruimte te ontwikkelen. Initiatiefnemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen om draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. Wij willen als rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open ruimte.

   Concreet:
  • Blijvend aandacht voor de ontwikkeling van ons buitengebied;
  • Leefbaarheid in kleine kernen moet gewaarborgd blijven;
  • Duurzame energiewinning moet voor het landschap geen blijvende nadelige effecten hebben;
  • Welstandseisen kunnen worden versoepeld of gedeeltelijk worden afgeschaft zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten wordt aangetast;
  • Bij overdracht van WABO-taken het klantbelang vooropstellen en de afstand tussen bestuur en inwoner minimaliseren;
  • Bestemmingsplannen afstemmen op het karakter van de gemeente (o.a. hoogbouw zoveel mogelijk vermijden);
  • De SGP zal al het mogelijke doen om seksinrichtingen te weren.
  Volkshuisvesting

  Er moet evenwicht zijn om alle doelgroepen voldoende te kunnen laten wonen. Afstemming met de omliggende gemeenten is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen. Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans zijn of in balans worden gebracht. Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht omdat de woonwensen van inwoners kunnen veranderen. De bestaande koop- en huurwoningen moeten worden verduurzaamd. Het is wenselijk dat nieuwe woningen energieneutraal worden gebouwd. Projectmatige benadering en maatwerk worden bij plannen toegepast.

   Concreet:
  • Woningcoöperaties dienen meer invulling geven aan concrete afspraken die zijn gemaakt over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen;
  • Duurzamer maken van bestaande koop- en huurwoningen wordt gestimuleerd;
  • Er is extra aandacht voor doelgroepen zoals starters en senioren met laag inkomen;
  • De gemeente biedt statushouders geen voorrangsstatus, maar zorgt zoveel mogelijk voor passende woonruimte (al dan niet een zelfstandige woning);
  • Doordat ouderen langer zelfstandig wonen, zijn actieve controle en ondersteuning vereist;
  • De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund; er is een redelijke toets op de zorgbehoefte van betrokkenen;
  • De grondprijzen zijn afgestemd op de actuele prijsontwikkeling;
  • Voldoende betaalbare starterswoningen garanderen;
  • Starterswoningen zodanig opzetten dat deze ook hun functie als starterswoning behouden;
  • Doorstroming op de woningmarkt stimuleren;
  • Er moet aandacht blijven voor speelruimte in nieuwe wijken;
  • Initiatieven voor invulling van inbreidingslocaties moeten gestimuleerd worden en worden gezamenlijk met betrokkenen opgepakt.
  Vitaal buitengebied

  Onze gemeente kent naast de kernen een uitgebreid buitengebied. Naast het primaire gebruik door de agrarische sector verdient het buitengebied volgens de SGP extra aandacht en dient het leefbaar te worden gehouden. Daartoe dient pragmatisch te worden omgegaan met invulling van het buitengebied.

   Concreet:
  • Activiteiten buiten de agrarische sector in het buitengebied mogen, mits deze geen belemmering voor de omgeving vormen;
  • Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied mogen niet belemmerend werken op de bedrijfsvoering van boeren en tuinders;
  • Plattelandswoningen in het buitengebied krijgen voldoende mogelijkheden in ontwikkeling om verpaupering tegen te gaan;
  • Initiatieven die de leefbaarheid in het buitengebied verbeteren, worden gestimuleerd;
  • De “Oldebroek voor Mekaar” gedachte moet ook ontplooid worden in het buitengebied.
  Agrarische sector

  In de gemeente Oldebroek is de agrarische sector sterk beeldbepalend voor het buitengebied. Ontwikkelingen in deze sector die leiden tot schaalvergroting zijn niet te voorkomen. De SGP vindt dat deze schaalvergroting ons niet ontlast van ons rentmeesterschap. De agrarische sector heeft hierin ook weldegelijk haar taak. Variatie in flora en fauna kan prima samengaan met ontwikkelingen in de landbouw. Echter past de ontwikkeling van megastallen voor de veehouderij niet in het buitengebied van Oldebroek. Verbreding van de landbouw en een grotere differentiatie van functies in het buitengebied zijn daarentegen niet te voorkomen.

   Concreet:
  • Het totale areaal aan landbouwgrond blijft ten bate van de landbouw;
  • Familiebedrijven zijn gewenst. Schaalvergroting, zoals megastallen, is ongewenst;
  • Schaalverbreding voor de landbouw wordt gefaciliteerd;
  • Agrariërs stimuleren om de instandhouding van het landschap op zich nemen, bijvoorbeeld door zorgboerderijen, landschapsbeheer e.d.;
  • Nieuwe ontwikkelingen in de grondgebonden landbouw worden mogelijk gemaakt.

  lijst 4

  Verkiezingsprogramma CDA Oldebroek 2018-2022

  Inleiding

  Het CDA is een christendemocratische volkspartij, dat wil zeggen, dat bij ons de verbinding met de gemeenschap centraal staat en de betrokkenheid bij anderen en hun leef- en werkomgeving. Mensen kunnen tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. Die instelling en houding is het CDA uit het hart gegrepen. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. De Bijbelse boodschap is ons fundament, onze kracht en onze inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor problemen die spelen.

  Daarnaast is het CDA een open en verbindende partij, geworteld in alle lagen van de samenleving en biedt plaats aan mensen van allerlei pluimage. We zijn een partij waar iedereen bij mag horen. Ook een partij die midden tussen de mensen staat en de kracht en energie van de gemeenschap wil inzetten voor de gemeenschap. Politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat daarbij centraal. We willen geen cultuur van opleggen, controleren en afrekenen, maar van overleggen, stimuleren, meedenken en aanpakken.

  Terugblik en vooruitkijken

  In de afgelopen zittingsperiode heeft het CDA in de oppositie gezeten. Dit had tot gevolg, dat voor het CDA belangrijke punten niet gerealiseerd konden worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld: wethouders die in de eigen gemeente wonen, wethouders die per kern aanspreekpunt zijn, uitbreiding van de samenwerking in H2O verband, een behoedzaam personeelsbeleid en Oldebroek op de kaart zetten als recreatieve gemeente. Wat wel in samenwerking met andere partijen of alleen is bereikt, is het tegen gaan van de verpaupering van het buitengebied, de CPO (Collectief Particulier Ondernemerschap) projecten, scherper toezicht op de financiën, contant betalen bij het Klantencontactcentrum en een aanzienlijke verbetering van de onderwijshuisvesting!

  Het CDA is voor de periode 2018 -2022 bereid om bestuursverantwoordelijkheid te nemen, zodat voor het CDA essentiële punten een plaats krijgen in het beleid, dat de komende vier jaar gevoerd gaat worden.

  Bestuur en bedrijfsvoering

  Bij de beschreven ambities voor de gemeente Oldebroek hoort een gemeente die zowel bestuurlijk als qua bedrijfsvoering toekomstbestendig is. Als CDA willen we hier invulling aan geven. We staan voor een bestuur dat dichtbij de burgers staat. Als middel om de politiek dichter bij de mensen te brengen, zijn we voorstander van wethouders die uit de eigen gemeente komen in plaats van daar buiten. De dorpsbudgetten willen we graag behouden en uitbreiden. Om dit mogelijk te maken moet de dorpscontactambtenaar beter zichtbaar zijn met een heldere rol. De samenleving kan met een voorstel komen voor een dorpsagenda. Belangrijk is ook, dat het gemeentelijke steunpunt in de Brinkhof in Wezep uitgebreid wordt met een gemeenteloket nieuwe stijl, voor een betere dienstverlening in de kernen Wezep en Hattemerbroek.

  Samenwerken op het terrein van bedrijfsvoeringstaken binnen NEO (Nunspeet, Elburg en Oldebroek) is prima en noodzakelijk, maar een bestuurlijke fusie is vooralsnog geen optie voor het CDA.

  Het financiële huishoudboekje moet op orde zijn en blijven. De stijging van de OZB moet beperkt blijven tot het inflatiepercentage en ook de overige gemeentelijke lasten moeten tot een minimum beperkt blijven. We geloven in de kracht van de samenleving. Dat betekent dat de gemeente er is voor en van de burgers. Een ontwikkeling, die ook vertaald moet worden in de omvang van het gemeentelijk apparaat. De personeelsformatie kan alleen worden uitgebreid bij nieuwe taken waar structurele inkomsten bij horen. Bij een efficiënte bedrijfsvoering hoort tevens een duurzame samenwerking met omliggende gemeenten, zowel in H2O- als NEO-verband. Dit geldt vooral voor de inkoop van zorg en het afvoeren van afval.

  Wonen en werken

  Soms lijkt het wel of het thema ‘duurzaamheid’ iedere week belangrijker wordt. De nieuwsberichten over windmolens, zonnepanelen, wijken zonder aardgas en biomassa volgen elkaar in rap tempo op. Voor het CDA is “rentmeesterschap” een kernbegrip. Het betekent concreet, dat we onze wereld op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Rentmeesterschap moet volgens het CDA ook lokaal ingevuld worden. Wij zijn degenen, die de energie gebruiken om onze huizen te verwarmen, ons te verplaatsen en bedrijven draaiende te houden. Om het rentmeesterschap in te vullen moeten we het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen sterk verminderen en uiteindelijk stoppen, want hiermee raakt de aarde uitgeput.

  De gemeente moet de consequenties van de energietransitie onderzoeken en gerichte maatregelen nemen. Een voorbeeld is de toenemende elektriciteitsbehoefte in de gemeente door uitbreiding van het aantal elektrische auto’s en warmtepompen om huizen te verwarmen. Daarnaast mag van de gemeente verwacht worden, dat het haar eigen vastgoed verduurzaamt en afspraken maakt met woningbouwcorporaties ten aanzien van duurzaam wonen. Een duurzaam inkoopbeleid blijft daarbij van belang.

  De ontwikkeling van seniorenwoningen is op gang gekomen, maar zal de komende jaren verder aandacht nodig hebben. Woonvoorzieningen voor ouderen, gericht op samen oud worden en onderlinge hulpverlening, zullen prioriteit moeten krijgen. Zowel in het hogere- als middensegment is een stijgende behoefte aan kwalitatief goede woningen in de nabijheid van winkels en andere voorzieningen. Passend lokaal vervoer (buurtbus etc.) dient hierop ingezet te worden. In de sociale woningbouw kan zowel de huur- als de koopsector een extra impuls gebruiken. De mogelijkheid tot het bouwen van starterswoningen zal gestimuleerd moeten worden.

  Wat betreft de afvalverwerking is het CDA, vanuit het uitgangspunt van goed rentmeesterschap, een voorstander van reductie van de afvalberg en beter hergebruik. Het moet en het kan lukken om het restafval in 2020 tot 100 kilo per inwoner te reduceren in het belang van het milieu. Beloon de burger, die zijn afval goed weet te scheiden, bv. door een diftar systeem.

  De zorg

  Het CDA streeft naar een maatschappij waarin burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen. Dat zien we gelukkig veel gebeuren in onze gemeente, er zijn voldoende mogelijkheden om collectief en individueel tot ontplooiing te komen. Daar waar burgers kwetsbaar zijn, faciliteert de gemeente ondersteuning, zodat mensen weer zelfredzamer worden en op eigen kracht mee kunnen gaan doen in de samenleving. Eenzaamheid blijft een groot sociaal vraagstuk en vraagt om een langdurige, intensieve aanpak. Een aanpak die ook breed gedragen moet worden door de samenleving, want eenzaamheid kun je niet oplossen vanuit het gemeentehuis. Denk aan een maatjesproject en meer ontmoetingsruimten.

  Daarnaast onderschrijft het CDA de aanbeveling van de Adviesraad Sociaal Domein om flink te investeren in het gezondheidsbeleid: zowel regionaal als lokaal. De Adviesraad onderstreept dat met name chronische ziekten dienen te worden voorkomen. Daarnaast vinden we dat de gemeente de chronisch zieke mensen en mensen met een beperking moeten ontlasten qua financiën, die zij kwijt zijn aan zorg. Het antirookbeleid dient te worden aangescherpt, alcoholbeleid moet speerpunt worden, maar ook overgewicht is een forse risicofactor en dient te worden bestreden. Daarnaast is de toename van depressie een grote zorg en ook op dat punt adviseert de Adviesraad stevig actie te ondernemen. Er zijn signalen, dat mensen geen (hulp)vraag stellen vanwege hun eigen risico en geen geld hebben om hulp te betalen. Bij de keukentafelgesprekken moet meer continuïteit en intensiviteit geboden worden. Bij de inzet op preventie bij de jeugd moet er een nauwere samenwerking komen tussen de scholen het CJG.

  De ingeslagen weg met ‘Oldebroek voor Mekaar’ vindt het CDA nog steeds een goede zaak! De agenda van de burgers moet leidend zijn. Daarbij blijft het van belang om scherp te bezien wat er wel en niet onder kan vallen en om te zorgen, dat de democratische legitimiteit wordt gewaarborgd.

  Vrije tijd

  De Veluwe is het mooiste gebied van Gelderland en onze gemeente maakt daar onderdeel van uit. Daar zijn wij trots op. Die trots willen wij uitdragen, door recreatie te bevorderen en Oldebroek op de kaart te zetten. Concreet betekent dit het omarmen van recreatieve initiatieven van ondernemers en als gemeente tijd en arbeid investeren in het bekend maken en uitdragen van de gemeente Oldebroek als recreatieplek.

  Oldebroek is een sportieve gemeente. De vele vrijwilligers die het sportleven mogelijk maken, verdienen onze steun en waardering. In de komende periode willen wij een balans bereiken in de financiering tussen sport en cultuur. Graag zouden we het bewegen onder de jeugd willen stimuleren door de formatie van de combinatiefunctionarissen uit te breiden. Deze professionals richten zich op het versterken van het bewegingsonderwijs en het aanbieden van buitenschoolse sportactiviteiten. Daarnaast zoeken zij naar mogelijkheden om de sportverenigingen te versterken. Elke basisschool in de gemeente Oldebroek bieden wij extra gymlessen aan die gegeven gaan worden door deze combinatiefunctionarissen.

  Cultuureducatie is eveneens van belang. Het CDA wil amateurkunst, waarbij veel vrijwilligers betrokken zijn, blijven ondersteunen. Met name muziek als cultuurdrager en leverancier van mooie bijdragen aan concerten en optredens in de openbare ruimten, verdient een ruimere plaats in de Oldebroekse samenleving. Wij willen graag inzetten op een financiële bijdrage aan muziek verenigingen ten bate van de jeugdleden.

  Ondernemen in Oldebroek

  Uitgangspunt voor het CDA is dat de gemeente een proactieve en stimulerende houding toont met betrekking tot ondernemers en ondernemen. Het CDA wil ondernemers en bedrijven in productie en dienstverlening steunen.

  Onze gemeente kent vele (kleine) ondernemers en familiebedrijven. Zij vormen het economische hart van de gemeente en zorgen voor werkgelegenheid. De ondernemers moeten daarom voldoende ruimte krijgen om een zaak te starten, op te zetten en uit te bouwen. We pleiten voor een houding vanuit de gemeente “ja het kan, mits” en niet “nee het kan niet, tenzij”. Meer ondernemers betekent ook dat veel potentiële werknemers geactiveerd worden om aan het werk te komen, vooral de laag opgeleiden.

  Onze gemeente heeft een groot aantal agrarische ondernemers. Naast productie van ons voedsel spelen zij een belangrijke rol in het duurzame beheer van de natuur. Daarmee zijn zij kenmerkend voor onze groene, landelijke gemeente. Het CDA ziet zowel verbreding als schaalvergroting als ontwikkelingsmogelijkheid voor deze bedrijven en is voorstander van duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector. Wanneer een deel van de agrarische ondernemers zou stoppen en bedrijfsgebouwen leeg komen staan dreigt er een verpaupering van het landschap.

  Met betrekking tot het vliegveld Lelystad vindt het CDA dat er wellicht positieve ontwikkelingen zijn voor Oldebroek (bv. werkzaamheden in de infra-sector en serviceactiviteiten) echter het gemeentebestuur dient zeer alert te zijn op grote overlast van het vliegverkeer voor de diverse kernen (zoals recent o.a. is aangetoond voor bv. Wezep). We pleiten daarom voor een spoedige herindeling van de vliegroutes met verbeterende resultaten voor de Noord Veluwe.

  Woonkernen en buitengebied

  Algemeen

  Inzet van moderne technologie moet gestimuleerd worden om de veiligheid van de buitengebieden en kernen te optimaliseren. Voor alle kernen geldt dat er een duidelijke visie moet komen op winkelbestemmingen. Er dreigt teveel leegstand door veranderend consumentengedrag (webwinkels). De leefbaarheid in de kernen wordt hierdoor bedreigd en leegstand werkt demoraliserend. Aanpassing van winkel naar kantoor of woonbestemming is aan te raden. Het CDA is voor basisvoorzieningen, zoals school, supermarkt, sport en dorpshuis in elke kern. Als dit niet (meer) vol te houden is, moeten andere activiteiten gesteund worden om dit te ondervangen, bv. buurtbus vervoer.

  Buitengebied

  De gemeente moet zich actiever in gaan zetten ten aanzien van wonen in het buitengebied. Stimuleren van moderne infrastructuur (glasvezel, elektra en riool) is een vereiste. Dit gaat nu te langzaam. Recreatief gebruik van woningen en het ontwikkelen van andere woonvormen in het buitengebied moet verder gestimuleerd worden. Landbouwtransport gaat ook mee in de schaalvergroting. Dit behoeft aandacht om gevaarlijke en ongewenste situaties in kernen en buitengebied te voorkomen. De mogelijkheid voor een convenant (routing en gedrag) met betrokkenen moet onderzocht worden.

  Wezep en Hattemerbroek

  H2O is erg zichtbaar en belangrijk voor de kernen Wezep en Hattemerbroek. Het CDA pleit voor inzet van de bestuurders van de gemeente Oldebroek om H2O tot een succes te maken, mede in verband met de verslechterende relaties met de gemeenten Zwolle en Kampen. Het CDA juicht de vestiging van bedrijven toe, maar vraagt wel proactief aandacht voor de verkeers- en milieuproblematiek bij de rondweg, de afslag Wezep en de rotondes. De A28 is een landelijk en/of provinciaal probleem, maar raakt de kern Wezep op diverse fronten. De huidige weg wordt te smal en het verkeer geeft toenemende last bij een groot aantal bewoners (geluid en fijnstof). Aandacht is vereist: geeft een geluidsscherm uitkomst en waar moet het dan geplaatst worden, gezien de verwachte verbreding van de A28? Tenslotte zullen de toekomstige ontwikkelingen van Airport Lelystad de komende jaren ook extra drukte gaan geven op de weg. Van belang is dat er ook een burgerbegroting voor Wezep komt. Dorpsgroepen kunnen dan beslissen over de inzet van het budget vanuit de gemeentebegroting, dat bestemd is voor onderhoud van het openbaar groen. Daarnaast dient de revitalisering van het winkelcentrum fase II zo snel mogelijk te worden opgestart.

  Oldebroek en ‘t Loo

  De Talter, het Boerderijmuseum en de sportclubs krijgen support van het CDA. Tegelijkertijd met de verbouwing van het gemeentehuis en de herinrichting van de omgeving moet er aandacht zijn voor het wonen en winkelen in de kern van Oldebroek. Het stimuleren van hoogwaardige horeca is daarbij wenselijk. Hoewel de Zuiderzeestraatweg aantrekkelijker is gemaakt, kunnen hier nog steeds verbeteringen plaats vinden door kwalitatief betere beplanting en speelser gebruik van decoratieve elementen in het straatbeeld.

  Noordeinde en Oosterwolde

  Het CDA is tevreden met het in stand houden van de school in Noordeinde. Wel zouden we graag in Noordeinde met de dorpsgroep aan de slag gaan om ook hier te gaan werken met een burgerbegroting. In Oosterwolde ligt het plan “Hart van Oosterwolde” . Als CDA zijn we blij met dit mooie initiatief vanuit de samenleving. Dit plan zorgt voor een uitbreiding van maatschappelijke- en sportieve mogelijkheden op een locatie, die hierdoor efficiënter en duurzamer gaat worden. Het plan moet nog wel beoordeeld worden op een sluitende exploitatie.


  lijst 5

  Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Oldebroek 2018-2022

  Sociaal en strijdbaar

  1. Idealen
  De PvdA is een progressieve, sociaaldemocratische partij, die het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal stelt. Een bestaan dat een volwaardige deelname aan de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Een fatsoenlijke samenleving ontstaat waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar de hand reiken. De PvdA streeft naar gelijke kansen, spreiding van macht en inkomen en een duurzame ontwikkeling. Een transparante en integere lokale democratie, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De PvdA strijdt voor sociale, fatsoenlijke en eerlijke politiek voor iedereen. Doe mee, want samen bereiken we meer dan ieder voor zich!

  2. Lokale politiek is van en voor de bevolking
  Als PvdA zijn we ervan overtuigd dat onze inwoners zelf het beste weten waaraan ze behoefte hebben en dat ze dit in de meeste gevallen ook zelf het beste kunnen organiseren. Wij blijven ons dan ook inzetten voor wijk- en dorpsgericht werken. De rol van de gemeente hierin is om met de inwoners steeds te bepalen hoe onze gemeente er in de toekomst uit moet zien. Hierbij heeft elk dorp en elke wijk een eigen karakter. Op basis van dit perspectief kan de gemeente initiatieven van inwoners wel of niet stimuleren. Dorpsgroepen spelen hierin een belangrijke rol als schakel tussen de individuele inwoners en de gemeente. Een burgerbegroting geeft deze dorpsgroepen de mogelijkheid samen met de inwoners hun omgeving vorm te geven. Uiteindelijk blijft de gemeenteraad wel verantwoordelijk. Het besluitvormingsproces moet altijd democratisch en transparant verlopen. Dit betekent ook dat de gemeente de initiatieven van onze inwoners moet blijven begeleiden. Niet elk dorp of elke wijk is al voldoende georganiseerd voor deze manier van werken. Dat moet nog zijn beslag krijgen. Wij willen daarom de inzet van dorpscontactambtenaren voortzetten. ‘Oldebroek voor mekaar’ is een waardevol credo, maar wij vinden wel dat de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur om een actieve begeleiding vraagt. ‘Oldebroek voor mekaar’ mag geen holle retoriek zijn waarbij de gemeente taken over de schutting gooit bij inwoners. Het moet een andere manier van werken zijn waarbij we krachten bundelen en doelen delen. Als PvdA geloven wij dat onze inwoners in staat zijn veel taken op vrijwillige basis op zich te nemen. Toch mag dat nooit vanzelfsprekend zijn. De gemeente zal deze gemeenschapszin moeten versterken en voeden. Een sportvereniging met een jeugdafdeling kan bijvoorbeeld vroegtijdig problemen bij jongeren of in hun omgeving signaleren. Maar dit betekent wel dat de gemeente moet zorgen voor opleiding, begeleiding, nazorg en waardering van deze vrijwilligers.

  3. Onderwijs, werk en bestaanszekerheid
  Het hebben van een baan is een van de belangrijkste manieren om mee te doen in de samenleving. Een baan en een eigen inkomen geven een gevoel van volwaardigheid en vrijheid. Dit is echter niet altijd voor iedereen mogelijk. Er zijn mensen die het niet mee zit en voor wie het even lastig is een nieuwe baan te vinden. Deze mensen verdienen een steun in de rug. Dit begint bij goed onderwijs.

  Onderwijs
  Goed onderwijs is van belang om een goede startpositie te krijgen op de arbeidsmarkt. Jongeren moeten thuiskomen met diploma’s voor banen die er zijn. Onderwijs, bedrijfsleven en gemeente moeten hierop inspelen en samen de mogelijkheden verkennen. Dit kan onder meer door duidelijke afspraken te maken over stageplaatsen en leerwerkplekken. De gemeente Oldebroek moet in dit verband meer aansluiting zoeken bij het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio Zwolle. Daar liggen kansen en daar lopen ook al initiatieven op dit gebied. Oldebroek heeft al een start gemaakt met aansluiting bij deze economisch succesvolle regio. Dat verdient een open blik, een actieve deelname en het verder benutten van kansen.
  Wij vinden het belangrijk dat openbaar onderwijs in onze gemeente beschikbaar is en blijft. Wij zijn daarnaast voorstander van het combineren van onderwijs met andere voorzieningen. In deze ‘brede’ scholen is onder meer ruimte voor goede en betaalbare kinderopvang. Hierin zijn de laatste jaren veelbelovende stappen gezet door het onderwijs en de gemeente, onder meer in de vorm van integrale kindcentra. Deze ingezette weg van krachtenbundeling in het primair onderwijs willen we actief uitbouwen en faciliteren.
  De bibliotheek speelt ook een belangrijke rol in het onderwijs in onze gemeente. Wat ons betreft moet dit behouden blijven. De rol van de bibliotheek moet daarnaast verder verbreed worden met andere onderdelen van het sociale domein. Dit betekent dat er onder meer extra inzet komt om volwassenen die moeite hebben met taal (zowel nieuwkomers als autochtonen) naar de bibliotheek te krijgen. Via het Taalpunt in de bibliotheek krijgen zij vervolgens hulp op maat aangeboden.

  Werk
  Uiteindelijk moet onderwijs leiden tot een betaalde baan. Daarbij is het belangrijk dat er ook in onze regio passende banen zijn. Het creëren en het behouden van deze werkgelegenheid en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod is dus een duidelijke missie. Hierbij is regionale samenwerking een pré, want een gemeente kan dit niet alleen. Actief deelnemen aan de regio’s Zwolle en Noord-Veluwe biedt hierin kansen. Het verdient extra bestuurlijke energie om die kansen aan te wakkeren en te pakken. Dat de recente economische crisis grotendeels is gekeerd, wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen. Er bestaat nog steeds werkeloosheid en als we als gemeenschap ook in de toekomst een stevig fundament willen, dan moeten we er nú vol energie aan werken. De gemeente Oldebroek heeft hierbij een voorbeeldfunctie en besteedt binnen wettelijke kaders zo veel mogelijk werkzaamheden uit aan het lokale en regionale bedrijfsleven.
  Voor degenen die (tijdelijk) geen baan hebben is er één loket waar ze terecht kunnen. Alle betrokken instanties en organisaties werken daarin samen. Zo zorgen we voor een effectieve loopbaanbemiddeling. Wij hebben daarbij extra aandacht voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking.
  Ouderen vinden vaak moeilijk een nieuwe baan. Die ontwikkeling op de arbeidsmarkt is zorgwekkend. Door hen opgebouwde kennis en ervaring zijn van onschatbare waarde. Daarom zoeken wij naar mogelijkheden deze kennis en ervaring in te zetten als leermeester, als specialist.
  Voor mensen met een arbeidsbeperking willen wij structurele oplossingen. Ons doel is hen zo volwaardig mogelijk mee te laten draaien in de maatschappij. Dit betekent dat ze zo veel mogelijk een (aangepaste) werkplek krijgen binnen gewone organisaties en bedrijven. Met ondernemers die hun organisatie inrichten op het werken met mensen met een arbeidsbeperking maakt de gemeente vaste afspraken, zodat zij weten waarop ze kunnen rekenen. Voor mensen die het niet lukt een plek te vinden op de reguliere arbeidsmarkt biedt de gemeente dagbesteding.
  Verenigingen zitten te springen om mensen: om hun website te vernieuwen, het sportpark te onderhouden, de speeltuin of het clubgebouw op te knappen of de boekhouding op orde te brengen. Wij willen graag dat mensen zonder werk, met behoud van uitkering, dit soort bijdragen aan de samenleving kunnen leveren. Deze bijdragen mogen echter niet in de plaats van betaalde banen komen.

  Bestaanszekerheid
  Naast het belang van onderwijs en werk zetten wij in op bestaanszekerheid. In een beschaafde samenleving is het belangrijk armoede en uitsluiting te bestrijden. Wie valt, helpen we met opstaan. Mensen zonder werk kunnen rekenen op een fatsoenlijke uitkering. Voor deze inkomensondersteuning geldt: zo lang als nodig en zo kort als kan. Tegen fraude treden we vanzelfsprekend op.
  Mensen die niet in staat zijn zelf controle te houden over hun uitgaven, bieden we de kans uit de schulden te komen en te blijven. Met deze schuldhulpverlening bieden we hen de kans opnieuw iets op te bouwen. Als het nodig is, combineren we de schuldhulpverlening met andere ondersteuning die deze mensen nodig hebben. Daarmee zorgen wij ervoor dat mensen zo kort mogelijk van de gemeente afhankelijk zijn en voorkomen we escalatie van problemen.
  Als PvdA hebben wij bereikt dat zzp’ers kwijtschelding van de gemeentelijke belasting kunnen krijgen. Dit beleid willen wij voortzetten.

  4. Met elkaar leven, wonen en zorgen
  Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het is een basis om van daaruit de wereld tegemoet te treden. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar moeten zijn. Iedereen moet goed kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. In een omgeving waarin we niet alleen naast elkaar, maar ook met elkaar leven.

  Met elkaar leven Man, vrouw of transgender, autochtoon of allochtoon, homo of hetero, gelovig of ongelovig: voor de PvdA is iedereen gelijkwaardig. Discriminatie tolereren we nergens: niet op school, niet op het werk en niet in de buurt. Een beschaving waarin iedereen vrijelijk zichzelf kan en mag zijn, zonder dat dit ten koste van anderen gaat, dát is welvaart.

  Wonen
  De woningmarkt stond de afgelopen jaren flink onder druk. Dat heeft zich gekeerd en laat inmiddels zelfs een ongezonde wending zien. Verkoopprijzen schieten weer omhoog en er ontstaat een vraag-en-aanbodprobleem. In het westen van het land schiet dat al door. Daarvan willen wij als PvdA leren en lokaal op voorsorteren. Passende woningen staan er immers niet in een dag of week. Oldebroek kan niet onbeperkt huizen bijbouwen. Integendeel. Daarom moeten de bouwplannen die nu en in de toekomst nog mogelijk zijn, passen bij de woonwensen van de inwoner van de toekomst. Er zullen meer woningen nodig zijn zonder trappen en drempels, woningen voor alleenstaanden en passende woningen voor de gezinnen waarvan de kinderen de deur al uit zijn. Dat haal je niet alleen met nieuwe, nog te bouwen, woningen. Daarvoor is ook aanpassing van het bestaande woningbestand nodig. Het doel hiervan is doorstroming vanuit gezinswoningen naar een woning die past bij de leeftijd en levensstijl. Ouderen willen best wel verhuizen naar een woning die bij hun leeftijd past, maar ze willen dan niet meer gaan betalen voor minder huis. Daarnaast willen ze voorzieningen in de buurt en gewoonweg prettig wonen. Starters willen ook een plek. Om te huren of te kopen. Zowel starters als senioren hebben echter anno nu moeite met vinden van een passende woning.
  Een gevaar is dat huurwoningen te makkelijk worden verkocht om aan de vraag op korte termijn te voldoen. Het nadeel hiervan is dat het bestand van huurwoningen nog kleiner wordt en starters hun plek in Oldebroek niet snel of helemaal niet gaan vinden. Ook in het kader van de vergrijzing is dit niet handig.
  Doorstroming op de woningmarkt kun je als overheid niet afdwingen. De PvdA wil dat de gemeente Oldebroek er alles aan doet om doorstroming actief te beïnvloeden. Daarvoor moeten we constant in gesprek zijn met inwoners, corporaties, bouwers, belangenverenigingen en planmakers. Hierbij kan de omgevingsvisie van gemeente Oldebroek helpen, mits we daarin optimaal ruimte bieden voor verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).
  De landelijke overheid werkt op dit moment aan een nieuwe omgevingswet. Een flinke verandering in de manier waarop de overheid én de samenleving omgaan met ruimtelijke vraagstukken, zoals bouwen, wonen, inrichting van straat, wijk en leefomgeving. Als PvdA juichen we dit toe. We willen dat inwoners meer ruimte krijgen om mee te denken en mee te bepalen. De gemeente Oldebroek moet een omgevingsvisie opleveren die inwoners, ondernemers en alle belanghebbende voldoende ruimte biedt, maar ook voldoende handvatten om hun plannen en ideeën vorm te geven. Het doel van de omgevingsvisie is minder regels, overzichtelijker beleid, kortere procedures, ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk vanuit vertrouwen.
  Samen met de bewoners willen wij de leefbaarheid van de verschillende wijken op het gewenste niveau houden door, samen met hen, creatieve oplossingen te bedenken voor de vraagstukken die er zijn. Mede dankzij de jarenlange inzet van de PvdA is een tweede sporthal in Wezep werkelijkheid geworden. Dit biedt ruimte aan het verenigingsleven, onder meer aan de korfbalvereniging Rood Wit. Het aankopen van de Erica Terpstra Hal in Wezep Noord blijkt inderdaad het vliegwiel waar we vanuit gingen.

  Zorgen voor elkaar
  De PvdA vindt het belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben hun waardigheid en zelfstandigheid behouden. Zorgverleners moeten daarom uitgaan van wat cliënten zelf nog kunnen. Wij willen dat onze inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Woningen moeten daarom op de veranderingen in een mensenleven zijn gebouwd (levensloopbestendig). Dit voorkomt dure woningaanpassingen of gedwongen verhuizingen. Dit geldt niet alleen voor woningen. Ook openbare gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen met een beperking.
  Oude en nieuwe woningen moeten daarnaast goed beveiligd zijn tegen brand en inbraak. De gemeente moet samen met politie en brandweer zorgen voor goede voorlichting. Hinderlijk gedrag, waarbij de buurt dreigt te verloederen, moeten bewoners, woningbouwcorporatie, gemeente en politie samen bestrijden. Er is hiervoor ook buurtbemiddeling beschikbaar voor inwoners van Oldebroek.

  Betere zorg op maat
  Wij zijn van mening dat de zorg effectiever en efficiënter kan. Wij zijn daarom voor samenwerking tussen de wijkverpleging en sociale teams van de gemeente. Een zorgverlener moet op een goede manier zijn of haar werk kunnen doen en heeft daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is het belangrijk dat we het aantal verzorgers en wisselingen van verzorgers per cliënt zo veel mogelijk beperken. Een voorbeeld van deze manier van zorg verlenen is Buurtzorg. We willen ten slotte niet dat geld dat bedoeld is voor de zorg, verloren gaat aan bureaucratie.
  In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) willen we zo veel mogelijk sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zorgbeleid moet om kwaliteit van zorg gaan, niet om kwantitatief gestuurde cijferlijsten en excelsheets. Wij willen hierover blijvend in gesprek zijn met de samenleving en leren van mantelzorgers, zorgprofessionals en zorgbehoevenden. Zodat we het beleid optimaal gericht kunnen houden op zichtbare en voelbare kwaliteit van de zorg. Als PvdA willen we van tevoren een kwaliteitskader kunnen meegeven bij aanbestedingen. We hechten hierbij aan continuïteit in de zorgverlening. Het is vervolgens belangrijk daadwerkelijk de kwaliteit te toetsen in de praktijk. Om een hoog kwaliteitsniveau mogelijk te maken moeten we de beschikbare budgetten zo veel mogelijk ontschotten en zullen we regionaal moeten inkopen. Daarbij willen we wel zorgen voor een goede lokale democratische verantwoording. De afgelopen jaren hebben al laten zien dat gemeenten en instellingen flink in de problemen kunnen komen door te lage voor-inkoop. Voor een kleine gemeente als Oldebroek, en de andere gelijkwaardige gemeenten in de regio, is samenwerken bij het inkopen van zorg een absolute pré. Zodat geen kind tussen wal en schip raakt en wachtlijsten nooit direct noodzakelijke zorg in de weg staan.

  Mantelzorg
  Waarover we ons zorgen maken is de druk op de schouders van mantelzorgers. Bezuinigingen van afgelopen jaren hebben de druk nogal op de schouders van gezinsleden, kinderen, familie en vrienden neergelegd. Niet altijd wordt voldoende zichtbaar hoeveel zorg (jonge) mantelzorgers, zeven dagen per week, dragen voor een zorgbehoevende naaste. Er wordt in stilte geleden als we mantelzorgers niet zien staan en niet horen. Daar ligt wat ons betreft een continue uitdaging, voor samenleving én overheid. Mantelzorgers moeten zich gesteund en geholpen weten in de vorm van respijtzorg, opleiding, begeleiding, nazorg en waardering.
  Niet iedereen heeft familie of vrienden in de buurt die mantelzorg kunnen verlenen. Het persoonsgebonden budget moet dan een optie zijn voor mensen die hun zorg zelf en goedkoper kunnen organiseren.

  5. Investeren in de toekomst
  De PvdA wil een overheid die met de tijd meegaat, anders durft te denken en beter luistert. Met elkaar oplossingen zoeken en de denk- en daadkracht van de samenleving een herkenbare plek in het openbaar bestuur bieden. Daarom willen wij investeren in jongeren, in meedoen, in kwaliteit en in duurzaamheid.

  Investeren in jongeren
  Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel thuis als op school. Gelukkig gaat het met de meeste jongeren goed in onze gemeente. Jongeren die problemen hebben, bijvoorbeeld met drugs of alcohol, moeten goed worden geholpen. Jongeren verdienen perspectief en uitzicht. Ze zijn onze toekomst. Voorkomen is veel beter dan genezen. Jongeren worden gezien in hun omgeving. Op school en in het verenigingsleven. Hier worden veranderingen gezien door docenten, begeleiders en door leeftijdsgenoten. Op tijd signaleren van problemen door hen die met onze jongeren omgaan is belangrijk. Wij willen verenigingen die hier aandacht aan schenken extra ondersteunen.
  Wij hechten er veel waarde aan dat onze jongeren al vroeg het belang van vrijwilligerswerk inzien. Niet alleen om wat ze op die manier voor de samenleving kunnen betekenen, maar vooral ook voor onze jongeren zelf. Vrijwilligerswerk biedt hen de mogelijkheid kennis op te doen en vaardigheden te vergroten. Wij vinden de maatschappelijke stage een goede manier om onze jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Er liggen onder andere kansen op dit gebied in samenwerking met buurtgemeenten en samenwerkingen in regioverband.

  Investeren in bedrijvigheid
  Ontwikkeling van (nieuwe) bedrijvigheid moet vooral plaatsvinden op bedrijventerreinen en niet in ons mooie buitengebied. De ontwikkeling van het bedrijventerrein H2O is door de economische en financiële crisis vertraagd. Wij willen de verdere invulling van het bedrijventerrein H2O stimuleren. Invulling door bedrijven uit een van de drie deelnemende gemeenten en door bedrijven van ‘buiten’. Deze invulling mag geen extra overlastsituaties opleveren voor de inwoners van Hattemerbroek.

  Investeren in het winkelcentrum van Wezep
  Versterking van het winkelcentrum in Wezep vinden wij belangrijk. Bij het verder uitwerken van de al ingezette plannen vinden wij het belangrijk dat er aandacht blijft voor de plek van niet-commerciële instellingen, het creëren van een verblijfsgebied, voldoende parkeergelegenheid en een goede toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers. Waarbij we ook de gevolgen van verkeersontwikkelingen voor kernen als Hattemerbroek en Wezep goed in het oog houden.

  Investeren in duurzaamheid
  Een van de grootste problemen van dit moment is de verandering van ons klimaat. Ook op lokaal en regionaal niveau zijn er mogelijkheden om deze klimaatverandering te verminderen.?Er ligt een landelijke missie om in 2050 energieneutraal te zijn. Op alle fronten. Dit lijkt ver weg, maar er moet nogal wat veranderen de komende jaren om dat doel te bereiken. Dat vraagt vandaag al om bewustzijn en bijpassende acties. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie en moet het bewustwordingsproces van inwoners stimuleren rond bijvoorbeeld groene stroom, energiezuinig leven, duurzaam (ver)bouwen en recycling en hergebruik.
  Bouwen en renoveren moet vanaf nu zo veel mogelijk duurzaam en klimaatvriendelijk gebeuren. Daarbij denken we onder andere aan het anders ontwerpen van nieuwe gebouwen en het isoleren van bestaande gebouwen. Het is nu bijvoorbeeld nog niet mogelijk te bouwen zonder een gasnetaansluiting af te nemen. Dit moet landelijk nog worden geregeld. Wij willen, waar dat kan, al vooruitlopen op deze maatregel. Veel oude woningen zijn slecht geïsoleerd. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar zorgt ook voor hoge energierekeningen. Met de woningbouwcorporaties maken we afspraken over energiebesparende maatregelen in bestaande en nieuwe woningen.
  Daarnaast geeft de gemeente voorlichting aan bewoners, organisaties en bedrijven over energiebesparende maatregelen. Duurzaamheid is bij uitstek een terrein waarop inwoners zelf initiatieven ontwikkelen. De gemeente kan initiatieven stimuleren en ondersteunen. Wij streefden al langer naar een lokaal duurzaamheidsfonds. Inwoners of groepen van inwoners kunnen uit dit fonds een lening krijgen tegen een lage rente om zelf duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Deze boodschap is inmiddels succesvol geland in Oldebroek. Wij willen dan ook dat deze mogelijkheid blijft bestaan. Oude bedrijventerreinen willen wij duurzaam herstructureren en hergebruiken. Wij willen daarnaast ruimte bieden aan functieverandering van bestaande bebouwing. Omliggende woningen mogen hiervan geen hinder ondervinden.
  Wij willen dat onze gemeente een groene en voor de toerist aantrekkelijke gemeente is. Inwoners en toeristen ergeren zich aan zwerfvuil. Bovendien draagt zwerfvuil bij aan het beeld van verloedering van het buitengebied. Wij willen zwerfvuil aanpakken door organisaties, bedrijven en inwoners hierbij te betrekken (bijvoorbeeld via adoptie deel buitengebied) en te zorgen voor een passend beloningssysteem. We zien een belangrijke rol weggelegd voor wind- en zonne-energie bij het schoner en duurzamer maken van de Nederlandse energieproductie. Daarbij willen we de komende periode vooral de toepassing van zonne-energie bestuderen. Landschappelijke inpassing is hierbij belangrijk. Ideale locaties voor zonnepanelen zijn daken van bedrijven, scholen, dorpshuizen en overheidsgebouwen. Maar we denken ook aan zonnepanelen op daken van (ligbox)stallen en zonnecollectoren boven parkeerplaatsen. Dit is een vorm van meervoudig ruimtegebruik die wij graag stimuleren. En het is ook een manier om het imago van grote stallen en bedrijventerreinen te verbeteren.
  In de Nederlandse bodem zit naast aardgas ook schaliegas. De voorraad schaliegas in Nederland is relatief klein. Het boren naar schaliegas is gericht op de korte termijn. De winning van schaliegas zal de investeringen in duurzame energie vertragen. Onduidelijk is wat de risico’s zijn voor grondwater, het mondiale klimaat en de volksgezondheid. Schaliegaswinning is ouderwets, vuil en gevaarlijk. Bij Wezep ligt een belangrijk waterwingebied! Dit gebied is van belang voor onze huidige watervoorziening. Dat willen wij ook voor de toekomst zo houden. Daarom zijn wij tegen schaliegaswinning.

  Duurzaam verkeer
  De verkeersmobiliteit blijft toenemen. Dit heeft ook op lokaal niveau effecten. Samen met de inwoners en het bedrijfsleven moet de gemeente op zoek naar duurzame langetermijnoplossingen. Een goede ontsluiting van Wezep-Noord is daarbij belangrijk en blijft onze aandacht vragen. Zeker nu er al een basisschool gevestigd is en er nog meer bij komen.
  Wij vinden dat de huidige busverbinding met Zwolle (lijn 100s) via de Zuiderzeestraatweg in stand moet blijven. Langs de route moeten voldoende en goed uitgeruste bushaltes aanwezig zijn en blijven. We willen ons de komende periode inzetten voor een verbinding tussen deze buslijn en het station in Wezep. Daarnaast vinden wij de buurtbus van belang voor de leefbaarheid van onze kernen.
  Wij willen een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen in Wezep en Hattemerbroek op de A28/A50. Verkeer van en naar die terreinen willen we buiten de woonwijken houden. Plannen maken voor een nieuwe op- en afrit voor het bedrijventerrein H2O kan niet zonder overleg met inwoners en ondernemers. De belangen zijn groot en de wijziging zal veel gevolgen hebben voor de betrokken woonkernen. Die effecten willen we meenemen bij de nieuwe plannen voor de ontsluiting van de A28. Als dit als gevolg heeft dat de huidige op- en afrit moeten blijven bestaan, dan sluiten we dat niet uit.
  De PvdA is niet tegen uitbreiding van Lelystad Airport met vakantievluchten. Wij weten dat deze uitbreiding een economische impuls voor de regio is en wij kennen de noodzaak om Schiphol te ontlasten. Ons bezwaar hierbij is wel dat Lelystad Airport in april 2019 operatief moet zijn, ruim vier jaar voordat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. De herindeling staat gepland voor 2023, maar dat moet wat ons betreft voor april 2019 gebeuren, als de eerste vakantievliegtuigen vanaf Lelystad Airport opstijgen. De vlieghoogte van 1.800 meter boven een groot deel van de gemeente Oldebroek, zoals die nu gepland is, levert onnodig veel geluid- en milieuoverlast op.

  Sociaal en solide financieel beleid
  De PvdA gaat behoedzaam om met beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof het om ons eigen geld gaat. Dat doen wij door te sturen op gestelde doelen en op basis van middelen die vooraf beschikbaar zijn gesteld. Wij zijn terughoudend in het aangaan van risico’s. Op financieel gebied kiezen wij ook voor ‘sterk en sociaal’. Wij staan achter het beginsel dat tarieven voor producten en diensten kostendekkend zijn. De hondenbelasting is inmiddels om die reden afgeschaft. De gemeente deed er immers niets voor terug. Een deel van de opbrengst uit de toeristenbelasting moet wat ons betreft daarom ten goede komen aan de toeristische sector. Een goede promotie van Oldebroek verdient zichzelf terug. Wij zijn voor verdergaande samenwerking met de gemeenten Hattem en Heerde, maar we weten dat de politiek in Heerde dat inmiddels niet meer wil. En dan moet je nuchter zijn. Oldebroek kijkt gelukkig goed om zich heen en staat open voor andere samenwerkingsverbanden. We staan naar niemand met de rug toe. Zelfs een fusie van gemeenten sluiten wij niet uit als de lokale overheid daardoor beter, sterker en daadkrachtiger kan werken voor de inwoners. Hiervoor moet dan wel voldoende draagvlak zijn onder de inwoners.

  PvdA afdeling Oldebroek
  Website: oldebroek.pvda.nl
  E-mail: oldebroek@pvda.nl
  Social media: PvdAOldebroek

  lijst 6

  Jouw Oldebroek

  VVD Verkiezingsprogramma 2018-2022

  Voorwoord

  Beste Oldebroekers,

  Waarschijnlijk herkent u het wel. De trots die je voelt als je door de gemeente loopt of fietst. Wanneer u hoort dat er weer nieuwe ontwikkelingen in onze gemeente zijn. Of wanneer u anderen over onze gemeente vertelt.

  Een gemeente die bestaat uit 6 kernen, maar met een gevoel van saamhorigheid. Samen doen. Waar iedereen wil werken aan de toekomst van ons allen. Een gemeente die pal staat voor onze vrijheid en veiligheid. En waar je zowel met de auto, fiets, brommer of motor goed wilt blijven komen.

  Oldebroekers zijn trots op hun gemeente. Oldebroekers zijn van goede wil en aan hen is het te danken dat Oldebroek sterker uit de crisis is gekomen. Natuurlijk leunen we als VVD daarom nu niet achterover, want er liggen nog zo veel kansen en waar nodig moet het ook nog beter.
  Je wilt namelijk niet alleen maar in de krant lezen dat het goed gaat; het wordt tijd dat iedereen dat in Oldebroek daadwerkelijk in zijn eigen portemonnee voelt. Voorzieningen, belastingen, leges, we hebben het zelf in de hand.

  Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uw stem geeft antwoord op de vraag welke richting Oldebroek op gaat. Wat voor gemeente dit is en wordt. In dit verkiezingsprogramma leest u het lokale VVD plan voor Oldebroek. Een gemeente die haar kernen wil zien bloeien en waar nodig ook laten groeien. Waar je zelf kunt kiezen hoe je wilt leven. Een gemeente waarin geen overbodige regeltjes zijn en waar je op een veilige en vrije manier kunt leven.

  Henk Kemp,
  Lijsttrekker VVD Oldebroek
  Oldebroek, september 2017

  Jouw omgeving..

  ..waar je goed en betaalbaar kunt wonen
  Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. De VVD wil dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

  • De VVD wil dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn voor starters en senioren en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen.
  • Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen en mogelijkheden voor aanpassingen.
  • Wij willen de gemeente niet voller bouwen met sociale huurwoningen. Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen.
  • Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen.
  • Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar moeten zijn.
  • De VVD is voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.

  ..waar de voorzieningen goed zijn
  We wonen graag in een schoon en leefbaar dorp. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt door dorpsgroepen te helpen.

  • De gemeente gaat verrommeling van de woonomgeving tegen. Zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernieling worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als het ophalen en verwerken van afval door goede scheiding goedkoper kan, dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners.
  • Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom kijken we bij deze heffing naar het aantal personen dat op een adres woont. De huidige verdeling voldoet niet. Nu alleen 1 of meerpersoons tarief. Differentiatie is wenselijk.
  • We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden wordt opgehaald. De gemeente stimuleert de circulaire economie.
  • Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water.

  ..waar je kunt genieten van de natuur
  We houden allemaal van de natuur en we genieten van onze omgeving. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan.

  • Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen

  ...waar een goede bereikbaarheid is
  We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Zonder problemen bij je werk of op school komen is belangrijk. Dit kan met het openbaar vervoer zijn, maar ook met de auto of de fiets.

  • Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is.
   Nieuwe ontwikkelingen bij H2O bedrijventerrein maken dat een nieuwe oprit/afrit noodzakelijk is. De druk op de rotonde Wezep zal dan afnemen.
  • Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan.
  • De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.
  • Minder maar betere bebording naar bedrijventerreinen kan “zwerven” van vrachtverkeer voorkomen.
  • Ook parkeerplaatsen voor vrachtwagens moeten goed duidelijk aangegeven zijn, met name bij de invalswegen.

  “Veel jongeren uit de gemeente Oldebroek studeren in Zwolle. Een goede bereikbaarheid is daarom van groot belang.”
  - Lorenzo Huisman

  ..waar regionaal bestuur óók van belang is
  Deze paragraaf is gezamenlijk geschreven door de VVD afdelingen Elburg, Hattem, Kampen, Oldebroek en Zwolle.

  Regionale samenwerking levert extra banen, een beter leefgebied en groeiende ondernemingen op. Door gemeenschappelijk op te trekken voor onze gezamenlijke belangen kunnen we beter voor en met inwoners werken op belangrijke onderdelen. De kracht van de economische regio Zwolle ondersteunen we met een evenredige inzet van de deelnemende gemeenten.

  De regio Zwolle staat voor grenzeloos besturen. Met meerdere gemeenten kunnen we het geluid van onze regio sterker brengen dáár waar het nodig is: zoals in de provinciehuizen, Tweede Kamer of het Europees Parlement. Met de gemeenten in de regio maken we één plan voor bereikbaarheid en werken we samen aan werk, nieuwe energie en een nog gunstiger vestigingsklimaat. Dit doen we samen met andere regio’s, de provincie en het Rijk. Intensivering van deze samenwerking doen we onder andere door ons in te spannen voor:

  • Beleid gericht op energietransitie waarin we de opgave o.a. door wisselwerking invullen. Verdere samenwerking via Port of Zwolle en Kennispoort;
  • Een goede aansluiting die we koppelen aan N50 en Lelystad Airport, en de N50 die we opwaarderen door er een A50 van te maken;
  • Inzet op een toekomstbestendige, bereikbare A28 door het inzetten op scenariostudies en uitvoeringsplannen voor de capaciteitsverbetering van de A28;
  • Intensivering in de aanpak en profilering van toerisme in onze regio van Hanzesteden, het Vechtdal en Giethoorn en de Noord Veluwe;
  • Samenwerking, afstemming en specialisatie van onderwijs gericht op de kansen en het ondernemersklimaat van onze regio;
  • Regionale samenwerking voor het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid in de regio;
  • We willen werkgevers betrekken bij regionale regelversimpeling voor ondernemers, waarbij we streven naar één regionale set van eenduidige en eenvoudige regels om mensen aan het werk te helpen, zo mogelijk met een ondernemers toetsingspanel voor regelgeving.

  Ruimte voor initiatief
  De VVD staat open voor initiatieven van inwoners om de kwaliteit van hun woonomgeving te verbeteren. Uitgangspunten daarbij zijn het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid, het versterken van vrijwilligerswerk, het stimuleren van het gebruik van collectieve voorzieningen en het voorkomen van zorgvraag.

  Volop de ruimte voor inwoners
  Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar bijv. ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.

  • Het is belangrijk dat inwoners en bedrijven ook op de digitale snelweg vooruit kunnen. Glasvezel in het buitengebied binnen de gemeente is een must. De gemeente stimuleert het vestigingsklimaat.
  • We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Op deze manier blijft het mogelijk om diverse vitale activiteiten in de dorpskern in stand te houden, zoals de ouderenmiddag, leesvoorziening, digitale vaardigheden, sport/bewegen enz.

  Volop de ruimte voor ondernemers
  We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.

  • Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. De ondernemers zijn daarin nu aan zet, en de gemeente stimuleert.
  • Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente ondernemers in de recreatieve sector stimuleert. Te veel regels zijn voor niemand goed.
  • We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Boeren krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Ook hier geldt dat teveel regelgeving ontmoedigd.
  • We stimuleren boeren om ook aan landschapsbeheer te doen.

  Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.

  • Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn.
  • Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.
  • We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.
  • Voor ondernemers is er één aanspreekpunt: de bedrijfscontactfunctionaris. Daarbij kan hij al zijn vragen/wensen deponeren en daarop antwoord krijgen.
  • De gemeente streeft er naar na dat aanvragers van kleine, simpele vergunningen binnen één dag te horen krijgen of ze de vergunning krijgen of niet. Ondernemers zijn slagvaardig, en van de gemeente verwachten wij dit ook.

  Ondernemen en duurzaamheid
  We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.

  • Duurzaam ondernemen krijgt de ruimte en wordt gestimuleerd. Agrarische gebouwen die niet meer worden gebruikt, bieden ook mogelijkheden voor ander gebruik, rekening houdend met infra en bereikbaarheid. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.
  • De gemeente stimuleert duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, zonnecellen, restwarmte en vergisting van groenafval door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen.
  “VVD Oldebroek is voor een actieve inzet voor de ontwikkeling van de regio Zwolle/Kampen/Noord Veluwe, gericht op vestiging en werven van nieuwe bedrijven en uitbreiding van de bestaande.”
  - Henk Kemp
  Iedereen doet mee

  Met plezier naar je werk
  Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

  • Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.
  • Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen.

  We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.

  • De gemeente zorgt er voor dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk.
  • Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te gaan. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.
  • Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een betaalde baan gaat, moet dat financieel merkbaar zijn. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af.
  • Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.

  Goed onderwijs en een veilige omgeving
  Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas

  .
  • De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen, samen met ouders, dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school, zoals “kiss and ride” parkeerplekken bij school)
  • School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente het tot stand komen van een Integraal Kind Centrum.
  • School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben hier, naast de ouders, nadrukkelijk een taak in.
  • Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
  • Samenwerking met onderwijs en het lokale bedrijfsleven stimuleren wij, voor kennisuitwisseling, stageplaatsen en leer-werkbanen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later.
  • Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf.
  • We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. Openbaar onderwijs dient dus altijd voorhanden te zijn.

  Goed onderwijs en een veilige omgeving
  Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt van jongeren verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden, grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente voor gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.

  Goede zorg voor iedereen
  Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.

  Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving. Waar nodig ondersteunt de gemeente dit met bij voorbeeld de Blijverslening.

  • De gemeente als regisseur zorgt voor nieuwe welzijns en zorgplannen. Bestaande en nieuwe aanbieders krijgen de ruimte.
  • We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat ze overbelast raken.
        • De gemeente maakt gebruik van de zogeheten “mantelzorgwaardering” om mantelzorgers een financiële tegemoetkoming te geven of een kortingspas.
        • De gemeenteconsulent draagt bij aan het realiseren van een mantelzorg steunpunt, dat mantelzorgers raad kan geven.
  • De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
  • Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage.
  • De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken.
  • De zorgdiensten worden scherp ingekocht. Geld wat hiermee bespaard wordt, kan extra geïnvesteerd worden.

  Zorggeld niet in vakjes stoppen
  De VVD wil de vormen van zorg ‘ontschotten’, zodat budgetten makkelijk overdraagbaar zijn. Zorgbudget kan hierdoor gerichter ingezet worden, daar waar dat nodig is. Ontschotten houdt in dat budget wat over is bij een bepaalde zorgvorm, kan worden gebruikt bij een zorgvorm waar extra budget nodig is

  Ruimte voor de jeugd
  Veiligheid en kwaliteit staan centraal. Kinderrechten geven kinderen, ouders en hulpverleners inzicht in wat nodig is voor ieder kind om goed en veilig te kunnen opgroeien.

  • Er vindt voorlichting plaats over de Wet Meldcode huishoudelijk geweld en Kindermishandeling.
  • Er is een hulpverlener die de regie heeft per gezin en sector overschrijdend kan handelen.
  • Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de centrale en coördinerende spil in alle zorgvragen betreffende kinderen.
  • De VVD is voorstander van compacte zorg adviesteams op scholen om vroegtijdig te kunnen signaleren en actie te ondernemen.

  Aandacht voor sport, kunst en cultuur
  Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.

  • Wij hebben een grote variëteit aan verenigingen en accommodaties. Wij vinden het vooral voor kinderen belangrijk dat ze kunnen sporten. Sport en cultuur geven inhoud aan de samenleving waardoor innovatiekracht en creativiteit orden gestimuleerd.
         • De gemeente heeft een regierol in het stimuleren van sport, kunst en cultuur.
         • De cultuursector moet meer op eigen benen staan en zich voor financiering nog meer dan nu richten op bezoekers, donateurs en sponsoren. Gemeentelijke subsidie heeft niet de voorkeur.
  •       • Een goed cultuuraanbod heeft een positief effect op de aantrekkingskracht de gemeente.
         • De bibliotheek is een belangrijke culturele voorziening die moet uitgroeien naar een brede informatiebank.
         • Aan de gebruikers van sportvoorzieningen mag een evenredige bijdrage worden gevraagd.
         • Waar sport subsidies worden gegeven moeten deze vooral gericht zijn op de jeugd.
        • Voor het ontwikkelen van recreatie en toerisme zijn we voor het ontwikkelen van een visie, gedragen door de sector.
  • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches.

  Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot vernieuwing. Dit heeft een positief effect op de economie. Cultuur in Oldebroek is van iedereen. Voor de VVD zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.

  • De VVD vindt het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van Nederland en Oldebroek kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaasintocht, Schapenmarkt, Boerderij museum activiteiten zoals oogstfeest en Sprokkelmarkt enz, maar ook avondvierdaagse en feestdagen.
  • Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.
  • Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom is de VVD voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.
  • Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.

  “Het is onnodig en onwenselijk wanneer de gemeente hoge veiligheidseisen stelt aan kleinschalige evenementen, zoals buurtbarbecues.”
  - Henk Kemp

  Veiligheid in de gemeente
  De VVD is van mening dat niet alleen de daadwerkelijke veiligheid in de gemeente belangrijk is, maar ook het veiligheidsgevoel van onze inwoners. De gemeente moet zorg dragen voor de veiligheid van haar inwoner Daarvoor worden afspraken gemaakt met inwoners, bedrijven en overheidsinstellingen. Een integrale aanpak van de Veiligheidszorg binnen alle beleidsterreinen dient het uitgangspunt te zijn.

  Een veilige leefomgeving
  Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. De gemeente dient dit te waarborgen en moet ervoor zorgen dat kinderen en volwassenen veilig over straat kunnen.

  • Bij inrichting van woonwijken wordt ook de veiligheid betrokken.
  • Betrokkenheid van de buurt wordt vergroot door het inzetten van sociale media.
  • De inzet van de politie gaat zich meer richten op woninginbraken.
  • De zichtbaarheid en de aanspreekbaarheid van de politie in woonwijken wordt vergroot. De wijkagent is tenminste 3 uur per week zichtbaar in zijn wijk.
  • De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
  • Voorlichting aan ouders en jongeren op scholen en bij verenigingen over overmatig drank en drugsgebruik is nodig.
  • Rampenplannen dienen actueel en samenhangend te zijn. Betrokken organisaties dienen samen te werken, maar ook te oefenen.

  Criminelen worden hard aangepakt
  We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Mensen die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

  • De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.
  • De APV dient de politie voldoende mogelijkheden te bieden om preventief op te treden.
  • De gemeenteraad wordt ieder halfjaar geïnformeerd over de afhandeling van klachten betreffende het politie optreden.
  • Het is normaal dat hulpverleners hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen personen die hulpverleners bedreigen of aanvallen.
  • Probleem groepen die overlast veroorzaken worden in kaart gebracht en aangepakt met boetes, taakstraffen en locatieverboden.
  • Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
  • Buurtbewoners worden alert gemaakt op preventie en krijgen aanwijzingen om misdaad terug te dringen

  De gemeente is er voor de burger
  De VVD wil een krachtige transparante en zorgvuldige bestuursstijl. Het bestuur staat open voor zijn inwoners. Zij beperkt zich tot haar kerntaken met een deugdelijke financiering. Voor subsidies aan verenigingen en stichtingen wordt een tegenprestatie gevraagd.

  Een dienstbare en moderne gemeente
  De VVD verwacht van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

  • We vinden het normaal dat ambtenaren opnemen wanneer je ze belt, dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
  • De gemeente zorgt voor automatisering waar mogelijk, menselijk contact waar nodig, persoonsinformatie altijd is beveiligd en de privacy is gewaarborgd.
  • Voor nieuwe en toekomstige inwoners is actuele informatie beschikbaar waarom onze gemeente voor hen interessant is.
  • De gemeente communiceert helder en begrijpelijk, en dienstbaar zijn is ook nee durven zeggen.

  Een gemeente die je niet in de weg zit
  Voor de VVD is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via dorps- of wijk raden, maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen.

  • Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
  • In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio Zwolle/ Kampen, Noord Veluwe.
  • De Omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de Omgevingswet actief tot uitvoering.

  De gemeente gaat zuinig en zinnig om met belastinggeld
  We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

  • We gaan voor een begroting die structureel sluit met ruim voldoende eigen vermogen.
  • De dossiers H2O bedrijventerrein, Rondweg bedrijventerrein, de winkelcentra Wezep en Oldebroek, en Het Sociale Domein worden voortdurend gemonitord.
  • De lokale gemeentelijke belastingen blijven laag, en de woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.
  • Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.
  • Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken. Zichtbaar maken van doelen is een begin.
  • Een goede financiële huishouding is van groot belang. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
  • Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat een éénmaal ingevoerde regel het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.

  lijst 7

  Verkiezingsprogramma 2018 - D66 Oldebroek
  D66 krijgt het voor elkaar

  Inhoud
  Voorwoord Pechtold & Lijsttrekker
  1. Bestuur
  2. Wonen & Werken
  3. Verkeer
  4. Sport & Verenigingen
  5. Zorg
  6. Veiligheid
  7. Duurzaam & Milieu
  8. Onderwijs & Cultuur
  9. Toerisme
  10. Financien
  11. Communicatie & Democratisering
  Voorwoord Alexander Pechtold

  Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
  Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
  Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische overwinning voor D66.

  Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. Elke stem telt.

  Alexander Pechtold
  Partijleider D66

  Voorwoord lijsttrekker

  Voor het eerst heeft u als kiezer de kans om ook voor de gemeenteraadsverkiezingen op D66 te stemmen. Dat is even wennen. We kunnen hier in Oldebroek nog niet bogen op resultaten uit het verleden. Tegelijkertijd kent u D66 als landelijke en provinciale partij maar al te goed. Als u uw vertrouwen geeft en ook voor de gemeenteraad op D66 stemt, zullen wij er alles aan doen ook hier in OIdebroek dat voor u bekende D66 geluid te laten horen.
  Ons verkiezingsprogramma heeft als ondertitel “Denken Durven Doen!” meegekregen. Dit zijn voor ons de kernwoorden van het verkiezingsprogramma. Wij zien de komende jaren veel kansen voor Oldebroek op het gebied van economie, werkgelegenheid, toerisme, woningbouw en versterking van het onderwijs. Oldebroek moet de passieve rol van de afgelopen jaren laten varen en veel meer een actieve rol gaan vervullen in de regio. Dat vraagt echter wel om lef en doorpakken. Zaken die we afgelopen tijd sterk hebben gemist. Met D66 komt daar verandering in. Kies voor een krachtig Oldebroek, kies voor D66. In dit verkiezingsprogramma vindt u concrete oplossingen voor de vraagstukken van nu. De gemeenteraad gaat echter niet alleen over de vraagstukken van nu, maar vooral ook over de vraagstukken van de toekomst. Daarom geeft D66 helder weer wat haar uitgangspunten zijn en wat haar visie is op de relevante thema’s, nu en voor de toekomst.
  De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.


  Vrijheid in verbondenheid

  Wij willen een wereld waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vormt al sinds onze oprichting de drijfveer achter het politieke denken en handelen van D66. Onze agenda start daarom met zelfbeschikking, de vrijheid van mensen om zich te kunnen ontplooien. Die vrijheid kan echter alleen leiden tot rechtvaardige uitkomsten wanneer er sprake is van gelijke kansen.

  Individueel of gemeenschappelijk

  Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit en dit faciliteert. Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan daar open voor en sluiten niemand uit. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten en onze uitgangspunten. Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

  Duurzaamheid

  Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met vervuilen van onze leefomgeving. We willen stevig inzetten op een transitie naar een duurzame samenleving met een circulaire economie. Dat kan de overheid niet alleen, daar is de inzet van iedereen voor nodig.

  Denken Durven Doen

  Pierre Wimmers - Lijsttrekker D66 Oldebroek

  1. Bestuur

  Oldebroek is een mooie gemeente dicht gelegen aan de IJssel en op de rand van de Veluwe. Als gemeente zijn we klein en te kwetsbaar om in de toekomst zelfstandig te kunnen voortbestaan. Automatisering, digitalisering, complexere wet- en regelgeving vragen steeds vaker om specialistische kennis. Kennis die duur moet worden ingekocht als deze in huis niet voor handen is. En door de steeds verdergaande specialisering zal dat steeds vaker voorkomen. Schaal en grote van Oldebroek zijn ook onvoldoende als het gaat om het beheersen van fi nanciële risico’s. Die nemen met elke decentralisatie van Rijk explosief toe. En daarmee ook de risico’s voor de burgers. Eén foute inschatting en het kan zo maar gebeuren dat de lokale belastingen in Oldebroek twee of drie maal hoger worden dan in omliggende gemeenten. Schaalvergroting kan deze problemen en risico’s aanzienlijk reduceren. Deze visie is door alle partijen in Oldebroek onderschreven. De afgelopen tientallen jaren is vele malen opnieuw en ten koste van veel geld geprobeerd een regio orgaan voor de Noord-Veluwe in de lucht te houden om zo de kleine gemeenten op een aantal deel terreinen via samenwerking een stevigere basis en onderhandelingspositie te geven naar derde partijen, of om gemeentelijk overstijgende zaken voor gezamenlijke rekening te laten plaatsvinden. Recent is daar defi nitief een einde aan gekomen. Wat D66 betreft is dat een goede ontwikkeling en sluiten we dit hoofdstuk defi nitief af.

  Eerder is een mogelijk samengaan met Hattem en Heerde op niets uitgelopen. Daarop is de koers verlegd en is er de afgelopen periode gekeken naar Elburg en Nunspeet. Ook deze gemeenten hebben aangegeven niet verder te willen gaan dan een los vaste samenwerking op incidentele onderdelen.Nu de gewenste bestuurlijke ontwikkeling binnen de regio Noord Veluwe blijkbaar niet mogelijk is koerst D66 op een onderzoek naar de mogelijkheden van een stevige samenwerking met netwerkstad KampenZwolle. Veel inwoners van Oldebroek zijn al georiënteerd op Zwolle. Voor zorg, middelbaar en hoger onderwijs en werk is dit ook ons kerngebied. Versterking van de samenwerking in eerste instantie op het gebied van economie, werkgelegenheid, inkoop en onderwijs. Later kunnen ook zaken als duurzaamheid, zorg, welzijn, ICT en beheer aan bod komen. Als dat zou betekenen dat Oldebroek daarmee de provincie Gelderland zou verlaten dan zou dat geen beletsel mogen zijn. Arnhem is aanmerkelijk verder weg dan Zwolle.Verdere samenwerking in de Diamant op het thema branding van de Noord-Veluwe kan beëindigd worden. De meerwaarde daarvan ontbreekt en kan zelfs strijdig zijn aan de samenwerkingsontwikkeling richting Zwolle.

  Onze voorstellen voor de komende jaren
  • Verdere versterking samenwerking regio Zwolle, Port of Zwolle
  • Deelname aan een of meer van de regio Zwolle clusters zoals Lelystad airport, vrijetijdseconomie en circulaire economie
  • Samenwerking op het gebied van acquisitie en positionering van bedrijventerreinen, zodat ons H20 terrein kan bijdragen aan de versterking van de regio
  2. Wonen en Werken (Omgevingsvisie)

  Oldebroek is strategisch gelegen in de oksel van een van de sterkste economische groei regio’s van Nederland. De naaste buren van Oldebroek zijn de pittoreske stadjes Hattem en Elburg en de economische kampioenen Kampen en Zwolle. Die positie wordt onvoldoende benut en beleefd, waardoor kansen voor het lokale bedrijfsleven en inwoners blijven liggen. Oldebroek moet zich de komende jaren veel meer gaan richten op de ontwikkel kansen die zich nu met de groeiende economie voordoen. De primaire oriëntatie voor Oldebroek moet dan ook verschuiven naar de regio Zwolle i.p.v. de huidige focus op Harderwijk en omgeving. De komende jaren dient alle energie op de verdere ontwikkeling en aansluiting met deze regio te worden ingezet. Versterking van samenwerkingsvormen dienen dan ook zo veel mogelijk gezocht te worden met Kampen en Zwolle. Oldebroek moet zich een stevige positie verwerven in de regio Zwolle door een verdere actieve deelname aan de diverse netwerken, zoals Kennispoort of Zwolle United.
  Bij een focus op economische groei hoort ook een voortvarende aanpak van de Ruimtelijke ordening en de woningmarkt. Er is op dit moment een stevig tekort aan woningen voor mensen (veelal jongeren uit onze eigen gemeente) in Oldebroek. De komende jaren moet er daarom voortvarend gewerkt worden aan het binnen halen van marktpartijen die (duurzaam) willen gaan bouwen. De komende 10 jaar moeten er minimaal 3000 woningen bij in de gemeente.
  Experimenten met zelfbouw zijn de afgelopen periode niet erg succesvol geweest. En lijken eerder vertragend te werken. D66 waardeert de initiatieven, maar vind niet dat de gemeente er financieel bij moet inschieten. Wel kan de gemeente ondersteunen en faciliteren met haar expertise. Als zich nieuwe initiatieven op dit vlak aandienen dient er goed gekeken te worden of er daadwerkelijk een meerwaarde is voordat tot medewerking besloten word.
  Bedrijfsterrrein H20 is nog steeds uiterst kwetsbaar, maar het perspectief is goed. Winstgevend zal het nooit meer worden, maar de kans op miljoenen verlies voor de gemeente wordt gelukkig steeds kleiner. Als de gemeente Heerde wil uitreden (Hexit) dan moet dat kunnen mits zij de gemaakte financiële afspraken nakomen en bij vertrek de rekening betalen.
  Er is de laatste jaren veel geld door de gemeente geïnvesteerd in de winkelcentra in Oldebroek en Wezep. D66 vind dat voorlopig genoeg. Roeien tegen de stroom in kost veel energie en heeft weinig meerwaarde. De winkeliers zullen de komende jaren zelf stevig aan de slag moeten en zich zelf opnieuw moeten uitvinden om de concurrentie van webwinkels aan te kunnen. Verdere overheidssteun is ongewenst en tegen de Europese regelgeving. Wel kan nog een optimalisatie slag gedaan worden door bestaande solitaire detailhandel tegen te gaan en te stimuleren te vertrekken naar de centra.

  De komende periode moet het gemeentebestuur actief aan de slag om het zwaarverwaarloosde westdeel (Postkantoor, Bibliotheek, Rabogebouw) van het winkelcentrum in Wezep te laten herontwikkelen. Als de huidige eigenaren niet goedwils willen meewerken dan desnoods gedwongen. De door de gemeente gedane investeringen komen nu onvoldoende uit de verf en verdere achteruitgang heeft een negatief effect op maatschappelijk economisch leefklimaat van Wezep. Veel andere gemeenten hebben al een regeling waarbij zij voor eigen inkopen kijken naar mogelijke inkoop bij ondernemers uit de eigen gemeente. Ook voor Oldebroek zou een dergelijk inkoopbeleid ingevoerd kunnen worden. Transparantie en economische prijsstelling staan hierbij natuurlijk wel voorop. Met de komst van de participatie wet heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen om werkzoekenden actief te bemiddelen op de arbeidsmarkt. De inzet van de gemeentelijke werkmakelaar blijft daarbij van groot belang en kan indien nodig versterkt worden. Er is specifiek aandacht nodig voor opvang van groepen met een afstand op de arbeidsmarkt, zoals: jongeren, ouderen, mensen langdurig zonder werk, mensen met een handicap etc.;

  Onze voorstellen voor de komende jaren
  • Herontwikkeling van het verouderde vastgoed faciliteren, dan wel afdwingen
  • De westkant van het winkelcentrum van Wezep (RABO,bibliotheek, Postkantoor) herontwikkelen
  • Verdere ontwikkeling stationsgebied tot centraal station H20
  • Verdichting waar dat kan en geen afbreuk doet aan de woonkwaliteit: - Ondersteuning van in gang zetten verduurzaming en herontwikkeling van de bestaande woningvoorraad, ook in de sociale woningbouw.
  • Globale bestemmingsplannen met voldoende ruimte voor gewenste ontwikkelingen;
  • Een snelle en soepele verstrekking van omgevingsvergunningen
  • De bouw van 3000 woningen de komende 10 jaar
  • Bij inkoop kijken naar ondernemers uit eigen gemeente
  • De gemeente moet voorop lopen in het bieden van werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden van werkkansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Heerde kan uittreden bij H20 indien zij de gemaakte afspraken en hun financiële verplichtingen nakomen
  3. Verkeer

  In het lokale verkeer is de fiets een belangrijk, gezond en duurzaam vervoermiddel. Door het upgraden van de hoofdfietsroutes, en andere fietsroutes (recreatief) en meer fietsenstallingen, bevordert de gemeente het gebruik van de fiets. Bij keuzes over de inrichting van niet doorgaande gemeentelijke wegen ligt voor D66 de prioriteit bij fietsers en hulpdiensten, daarna bij het OV en tenslotte bij de auto. Er dient aandacht te zijn voor de nieuwe verkeersgebruikers zoals elektrische fietsen, snelfietsen, etc. Zo nodig moet hier nieuw beleid en nieuwe infrastructuur voor ontwikkeld worden. Het shared space principe wordt door D66 omarmd, in dit concept is de auto minder dominant en daardoor ontstaat in het verkeer meer gelijkwaardigheid tussen snelle en langzame deelnemers als fiets en voetgangers. Fietsstraten en de (her) inrichting van de openbare ruimte worden bij vervanging b.v. als 30 km zone straat ingericht.
  D66 is groot voorstander van het sterk terugdringen of zelfs geheel verwijderen van de bestaande verkeersborden. Uit ervaringen elders in het land blijkt dat de verkeersveiligheid daarmee sterk verbeterd.
  Buiten de kernen op de doorgaande wegen dient het verkeer zo soepel mogelijk te kunnen doorgaan. Verkeersdrempels worden bij voorkeur verwijderd. Onveilige hotspots dienen te worden aangepakt. Landbouwvoertuigen moeten zoveel mogelijk verwezen worden naar het onderliggende wegennet.
  De buurtbus is een belangrijke voorziening in de gemeente. Dankzij deze voorziening is er een goed fijnmazig openbaar vervoersnetwerk in Oldebroek met een goede aansluiting op het spoor. Steeds vaker zijn er vertragingen op de spoorlijn Amersfoort – Zwolle. Het lijkt erop dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt door de NS in deze voor de regio belangrijke OV verbinding. Regelmatig zitten de treinen ook overvol. Wij pleiten voor een verhoging van de frequentie van 2 naar 3 treinen per uur. Dat past ook bij de verdere ontwikkeling van de regionale economie.
  De laatste jaren zien we een sterke oplopende file druk op de A28 en A50. D66 pleit voor een snelle verbreding van deze wegen. Waarbij met name de internationale corridor Randstad – Duitsland via A28 prioriteit dient te krijgen. Een eerste stap zou een spitsstrook zijn van Zwolle naar Amersfoort.
  Binnenkort gaat de luchthaven van Lelystad dan toch echt van start. Het huidige gemeentebestuur heeft zich veel te laat ingezet voor de belangen van de Oldebroekse bevolking. Dat de bevolking van Harderwijk en Almere ontzien worden ten koste van het woon- en leefklimaat in Oldebroek is onacceptabel.
  De komende tijd moet de gemeente zich maximaal inspannen om de komende overlast zo veel mogelijk te verminderen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de huidige MER wordt herzien en dat de herschikking van de hogere vliegroutes eerder dan gepland gaat plaatsvinden. De gemeente dient in dit proces zo veel mogelijk samen met de bevolking van Oldebroek op te trekken.

  Onze voorstellen voor de komende jaren
  • Openbare ruimte inrichten volgens shared space principe
  • Verwijderen van verkeersborden;
  • Fietsvervoer makkelijker (fietspaden veiliger maken)
  • Onderzoek naar regionale fietssnelwegen
  • Verbetering NS frequentie Zwolle - Amersfoort
  • Verder uitbouwen van Centraal Station Wezep tot regionaal OV knooppunt
  • Openbaar vervoer (buurtbus) in stand houden en waar mogelijk upgraden;
  • Verbreding A28 en A50 - Aanleg spitsstrook A28
  • Beperken overlast luchthaven Lelystad
  • Realisering aansluiting A28 op industrieterrein H2O/A28
  4. Sport & Verenigingen

  Heel veel inwoners van Oldebroek zijn lid van een (sport)vereniging. Daarmee vormen zij het cement van de lokale samenleving. Meer nog dan 'Oldebroek voor Mekaar' zijn zij het instrument om de onderlinge samenhang te versterken. Bij problemen moeten zij een beroep op (tijdelijke) ondersteuning bij de gemeente kunnen doen. Niet met persé meteen met geld, maar wel met kennis en expertise. D66 vindt dat de gemeente een regiefunctie heeft in het sportaccommodatiebeleid, maar is terughoudend op het gebied van financiering van grond, opstallen, vervanging, groot onderhoud, beheer en exploitatie. Dat hoort thuis bij de verenigingen zelf. Eventueel kan de gemeente wel ondersteunen met incidentele bijdragen of zachte leningen bij grote investeringen.
  D66 heeft niet alleen oog voor de in verenigingsverband uitgeoefende sporten, maar ook voor de sporters die individueel of in groepsverband in de openbare ruimte bewegen, zoals hardlopers, wielrenners, bootcampers etc. Ook voor hen moet de leefomgeving mogelijkheden bieden om veilig te kunnen bewegen.
  Gemeentelijk bezit dient dan ook bij voorkeur vermeden te worden. De verzelfstandiging en overdracht van het beheer aan Sportfondsen van het zwembad is een goed voorbeeld, dat navolging verdient voor ander gemeentelijk bezit, zoals de Erica Terpstra hal. Accommodaties die niet meer gebruikt worden dienen verkocht te worden, zodat nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn.
  Gemeentelijke subsidies aan verenigingen dienen transparant te zijn en niet verstopt in goedkope huurcontracten van accommodaties. Huurprijzen dienen economisch verantwoord te zijn.
  De verdeling van de gemeentelijke sport subsidies dient zo vorm gegeven te zijn dat alle sportverenigingen daarvan in gelijke mate van profiteren. Subsidiëring is uitsluitend voorbehouden aan amateur/recreatieve sport. (semi)beroeps sporters zijn hier van uitgesloten.
  Accommodaties dienen bij voorkeur multifunctioneel te zijn, zodat de bezetting en gebruik optimaal kan zijn. Hiertoe hoort uitdrukkelijk ook het optimaal benutten van sportaccommodaties door daluren op te vullen. Hiervoor kan samenwerking worden gezocht met onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties.
  D66 wil dat de gemeente inspeelt op de veranderende vraag van inwoners naar een goed ingerichte openbare ruimte die voorziet in de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier van de openbare ruimte gebruik te maken.
  Sport wordt door sportverenigingen in de regel op diverse niveaus aangeboden en zowel competitief als meer recreatief georganiseerd voor leden. D66 is voorstander van het faciliteren van de georganiseerde sport. Vrijwilligers zijn voor deze verenigingen onmisbaar.

  Onze voorstellen voor de komende jaren
  • D66 wil aandacht voor voorzieningen als fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden en vooral aan voldoende veilige, schone plekken waarin op uiteenlopende wijze gespeeld en gesport kan worden.
  • D66 ziet het gebruik van groen door sportprofessionals om met activiteiten als bootcamps en looptrainingen inwoners te begeleiden als wenselijke vormen van nieuw ondernemerschap, dat aansluit op de veranderende sportbehoefte van veel Nederlanders.
  • D66 wil sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren voor iedereen in de gemeente; bewoners, jongeren, ouderen, werknemers, bezoekers, etc.
  • D66 stimuleert bij nieuw- en verbouw de multifunctionaliteit van accommodaties en het integrale denken in functies en doelgroepen, waardoor blijvend op de (veranderende) vraag van de bewoners kan worden ingespeeld.
  • Het zou leuk zijn om vrijwilligers als deze als blijk van waardering voor hun inzet bij sportverenigingen eens per jaar te bedanken door een speciale dag voor hen te organiseren.
  • D66 wil dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en ondernemendheid laten zien, ook om nieuwe of andere doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, aan te spreken.
  5. Zorg (Jeugd, WMO, minima, chronisch zieken)

  D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling: vanuit hun eigen kracht de mens centraal stellen. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. Mensen hebben vaak zelf goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. Ondersteuning en zorg is het prettigst met een grote rol voor mensen dichtbij. We bieden ondersteuning dichtbij de eigen dagelijkse leefomgeving van onze bewoners.
  Er is in de afgelopen raadsperiode veel gewijzigd op het terrein van de zorg. De gemeente heeft er veel taken bij gekregen, die vroeger door het Rijk of de provincie werden uitgevoerd. Ruim de helft van de gemeente begroting wordt nu besteed aan zorg.
  De start van de extra taken in begin 2015 was spannend, maar is met veel inspanning goed verlopen. De overdracht van taken is echter wel gepaard gegaan met forse bezuinigingen, vooral op de huishoudelijk hulp. De opdracht voor de gemeente was om deze bezuinigingen uit te voeren. Ondanks dat hebben we de meeste voorzieningen in onze gemeente overeind kunnen houden of zelfs kunnen verbeteren. Tevens hebben we voor de chronisch zieken mooie extra regelingen in het leven kunnen roepen ter compensatie van het eigen risico. Juist om mensen de mogelijkheid te geven zelf de regie te houden is het belangrijk dat helder is wat de wensen en mogelijkheden nog zijn. Keukentafel gesprekken zijn daar een beproefd middel voor. Helaas lijkt dat de afgelopen periode nog niet helemaal goed gegaan in Oldebroek.

  Onze voorstellen voor de komende jaren
  • D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie. We gaan ‘van nazorg naar voorzorg'
  • D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op het maatschappelijk effect. Niet de aantallen en de activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid. Het welzijn van de inwoners staat centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd
  • Alle aanvragers van zorg dienen een keukentafelgesprek te hebben gehad
  • D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert. De meest 'comfortabele' zorg geven de mensen dichtbij de zorgbehoevende
  • Er zijn verdere initiatieven nodig om het langer thuis laten wonen van ouderen te stimuleren. Het komt het welzijn van ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen;
  • Voor D66 is het sociaal team een belangrijk en laagdrempelig team, dat inwoners direct en snel bijstaat in de sociale problematiek die een inwoner en of gezin ervaart
  • Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Waar nodig bieden we zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij we het hele gezin en netwerk van het kind actief een rol geven
  • We willen een verdere integratie tussen de verschillende zorgdomeinen om efficiënter en effectiever zorg te kunnen verlenen
  • voor D66 is leidend dat de toegang laagdrempelig dient te zijn en dichtbij georganiseerd. We willen daarom meer bekendheid geven aan het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) als zorgloket
  • D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een taak, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur
  • Gezinnen met kinderen die te maken hebben met armoede verdienen extra aandacht (bij multiproblematiek in samenhang met het gezinsplan). We willen doen wat bewezen werkt; de effectiviteit van de armoede-instrumenten moet leidend zijn
  • D66 is zeer behoedzaam met het omgaan met patiëntgegevens vanwege de privacy aspecten, die daar aan zijn verbonden. Individuele inzage en zeggenschap van de patiënt over zijn/haar zorgdossier moet gewaarborgd zijn
  • we investeren in onze relatie met de GGD. We hebben hierbij specifiek aandacht voor overgewicht bij jongeren, al dan niet vanuit de jongeren op gezond gewicht (JOGG) aanpak
  • D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Hierbij is herkenning door de wijkteams van belang, omdat veel mensen uit gêne zichzelf niet melden met schulden
  • we vinden het belangrijk oog te hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld onder ZZP’ers
  6. Veiligheid

  Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. Tolerantie naar mensen met een ander geloof, ras of sexuele geaardheid is het uitgangspunt. Vanzelfsprekend ligt hier ook een taak voor de gemeente. D66 wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. D66 vindt dat ook de gemeente een rol heeft in het beschermen van onze democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons allemaal, tegen discriminatie, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning.
  Het streven naar veiligheid kan ook weleens schuren met het streven naar vrijheid, zeker wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 vindt dat vrijheden niet zomaar moeten worden opgeofferd en dat daarom altijd scherp gekeken moet worden naar de balans tussen vrijheid en veiligheid. Dit vraagt om een overheid die in het streven naar veiligheid de vrijheid van inwoners respecteert en hen te allen tijde gelijkwaardig behandelt.
  Oldebroek is een relatief veilige gemeente, maar ook in Oldebroek zijn er problemen op het gebied van veiligheid. In de afgelopen vier jaar hebben we dat gemerkt door bijvoorbeeld woninginbraken en illegale wietteelt.
  Het is dan ook van belang dat de politie op voldoende sterkte blijft en snel en tijdig ter plaatse kan zijn. Daarom is het noodzakelijk dat er een politiebureau is die op een zodanige afstand ligt dat er acceptabele aanrijden zijn.

  Onze voorstellen voor de komende jaren
  • D66 wil dat de gemeente goed inventariseert en initiatieven van bewoners ondersteunt: bewoners zijn vaak zelf goed op de hoogte van de mate van veiligheid die zij in hun eigen leefomgeving ervaren.
  • D66 vindt dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de veiligheid in de buurt door goed contact met de buren, (via de watsapp) door het plaatsen van geschikte sloten op het huis of door een preventieve buurt- of burgerwacht. D66 wil dus nog meer inzetten op preventie.
  • Onze samenleving digitaliseert steeds meer. Daarom wordt digitale veiligheid steeds belangrijker. Dit vraagt om voldoende inzet en gespecialiseerde medewerkers om digitale diefstal en identiteitsfraude, maar ook online pesten tegen te gaan. Ook hier is preventie van groot belang. D66 wil dat de gemeente op de eerste plaats het goede voorbeeld geeft door haar digitale veiligheid goed op orde te hebben.
  • D66 streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid en dit vraagt om continue samenwerking binnen de veiligheidsregio. Een goede regionale samenwerking betekent dat ook lokaal de veiligheid beter kan worden gewaarborgd.
  • D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners. Het aantasten van privacy vraagt iedere keer om een zorgvuldige en transparante afweging. D66 is daarom terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren. Deze maatregelen dienen altijd doelgericht en proportioneel te zijn, met als uitgangspunt aselecte controles, om etnisch profileren zoveel mogelijk te voorkomen. Ook moet de gemeenteraad worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten.
  7. Duurzaam & Milieu

  D66 streeft naar een duurzame toekomst voor Oldebroek, waar ook onze kinderen en kleinkinderen met hetzelfde plezier kunnen leven, wonen en werken. Het is daarvoor belangrijk dat wij ook in Oldebroek onze bijdrage leveren aan een meer duurzame samenleving. Voor D66 blijft het uitgangspunt dat de vervuiler betaald.
  Vaak is ondersteuning en stimulering van de overheid nodig om initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkelingen te kunnen realiseren. Zo kan de gemeente er op aansturen dat nieuwbouw van woningen zo duurzaam mogelijk kan plaatsvinden. Voorbeelden van te stellen eisen kunnen zijn: afkoppeling van de hemelwaterafvoer op het rioolstelsel, geen aansluiting op het gasnet, plaatsing van zonnepanelen, bij grotere projecten onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor geothermie of de aanleg van een warmtenet.
  Bij bestaande bouw van zowel woningen als bedrijven is ook nog veel winst te halen. Eigenaren van oude woningen kunnen gestimuleerd worden om tot verdere isolatie te komen. Ook het plaatsen van zonnecollectoren op de daken dient verder gestimuleerd te worden. Bij bedrijven is het wellicht mogelijk om een koppeling te maken met de sanering van asbestdaken.
  De gemeente geeft het goede voorbeeld met de aanleg van een warmtenet voor restwarmte van Celavita naar het zwembad. Onderzocht zou moeten worden of dit verder uitgebreid kan worden naar bijvoorbeeld de Kamphal en de nieuwbouw bij de zeuven Heuvels.
  Ook de bouw van het (ver)nieuwde gemeentehuis biedt mogelijkheden. De vele energiemaatregelen (zonnecelen, aardwarmte) bieden wellicht kansen om de aanliggende omgeving mee te nemen in de transitie. Ook op andere terreinen zijn er nog veel verbeteringen mogelijk, zoals een verbetering van de afvalinzameling door de ophaal frequentie aan te passen aan het aanbod. In de herfst te zorgen voor big bags voor blad, verruiming in het aanbod van groen ophaal. Betere voorlichting over afvalscheiding thuis en de nascheiding bij de verwerker. D66 is tegen de introductie van diftar achtige vormen van inzameling al dan niet in samenhang met het opzetten van brenglocaties.
  De provincie heeft een zeer ambitieuze duurzaamheidsagenda samengesteld: Het Gelders energie akkoord met een 10-punten plan. Dit is een uitvloeisel en afgeleide van het landelijk energie akkoord. D66 wil graag daarop aansluiten. De gemeente zal op basis daarvan planmatig met voorstellen moeten komen. Met de voorstellen willen we van Oldebroek een koplopergemeente maken op het gebied van duurzaamheid.

  Onze voorstellen voor de komende jaren
  • Actieve ondersteuning bij lokale burgerinitiatieven voor duurzame maatregelen zoals de postcoderoos regeling, door bijvoorbeeld de daken van gemeentelijke gebouwen aan te bieden.
  • Een gemeentelijke (start) subsidie regeling voor zonnepanelen op de daken
  • Opnieuw starten van subsidie op isolatie van bestaande woningen;
  • Uitvoeren van een energiepotentie onderzoek voor de gemeente en haar burgers;
  • Meer vrijheid in bestemmingsplannen om woningen en bedrijven optimaal te situeren voor zonne-energie en zoninval in de winter.
  • Aanleg van een zonnecel weide
  • Bij nieuwbouw geen aansluiting meer op het gasnet
  • Onderzoek van mogelijkheden voor gebruik van restwarmte (zoals bij zwembad) - Verdere verduurzaming van schoolgebouwen, gemeentelijke gebouwen, sportaccommodaties, etc.
  • Verbeteren afvalinzameling, , aanpassing inzamelfrequentie aan behoefte
  • introductie big bags voor blad inzameling
  • meer takkeninzameling
  • Geen diftar (betalen per kilo) syteem
  • De vervuiler betaald (schoonmaakkosten, reiniging, etc, zijn altijd voor rekening markt, braderie, evenement, etc.)
  8. Onderwijs & Cultuur

  Onderwijs is voor D66 top prioriteit. Wij staan voor gelijke kansen voor iedereen en daar hoort een onbelemmerde persoonlijke ontwikkeling bij. In het onderwijs kan ieder kind zich ontwikkelen en sociale vaardigheden leren, die hij of zij later kan gebruiken bij het bereiken van zijn of haar dromen.
  D66 vindt het belangrijk dat er voldoende keuze is voor ouders. Ouders hebben immers het recht een school te kiezen die het best bij hen en hun kinderen past. Het is daarom belangrijk dat het openbaar onderwijs in Oldebroek behouden blijft. Uiteraard dienen alle scholen een goede huisvesting te hebben. Hier zijn stappen in gemaakt maar er moet nog veel werk verzet worden. De ontwikkelingen van een Kindcentrum in Wezep ondersteunt D66 van harte, bij voorkeur in combinatie met openbaar onderwijs.
  D66 ziet graag dat er ook in Oldebroek een jongerenraad komt. Deze jongerenraad kan een klankbord vormen voor de raad zodat het geluid van jongeren luider wordt voor de raadsleden, de jongeren komen gevraagd en ongevraagd met advies. Daarnaast draagt de jongerenraad actief bij aan de doelstelling om jongeren dichterbij de politiek te brengen en visa versa. Net als bij de burgerbegrotingen kunnen ook zij een budget krijgen en daar zelf over beslissen.
  Naast de jongerenraad is er ook de mogelijkheid een kinderraad te organiseren 25 voor de basisscholen. Tijdens dit project krijgen de basisscholen les over de politiek (inclusief gastles van een raadslid), kunnen kinderen een eigen partij oprichten en zelf met raadsvoorstellen komen.
  Naast huisvesting is ook leerplicht en passend onderwijs een taak van de gemeente. D66 wil binnen de gemeente jeugdzorg, leerplicht en passend onderwijs dichter bij elkaar brengen. Niet alleen voor de basisschoolleerlingen in gemeente Oldebroek, maar juist ook voor de leerlingen die in bijvoorbeeld Zwolle, Elburg of Heerde naar het voortgezet of beroepsonderwijs gaan.
  De rapportages van de leerplicht ambtenaren dienen openbaar toegankelijk te zijn en indien nodig besproken te worden in de gemeenteraad. Ook de toetsingsresultaten van de scholen dienen via de gemeentelijke website inzichtelijk gemaakt te worden.

  Cultuur

  Om nieuwe doelgroepen te bereiken, is nieuw initiatief nodig. D66 vindt dat de beste plannen uit de maatschappij zelf komen. Gemeenten moeten de culturele sector daarin steunen. Dat kan door een cultureel klimaat te stimuleren, goede plannen te financieren en kunstenaars en instellingen te helpen om een breed netwerk op te bouwen.
  Kunst en cultuur zijn vaak aan andere domeinen verbonden, zoals onderwijs of jongeren- of ouderenzorg. Het cultuurbeleid werkt hier aanvullend: kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen of het welzijn van ouderen.
  Culturele instellingen moeten de kans krijgen hun mogelijkheden te verkennen, zonder dat dit onmiddellijk gevolgen heeft voor hun subsidie. Wel stelt D66 als voorwaarde dat instellingen hun culturele doel altijd voorop blijven stellen en geen oneigenlijke concurrentie aangaan met andere ondernemers.
  Onze voorstellen voor de komende jaren

  • Ook in Oldebroek staat D66 voor goed en pluriform onderwijs. Dat kan het beste worden vormgegeven door openbaar onderwijs: deze vorm van onderwijs staat open voor alle inwoners in de samenleving, ongeacht hun afkomst, religie of andere overtuigingen.
  • D66 pleit voor oprichting van een jongerenraad.
  • D66 wil ook dat er een kinderraad komt. D66 zal zich inzetten om het geluid van jongeren en kinderen te vertalen in de gemeenteraad.
  • D66 wil verder werken aan de zelfstandigheid van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) waar dat mogelijk is. Waar nodig willen wij leerlingenvervoer mogelijk laten, maar dit is voor ons niet het eerste middel. Wij willen middelen gebruiken om leerlingen zelfstandig te laten reizen. Hierbij kan gedacht worden aan een app die leerlingen kan ondersteunen in het zelfstandig reizen.
  • D66 wil de toetsingsresultaten en rapportages van de leerplichtambtenaar toegankelijk maken via de gemeentelijke website.
  • D66 wil het kunst en cultuur onderwijs op de scholen verder versterken.
  9. Toerisme

  Toerisme is een belangrijke economische pijler op de Veluwe. In Oldebroek is daar weinig of niets van te merken. Naast het Landall park zijn er nog enkele campings die veelal als tijdelijke woningvoorraad dienst doet voor buitenlandse werknemers. Als Oldebroek meer wil meeliften op de mogelijkheden die de Veluwe biedt als toeristische trekpleister dan dient er door zowel gemeente als ondernemers extra geïnvesteerd te worden in de ontwikkeling van het toeristisch product.
  Het bestaande Toeritisch Platform Oldebroek dient versterkt en verbreed te worden zodat het een platform van en voor heel Oldebroek is. We pleiten voor een nieuwe organisatie die de promotie veel breder aanpakt en daarbij ook moderne marketing middelen inzet zoals websites, app’s, etc.
  De bouw van een Van der Valk hotel aan de A50 is een goed begin voor verdere ontwikkeling, maar er dienen zeker nog een aantal verblijfslocaties ontwikkeld te worden, bijvoorbeeld aan het spoor of bij het winkelcentrum.
  Hoewel de aansluiting bij Apeldoornse Roots in de Woods een positieve ontwikkeling is dient er ook op dit terrein meer te gebeuren door het binnenhalen van enkele evenementen die een meer dan regionale uitstraling hebben en zo kunnen bijdragen aan de versterking van toeristisch product.
  Wellicht biedt het ook hier kansen om meer aansluiting te zoeken bij evenementen die in Zwolle plaatsvinden, Het is immers maar één treinhalte van Wezep naar Zwolle

  Onze voorstellen voor de komende jaren
  • Het aantal overnachtingen in Oldebroek moet de komende acht jaar verdubbelen.
  • Belangrijk bij de verdere ontwikkeling is verder de mogelijkheid van het organiseren en houden van activiteiten op de zondag. Op deze rustdag zoeken mensen naar recreatieve en toeristische mogelijkheden. De omzet die hierdoor behaald kan worden is vaak de financiële basis voor een degelijk toeristisch product.
  • De bestaande campings dienen weer als camping te gaan fungeren - Er dient onderzocht te worden of er mogelijkheden zijn om het aantal vakantie verblijven fors te vergroten.
  • Er gaat actief gezocht worden om toeristische activiteiten (al dan niet permanent) binnen te halen
  • Het gebied tussen het station en de nieuwe Van der Valk vestiging dient verder ontwikkeld te worden voor toeristische verblijfsaccomodatie.
  • Er dient onderzocht te worden of er mogelijkheden zijn om aansluiting te zoeken bij Zwolse evenementen.
  10. Financien

  D66 gaat behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor hebben gewerkt. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over haar inkomsten en uitgaven en legt daar ook verantwoording over af. Lage lokale lasten zijn voor ons belangrijk, maar dat is niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van een gemeentebegroting.
  De gemeente financiën zijn redelijk gezond, ondanks diverse grote kostenposten, zoals: het bedrijventerrein H2O, de aankoop van een sporthal, de komende bouw van een nagenoeg nieuw gemeentehuis, de forse bijdrage aan (voetbal)clubs voor kunstgras, etc.

  Die gezonde positie willen we graag zo houden.

  De komende jaren krijgen we in ieder geval een aantal tegenvallers te verwerken wat betreft de inkomsten, zo zal het innen van de precariobelasting op kabels en leidingen worden afgebouwd, hebben we nog steeds onvoldoende zicht op de werkelijk kosten rond de zorgkosten en lijken eerder afgesproken bezuinigingen niet realiseerbaar of niet uitgevoerd. Inmiddels begint de gemeentelijke organisatie weer te groeien.

  Onze voorstellen voor de komende jaren
  • Ieder jaar een duurzame begroting opleveren, waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn
  • Ruim voldoende geld achter de hand houden om tegenvallers te kunnen opvangen
  • De gemeente is open en duidelijk richting de gemeenteraad en haar inwoners over haar financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke presentatie van voornemens en resultaten: een begrijpelijke begroting (die ook vergelijkbaar is met voorgaande jaren) en een leesbaar jaarverslag
  • De gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) kostendekkend moeten zijn (volgens de systematiek van 2016 en daarvoor)
  • de Afvalstoffenheffing omlaag gaat, aangezien deze de afgelopen 4 jaar telkens te hoog bleek
  • Als blijkt dat heffingen te hoog zijn geweest dan word het teveel geïnde automatisch in mindering gebracht op de heffing van het komende jaar
  • subsidies bij voorkeur tijdelijk worden verstrekt (voor een periode van drie jaar) en periodiek worden geëvalueerd op het bereikte effect, dat geeft rust en zekerheid voor ontvangers, maar stimuleert ook om naar andere inkomstenbronnen te zoeken
  • bij tekorten op de begroting zoeken wij in eerste instantie naar bezuinigingen of mogelijkheden taken efficiënter en goedkoper uit te voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt
  • de totale lastenontwikkeling voor de inwoners zou gelijke trend moeten houden met de landelijke trendcijfers, lager is toegestaan hoger zeker niet
  11. Communicatie & Democratisering

  De democratie is wel oud maar nog lang niet af (HAFMO van Mierlo). De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Industrieën, beroepen, opleidingen verdwijnen en worden vervangen door andere nieuwe opvolgers. De overheid hoort daar oog voor te hebben en daar waar mogelijk te entameren, te stimuleren, maar minimaal te volgen. Nieuwe technieken bieden nieuwe kansen en mogelijkheden om het bestuur helderder, transparanter en democratischer te maken. Het betrekken van burgers en bedrijven bij ontwikkelingen kan dankzij de elektronische snelweg aanmerkelijk makkelijker dan in de tijd van postkoets, papier en inkt.
  Oldebroek is zeker geen voorloper op dit terrein. De communicatie en participatie komt slechts langzaam en moeizaam op gang en lijkt qua uitvoering voort te komen uit de 19e eeuw. Net als de huisstijl en het logo van de gemeente. Blogs, vlogs, panels, twitter, flits enquêtes, youtube filmpjes lijken Oldebroek nog niet of moeizaam bereikt te hebben. Verder dan twee pagina’s in de huis aan huis komt het gemeentebestuur niet.
  Uit de dorpsgesprekken is gebleken dat zelfbeheer vormen tot nu wel succesvol zijn maar uiterst kwetsbaar zijn en sterk op de inzet van enkele personen hangt. In de kleinere kernen lijkt de schaal nog net behapbaar maar voor Oldebroek en Wezep zullen we moeten zoeken naar een ander model of schaal.

  Onze voorstellen voor de komende jaren
  • D66 verwelkomt ideeën en initiatieven die invulling geven aan meer invloed voor inwoners.
  • D66 wil dat inwoners zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces inspraak krijgen. Dan is er meer ruimte om rekening te houden met de wensen en bezwaren van inwoners. Uiteraard pas als het onderwerp voldoende tastbaar is voor inwoners, zodat zij de urgentie en de gevolgen goed kunnen inzien.
  • D66 wil niet bewoners vragen telkens weer de gang te maken naar het gemeentehuis of een ander zaaltje. Modernere methodieken zijn in deze mogelijk om de mening van de inwoners te horen. D66 wil daarom de komende periode proeven starten met het opzetten van panels en structureel uitzetten van enquêtes rond bepaalde thema’s of beleidsvoornemens.
  • D66 wil dat inwoners zelf een raadsvoorstel kunnen indienen, als zij hiervoor voldoende handtekeningen verzamelen. De gemeenteraad is dan verplicht dit voorstel in behandeling te nemen. We verwachten van inwoners dat zij in het voorstel aangeven welke maatregelen van de gemeente worden verwacht en hoe eventuele kosten worden gedekt.
  • D66 wil de gemeentelijke regeldruk verminderen. De APV wordt doorgelicht op verouderde en overbodige regels. Daarnaast komt er voor iedere nieuwe regel in principe een einddatum. Alleen na een positieve evaluatie wordt de regel voortgezet. - D66 wil dat de gemeente er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder juridische procedures. Dat betekent dat de gemeente aan de voorkant het gesprek aangaat om uit te zoeken waar het probleem zit. Dit maakt de kans groter dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden en kan ook kosten besparen
  • D66 kiest voor een verdere doorontwikkeling van Oldebroek voor Mekaar, maar wil verbeteringen in de legitimiteit. Het blijkt verder dat de legitimiteit van de handelingen van de actieve bewoners uiterst beperkt is. Er ontbreekt een vorm van check & balance. - D66 wil dat er heldere spelregels komen als er geen eenduidigheid is in de wensen van bewoners. Dan dient automatisch de gemeenteraad ingeschakeld te worden.
  • Bij een nieuwe rol en positionering van de gemeente, meer gericht op Zwolle als de economische groei motor en kenniscentrum van de regio, past ook een nieuwe en moderne uitstraling van de gemeente zelf. Daarvoor zal er een nieuwe huisstijl worden ontwikkeld voor de gemeente is samenspraak met de bevolking en gemeenteraad.
  Richtingwijzers D66 De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden. (Redactie Oldebroek.net: afbeelding met uitgangspunten in dit bestand niet overgenomen, Download hier het originele verkiezingsprogramma van D66 Colofon

  Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in samenspraak met alle D66 leden uit de gemeente Oldebroek en bekrachtigd tijdens de ledenvergadering van 16 november 2017.

  Tekst & redactie
  Pierre Wimmers
  Frank van 't Ende
  Reint Scholten

  Contact met fractie?
  d66oldebroek@gmail.com

  Contact met de afdeling? secretaris@d66noordoostveluwe.nl

  @D66Oldebroek
  /D66Oldebroek
  D66Oldebroek
  oldebroek.d66.nl